עקרון החוקיות במשפט הפלילי

מהו "עקרון החוקיות" במשפט הפלילי ? עקרון החוקיות בפלילים קובע כי אין להטיל אחריות פלילית על אדם בלא שיסודות העבירה והעונש הצפוי בגינה נקבעו בחוק או על-פיו. עקרון זה נגזר מהתפיסה המתחייבת מעקרונות יסוד של צדק והגינות העומדים בבסיס שיטתנו המשפטית, לפיהם "אין עונשין אלא אם כן מזהירין". עיקרון זה מורה למעשה על תחימת גבול ברור בין ההתנהגות המותרת לבין זו האסורה על-פי חוק שסנקציה פלילית בצדו וכן, על הגדרה ברורה של מידת החומרה שמייחס המחוקק להתנהגות עבריינית זו או אחרת. עקרון זה עוגן גם בחוק החרות במסגרת סעיף 1 לחוק העונשין הקובע כי אין ענישה אלא לפי חוק (nullum crimen sine lege) וכן, בסעיף 3 הימנו הקובע כי אין עונשין למפרע. עיקרון זה הוא המנביע למעשה את הכלל המעוגן בסעיף 34 כא לחוק העונשין. הפסיקה הרבתה לעסוק ביחסים שבין עיקרון החוקיות לבין כללי הפרשנות התכליתית ובמתח האפשרי שיכול להיווצר ביניהם ובהקשר זה ניתן להצביע על שתי גישות עיקריות: הגישה האחת - זו השמה את הדגש על זכויות הנאשם. גישה השוללת את האפשרות של חריגה ממשמעותן הלשונית הרגילה של מילות החוק בתחום הפלילי ולצורך קביעת מתחם הפרשנויות האפשריות הסבירות. הגישה האחרת - היא זו השמה את הדגש על הערך המוגן שביסוד האיסור הפלילי לצורך קביעת מתחם הפרשנויות הסבירות. לפי גישה זו יש להפעיל תחילה את כללי הפרשנות המקובלים הנותנים משקל לתכלית האיסור ולא רק ללשונו של החוק האוסר. בהתאם לכך, ככל שלאחר הפעלת כללים אלה יימצא כי ישנם מספר פירושים סבירים אזי שיש להעדיף את זה המקל עם הנאשם. נדמה כי העמדה הרווחת ומכאן גם המחייבת כפי שזו מצאה ביטויה, בין היתר, בדנ"פ 10987/07 מדינת ישראל נ' ברק כהן (פורסםם במאגרים האלקטרונים) הינה הגישה השנייה. זו שלפיה המהלך הפרשני שנקבע בסעיף 34כא לחוק העונשין מורכב משני שלבים:. בשלב הראשון יש לבחון את לשונו ואת תכליתו של דבר החקיקה הרלוונטי ולקבוע האם לדבר חקיקה זה יש מספר פירושים אפשריים סבירים מבחינה לשונית המגשימים בה בעת גם את תכליתו.. בהתאם לכך, ככל שהפרשן מגיע למסקנה כי ישנו רק פירוש סביר אחד ללשון החוק העולה בקנה אחד עם תכליתו - הרי שזהו הפירוש שיש לאמץ. על פי עמדה זו השלב השני במהלך הפרשני יבוא לידי ביטוי רק אם ימצא שלדבר חקיקה מסוים ישנן מספר אפשרויות פרשניות סבירות אשר עשויות להגשים גם את תכלית החקיקה כאשר מבין אותן פרשנויות סבירות תיבחר זו המקלה עם הנאשם. עקרונות משפטייםמשפט פלילי