הודעת תשלום קנס

מהי הודעת תשלום קנס ? מה ניתן לעשות במקרה של הודעת תשלום קנס ? סעיף 229(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב - 1982 קובע, כי מי שהומצאה לו הודעת תשלום קנס ישלם את הקנס הנקוב בהודעה בתוך פרק זמן של תשעים ימים מיום ההמצאה. אולם, בסעיף 229 לחוק נקבעו מנגנונים נוספים המאפשרים למי שהומצאה לו הודעת קנס כאמור להשיג כנגד הקנס בו חויב, בין היתר, משום שלא הוא שביצע את העבירה. סעיף 229(א)(1) לחוק מאפשר למי שהומצאה לו הודעת קנס להגיש לתובע - בתוך שלושים ימים מיום המצאת הודעת הקנס - בקשה לביטולה. סעיף 229(ה) לחוק מוסיף וקובע, כי תובע רשאי לדון בבקשה לביטול הודעת קנס אף אם הוגשה באיחור "אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה". סעיף 229(א)(2) לחוק מאפשר למי שבקשתו לביטול הודעת תשלום הקנס נדחתה על ידי תובע - להגיש, בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההודעה בדבר דחיית הבקשה לביטול - הודעה על רצונו להישפט על העבירה נושא ההודעה. זאת, במקביל לאפשרות העומדת לו ממילא להודיע - בתוך תשעים ימים מיום ההמצאה - שברצונו להישפט על העבירה נשוא ההודעה. סעיף 230 ממשיך וקובע, כי מי שהודיע שברצונו להישפט על העבירה, תישלח לו הזמנה למשפט, וכי "בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים את המשפט גם אם ההודעה האמורה ניתנה באיחור". קנס