הפקדת רשיון נהיגה

מהי חובת הפקדת רשיון נהיגה ? ממתי סופרים שלילה ? חובת הפקדת רשיון נהיגה חלה בין שהרשיון בתוקף בעת שנגזר דינו של בעליו לפסילת רשיון ובין שרשיונו אינו בר תוקף אותה עת. מירוץ תקופת הפסילה (שלילה) בשני המקרים יחל עם מסירת הרשיון כפי שמורה הדין, ענייננו נכנס למסגרת זו בין שטענת הנהג שתוקף רשיונו פקע נכונה, ובין שלאו, בשני המקרים כל התקופה מאז גזר הדין ועד שיפקיד את הרשיון, לא באה במניין תקופת הפסילה, ואם הוא נוהג במהלך אותה תקופה, נוהג הוא ללא רשיון, ורק משהפקידנו יחל מירוץ שלושת חודשי הפסילה שנגזרו עליו. תקנה 557 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 קובעת כי הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר תוקף אותה שעה. תקנה זו יש לקרוא יחד עם סעיף 42 (ג) לפקודת התעבורה שקובע את חישוב תקופת הפסילה, וכן מתי תחל התקופה ואיזה תקופה לא תובא במניין: "(א) התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה". לפיכך, ולאור סעיף זה, מי שלא מסר את רשיונו לרשות שנקבעה לכך בתקנות, לא תובא במניין תקופת הפסילה, כל התקופה שקדמה ליום מסירת הרשיון. תקנה 556 (א) לתקנות התעבורה קובעת כי נפסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית המשפט שהרשיון, אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית המשפט לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית המשפט. משפט תעבורההפקדת רישיוןרישיון נהיגה