תקנות העמותות אגרות

תקנות העמותות (אגרות), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(א)(1) ו-(3) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2. אגרות בעד רישום פעולות ושירותים לפי החוק ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת. 3. הצמדה למדד (א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת יועלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) שינוי סכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג). (ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל, לצורך התשלום, לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מטה. (ד) בתקנה זו - "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם. (ה) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו. 4. ביטול תקנות העמותות (אגרות), התשנ"ב-1992 - בטלות. 5. הוראת מעבר לענין החודש הרשום בפרט 2 שבתוספת ועל אף האמור בו, יהיה חודש זה בשנה הראשונה לתחילתן של תקנות אלה, חודש יולי. תוספת (תקנה 2) 1. בקשה לרישום - האגרה בשקלים חדשים (א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 809 (ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 809 (ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה: (1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים; (2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי דין 404 2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום - (א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,213 (ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,483 (ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל (ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על 300,000 שקלים חדשים (2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין (3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור 2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד'2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 809 3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם - (א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 28 (ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 15 (ג) קבלת מידע באמצעות המחשב - עד שני עמודים, לכל עמוד 15 לכל עמוד נוסף 8 (ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיקי העמותות, לגבי כל עמוד 8 (ה) צילום לכל עמוד 1 (ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 8 ** מעודכן לשנת 2010 תקנותאגרהעמותות