איחור בהגשת כתבי טענות עקב תקלה במערכת נט המשפט

דוגמא להחלטה בנושא איחור בהגשת כתבי טענות עקב תקלה במערכת נט המשפט: זוהי בקשת המשיבה 1 (להלן- המשיבה) להורות על דחיית הערעור שהגיש המערער שבנדון, מן הטעם שהוגש באיחור. הבקשה הועברה לתגובת המערער ואף ניתנה למשיבה זכות תשובה לתגובת המערער. וכך, מעיון בבקשה, בתגובת המערער ובתשובת המשיבה לתגובת המערער, עולה כי אין חולק בין הצדדים כי הערעור שבנדון הוגש באיחור: לשיטת המערער - באיחור של 71 דקות מהמועד האחרון להגשת הערעור; לשיטת המשיבה - באיחור של יומיים מהמועד האחרון להגשת הערעור. על מנת להעמיד דברים על דיוקם, יובהר כי המועד האחרון להגשת הערעור שבנדון היה ביום 9/10/12, כפי שיפורט להלן: המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי נקבע בתקנה 73 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 (להלן - התקנות) אשר קובעת: "המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי הוא שלושים ימים מיום השימוע, או מהיום שהומצא למערער פסק הדין אם ניתן בהעדר הצדדים, והוא כשאין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד שונה להגשת ערעור". תקנה 126 לתקנות קובעת: "תקופת פגרה של בית הדין לא תבוא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית הדין או הרשם, אלא אם כן הורה בית הדין או הרשם, לפי הענין, אחרת". תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ"ד-1984, קובעות כי פגרת הקיץ חלה מיום 16 ביולי עד יום 31 באוגוסט, וכי פגרת חג הסוכות חלה מיום י"ד בתשרי עד יום כ"א בתשרי בכל שנה, כאשר בשנה הנוכחית, המדובר בתקופה שבין יום 30.9.12 ליום 7.10.12. משניתן פסק הדין נשוא הערעור במהלך פגרת הקיץ, יש למנות את הימים להגשת הערעור מיום 1.9.12, כך שהמועד האחרון להגשת הערעור היה ביום 30.9.12. מכיוון שמועד זה חל בפגרת הסוכות, אין זאת אלא שהמועד האחרון להגשת הערעור היה ביום 8.10.12. דא עקא שיום 8.10.12, חל בחג שמחת תורה, שהוא יום שבתון - הרי שהיום האחרון להגשת הערעור שבנדון היה יום 9.10.12. 5. כעולה מרישומי מערכת נט המשפט, הערעור שבנדון הוגש באמצעות הגשה מרחוק ממשרדי ב"כ המערער ביום 10/10/12 בשעה 01:11 בלילה, כאשר לטענת המערער, הערעור הוגש בסטייה של שעה ואחת עשרה דקות, בשל תקלה טכנית שארעה באתר "נט המשפט", שמנעה את הגשתו עד חצות הלילה של ה-9/10/12. לטענת המערער לאחר שניסה בא כוחו מספר פעמים להגיש את הערעור לרבות נספחיו ולא צלח לו, הגיש עותק מכתב הערעור ללא נספחים באמצעות הנט וזאת כאמור רק בשעה 01:11. לעניין זה מפנה המערער להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א 20453-12-09 שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ נ' א.עידן חדש בע"מ מיום 27/1/2010, שם הכיר בית המשפט בתקלה שאירעה בנט המשפט כטעם מיוחד להארכת מועד להגשת הערעור. בסיפא לתגובתו מוסיף המערער, כי ככל שבית הדין לא יראה לדחות את הבקשה על הסף, חרף טורדניותה, מבוקשת הארכת המועד בהיקף של 71 דקות. 6. בתשובת המשיבה לתגובתו הנ"ל של המשיב, נטען כי אין לשעות לגרסת המערער בעניין "התקלה" הנטענת, וכי מדובר ב"חכמה שלאחר מעשה", שכן לטענת ב"כ המשיבה, במכתב ב"כ המערער אליו מיום 9/12/12 בו ניסתה לשכנעו לחזור בו מן הבקשה, התייחסה ב"כ המערער אל ה-10/10/12 כמועד האחרון להגשת הערעור ורק לאחר שלמדה מבקשת ב"כ המשיבה ותגובתו למכתבה על המועד האחרון להגשת הערעור, שינתה גרסתה והעלתה את הגרסה "החדשה" בדבר ה"תקלה" במערכת נט המשפט, כך שלכאורה אין אמת בגרסה. על יסוד סברתו כי המערער איחר את המועד להגשת הערעור ביומיים וטענתו כי טענת ה"תקלה" הומצאה בדיעבד, טוען ב"כ המשיבה, כי עסקינן הלכה למעשה בטעות של באי כח המערער בחישוב המועדים להגשת ערעור. אי לכך ועל יסוד ההלכה הפסוקה לפיה טעות של בעל דין באשר למספר הימים העומדים לרשותו לשם הגשת הערעור אינה מהווה "טעם מיוחד" להארכת המועד להגשת הערעור, עותר ב"כ המשיבה לדחיית הארכת המועד המבוקשת ולדחיית הערעור כמבוקש על ידו בבקשתו שבנדון, תוך חיוב המערער בהוצאות. 7. כמבואר לעיל, דחיתי את סברת ב"כ המשיבה כי המועד האחרון להגשת הערעור היה ביום 8/10/12. זאת ועוד, אף אין בידי לקבל את סברת ב"כ המשיבה כי טענת ה"תקלה" הומצאה בדיעבד. עיון במכתב ב"כ המערער מיום 9/12/12, מעלה כי בשום מקום במכתב זה לא נאמר כי המועד האחרון להגשת הערעור הוא ה-10/10/12. הנכון הוא כי במכתב זה נאמר באופן לקוני כי הערעור הוגש במועד, ללא ציון התאריך האחרון להגשתו. צודק ב"כ המשיבה כי במכתב זה לא נטען דבר לגבי אותה תקלה נטענת, אלא שמעיון במכתב ב"כ המערער למזכירות מיום 10/10/12 עולה כי כבר במועד זה ועוד בטרם יכלה ב"כ המערער לדעת על בקשת המשיבה שבנדון והטענות שיועלו במסגרתה, נאמר: "לאחר מספר נסיונות שערכנו מסתבר כי בשל תקלה במערכת נט המשפט, לא נקלטו נספחי הערעור; מצ"ב העתק מלא נוסף...". הנה כי כן, אזכור לאותה תקלה שעיכבה את הגשת הערעור על מלוא מסמכיו, נמצא כבר במכתב ב"כ המערער למזכירות בית הדין, ללמדך כי לא מדובר בהמצאה שלאחר מעשה. 8. אשר על כן ולאור המבואר לעיל אין בידי לקבל את סברת המשיבה כי העיכוב בהגשת הערעור נבע מ"טעות" של ב"כ המערער. למעשה ההיפך הוא הנכון, עצם שיגור הבקשה בשעה זו של הלילה, היא הנותנת כי לא בכדי יצאו באי כח המערער מגדרם, על מנת להספיק ולשגר את הודעת הערעור עוד ביום 9/10/12. כפי שקבעתי לעיל ה-9/10/12 היה היום האחרון להגשת הערעור. סעיף 3 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981, מגדיר יום כדלקמן: "יום" - תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו", ומכאן שהמועד האחרון להגשת הערעור באמצעות מערכת "נט המשפט", היה ביום 9/10/12 בשעה 24:00. 9. משאלו קביעותי, נחה דעתי כי בנסיבות המיוחדות של המקרה שבנדון, העיכוב בן 71 דקות בהגשת הערעור באמצעות מערכת נט המשפט, עולה כדי טעם מיוחד להארכת המועד להגשת הערעור. 10. סיכומם של דברים. אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, אני קובעת כי הערעור הוגש באיחור של 71 דקות. לאור כל המבואר לעיל, המועד להגשת הערעור מוארך ב-71 דקות עד למועד הגשתו בפועל. אי לכך, הבקשה לדחיית הערעור - נדחית. ובאשר להוצאות הבקשה - על אף התוצאה אליה הגעתי אני סבורה כי מן הראוי בנסיבות המקרה שבנדון, להשית את הוצאות הבקשה על המערער, ואבאר. גם אם הערעור הוגש באיחור קצר ביותר, הרי שהוא הוגש באיחור, ועל מנת לאשר את קבלתו במועד שבו הוגש, נדרשת החלטה שיפוטית. משכך, מן הראוי היה שהמערער היה מקדים ומגיש בקשה להארכת המועד להגשת הערעור בסמוך לאחר הגשתו וכי היה פונה מראש לב"כ המשיבה לקבל הסכמתו לבקשה בנסיבות המיוחדות של המקרה שבנדון. ואם בכך לא סגי, הרי משהוגשה הבקשה שבנדון לדחיית הערעור, מן הראוי היה כי במכתבה אל ב"כ המשיבה מיום 9/12/12 היתה פורשת ב"כ המערער בפני ב"כ המשיבה את מלוא היריעה כפי שעשתה במסגרת תגובה זו ולא מסתפקת במכתב הלקוני שנשלח לב"כ המערער, אם אמנם ביקשה לשכנעו לחזור בו מהבקשה. אילו נקט המערער באחת מן הדרכים הנ"ל, לא מן הנמנע כי היה נחסך הצורך בהגשת הבקשה שבנדון או התגובות לה, ועל כן אני מורה כי המערער הוא זה שישא בהוצאות הבקשה. ובאשר לשיעור ההוצאות, הרי שמנגד, לא נעלמה מעיני טעותו של ב"כ המשיבה בחישוב מספר הימים המדויק להגשת הערעור, ועל כן בשוותי לנגד עיני את מכלול הנסיבות הנ"ל - אני קובעת כי המערער ישא בהוצאות המשיבה בגין בקשה זו בסך של 1,200 ₪ בלבד. 11. סוף דבר - אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, הבקשה לדחיית הערעור - נדחית. חרף זאת, יישא המערער בהוצאות המשיבה בגין בקשה זו בסך של 1,200 ₪ לתשלום בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. מסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין