ביטוח סרטן בראש אצל ילדים

דוגמא לפסק דין בנושא ביטוח סרטן בראש אצל ילדים: הרקע לתביעה: 1. התובע, יליד 1984, עובד בחברת שורקומפ בע"מ, כתוכניתן. בשנת 1993, בהיותו כבן 9, התגלה גידול סרטני במוחו מסוג מדולובלסטומה. התובע עבר כריתה של הגידול, השתלת SHUNT (מעבר שמחבר שני חללים אנטומיים בגוף ומעביר דם מאחד לשני) וטיפולי הקרנות וכימותרפיה. התובע היה מצוי תחת ביקורות ומעקבים. במשך 15 שנים לא התגלו סימני חזרה למחלה. 2. בתאריך 20.3.2010, בעקבות אירוע פרכוסי, הובהל התובע לבית החולים. בבדיקת MRI שנערכה, התגלה גידול מוחי באונה פריאטלית ימנית. בתאריך 6.4.2010 עבר התובע ניתוח להסרת הגידול שהתברר כגידול סרטני מסוג PNET (להלן: "המחלה הקשה"). 3. הנתבעת, חברת ביטוח בע"מ, ביטחה את התובע על פי פוליסת הביטוח אחריות לחיים, שמספרה 8029880 (להלן: "הפוליסה"), לתקופה של 46 שנים מיום 1.2.2008. בסעיף 2 לפרק הראשון של הפוליסה, התחייבה הנתבעת לשלם לתובע, במקרה של גילוי מחלה קשה סך 350,000 ₪. 4. לנוכח האמור, בתאריך 9.5.2010, הגיש התובע לנתבעת תביעה לתשלום סכום הביטוח על פי הפוליסה. הנתבעת דחתה את תביעתו בהתאם לסעיף 7(ג) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). לפי לסעיף זה, היה על התובע להצהיר בטופס הצהרת הבריאות על מצבו הרפואי בעבר. משלא עשה כן, אליבא הנתבעת, יש לדחות את תביעתו. עיקר טענות התובע: התובע לא נשאל וממילא לא חתם על מסמכים הנוגעים למצבו הרפואי בעבר. בנסיבות אלה אין עילה לאי תשלום תגמולי הביטוח על פי הפוליסה. לאחר שנדחתה דרישתו לתשלום סכום הביטוח על פי הפוליסה, פנה התובע לנתבעת על מנת לקבל את טופס הצעת הביטוח וטופס הצהרת הבריאות. כשנשלח אליו טופס הצעת הביטוח [הוגש וסומן ת/3], הבחין התובע ששמו של הסוכן המצוין על גבי הטופס הוא מר דורון נגר, אך התובע, עד לקבלת הטופס, לא הכיר שם זה. עד לקבלת הטופס מהנתבעת, לא ראה התובע מעולם את טבלת הצהרת הבריאות [ע' 1 ל-ת/3] כשהיא ריקה או מלאה. התובע לא קרא את הצהרת הבריאות מעולם, לא מילא אותה וממילא לא חתם עליה. טופס הצהרת הבריאות שישנו בידי הנתבעת אינו תואם כלל את ההיסטוריה הרפואית של התובע. 7. למעט החתימות של התובע בעמוד 2 ל- ת/3 בסעיף "אישור תנאי קבלה מיוחדים", בסעיף "הצהרה על ויתור סודיות רפואית" ובסעיף "הוראת קבע", דבר בטופס לא נרשם או סומן בכתב ידו של התובע. 8. בעת ההצטרפות לביטוח, לא מסרה לו הנתבעת את הפוליסה או העתק מטופס הצעת הביטוח. רק כשנתיים לאחר הוצאת הפוליסה, פנה התובע לנתבעת ביוזמתו וביקש שתשלח לו את הפוליסה. 9. הנתבעת שלחה לתובע מסמך שכותרתו ה"תנאים הכלליים" בלבד. מסמך זה מנה מספר החרגות למחלת הסרטן, אולם "מצב של מבוטח שחלה בעבר במחלת הסרטן" לא נכלל בהחרגות אלה. לכן לא היה לתובע ספק לגבי תקינות ותקפות הפוליסה. 10. בנסיבות אלה, אין הנתבעת רשאית להחריג את המחלה בה לקה התובע ועליה לשאת במלוא הסכום הנקוב בפוליסה. עיקר טענות הנתבעת: 11. הפוליסה נמסרה לידי התובע בסמוך למועד הקמתה. התובע הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו בכך שעובר לכריתת חוזה הביטוח לא מסר תשובות מלאות וכנות, בין היתר, לגבי מחלת סרטן בה לקה בשנת 1993. 12. אם עובר לחתימה על הסכם הביטוח, היה נמסר לנתבעת המידע הרפואי האמיתי לגבי התובע, היא הייתה דורשת בדיקות מקיפות ולא הייתה מקבלת את התובע כלל לביטוח. יתר על כן, הנתבעת וכל מבטח סביר אחר, לא היו מתקשרים עם התובע בחוזה הביטוח לו ידעו את מצבו הרפואי וההיסטוריה הרפואית שלו, אף תמורת דמי ביטוח מרובים. 13. הנתבעת התקשרה עם התובע בחוזה בשל הטעיה שנעשתה על ידי התובע. התובע הפר את חובת תום הלב ביחסים החוזיים והטרום חוזיים בינו לבין הנתבעת, יצר מצג כוזב ולא מצא לנכון לתקנו. 14. הואיל והפוליסה הוקמה על יסוד מידע שהוסתר מהנתבעת, הרי שאין היא חבה בתשלום תגמולי הביטוח. 15. בדיון שנערך לפניי העידו העדים הבאים : מטעם התובע: התובע ובת זוגו - ד"ר ד.נ. מטעם הנתבעת: ד"ר סקומרובסקי רולנד - חתם רפואי ראשי בנתבעת, ומר דורון נגר - סוכן הביטוח בסוכנות ביטוח "תמורה" שהיה מעורב בהחתמת התובע על מסמכי הפוליסה. 16. הצדדים ביקשו לפצל את הדיון כך שבראש ובראשונה תידון שאלת החבות על פי הפוליסה. בנסיבותיו המיוחדות של התובע, נקבע בירור התביעה במתכונת מזורזת. כל העדויות נשמעו בעל פה ובסמיכות לישיבת קדם המשפט הראשונה. ב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה. דיון והכרעה: 17. התובע העיד לפניי שבתחילת עבודתו בשורקומפ בחודש ינואר 2008, הוצעו לו שני מסלולי ביטוח: האחד ביטוח פנסיוני והשני ביטוח מנהלים. התובע נפגש תחילה עם נציג "מבטחים" שמסר לו הסבר מפורט באשר לביטוח הפנסיוני. לאחר שבוע לערך, לצורך רכישת ביטוח מנהלים, נפגש התובע עם סוכן ביטוח לצורך עריכת הביטוח. 18. לטענת התובע, האיש עימו נפגש לא מסר לו את שמו. לאחר הסבר קצר על ביטוח המנהלים, הוצג לו שאלון מקוצר בדבר עברו הרפואי, כפי שמופיע בטופס הצעה לביטוח מנהלים [מוצג ת/1]. וכך עלו הדברים בעדותו של התובע לפניי: "...לפני החתימה הוא שאל אותי שאלון מקוצר, האם אני מעשן, אשפוזים, אחוזי; נכות, מחלות לב, מחלות ממאירות ומחלת איידס...לאחר שעניתי לו הכל בשלילה על כל הסעיפים, אני שמעתי שהוא אומר אם כך אני רושם בריא לחלוטין, זה לא אני רשמתי" [פר' עמ' 5, ש' 21-22, 30-31] 19. לדברי התובע, ת/1 לא מולא על ידו. כל שהתובע עשה הוא לחתום במספר עמודים בטופס זה. התובע הדגיש בעדותו שנוכח בקיומו של ת/1 רק בשנת 2009, כאשר סידר את "הניירת" בביתו: "...זה היה ב-2009 כשעשינו סידור בניירת אחד הדברים שראינו זה שיש לי את הפוליסה של ביטוח מנהלים אבל אני לא רואה שום חתימה ושום הסכם, אז רציתי לדעת אם זה תקף, זה קיים אצלי, ניגשתי למדור שכר אצלנו והם הוציאו את הדפים עם החתימות שלי מהתיק אישי שלי" [פר' עמ' 6, ש' 7-10] 20. במהלך הפגישה עם סוכן הביטוח, לאחר שהתובע סיים לחתום על ת/1, הוא נשאל האם ברצונו לרכוש ביטוח בריאות. הסוכן הסביר לתובע שמדובר בביטוח פרטי המספק פיצוי חד פעמי במקרה של מחלות שונות, כגון סרטן, בגובה 350,000 ₪. התובע חתם על טופס ההצעה - מענק לבריאות [מוצג ת/3]. לגבי נסיבות החתימה על טופס ההצעה לביטוח "מענק לבריאות", העיד התובע כדלקמן: "בדף הזה כתב היד היחידי שיש זה החתימות שלי כאשר בזמן החתימה שאלתי על כל מקום שאני חותם על מה אני חותם. המקום הראשון שאלתי את הנציג והוא אמר לי שאני מאשר שאני רוכש את הביטוח, המקום השני זה על ויתור סודיות כאשר לא הרגשתי שיש לי מה להסתיר והמקום השלישי ודף אחרי, זה על הוראת קבע" 21. לטענת התובע, בעת החתימה על ת/3, לא היה מודע לדף הראשון שלו המכיל טבלה למילוי פרטים אישיים וטבלת "הצהרת בריאות מקוצרת", אותה יש למלא על ידי סימון ב-X במקומות הנכונים. לדבריו: "הסימונים של ה-X לא נכונים...ה-X האלה לא שלי, לא ראיתי שסימנו אותם, אני לא יודע מי סימן אותם...יש פה משהו לא נכון. בסעיף של מחלה ממארת סרטן או גידולים כלשהם, איידס, כולל נשאות, זה מסומן כ-לא, וזה לא נכון." [פר' עמ' 7, ש' 6, 8, 10-11] 22. גם את ת/3, לטענת התובע, הוא קיבל רק בשנת 2009, לאחר ש"עשה סדר" בניירת בביתו. אז הבחין שחסרה לו הצעת ביטוח בריאות. כשקיבל את ת/3 לידיו, ראה שהגורם שאישר את חתימתו על הטפסים הוא סוכן הביטוח מר דורון נגר (להלן: " מר נגר"). התובע פנה אל מר נגר באמצעות המייל והטלפון, אך מר נגר התחמק מפניות אלה. 23. הנתבעת זימנה את מר נגר לעדות לפניי. גרסתו של מר נגר לגבי הפגישה עם התובע שונה. מר נגר העיד לפניי ופירט את נהלי עבודתו עם מבוטחים: בעת פגישתו עם מבוטח, הוא מסביר לו תחילה את תנאי הביטוח שלו במסגרת הארגון אליו הוא משתייך ועובר איתו על כל סעיף בפוליסה. לאחר הסבר מפורט, ממלא מר נגר ביחד עם המבוטח את הטפסים. כך לדבריו: "אנו עוברים על כל טפסים יחד אני כותב גובה שכר ומוטבים ונושא הצהרת בריאות. אני תמיד עובר שאלה שאלה...אני שואל את העובד כל שאלה שמצויין...ממש עוברים על כל המפרט הזה כולל הצהרת בריאות. כל שאלה שכתובה שם היא נשאלת." [פר' עמ' 24, ש' 4-7, 9-10] 24. בסיום מילוי הטופס, מר נגר נוהג להודיע למבוטח שהטפסים ישלחו אליו הביתה תוך חודש וחצי-חודשיים. אם בפרק זמן זה הפוליסה לא מגיעה לידי המבוטח, הוא יכול ליצור קשר עם המבטחת ולבקש שישלחו אליו את הטפסים בשנית. 25. כשעומת מר נגר עם טענת התובע, לפיה חתם רק בשלושה מקומות ב- ת/3, אך פרט לכך לא נשאל שאלות ולא נדרש לתת פרטים נוספים השיב מר נגר כדלקמן: "אני יודע איך אני עובד...אני לא זוכר לפרטי פרטים את הפגישה עם התובע, אני זוכר בוודאות שכל מה שמצויין זה נשאל כך אני עובד ואין לי אינטרס לפגוע במישהו וזה שיטת העבודה שלי...אני עובר על כל מפרט כולל כל השאלות וכך מנחה אנשים שאני עובד איתם" [פר' עמ' 24, ש' 18-21, 26] 26. לטענת מר נגר, לאחר שעבר יחד עם התובע על הצהרת הבריאות ב-ת/1 ושאל אותו את כל שאלות הבריאות המצוינות בו הוסיף בצד בכתב ידו את המילים "בריא לחלוטין". כשנשאל בחקירתו הנגדית מדוע הוסיף את המילים הללו השיב: "שאלתי אם בריא לחלוטין הוא אמר שכן, כשמישהו שואל ואומר אין לי שום דבר, אז אני שואל הכל תקין והוא ענה שכן וזה רשמתי" [פר' עמ' 26, ש' 27-28]. 27. כשנשאל מר נגר, בחקירתו הנגדית, מדוע לא נתן לתובע לסמן את ה-X בת/3 אלא סימן אותם בעצמו, השיב: "יש אנשים שרוצים לבד למלא ויש אנשים שרוצים שאני אשאל שאלות ואמלא זה לא חד משמעי. אני יכול להסתכל עליו, אני עובד הרבה אנשים יש לי יושר שחונכתי עליו ואין לי כוונה לפגוע בו ולא אעשה את זה לא בשביל מיליון שקל...כל מה שסומן נשאל. אין לי אינטרס אחר" [פר' עמ' 32, ש' 15-17, 21] 28. לאחר שהתרשמתי מהעדויות שנשמעו לפניי, אני רואה לנכון להעדיף את גרסתו של מר נגר, מהטעמים הבאים: ראשית, התרשמתי לחיוב מעדותו של מר נגר. עדותו הייתה ברורה, עקבית ואחידה. מר נגר העיד לפניי שעל פי נוהל עבודתו, הוא עובר תחילה עם המבוטח על כל סעיף המצוין בת/3 ושואל כל שאלה המופיעה בטבלת הצהרת הבריאות. בענייננו, אמנם מר נגר מילא את הצהרת הבריאות המופיעה בעמ' 1 לת/3, באמצעות סימוני X, אולם שוכנעתי שעשה זאת על פי התשובות שמסר לו התובע. שנית, עדותו של מר נגר מתיישבת עם מספר ראיות אובייקטיביות: א. חתימתו של התובע במקומות בהן נדרשת חתימת המבוטח. חתימות אלה משקפות את הצהרת התובע. ב. הנתונים ה"מוכמנים" בת/3 - למר נגר לא הייתה דרך לדעת מהו משקלו וגובהו של התובע, אלא אם מסר לו אותם התובע. נתונים אלה, יחד עם עדותו של מר נגר בדבר נהלי עבודתו, מתיישבים יותר עם המסקנה לפיה הצהרת הבריאות מולאה על פי מוצא פיו של התובע ולא אחרת. שלישית, באותה פגישה עם מר נגר, חתם התובע על שתי הצהרות: האחת ת/1 והשנייה ת/3. בעדותו, לא הכחיש התובע שהשיב בשלילה על ת/1, שאלון הבריאות המקוצר, שנועד לצרכי ביטוח המנהלים [פר' עמ' 5, ש' 21-22, 30-31]. פרט לשאלה הראשונה בת/1 מופיעות יתר השאלות בת/3 בניסוח מעט שונה. תשובותיו של התובע בת/1 מתיישבות עם המסקנה שהשיב באופן דומה גם לגבי השאלון ביחס לביטוח מחלות קשות, כמפורט בת/3. רביעית, במהלך חקירתו הנגדית של מר נגר הוצג סיכום הפגישה בינו לבין התובע [מוצג ת/5]. מר נגר העיד לפניי שהמסמך נערך על ידו ובכתב ידו [פר' עמ' 29 ש' 27-28]. כעולה ממוצג ת/5, שהינו סיכום פגישה שנערך בזמן אמת, נערכה סקירה לתובע בנושא ביטוח המנהלים. כמו כן הוצג לתובע ביטוח "מחלות קשות" והחלטת התובע הייתה להצטרף לביטוח זה. מוצג ת/5 מתיישב עם גרסתו של מר נגר, בדבר שיטות העבודה שלו ומחזק אותה. מאידך, המוצג מחליש את טענתו הבסיסית של התובע בכתב תביעתו, כאילו לא נפגש עם מר נגר וכאילו לא חתם כלל על טופס הצהרת הבריאות [ס' 16-17 לכתב התביעה]. 29. סיכומו של דבר - אני קובע שההצהרות והסימונים המפורטים בת/1 וב-ת/3 הינם אותנטיים ומשקפים את תשובותיו של התובע לנוסח השאלות הנקוב בהצהרות אלה. 30. התובע הודה במהלך עדותו שמר נגר הקריא לפניו את השאלות המופיעות ב"שאלון בריאות מקוצר" (עמ' 2 לת/1). בשאלון זה, שנועד לצרכי ביטוח המנהלים, נרשם כהאי לישנא: "1. אין לי נכות כלשהי העולה על 35%. 2. לא אושפזתי בבית חולים מעל 24 שעות כתוצאה ממחלה או תאונה ב-3 שני האחרונות. (לידה אינה אשפוז). 3. אין לי היסטוריה של מחלות לב, מחלות ממאירות, לחץ דם גבוה או סוכרת במשך 5 שנים אחרונות. 4. אני לא חולה איידס ואינני נושא נגיפי איידס." 31. שאלה מספר 3 עוסקת, באופן ברור וחד משמעי, בין היתר, במחלת הסרטן. חרף האמור, נמנע התובע מלגלות למר נגר אודות מחלתו בעבר וה-SHUNT המותקן בראשו. בהנחה שבעת מילוי השאלון היה התובע בריא, עדיין נשא בגופו מכשור רפואי שהוא תולדה של מחלת הסרטן בה חלה בילדותו. כפי שעלה מחקירתו הנגדית, התובע ביצע ביקורות רפואיות באופן תדיר ושגרתי [פר' עמ' 4, ש' 26-28]. ספק רב אם מתן הצהרה על פיה אין לו היסטוריה של מחלה ממארת בחמש השנים האחרונות, הינה בגדר תשובה כנה, בנסיבות אלה. התובע העיד שלאחר שמר נגר הקריא בפניו את שאלות 1-4, כפי שהובאו לעיל, אמר לו "אם כך אני רושם בריא לחלוטין" [פר' עמ' 5 ש' 30-31]. גם הפעם, התובע לא הביע התנגדות לרישום זה או לכל הפחות, לא חשף את עברו הרפואי. 32. יתר על כן, בטבלת "הצהרת בריאות מקוצרת" שנועדה לצרכי ביטוח מחלות קשות (עמ' 1 לת/3) נשאל התובע: "האם סבלת או הנך סובל ממחלה ממארת (סרטן) או גידולים כלשהם, איידס (כולל נשאות)". שאלה זו עוסקת באופן ספציפי קונקרטי במחלת הסרטן ומתייחסת לקיומה בעבר או בהווה. בתשובה לשאלה זו סומן X תחת המילה "לא". 33. החוק קובע בסעיף 6 את חובת הגילוי. סעיף 6(א) לחוק מתייחס לחובה לענות תשובות מלאות וכנות על שאלות בכתב שהוצגו למבוטח [ע"א 1064/03 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוחה רחל שחר פיאמנטה ז"ל, פ"ד ס(4) 375, 390-391 (2006)]. 34. התובע חלה במחלת סרטן מסוג מדולובלסטומה בגיל 9. התובע נזקק לטיפול ניתוחי, לטיפולי קרינה וכימוטרפיה. מאז טיפולים אלה הושתל SHUNT בראשו, המנקז נוזלים מהמוח אל חלל הבטן. כפי שעלה ממסמכי המל"ל שהוצגו כראייה במשפט, בשנים לאחר טיפולים אלה סבל התובע מתופעות לוואי שונות: חוסר שיווי משקל וכפילות ראייה [נ/3; נ/2; נ/1]. התובע אף ציין בפרטי המחלות: "שמו לי שאנט ואני מרגיש זרימה של נוזלים". בגיל 18, לדוגמא, מצא המל"ל לנכון לקבוע לתובע 15% אחוזים של נכות יציבה. 35. בנסיבות אלה, ברי שמחלת המודלובלסטומה הייתה אירוע מכונן וטראומתי במהלך חייו של התובע. הגם שלאחר הטיפול בילדותו נחשב כבריא מבחינה אונקולוגית, הרי שהתובע נושא עימו את אותות המאבק היומיומי במחלה. תשובתו של התובע, שלא חלה בעבר בסרטן או חתימתו על הצהרת בריאות נקייה, אינה יכולה להיחשב בשום אופן כתשובה מלאה וכנה. על כן אני קובע שהתובע הפר את הוראת סעיף 6(א) לחוק בכך שלא גילה לנתבעת את עברו הרפואי, כמי שחלה במחלת המדולובלסטה. 36. הנתבעת זימנה לעדות לפניי את ד"ר סקומרובסקי, המשמש כחתם רפואי ראשי בנתבעת. לדבריו, הנתבעת עובדת לפי קודקס תנאי חיתום שנערך על ידו. הקודקס מתחדש פעם בשנה ובנוי על פי המלצות של מבטחי משנה, בהתאם לדרישות שוק הביטוח. בקודקס תנאי החיתום מחודש ינואר 2008 [מוצג נ/6] נקבע שבמקרה של גידול סרטני במוח אחרי טיפול ו/או ניתוח (ללא הגבלת זמן) תידחה הבקשה להצטרפות לפוליסת ביטוח מחלות קשות. לדברי ד"ר סקומרובסקי מאז חודש ינואר 2008, אין שינוי בעניין זה. 37. עוד העיד ד"ר סקומרובסקי כדלקמן: "אנחנו עושים את החיתום על פי הצהרת הבריאות קודם כל, אם אנחנו מקבלים הצהרת בריאות נקיה אין לנו אפשרות לבקש מסמך רפואי כי אין שום צורך בזה...אם בהצהרת הבריאות המועמד לביטוח מפרט כל מיני תופעות בלי לפרט אבחנה, אנחנו דורשים מסמך רפואי" [פר' עמ' 19, ש' 11-15] 38. כשנשאל בחקירתו הנגדית האם חברת הביטוח משלמת למבוטח, בעת התרחשות מקרה המנוי בפוליסה, אף בהיעדר הצהרת בריאות, השיב ד"ר סקומרובסקי : "אין מצב. אם אין הצהרת בריאות זה לא מגיע לחיתום כי החיתום הוא על פי הצהרת הבריאות. אם אנחנו לא מקבלים הצהרת בריאות אנחנו לא מעורבים בשלב הזה". [פר' עמ' 19, ש' 21-22] 39. לאחר שהתרשמתי מעדותו של ד"ר סקומרובסקי ולאחר שבחנתי את ההוראות הרלבנטיות בקודקס [נ/6], שוכנעתי שמבטח סביר, לרבות הנתבעת, לא הייתה מקים לתובע את הפוליסה אם היה יודע שהתובע חלה במחלת מדולובלסטומה בילדותו. 40. סעיף 7(ג)(2) לחוק, העוסק בתוצאות אי הגילוי, קובע שכאשר מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח. פטור זה חל הן על מצג שווא (סעיף 6(א) לחוק) והן על הפרת חובת הגילוי היזום (סעיף 6(ג) לחוק) [ראו: ירון אליאס, דיני ביטוח, כרך א', עמ' 400-401]. 41. יודגש, שמקום בו לא ניתנה תשובה מלאה וכנה לשאלה בכתב שנשאל המבוטח על ידי המבטח, אין הכרח שתתלווה לכך כוונת מרמה מצד המבוטח, על מנת שלמבטח יעמוד הפטור מתשלום תגמולי הביטוח לפי סעיף 7(ג)(2) [ע"א 282/89 רוטנברג נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מו(2) 339, 360-361 (1992); ע"א 2230/92 צמח נ' ציון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מח(2) 256, 261 (1994)]. 42. על פי עדותו של ד"ר סקמורובסקי, הפוליסה שהוקמה לתובע, נסמכה על הצהרת בריאות שמסר התובע כפי שמופיעה בעמ' 1 לת/3. בהצהרת הבריאות סומן X תחת המילה לא בשאלה "האם סבלת או הנך סובל ממחלה ממארת (סרטן) או גידולים כלשהם, איידס (כולל נשאות)". אילו מסר התובע לנתבעת שחלה בעבר במחלת הסרטן, הייתה הנתבעת דוחה את בקשתו להצטרפות לפוליסה לחלוטין, ללא החרגות. מאחר שפרט מהותי זה לא הובא לפני מר נגר על ידי התובע, הרי שלנתבעת קם הפטור הקבוע בסעיף 7(ג)(2) לחוק. 43. התובע טען שניתן בקלות להבחין בבליטה בחלקו האחורי של ראשו, היכן שהושתל ה - SHUNT. על כן, היה על מר נגר להבחין בכך ולתשאל את התובע. משלא עשה כן, גרם למתן התשובה הלא מלאה מצד התובע. 44. סעיף 8 לחוק שולל את זכאות המבטח לתרופות המנויות בסעיף 7 מקום בו היה על המבטח "לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא היתה מלאה וכנה." 45. בחקירתו הנגדית נשאל מר נגר: "ש. אתה רואה דבר כזה (מצביע על התובע) זה לא מעורר בך שאלה. ת. לא ראיתי את זה, לא שואל אנשים דברים אישיים אם לא מספרים לי, יש אנשים שעושים קרחת ויש להם גולות אני שואל אם יש להם מחלה? אני לא זוכר שראיתי כך את התובע וזה לא רלבנטי. לא ראיתי את זה". [פר' עמ' 31,ש' 2-5] 46. כפי שהעיד לפניי מר נגר, הוא לא הבחין שבראשו של התובע קיימת בליטה וממילא לא ייחס לכך חשיבות. אף אם היה מבחין בכך, לא הייתה לו היכולת לדעת שזה נובע בהכרח ממחלה בה לקה התובע בעבר. 47. לאחר שהתרשמתי מהתובע באופן ישיר, במהלך עדותו לפניי, אני סבור שהבליטה בראשו אינה ניכרת. יתר על כן, ספק רב בעיני אם סוכן ביטוח סביר היה אמור לקשור בין בליטה קלה בראש של מבוטח הממלא הצהרת בריאות לבין היסטוריה של מחלה קשה. משכך, אני קובע שלא ניתן לייחס למר נגר אחריות למתן התשובות הבלתי נכונות מצד התובע. על כן, נסיבות סעיף 8 לחוק אינן מתקיימות בענייננו. לנתבעת קם אפוא, פטור מתשלום תגמולי הביטוח. 48. התובע כשל ומסר תשובות בלתי נכונות ובלתי כנות לנתבעת, במובן זה שלא גילה כי סבל מגידול סרטני במוחו מסוג מדולובלסטומה. הואיל ומחלת הסרטן בה לקה התובע בעבר, השפיעה על חבות הנתבעת והיקפה, הייתה הנתבעת נמנעת מלבטח את התובע אילו היה חושף בפניה פרט מהותי זה. על כן, בהתאם להוראת סעיף 7(ג)(2) על הנתבעת להשיב לתובע את דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח - אם שילם - בניכוי הוצאותיה. 49. בסיכומיו הציג בא כוחו המלומד של התובע מספר פסקי דין העוסקים בשאלת חובת הגילוי מצד המבוטח וחיוב המבטחת בתשלום תגמולי הביטוח. נסיבותיהם של אותם פסקי דין שונים מענייננו. בע"א 1064/03 אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' עזבון המנוחה רחל שחר פיאמנטה, פ"ד ס(4) 375 (2006), דובר על חיוב בתגמולי ביטוח אולם באותו עניין לא נדרשו המבוטחים למסור הצהרת בריאות טרם ההצטרפות לפוליסת הביטוח. מכאן שבעניינם לא חלה הוראת סעיף 6(א) לחוק. מאידך, בענייננו התובע נשאל מפורשות אודות עברו הרפואי. בע"א (חי') 4337/97 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' זונשיין, (ט.פ.) (1998), נדחתה עמדת המבטחת מאחר שאי הגילוי נגע למחלות או פגימות רפואיות קלות ערך. לעומת זאת במקרה דנן עסקינן באי גילוי מחלה קשה וטראומטית שהשלכותיה על התובע היו קיימות גם בעת מילוי הצהרת הבריאות. יתר על כן, עבר רפואי מסוג זה שולל חיתום רפואי, כפי שהוכח לפניי. דברים אלה יפים גם לגבי פסקי הדין הנוספים שהוצגו לפניי (ת.א. (חיפה) 20706/03 סיליס שלמה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, (ט.פ.) (2007); ת.א. (חדרה) 1274/03 עזאיזה מוחמד נ' שלוח-הראל חברה לביטוח בע"מ, (ט.פ.) (2004); ת.א. (ראשון לציון) 1411/04 מלול נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, (ט.פ.) (2007)). 50. התובע טען שהפוליסה לא נמסרה לו לאחר הקמתה. ראשית, אינני סבור כי קיימת חשיבות לטענה זו, שכן דחיית תביעת התובע לתגמולי ביטוח יסודה בהפרת חובת הגילוי מצידו. שנית, גם לגופו של עניין, לא שוכנעתי שאכן הפוליסה והתנאים לא נמסרו לתובע, כפי שעולה מהכריכה של מוצג ת/2, המעיד לכאורה על מסירת פוליסת המחלות הקשות. 51. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נידחות. 52. סוף דבר- התביעה נדחית. בנסיבותיו האישיות של התובע ולפנים משורת הדין, יישא כל צד בהוצאותיו. קטיניםרפואהביטוח מחלהסרטן