בקשה למינוי בורר חדש לאחר שניתן פסק בוררות

דוגמא להחלטה בנושא בקשה למינוי בורר חדש לאחר שניתן פסק בוררות: לפני בקשה למינוי בורר. צדדים חתמו על סעיף בוררות במסגרת הסכם קומבינציה. נתגלע סכסוך והצדדים התדיינו בפני בורר. זה הכריע בריבם וחייב צד אחד לשלם לחברו סכום של כסף . הבורר "שתק" בשאלה אם יש להוסיף על הסכום הפסוק גם מע"מ. לבקשת הצד הזוכה אושר פסק הבורר על ידי בית המשפט המחוזי. בעל הדין הזוכה מבקש לקבל מן הנתבע סכום נוסף על הסכום הפסוק, בגין מע"מ. האם הוא רשאי לשוב ולתבוע את יריבו בגין המע"מ לבדו? האם העובדה שהבורר לא חייב את בעל הדין הנתבע לשלם גם מע"מ, וסירובו של הנתבע לשלם לזוכה מע"מ, יוצרים "סכסוך חדש"? האם בעל הדין הזוכה רשאי לנקוט הליך בוררות חדש בגין אי תשלום המע"מ? אלו הן השאלות העומדות להכרעה בהחלטה זו. 3. פירוט העובדות וההליכים הרלוונטיים א. המבקשת והמשיב (להלן -"גלבוע" ו"בירם" - בהתאמה) התקשרו ביום 5.11.06 בהסכם קומבינציה ביחס למקרקעין בקרית חיים. ב. לימים נתגלע סכסוך בין הצדדים והוסכם כי ההכרעה בו תימסר לבורר פרופ' דן ביין. ג. בפני הבורר הוגשו הן תביעה והן תביעה שכנגד. ביום 29.5.11 נתן הבורר את פסקו ביחס לתביעות האמורות. הבורר חייב את בירם לשלם לגלבוע סך של 199,925$, בשקלים חדשים לפי השער היציג ביום פלוני שצויין על ידי הבורר, וכן סכומים שונים בשקלים חדשים, והכל בתוספת הפרשי הצמדה ורבית כחוק עד לתשלום בפועל, כמפורט שם. בפסק הבורר לא נאמר דבר באשר למס ערך מוסף. ד. ביום 1.6.11 הגישה גלבוע לבית משפט זה בקשה לאישור פסק הבורר (הפ"ב 1640-06-11). משלא הוגשה בקשה לביטול פסק הבורר נעתר בית המשפט לבקשה וביום 30.6.11 אישר את הפסק. ה. בירם שילם לגלבוע את הסכומים הנקובים בפסק הבורר על פי תחשיב שנערך על ידי גלבוע. ו. לאחר ביצוע התשלום, כאמור, שבה גלבוע ופנתה לבירם וטענה כי במכתב דרישתה המקורי נפלה טעות משום שהסכום של 199,925$ חושב ללא מע"מ. על כן נדרש בירם לשלם גם מע"מ על הסכום האמור. בירם סירב להיענות לדרישת גלבוע. ז. בעקבות האמור לעיל ולאחר שפסק הבורר אושר על ידי בית המשפט, הגישה גלבוע לבורר "בקשה לתיקון ולהבהרת פסק הבוררות". גלבוע בקשה מן הבורר להורות על תיקון פסקו כך שיאמר בו שלסך 199,925$ בשקלים חדשים לפי השער היציג יתווסף מע"מ כחוק. ח. ביום 14.8.11 נתן הבורר את החלטתו ביחס לבקשה האמורה. הבורר ציין כי לדעתו ספק אם נותרה בידו סמכות לערוך את התיקון או השינויים המבוקשים בפסק הבורר. הוא הנחה את גלבוע להגיש לו בקשה שבה תבקש גלבוע מן הבורר לפנות לבית המשפט על דרך של אבעיה כדי שבית המשפט יקבע אם עדיין מוסמך הבורר לתקן את פסקו אם לאו. ואמנם גלבוע פנתה לבורר ובקשה ממנו לפנות לבית המשפט בדרך של אבעיה בקשר לסוגיה דלעיל. ט. לאור הפניה האמורה עתר הבורר לבית המשפט, על דרך של אבעיה, ובקש כי בית המשפט ינחה אותו כיצד לנהוג ואם הוא עדיין מוסמך לתקן טעות קולמוס שנפלה בפסקו, אם לאו. י. פניתי לצדדים ובקשתי את תגובתם לבקשתו האמורה של הבורר. גלבוע הגישה תגובה ארוכה ומפורטת שבסופה כתבה לאמור: "המשיבה עותרת לפיכך כי בית המשפט ייעתר לבקשת הבורר ויורה לו לתקן את טעות הקולמוס שנפלה בפסק הבוררות. לחילופין עותרת המשיבה במסגרת תגובתה זו לתיקון פסק הדין שיצא מתחת ידיו של בית המשפט הנכבד בהתאם להחלטת הבורר מיום 14.8.11 והאבעיה ולהארכת המועד להגשת הבקשה לתיקון פסק הדין". יא. המשיב בקש לדחות את בקשת הבורר שפורטה במסגרת האבעיה. יב. בסופו של יום ניתן ביום 16.11.11 פסק דין במסגרת האבעיה האמורה ובו הוחלט כדלקמן: באשר לפניית הבורר - נפסק כי משאושר פסק הבורר על ידי בית המשפט הרי שסמכותו של הבורר לדון בעניין פגה והוא אינו מוסמך להכניס שינוי כלשהו בפסקו, אף אם הוא סבור כי נפלה שגגה מתחת ידו. באשר לבקשותיה של גלבוע - הבקשות נדחו. יג. גלבוע בקשה להשיג על פסק הדין האמור והגישה לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור (רע"א 9765/11). בית המשפט העליון כב' השופט יורם דנציגר) דחה את הבקשה. אביא כאן רק חלק קטן מן האמור בהחלטתו. באשר לשאלה אם אי ציון רכיב המע"מ בפסק הבוררות עולה כדי "פליטת קולמוס" או "השמטה", קבע בית המשפט העליון כי הגישה הנוהגת היא שכאשר פסק "שותק" לגבי רכיב המע"מ ומי מבעלי הדין מבקש לתקן את פסק הבוררות ולהוסיף את רכיב המע"מ, אין התיקון מהווה תיקון "טכני". משכך, אין הבורר מוסמך לבצע תיקון זה, להבדיל, למשל, ממצב דברים שבו נפלה שגגה באשר לאופן חישוב המע"מ על ידי הבורר עצמו. יד. עתה, לאחר כל האמור לעיל, הגישה גלבוע הליך חדש (הפ"ב 13526-12-12) שבו עתרה למינוי בורר לדון במחלוקת שבין הצדדים. לטענתה, מן הראוי שבית המשפט ישתמש בסמכותו לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 (להלן - "החוק") וימנה בורר כמבוקש. גלבוע טענה כי רכיב המע"מ לא היווה חלק מהמחלוקות שבין הצדדים וכי המחלוקת בעניין המע"מ נולדה רק לאחר אישורו של הפסק על ידי בית המשפט, כאשר המשיב סירב לשלם את המע"מ החל על הסכום שבו חוייב. לטענת גלבוע, אי תשלום המע"מ מהווה הפרה נוספת של הסכם הקומבינציה שנחתם בין הצדדים על כל הכרוך והמשתמע מכך, לרבות תשלום עבור הפיצוי המוסכם המגיע לה בגין הפרתו הנוספת של החוזה המוסכם בין הצדדים. טו. המשיב, בירם, הגיש תגובה שבה עתר לדחות את הבקשה. 4. דיון א. לאחר עיון במכלול נסיבות העניין, בנימוקי הבקשה ובתגובת המשיב, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את הבקשה. ב. סבורני כי בענייננו לא מדובר כלל במחלוקת חדשה שנתגלעה בין בעלי הדין. עניין לנו בניסיון לשוב ולדון מחדש בעניין שהלכה למעשה כבר הוכרע ויצר מעשה בית דין. זאת, על דרך השלילה, היינו, בכך שהבורר שדן בסכסוך מלכתחילה, פרופ' ביין, לא חייב את המשיב בתשלום מע"מ. אסביר את דברי. ג. כפי שציין כב' השופט דנציגר בהחלטתו ברע"א 9765/11 י.א. גלבוע חברה לבניין בע"מ נגד פרופ' דן ביין ואח', "שתיקתו" של פסק הבוררות בעניין המע"מ, אינה "טכנית". מדובר בעניין מהותי: אי פסיקתו של סכום שבעל הדין עתר לחייב בו את יריבו. משכך הם פני הדברים, הרי שהמסקנה המתבקשת מטענות המבקשת היא כי אי פסיקת מע"מ על ידי הבורר, למרות שלטענתה עניין זה לא היה שנוי במחלוקת, הוא בבחינת טעות בפסק הבוררות. ואולם, אנו מצויים כיום לאחר שפסק הבוררות אושר. יתרה מכך: גם אילו הגישה המבקשת בקשה לביטול הפסק, כדי לתקן את פסק הבוררות על ידי חיוב המשיב לשלם גם מע"מ, ספק רב הוא אם הטענות שבפי המבקשת מקימות עילה מן העילות המפורטות בסעיף 24 לחוק. לפיכך חשוב להדגיש כי בהליך שלפני איננו עוסקים בשאלה אם נפלה טעות בפסק הבוררות אם לאו, אלא בשאלה אם יש מקום למנות בורר לדון "בסכסוך" הנטען על ידי המבקשת אם לאו. כשלעצמי אני סבור שנושא המע"מ היה עניין טפל לסכסוך העיקרי שבין הצדדים, ועובדה היא שהסכסוך האמור כבר נדון והוכרע על ידי הבורר. אין מדובר כאן בסכסוך חדש. הבורר הכריע בסכסוך האמור והכרעתו יצרה מחסום בדמות "מעשה בית דין". בשל מעשה בית דין זה אין המבקשת יכולה לשוב ולתבוע את המשיב בנושא המע"מ. הואיל וכך, מאחר ואין מדובר ב"סכסוך חדש" בין הצדדים, ממילא אין מקום ואין הצדקה למינוי בורר. 5. אחרית דבר אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה. המבקשת תשלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. יישוב סכסוכיםבוררבוררות