בקשה לצו מניעה זמני האוסר על עריכת מכרז

דוגמא להחלטה בנושא בקשה לצו מניעה זמני האוסר על עריכת מכרז: הבקשה 1. זוהי בקשה לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבה לקיים מכרז פנימי נוסף לתפקיד מנהל מחלקת תעודה ותוכניות אומר (להלן: "התפקיד"). כן התבקש להוציא צו לפיו ייקבע שהמבקש זכה במכרז הפנימי שמספרו 73/12 (להלן: "המכרז הפנימי") או במכרז הפנימי / חיצוני שמספרו 83/12 (להלן: "המכרז החיצוני"), לתפקיד. רקע כללי 2. המבקש עובד רשות השידור משנת 1991 ומשמש בפועל בתפקיד מנהל מחלקת התעודה ממרץ 2003 ובמסגרת זו ערך את התוכניות "מבט שני" ו"הסיפור האמיתי" כמו גם תוכניות נוספות. 3. במהלך שנת 2011 התפרסם דו"ח מבקר המדינה המתייחס למשיבה ובו נמתחה ביקורת על כך שעובדים רבים משמשים בתפקידי ניהול, בהתאם למינוי בפועל, וזאת במשך שנים רבות מבלי שנבחרו לפי הנוהל. נציין כי במהלך אותה שנה התחלפו בין היתר מנכ"ל רשות השידור ובכירים אחרים. כפי שנמסר לנו בין היתר כדי לתקן את הנדרש כאמור בדו"ח מבקר המדינה הנ"ל, נערכו ונערכים במשיבה מכרזים רבים לתפקידי ניהול (למעלה ממאה משרות), שמרביתם אוישו בעבר,על ידי מנהלים להם ניתן מינוי בפועל כפי שפורט בדו"ח. בין היתר נערך "המכרז הפנימי" (73/12) דנן. ועדת המכרזים החליטה בסופו "לצאת למכרז פנימי / חיצוני" כאמור בהחלטתה מיום 19.2.012 (להלן: "ההחלטה במכרז הפנימי"). בהתאם להחלטה זו נערך המכרז השני החיצוני (83/12). במכרז האחרון התמודדו שישה מועמדים בין היתר המבקש. בתום המכרז ההחלטה שנרשמה בפרוטוקול ועדת הבוחנים מיום 9.5.12 היתה: "שלא לבחור באיש מבין המתמודדים ולהמליץ בפני מוסדות הרשות להקים ועדת איתור" (להלן: "ההחלטה במכרז החיצוני"). טענות הצדדים 4. לטענת המבקש היה על הוועדה במכרז הראשון - הפנימי לבחור בו לתפקיד. למצער היה על הוועדה במכרז החיצוני לבחור בו לתפקיד. הוועדות כמו גם המשיבה ביקשו למעשה למנוע את זכייתו וזאת בניגוד לנוהל 101 שצורף כנספח י' לבקשה. ב"כ המבקש הדגיש כי המבקש הינו עיתונאי מוערך ועטור פרסים ושבחים על עשייתו רבת השנים בתחום התקשורת. לא זו אף זו, המבקש אף משמש בתפקיד בכיר בשירות מילואים ואף שם הוא מתנדב ותורם באופן מרשים. ההחלטות בוועדה במכרז הפנימי כמו גם במכרז החיצוני נועדו לנשל את המבקש מתפקידו. בבסיס ההחלטה שלא לבחור בו עומד למעשה הרצון למנוע ממנו לשמש בתפקיד חרף ההצלחה לה זכה, וכל זאת באצטלה של "רענון" נושאי התפקידים תוך התלות מוטעית בדו"ח מבקר המדינה, ששימש כקרדום לחפור בו. מאחר ובוועדה למכרז הפנימי (73/12) נקבע כי המבקש "נותר למעשה מועמד רלוונטי אחד מוערך" הרי שהיה על הוועדה לבחור בו זאת בין היתר בהתאם לנוהל 101 ובפרט סעיפים 6.7 (יב) וכן סעיף 1.17 לנוהל. יתר על כן היה על הוועדה במכרז השני 83/12 לבחור בו אף זאת בהתאם לנוהל. עוד ציין ב"כ המשיבה כי למעשה הוועדה במכרז השני 83/12 החליטה על ועדת איתור אך המשיבה פרסמה מכרז פנימי לתפקיד חלף מה שנקבע בוועדה. נעיר כבר כאן כי בעניין זה טענה ב"כ המשיבה כי מדובר בטעות טכנית ובכוונתה לצאת למכרז פנימי /חיצוני. 5. המשיבה טענה כי פעלה כדין ובהתאם לדו"ח המבקר ביקשה למנות לתפקיד מועמד שיבחר במכרז על פי הנהלים ועל פי הדרישות שהוצבו בדו"ח המבקר. מדובר בתפקיד אחד מיני רבים אליו פורסם מכרז. המבקש משמש בפועל בתפקיד מנהל מחלקת תעודה מזה כ- 9 שנים ואכן ראוי לתת לגיטימציה לשיקול שנשקל - רענון מחלקת התעודה ותוכנית האומר. המשיבה טענה כי המבקש הסכים לתוצאות ההחלטה במכרז הפנימי הראשון 73/12 בין היתר בהגישו את מועמדותו למכרז השני ולכן הוא אינו רשאי להעלות טענה כנגד החלטה זו. בכל אופן הבקשה נגועה בשיהוי בחוסר תום לב. יש לזכור כי מדובר בצו עשה זמני ולפיו מבקש מר לנדסברג שבית הדין יחליף את שיקול דעת הוועדה ויבחר במבקש כזוכה. ענין זה אינו נכון ולא ראוי. עוד טענה כי המבקש מעלה טענות אודות התנכלות של המשיבה. לטענות אלה אין כל תשתית עובדתית, כפי שכבר נקבע בבית הדין כאן בהליך קודם. ההליכים 6. בפניי נשמעה חקירתו של מר יוני בן מנחם מנכ"ל רשות השידור. ב"כ המשיבה ויתרה על חקירת המבקש. לאחר הדיון סיכמו הצדדים בעל פה והחלטה זו הינה על יסוד כל האמור. חשוב עוד לומר כי במהלך הסיכומים הדגיש ב"כ המבקש כי אינו מבקש שיקבע לעת הזו כי מר לנדסברג הוא הזוכה במכרז הראשון - הפנימי אלא שיוצא צו שיאסור על המשיבה להמשיך בהליכים לאיוש התפקיד ולהותיר את מר לנדסברג בתפקיד כפי שהיה קודם, וזאת עד להכרעה בהליך העיקרי בו יבקש שנקבע כי הוא הזוכה בהליך הפנימי. החלטה 7. נקדים ונאמר כי מדובר בהליך נוסף של בחירת בעל תפקיד ברשות השידור שמובא לפתחו של בית הדין. למרבה הצער יחסי העבודה אצל המשיבה אינם מתוקנים דים ואנו נדרשים למהלכים שמתרחשים שם פעם נוספת. רק לאחרונה נבחן על ידינו נוהל 101 פעם נוספת בעניינו של מנהל קול ישראל מר מיקי מירו ודברים שנכתבו שם יפים גם כאן בעניין נוהל 101 ונפקותו. עוד נכון לומר כבר בשלב זה כי החלטנו לקבל את העתירה וליתן צו מניעה זמני כנגד עריכת מכרז נוסף לתפקיד מנהל מחלקת תעודה ותוכניות אומר וזאת עד להכרעה בהליך העיקרי או עד למתן החלטה אחרת, כל זאת מהנימוקים שיפורטו להלן. הערה מקדמית נוספת הינה כי הסעד בו עוסקים אנו הינו סעד של צו מניעה זמני בו נדרש המבקש להראות זכות לכאורה בשלב הזה. נכון אמנם כי בבקשה התבקשנו לקבוע שהמבקש זכה בתפקיד נשוא המכרז. יחד עם זאת במהלך הדיון הבהיר בא כוחו כי הסעד המבוקש הינו להימנע מעריכת מכרז לתפקיד ולהימנע מהעברתו של המבקש מהתפקיד של מנהל מחלקת התעודה בפועל. כל זאת עד להכרעה בתובענה העיקרית שתוגש תוך 7 ימים מעת שתינתן החלטה בסעד הזמני דנן. אף ב"כ המשיבה התייחסה לעניין הסעד כסעד של צו מניעה זמני (פרוט' עמ' 12 ש' 4-5). אף אנו נבחן את הסוגיה מההיבט של צו מניעה זמני. 8. בעניין מכרזי כוח אדם ניתנו פסקי דין רבים. חוק חובת מכרזים ותקנות חובת מכרזים אינם חלים על מכרזים אלה. ההלכות שהתגבשו בעניין מכרזים על ידי בית המשפט העליון ועל ידי בית הדין הארצי לעבודה מחייבות ביחס למכרזי כוח אדם. ליבו של המכרז הינו עקרון השוויון, ותום הלב. מדובר בתחרות שווה, כאשר כשעוסקים במכרז בו מבקשים לבחור מועמד, המבחן הינו איכותי ולא כמותי - דהיינו התאמתו של המועמד לתפקיד. במובחן ממכרז בו מבקשים לקנות טובין או שירות שאז יש לבחור את ההצעה המשתלמת ביותר מבחינה כספית הרי שבמכרז למשרה המבחן הינו איכותי ובו נבחנת התאמה של המועמד לתפקיד. כחלק מעקרון השוויון ותום הלב שכאמור מצויים בליבו של הליך המכרז נקבע כי אין להתחשב בתנאים סמויים (בג"ץ 316/63 גזית ושחם חברה לבניין נ' רשות הנמלים פ"ד יח 172, 178 (1964); עע"מ 10089/07 אירוס הגלבוע נ' ברוך פסקה 33 (לא פורסם, 5.4.11) וכן בפסיקת בתי הדין לעבודה בסוגיה). במקרה דנן המנכ"ל מר יוני בן מנחם מסר באופן מפורש ובירור כי ביקש להחליף את התובע (פרוט' עמ' 6 ש' 6 וכן פרוט' עמ' 7 ש' 13-9 וכך גם עמ' 5 ש' 4). מדברים אלה ברור באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי מלכתחילה התכוון המנכ"ל למנוע את בחירתו של המבקש לתפקיד. אכן נכון כי בדו"ח מבקר המדינה נמתחה ביקורת על העובדה שברשות השידור משמשים מנהלים במינוי בפועל במשך שנים רבות מבלי שנערכו ההליכים הנדרשים למינוי. הליך המינויים הוסדר ברשות השידור במסגרת נהלי הרשות ובנוהל 101 שהוזכר לעיל (להלן: "נוהל 101"). מדובר בנוהל, שמבוסס על הסכם קיבוצי מיום 27.7.82, שזכה לכינוי הסכם הקדנציות, וצורף כנספח י לבקשה. בענין נוהל זה נפנה לדברים קודמים שנכתבו על ידינו בסכסוך קיבוצי ס"ק (י-ם)24943-07-11 אגודת העיתונאים נ' רשות השידור, מיקי מירו (ניתן ביום 26.1.12)). 9. כאמור נוהל 101 הסדיר את תפקיד הבחירה לתפקיד הניהול אצל המשיבה. נוהל זה מבוסס על הסכם קיבוצי שהינו פרי הסכמות ארגוניות בין הצדדים ליחסי העבודה. מדובר בהסכמות אובליגטוריות במישור הקולקטיבי שלהן גם השלכה על המישור הנורמטיבי. בנוהל עצמו לא נרשם כי יש מניעה מלהיבחר לקדנציה נוספת לאחר השלמת קדנציה אחת. בנוהל נקבע בסעיף 6.7 (יב) כך: "מצאה הוועדה רק מועמד אחד מתאים למשרה, תחליט על מינוי מועמד זה..." ובסעיף 1.17 לנוהל נכתב: "ועדת מכרזים - ... מצאה הוועדה מועמד כשיר... יתמנה לה המועמד היחיד שנמצא כשיר או המועמד ששמו צוין בראש רשימת הכשירים". 10. בתנאי המכרז שפורסמו (נספח א לבקשה) נכתבו תנאי הסף הנדרשים והכישורים הדרושים. בהערות בענין תוקף המינוי, נכתב כי מדובר בכהונה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה, אך לא יותר משלוש שנים נוספות. אין חולק כי המבקש שימש כמנהל מחלקת תעודה בפועל אך לא נבחר לתפקיד זה בהתאם לנוהל מעולם. ברשימת הכישורים וההערות לא נכתב כי מי ששימש בפועל בתפקיד לא יכול להיבחר לקדנציה נוספת. אף בנוהל 101 כאמור לא נכתב דבר אודות מי ששימש בתפקיד בפועל קודם למכרז. הטענה בדבר הרצון לרענן הינה טענה שאינה מופרכת. יחד עם זאת אם אכן מדובר בטענה של ממש ראוי היה לכתוב את הדברים באופן מפורש מלכתחילה. תנאי זה צריך היה להיות גלוי וידוע לכל. תנאי זה הוסף למעשה רק כדי למנוע מהמבקש לזכות בתפקיד. המנכ"ל הודה בחקירתו כאמור כי ביקש להחליף את המבקש. לא ברור אפוא מדוע לא נאמרו הדברים מלכתחילה ומדוע נטעו במבקש רושם כאילו יש לו סיכוי לזכות במכרז החיצוני. כאמור הפור נפל מלכתחילה, עת החליט המנכ"ל להחליף את המבקש. בנסיבות אלה היה בכך חוסר תום לב שלא גולה הדבר ולא נאמר ,"ברחל בתך הקטנה" ,כי המבקש לא יוכל להתמודד לתפקיד לנוכח העובדה ששימש בפועל בתפקיד כ-9 שנים. 11. יודגש כי מקובל בחלק מתפקידי הניהול מעין אלה להגביל את מספר הקדנציות כדי לשנות את הניהול והתפיסה של הארגון (וראו פסק הדין בענין ס"ע (י-ם) 15543-01-12 ריבקינד נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (ניתן ביום 14.3.12)). ענין זה צריך למצוא ביטוי באופן ברור וגלוי במסגרת הנוהל - במסגרת נוהל 101. בענין זה ראוי שהצדדים ליחסים הקיבוצים יבואו בדברים ויגיעו להסכמות. תנאי כזה - ולפיו לא יכול מי ששימש יותר מקדנציה אחת או שתיים להמשיך להיבחר - צריך להיות גלוי וידוע במסגרת תנאי המכרז שפורסמו. לא ניתן להשתמש בתנאי מהותי כזה כדי לפסול מועמד מבלי לקבוע ענין זה מלכתחילה באופן גלוי כאמור. 12. בענין טענת השיהוי הרי שהמבקש ניגש למכרז הפנימי - הראשון, בתומו נאמר לו שהוא מועמד רלוונטי ומוערך. מדובר בהבעת עמדה ברורה של הוועדה. נאמר לו באותה נשימה כי יגיש מועמדות למכרז החיצוני. בנסיבות אלה האמין המבקש כי יש לו סיכוי לזכות במכרז החיצוני. המבקש לא ישב בחיבוק ידיים אלא הגיש את מועמדתו למכרז החיצוני ונכון עשה. במכרז החיצוני - השני למעשה התגלתה לו האמת המרה - הכוונה שלא לבחור בו בשל התנאי הסמוי שהתגלה - הרצון לרענן. רק אז ובסמוך לאחר מכן פנה לבית הדין בעתירה הנוכחית. אין לומר אפוא כי המבקש ישב בחיבוק ידיים ואין לומר כי הבקשה נגועה בשיהוי. אין גם לומר כי הגשת מועמדות למכרז החיצוני יש בה ויתור על טענתו לפיה זכאי היה להיבחר במכרז הפנימי. המשיבה ונציגיה הציעו לו לגשת למכרז החיצוני ונטעו בו את הרושם שיש לכך סיכוי. הגשת המועמדות על יסוד הצעה/עמדה זו אסור לה שתפעל לחובתו. נהפוך הוא, אילו לא מיצה את האפשרות ולא הגיש מועמדות למכרז השני (החיצוני, כפי שהוצע לו) היה העניין פועל לחובתו. 13. מאזן הנוחות נוטה אף הוא לטובת המבקש. המבקש משמש בתפקיד מנהל מחלקת תעודה בפועל מזה כ-9 שנים. במסגרת זו הוא זוכה למעמד ותנאי שכר מתאימים. ככל שלא ייבחר להמשיך ולשמש בתפקיד יפגע מעמדו כמו גם תנאי שכרו כפי שהודתה בהגינותה ב"כ המשיבה. אין חולק כי המבקש זכה להישגים רבים בתפקידו ברשות השידור וכי ניהל בהצלחה את המחלקה, מה גם שבהחלטת הוועדה במכרז הפנימי נאמר כי הוא מועמד רלוונטי ומוערך. לנוכח זאת לא נראה כי ייגרם נזק, ככל שיוצא צו זמני שיאסור על המשיבה לצאת במכרז נוסף. 14. חשוב להזכיר כי המשיבה עצמה שידרה חוסר בהירות לגבי רצונה, כאשר במכרז השני נאמר כי יצאו לועדת איתור. לאחר מכן יצאו למרכז פנימי נוסף ובדיון בפנינו נטען כי מדובר בטעות וצריך להיות מכרז חיצוני. אנו נניח לזכות המשיבה כי אכן מדובר בטעויות. בכל אופן נראה כי לא יגרם למשיבה נזק אם המבקש ימשיך לשמש בתפקיד מנהל מחלקת תעודה בפועל עד להכרעה בתיק העיקרי, שכתב התביעה בו יוגש תוך 7 ימים מהיום. ימי הפגרה ימנו במניין הימים הנ"ל. סוף דבר 15. ניתן בזה צו זמני ולפיו ימשיך המבקש לשמש בתפקיד מנהל מחלקת תעודה ואומר בפועל,וכן ניתן צו האוסר על המשיבה לערוך מכרז לתפקיד מנהל מחלקת תעודה ואומר כל זאת עד להכרעה בתיק העיקרי או עד להחלטה אחרת. המשיבה תשלם למבקש הוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ תוך 30 יום מהיום בלי קשר להמשך ההליכים. מכרזצו מניעה זמניצוויםצו מניעה