בקשת אסיר לעבור לאגף אחר

דוגמא להחלטה בנושא בקשת אסיר לעבור לאגף אחר: העותר שפוט ל- 10 שנות מאסר וכן 210 ימים בגין עבירות של קשר לפשע, מרמה, זיוף מסמכים ועוד מאז 2006. הואיל שאין זו עתירתו הראשונה אפרט מעט את הרקע לעתירותיו הקודמות. העותר הועבר בשלב מסוים לכלא חרמון לאגף שיקומי, אולם הורחק מאותו אגף לכלא צלמון. הוא סבר שהרחקתו נעשתה מטעמים לא מוצדקים ועתר על כך לבית המשפט. עתירתו הנ"ל לא נתקבלה. לאחר שהועבר לכלא צלמון, והחל שם בטיפול, הוחלט להעבירו משם לכלא שיטה. גם בעניין זה טען במסגרת עתירה שהגיש כי מדובר בהעברה שאינה מוצדקת אולם גם עתירתו זו נדחתה (ביום 15.4.12). ביום 11.6.12 הגיש העותר העתירה הנוכחית ובה ביקש להעביר אותו לאגף נקי מסמים בכלא שיטה, לשלבו בטיפול פרטני או קבוצתי מן השלב אליו הגיע בטיפול דומה בעת שהיה בכלא צלמון, להתיר יציאה חד פעמית שלו לצורך שקילת הכנת תוכנית שיקום על ידי רש"א ולחילופין לשלבו בסבב חופשות. לעתירה זו נקבע דיון ליום 7.8.12 אולם במהלך הדיון הודיע ב"כ העותר כי מרשו עתיד להיות מופגש עם נציג רש"א בכלא וכן תלויה ועומדת בקשתו להעברתו לכלא חרמון ושילובו בקבוצה טיפולית למי שביצעו מעשה מרמה. עקב כך נדחה המשך הדיון ליום 11.9.12. ביום 2.9.12 נדחתה על ידי ועדת העברות ארצית בקשתו של העותר להעברה לכלא חרמון ולשילובו בקבוצה טיפולית. נוכח החלטה זו ביקש העותר לתקן את העתירה וביום 18.11.12 הגיש עתירה מתוקנת. במסגרת כתב העתירה המתוקן הכולל לא פחות מ- 10 עמודי פוליו, פירט ב"כ העותר באריכות את השתלשלות הדברים עם העותר בתקופת מאסרו (שעל חלקה הרלוונטי עמדתי בקצרה לעיל). לאחר מכן ביקש להורות על העברת העותר לכלא חרמון ולשלבו שם בטיפול לעברייני מרמה או לחלופין לשלבו בטיפול שיספק את דרישות רש"א במסגרת תוכנית שיקום, במסגרת כלא שיטה עצמו. עוד ביקש להורות על העברת העותר לאגף נקי מסמים תוך המשך תוכנית טיפול פרטנית או קבוצתית מן השלב שבו הופסק הטיפול בכלא צלמון. עוד ביקש להורות על יציאתו לחופשות כיציאה לדרך שיקום ולזכייה בשחרור מוקדם על תנאי ממאסר. באשר לאי העברתו לכלא חרמון טען כי ההחלטה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומהולה בשיקולים זרים עד כדי הצדקה להתערבות בית המשפט ולביטולה. לטענתו, "במציאות השב"סית שנוצרה בית הסוהר היחיד שיכול לתת מענה לצורך הטיפולי של העותר הוא בית סוהר חרמון שבו ניתן טיפול לעברייני מרמה". עוד טען כי מדובר במטרה משותפת של הצדדים. כן טען כי דרישות רש"א אינן מסתפקות בטיפול סתם לצורך תוכנית שיקום אלא טיפול ייעודי לעברייני מרמה וזה ניתן רק בבית סוהר חרמון. בהעדר טיפול שכזה בבית סוהר שיטה, מתבקשת העברתו לכלא חרמון. באשר להעברה לאגף נ"ס והמשך טיפול מן השלב שהופסק בכלא צלמון, טען כי לעותר נגרמה פגיעת שרשרת שכן הוא אינו מטופל, נעדר תעסוקה ומבלה את מרבית זמנו במדרשה ויש בכך כדי לשבור את רוחו על ידי שב"ס. לטענתו, הוא משקיע את כל זמנו ומרצו על מנת להשתקם ולהתייצב בבוא העת בפני ועדת השחרורים עם "קבלות". אולם ההליכים הטיפוליים בהם השתתף נקטעים על ידי שב"ס בשל העברתו מבית כלא אחד לאחר והדבר יש בו כחריצת דינו לשבט מכיוונה של רש"א שקרוב לוודאי לא תמליץ על תוכנית שיקום עבורו. העדר טיפול בכלא שיטה גורם לרגרסיה קשה אצל העותר ועל כן יש להורות על שילובו המיידי בטיפול . באשר לחופשות טען כי ככל ש"דלתות הטיפול" של שב"ס לא תפתחנה בפניו, יש לפתוח את שערי הכלא בפניו על מנת שהוא יטפל בעצמו. הדבר לדבריו ראוי לשקילה מצד בית המשפט דווקא נוכח התקרב המועד שבו על העותר להתייצב בפני ועדת שליש שעה שלא זכה ואף לחופשה אחת מזה 7 שנים ומחצה. שוב טען העותר כי הדבר מקבל משנה תוקף נוכח עמדת רש"א, לפיה כדי שזו תכין עבורו תוכנית טיפול עליו להשתלב בטיפול ייעודי לעברייני מרמה. בדיון שבפניי חזר ב"כ העותר על טענותיו הנ"ל. הוסיף וטען ב"כ העותר כי שב"ס עושה לעותר "דווקא". הוא לא התנגד במהלך הדיון להמצאת חומר מודיעיני שעליו התבססה בין היתר ההחלטה נשוא העתירה. כן העלה בקשה נוספת לאפשר למשקם פרטי מתחום עבירות המרמה להיכנס לבית הכלא ולטפל בעותר שעה שגורמי שב"ס אינם מספקים לו טיפול מתאים לצורך הכנת תוכנית שיקום. המשיבים ביקשו לדחות את העתירה. הם טענו כי בין נימוקי ועדת העברות ארצית שדחתה את בקשת העברה היו שיקולים של יתרת מאסר ארוך, סוג העבירות שעבר העותר, העובדה שאינו משולב בסבב חופשות, המסוכנות הנשקפת ממנו וכן חומר מודיעיני המעיד על התנהגות שלילית בין כותלי בית הכלא וכוונות בריחה של העותר. אלה האחרונים חייבו השמתו בבית כלא ברמת ביטחון מרבי ועל כן הושם בכלא שיטה. נטען כי כלא חרמון הינו כלא ברמת ביטחון בינונית שאין בו כדי לענות ולספק פתרון לחשש הנובע מן המידע המודיעיני הנ"ל. עוד נטען כי בכלא שיטה יוכל העותר להשתלב בקבוצה מתקדמת הנקראת "כישורי חיים" שעשויה לתת עבורו מענה הולם ועתידה להיפתח בחודש זה. עוד ציינו כי לאחר שיסיים את הטיפול הנ"ל וככל שייתרם מתכניו, יוכל להגיש בקשה נוספת להעברתו לכלא חרמון. לעניין הכנת תוכנית שיקום, נטען כי אין מניעה להכין תוכנית כזו גם באמצעות מטפלים מורשים חיצוניים היכולים להיכנס בין כותלי בית הכלא. לעניין העברת העותר לאגף נקי מסמים נטען כי על פי נוהלי שב"ס, נעשה הדבר באופן מדורג. עם הגעתו לכלא שוהה האסיר באגף שמור, לאחר מכן מועבר לאגף משתלבים ולאחר מכן לאגף מתקדמים. עניינו של העותר נדון ב- 04/2012 ובקשתו להעברה לאגף נס נדחתה באותו שלב וזאת לצורך העמקת ההיכרות עמו. נאמר כי עניינו ידון שוב בוועדה הקרובה. עוד צוין כי העותר הגיע לכלא שיטה בעקבות חומר מודיעיני וגם בזיקה לעניין זה נדרשת העמקת ההיכרות עמו. באשר ליציאתו לחופשות, נטען כי בקשתו נדחתה נוכח המידע המודיעיני. עוד נטען באופן כללי כי העותר מנווט את עיקר כוחו לקיצור תהליכים ולרווח אישי אותו יוכל להציג בפני ועדת השחרורים ולא מטעמים אמיתיים של צורך להשתקם, שכן, החומר המודיעיני מצביע על המשך פעילות שלילית ופלילית שלו, לרבות כוונות בריחה. נטען גם כי במהלך מאסרו, ותחת עינו הפקוחה של בית המשפט, ביצע עבירות מרמה נוספות ונפתחו נגדו 13 תיקי חקירה בעבירות מרמה נוספות, שהועברו לפרקליטות המדינה עם המלצה לכתב אישום. עיינתי בחומר המודיעיני שהוצג לעיוני. אציין כי החומר המודיעיני של שב"ס הינו אותו חומר שעמד בפניי עת דנתי בעתירה האחרונה של העותר (עת"א 26858/01/12) ולא נתחדש מאז דבר אצל גורמי המודיעין בשב"ס. באשר לחומר המודיעיני המשטרתי, הרי שזה כולל גם מידע מודיעיני עדכני, לרבות מן החודשים האחרונים וכן דו"ח מיצוי מחקירה המתנהלת כנגד העותר בעבירות נוספות. במסגרת העתירה הקודמת שהגיש העותר, עת"א 26858/01/12 קבעתי: "מדובר בעותר שעבר עבירות מרמה חמורות מאוד ואף נענש בחומרה עקב כך למאסר ממושך מאוד. החומר המודיעיני אשר הוצג לעיוני בהסכמה ואשר מתפרש עד לאמצע חודש אוקטובר 2011, מלמד כי העותר ממשיך בפעילותו הפלילית לאורך השנים בין כתלי בית הכלא, פעילות שיש לה זיקה ממשית והדוקה לעבירות אותן ביצע ובגינן הורשע". מן החומר המודיעיני המשטרתי הנוסף שהוצג בפניי במסגרת הדיון בעתירה הנוכחית עולה המשך הפעילות המשתקפת מן הציטוט לעיל, גם לאחר החלטתי בעתירה הנ"ל. התנהלות זו של העותר, עומדת בסתירה גמורה לעמדות שמתיימר העותר להציג בפניי, לפיהן בראש מעייניו עומדת מטרת השיקום. הרושם המתקבל מטיעוני הצדדים ומן החומר המודיעיני שהוצג בפניי הוא כי אכן העותר מנסה לזכות ברווח אישי אותו יוכל להציג בפני ועדת השחרורים, עת יגיע המועד לעמוד בפניה. מכאן לסעדים המבוקשים בעתירה. החלטת ועדת ההעברות שלא להעביר את העותר לכלא חרמון משיקולים של ביטחון מירבי, היא החלטה שבדין יסודה וכן בראיות המינהליות שהוצגו בפני הועדה. העותר כפי שציינתי ממשיך בדרכו הרעה ובעיסוקיו השליליים והפליליים ודרושה השגחה מירבית על מעשיו. כלא שיטה הוא כלא היכול לספק בצורה הטובה ביותר כלים אלה. כלא חרמון שהינו בעל רמת ביטחון בינונית, לא יכול לספק דרישות אלה. אשר לטענת העותר כי יש לשלבו בטיפול בכלא שיטה החל מן השלב בו הופסק הטיפול שקיבל בכלא צלמון, דינה של זו להידחות. העברתו של העותר מכלא צלמון, כפי שפירטתי לעיל, נעשתה מטעמים מוצדקים ונוכח המשך התנהלותו הנ"ל של העותר. העותר אינו יכול על כן להעלות דרישות שבשל העברתו הנ"ל אשר נובעת מהתנהגותו השלילית, ייערך מיד שב"ס לספק לו את המשך הטיפול שהופסק בכלא צלמון. מדובר בדרישה שיש בה משום עזות פנים. לא יהיה מיותר לציין בהקשר זה כי הוצעה לעותר השתלבות בתוכנית "כישורי חיים" בכלא שיטה וזאת בין היתר על מנת להעמיק את ההיכרות עם העותר במהלך שהייתו בכלא זה וכן כדי לבדוק האם ממשיך הוא במעשיו השליליים והפליליים, כפי שעולה מן החומר המודיעיני. אשר להעברתו לאגף נקי מסמים, לא ברור לי מדוע זכאי לקיצור הליכים ביחס לאסירים אחרים לגביהם העברה בין אגפים צריכה להיעשות באופן מדורג והדרגתי ותוך כדי העמקת ההיכרות עם האסיר לאחר הגעתו לכלא ספציפי. התנהלותו של העותר בוודאי אינה סיבה לקיצור אותם הליכים אלא ההיפך מכך. באשר לבקשה להתיר לעותר לצאת לחופשה על מנת "לטפל בעצמו" בהעדר טיפול מטעם שב"ס, מותב היה אילולא הייתה בקשה זו מועלית כלל, נוכח הנימוקים לדחיית בקשותיו הקודמות של העותר. לא יהיה מיותר לציין כי לעותר ניתנה הזדמנות להשתלב בכלא חרמון לפני כשנתיים. בעותר ניתן אמון רב עת הועבר לחרמון, על אף העבירות החמורות שביצע, אולם הוא מעל באמון הנ"ל, בחר לההמשיך בדרכו העבריינית, ומה לו כי ילין על אחרים? באשר להכנת תכנית שיקום באמצעות משקם פרטי, על העותר להפנות בקשה לגורם המנהלי להכנסת משקם כאמור לתאו, והואיל שטרם הוגשה בקשו שכזו ונדונה, העתירה לבית המשפט מוקדמת היא ועל כן תימחק על הסף. סוף דבר, אני דוחה גם עתירה זו של העותר. בית סוהר / כלאאסירים