גילוי מסמכים בעניין שינוי ארגוני

דוגמא לפסק דין בנושא גילוי מסמכים בעניין שינוי ארגוני: המבקש הוא הארגון היציג של עובדי סגל המחקר במשיבה (להלן - הארגון ו- רפא"ל, בהתאמה). על פי רפא"ל, שהיא חברה ממשלתית, עובדים אלה מהווים שליש מתוך כלל העובדים המועסקים אצלה. ההסתדרות החדשה היא הארגון היציג של יתר העובדים. בין הצדדים נכרת הסכם קיבוצי מיוחד מיום 8.8.00 שתוקפו עד יום 30.11.2015 (להלן - ההסכם הקיבוצי המיוחד). הנהלת רפא"ל גיבשה תכנית לשינוי ארגוני. במסגרת שינוי זה, בין היתר, יאוחדו יחידות הנדסה קיימות ובנוסף תהפכנה יחידות שפעלו קודם במסגרת חטיבה קיימת, לחטיבות עצמאיות (להלן - השינוי הארגוני). רפא"ל שקדה על תכנון שינוי ארגוני זה במשך כשנה וחצי. השינוי הארגוני יבוצע בשלבים, כאשר השלב הראשון יסתיים ביום 1.7.13. על השינוי הארגוני הודיעה רפא"ל לארגון ביום 1.1.13 במהלך פגישה שנערכה בין נציגות הארגון לבין מר יגאל סרברו, סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש ומנהל ברפא"ל (להלן - סרברו). בבקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי ולמתן צווי מניעה דחופים שהגיש הארגון ביום 24.3.13, נטען, בין היתר, כי רפא"ל מסתירה מהארגון את המסמכים שנוצרו אצלה במסגרת הכנת השינוי הארגוני ואינה מגלה לו מה היו השיקולים שעמדו בבסיס השינוי הארגוני. נטען כי בצורה זו מכשילה רפא"ל כל אפשרות לקיים היוועצות הוגנת עם הארגון, שהיא זכות המוקנית לארגון. זאת, שכן בהיעדר הצגת כל החומר על ידי רפא"ל נמנעת מהארגון האפשרות להתיחס לשינוי הארגוני המוצע ולבחון אותו. על פי הארגון, רפא"ל הודיעה לו על יישום חד צדדי של השינוי הארגוני, מבלי שנועצה בו. הארגון עתר בבקשתו כי ינתן צו קבוע אשר ימנע את יישום השינוי הארגוני עד להשלמת חובת ההיוועצות. כן עתר למתן צו שיורה לרפא"ל להציג ולמסור לידי הארגון את כל החומר הרלוונטי לשינוי הארגוני, לרבות פרוטוקולים של וועדות שונות של הדירקטוריון וההנהלה שקיימו דיונים בנוגע לשינוי הארגוני וכל נתון או מסמך אחר ששימש את ההנהלה כדי להגיע למסקנה כי יש צורך בשינוי ארגוני ומהו אותו שינוי ארגוני. בתשובתה לבקשת צד בסכסוך קיבוצי טענה רפא"ל, בין היתר, כי השינוי הארגוני מצוי בפררוגטיבה הניהולית שלה, ואיננו בגדר "נושא מעורב" המחייב אותה להיוועץ בארגון או לנהל עמו משא ומתן לגבי השלכותיו על העובדים. זאת מכיוון שאין לשינוי הארגוני השפעה משמעותית או ישירה על העובדים. נטען כי למרות זאת, נכונה היתה רפא"ל לקיים הדברות עם הארגון בנוגע לשינוי הארגוני, כפי שעשתה עם יתר הועדים אצלה. על פי רפא"ל, הועדים האחרים לא הביעו התנגדות לשינוי הארגוני. מוסיפה רפא"ל וטוענת כי מסרה לארגון את כל המידע - ואף מעבר לכך - הדרוש לו כדי לקיים הדברות עמה בנוגע להשלכות השינוי הארגוני על העובדים. מידע זה כולל מספר נדבכים. האחד, מידע בעל פה שנמסר לארגון בפגישה שקיימו נציגיו עם סרברו ביום 1.1.13. השני, מידע מפורט בכתב הכלול במסמך שהכין סרברו ביום 15.1.13 (נספח ח' לתשובה) - לרבות התיחסות לסיבות ולמניעים שהביאו לשינוי הארגוני, החלופות שנשקלו וההשלכות על עובדי המחקר. השלישי, מסירת העתק ממלוא החומר המצוי בלשכת מנכ"ל רפא"ל הנוגע לשינוי הארגוני - אותו חומר שעמד בפני פורום ההנהלה בראשות מנכ"ל רפא"ל שעסק בנושא וגיבש את מתווה השינוי הארגוני (להלן - תיק המנכ"ל). הרביעי - נכונותו של סרברו להשיב על כל שאלה של הארגון בנוגע לשינוי הארגוני. על פי רפא"ל, למרות מסירת המידע האמור לארגון, מסרב הארגון בעקביות לקיים הדברות עמה בנוגע לשינוי הארגוני, למרות בקשות חוזרות ונשנות שלה לקיים הדברות כזו, ובכך נוהג הארגון בסחבת בקשר למתן התייחסותו לשינוי הארגוני. נטען כי הארגון עושה שימוש לרעה במוסד ההיוועצות ויש לראות בו כמי שויתר על זכות זו, ככל שהיתה לו כזו. באשר לחומר הנוסף שמבקש הארגון לקבל - חומר ומידע המתייחס להחלטות ניהוליות באיזה חלופת שינוי ארגוני יש לבחור והאם יש לערוך כלל שינוי ארגוני - טוענת רפא"ל כי מדובר בבקשה בלתי סבירה לאור המידע שכבר הועבר לארגון; בשים לב לכך כי אין לארגון מעמד בנוגע להחלטות הניהוליות; וכי עניינו של זה מתמצה בהשלכות של השינוי על העובדים. בדיון שהתקיים בבקשה ביום 22.4.13 הגיעו הצדדים להסכמה, בין היתר, לפיה תמסור רפא"ל לארגון תצהיר בחתימתו של סרברו המפרט את כל החומר שבידי רפא"ל אשר נוצר והוכן במסגרת מהלך השינוי הארגוני וכי לתצהיר יצורפו העתקי המסמכים הנזכרים בו. הצדדים לא סייגו את הגילוי והעיון במסמכים בצורה כלשהי. מכאן שלאור הסכמות אלו של הצדדים, אין בפנינו עוד מחלוקת כלשהי - מחלוקת שמצאה ביטויה בבקשה ובתשובה - בדבר עצם זכאות הארגון לעיין בכל המסמכים אשר נוצרו והוכנו ברפא"ל במסגרת השינוי הארגוני המתוכנן. כל שעלינו להכריע בו הוא האם העבירה רפא"ל לארגון העתק מכל המסמכים האמורים. בהתאם להסכמת הצדדים, העבירה רפא"ל תצהיר מיום 24.4.13 בחתימת סרברו ובו פירוט המסמכים שבידה, אשר נוצרו והוכנו במסגרת המהלך לשינוי ארגוני. לתצהיר צורפו העתקי המסמכים הנזכרים בו. מדובר במסמכים שהועברו בעבר לארגון במסגרת תיק המנכ"ל וכן במסמכים נוספים שלא הועברו לארגון בעבר. נרשם בתצהיר כי המסמכים שלא הועברו לארגון בעבר הם בעיקרם טיוטות ומסמכי איסוף נתונים שלא הובאו בפני המנכ"ל ולכן לא נמצאו בתיק המנכ"ל. בתצהיר זה נרשם כי המסמכים המפורטים בו הינם, למיטב ידיעתו ואמונתו של סרברו, כל החומר המצוי ברשות הנהלת רפא"ל אשר נוצר והוכן במסגרת המהלך לשינוי ארגוני. עוד נרשם שם כי לאחר חקירה ודרישה שעשה סרברו, אין קיימים מסמכים נוספים אשר נוצרו והוכנו במסגרת המהלך לשינוי ארגוני כאמור. יחד עם התצהיר העבירה רפא"ל לארגון את החלטות הדירקטוריון מהימים 15.1.13 ו- 5.3.13 בנוגע לשינוי הארגוני והפרוטוקולים שקדמו להחלטות אלו. על אף תצהירו של סרברו, טוען הארגון כי ישנם מסמכים נוספים הקשורים לשינוי הארגוני אשר רפא"ל לא העבירה לעיונו. מדובר - כך נטען - בהחלטת החברה לבחור את החלופה המועדפת בנוגע לשינוי הארגוני ואת הסיבות לבחירת חלופה זו מכל החלופות האחרות. עפ"י הארגון, החלטה זו התקבלה בין 30.10.12 - הוא המועד בו עדיין התקיימו דיונים בוועדות הנהלת רפא"ל וטרם הגיעו למסקנות בדבר החלופה המועדפת - לבין חודש 12/12, שבסיומו נוהל דיאלוג בעניין זה בין רפא"ל לבין וועדי העובדים אצלה. נטען כי עד שרפא"ל לא תגלה את מלוא החומר הרלוונטי, לא ניתן יהיה לקיים היוועצות בינה לבין הארגון בנוגע לשינוי הארגוני המתוכנן וגם לא משא ומתן בנוגע להשלכות השינוי הארגוני. במענה לטענה זו של הארגון, הוגש ע"י סרברו תצהיר נוסף מיום 1.5.13. שם הוצהר כי החלטת ההנהלה בה נבחרה החלופה המועדפת בנוגע לשינוי הארגוני - התקבלה ביום 31.12.12 במסגרת ישיבת חברי הנהלת רפא"ל שכונסה ע"י מנכ"ל החברה, בה הציג המנכ"ל למשתתפים את מתווה השינוי הארגוני אשר המנכ"ל סבור כי יש ליישם. ישיבה זו כונסה לאחר סבב פגישות שקיים המנכ"ל עם המנהלים הבכירים ברפא"ל, שם נדון השינוי הארגוני, פגישות שלא תועדו בכתב. נרשם בתצהיר כי בישיבה מיום 31.12.12 לא היו לחברי הנהלה הערות למתווה שהציג המנכ"ל וכי לא הוצא סיכום כתוב לישיבה זו, אולם מתווה השינוי הארגוני אותו גיבש מנכ"ל רפא"ל מצא ביטויו בשקפים שהכין סרברו, שהעתקם נמסר לארגון. בדיון מיום 1.5.13 נחקר סרברו על תצהיריו. עניינה של הבקשה היא טענת הארגון כי נמנעת ממנו האפשרות לממש את זכות ההיוועצות בנוגע לשינוי הארגוני, בשל כך שרפא"ל לא מציגה בפניו את כל המסמכים שעמדו בבסיס הכנת מתווה השינוי הארגוני והבחירה בו על ידי הנהלת החברה. אין בפנינו טענות הארגון שעניינן משא ומתן - בעקבות ההיוועצות - בנוגע להשלכות השינוי הארגוני על העובדים. משכך, נדון להלן אך בזכות ההיוועצות לה טוען הארגון. השינוי הארגוני אותו מתכוונת רפא"ל להוציא אל הפועל איננו שינוי של מה בכך. כאמור בסעיף 12 לתשובה - שם פרטה רפא"ל את עיקרי השינוי הארגוני - מדובר בשינוי בו ישונה בצורה משמעותית המבנה הארגוני שלה. יחידות שונות תאוחדנה. יחידות אחרות תפוצלנה. תיווצרנה חטיבות חדשות. שינוי ארגוני שכזה, המצוי בפררוגטיבה הניהולית של רפא"ל (סעיף 1 לפרק ט' להסכם הקיבוצי המיוחד), מחייב את רפא"ל להיוועץ בארגון טרם קבלת החלטה לגביו. היוועצות זו, במהותה, דומה לשימוע בו יתאפשר לארגון להשמיע את עמדתו בנוגע לשינוי הארגוני (דב"ע (ארצי) נב/2-4 חברת תרכובות ברום בע"מ - ההסתדרות הכללית, פד"ע כג 456, פס' 20 (1991); עס"ק (ארצי) 23/06 הסתדרות האחים והאחיות בישראל - מדינת ישראל, פס' 9 לפסק דינו של השופט צור (30.8.2006) (להלן - ענין הסתדרות האחים והאחיות)). בפועל, התנהלותה של רפא"ל במקרה דנן מצביעה שאף היא מכירה בכך כי יש מקום לקיים היוועצות עם הארגון, והיא מודה בכך מפורשות בסיכומיה. רפא"ל מכנה היוועצות זו בתשובתה כ"הדברות", אולם במהות אין הבדל. רצונה של רפא"ל לקיים היוועצות עם הארגון באה לידי ביטוי בפניותיה החוזרות ונשנות בכתב לארגון מאז חודש 1/2013 לקיים פגישה של נציגיו עם סרברו כדי שתושמע בו עמדת הארגון בנוגע לשינוי הארגוני. גם החלטות דירקטוריון רפא"ל נותנות ביטוי לכך שבמקרה דנן יש מקום לקיים היוועצות טרם קבלת החלטה על ידי החברה בנוגע לשינוי הארגוני. כך, בהחלטת הדירקטוריון מיום 15.1.13 נקבע כי הדירקטוריון מאשר עקרונית את מתווה השינוי כפי שהוצג על ידי המנכ"ל וכי זה יובא לאישור סופי בדירקטוריון לאחר גמר הליכים נוספים, כולל דו-שיח עם הארגון. כך, בהחלטת הדירקטוריון מיום 5.3.13 אישר הדירקטוריון את מתווה השינוי הארגוני, תוך שהוחלט כי ככל שתוך זמן סביר תימסר על ידי הארגון התייחסות לגופו של ענין, יישקל אז בהתאם לנסיבות להביא את הענין פעם נוספת בפני הדירקטוריון. מתברר כי כך נהגה רפא"ל גם בעבר (עדות סרברו בעמוד 12 לפרוטוקול). אנו קובעים איפוא כי לארגון קמה זכות כי רפא"ל תיוועץ בו טרם קבלת החלטה על השינוי הארגוני. עוד אנו קובעים כי לשם מימוש זכות זו, רשאי הארגון לדרוש מרפא"ל כי יהיו בפניו המסמכים הרלוונטיים לשינוי הארגוני, וזאת על מנת שיוכל לממש את זכות ההיוועצות. כאמור, אין עוד מחלוקת באשר להיקף החומר שהארגון רשאי לעיין בו, שכן הצדדים הסכימו בדיון מיום 22.4.13 כי רפא"ל תעמיד לעיונו את מלוא החומר שבידה הנוגע לשינוי הארגוני. הצדדים לא הגיעו לכדי קיום ההיוועצות בפועל, לאור המחלוקת שנתגלעה ביניהם לגבי השאלה האם העבירה רפא"ל לארגון את מלוא המסמכים הנוגעים לשינוי הארגוני. בכך אין לומר כי הארגון ויתר על זכות ההיוועצות או מיצה אותה ויש לדחות טענה זו של רפא"ל (סעיף 38 לתשובה). זאת, מכיוון שהארגון הביא את המחלוקת להכרעת בית הדין במסגרת ההליך כאן. משתוכרע המחלוקת האמורה בפסק דין זה יהיה על הצדדים לפעול לקיומה של ההיוועצות ללא דיחוי. לאחר שנתנו דעתנו לכלל טענות הצדדים ולראיות שהובאו בפנינו, באנו לכדי מסקנה כי דין בקשת הצד - שעניינה חיובה של רפא"ל למסור לארגון מסמכים ומידע בנוגע לשינוי הארגוני - להידחות. לטעמנו לא הוכחה בפנינו טענת הארגון לפיה על אף תצהירו של סרברו מיום 24.4.13 - עדיין קיימים מסמכים הנוגעים לשינוי הארגוני אשר רפא"ל אינה מגלה ואינה מאפשרת לארגון לעיין בהם. סרברו ציין בתצהירו מיום 24.4.13 ומיום 1.5.13 כי אין בידי רפא"ל מסמכים נוספים הקשורים לשינוי הארגוני ואשר לא הועברו לעיון הארגון. בעדותו בפנינו לא חזר בו סרברו מטענתו זו. הוא גם לא חזר בו מטענתו לפיה ההחלטה בישיבת ההנהלה מיום 31.12.12, בה נבחר המתווה של השינוי הארגוני, לא היתה החלטה בכתב, אלא ביטויה היה בשקפים שהכין סרברו לאור המתווה שהמנכ"ל הציג בישיבה, ואשר ההנהלה לא התנגדה לו (עדותו בעמודים 8-9 לפרוטוקול). לארגון אין ראיה פוזיטיבית המצביעה כי רפא"ל מסתירה ממנו מסמכים הנוגעים לשינוי הארגוני. תחת זאת, מעלה הארגון מספר טענות שעל בסיסן מבקש הוא שנקבע כי גרסת רפא"ל אינה אמינה. טענה מרכזית אחת הינה כי לא יתכן שבשינוי ארגוני כה משמעותי, אשר בהכנתו עמלה רפא"ל שנה וחצי, לא תהיה החלטה בכתב של ההנהלה לגבי המתווה שנבחר בסופו של דבר. אנו דוחים טענה זו. סרברו הסביר בעדותו כי עובר לישיבת ההנהלה שכונסה ביום 31.12.12, התקיימו מספר פגישות בין חברי ההנהלה לבין עצמם - לא בהכרח בפורום מלא של ההנהלה - שם נדונו המלצות צוותי ההנהלה שהוקמו לצורך הכנת השינוי הארגוני (עדותו בעמוד 9 לפרוטוקול). מדובר היה במספר רב של שיחות במהלכן נעשו מאמצי שכנוע, בין חברי ההנהלה עצמם, לגבי המתווה המועדף. בשיחות אלו לא נערכו פרוטוקולים מעבר למסמכים שכבר הועברו לארגון (עדותו בעמוד 10 לפרוטוקול). אנו קובעים כי אפשרי שבמסגרת שיג ושיח בתוך הנהלת רפא"ל, בענין מורכב כמו מתווה השינוי הארגוני, לא יערך פרוטוקול של כל השיחות. העלאת הדברים על הכתב בכל מקרה ומקרה בו מתקיים דיון עשויה להאט את תהליכי קבלת ההחלטות. היא עשויה במקרים מסויימים למנוע שיח חפשי בין המשתתפים. העובדה כי דיוני ועדות ההנהלה שהתכנסו כדי לגבש את השינוי הארגוני זכו לתיעוד בכתב, אינה שוללת אפשרות כי לאחר הדיונים הרבים שקיימו חברי ההנהלה בינם לבין עצמם, אכן לא היתה התנגדות למתווה הסופי שהציג המנכ"ל בישיבה מיום 31.12.12 וכי ההסכמה מצאה ביטויה בשקפים שהכין סרברו על פי הנחיות המנכ"ל לקראת אותה ישיבה. מוסיף הארגון וטוען כי שקפים אלה נעדרים מידע חשוב כמו לוח זמנים ליישום והם עלובים בהשוואה לנושא הדיון. גם טענה זו יש לדחות. גם היא מבוססת על טענה של סבירות, וטענה כזו לא יכולה לטעמנו להביא למסקנה כי הצהרת סרברו - לפיה כל המסמכים הנוגעים לשינוי הארגוני הועברו לארגון - אינה נכונה. סרברו לא הכחיש כי הדירקטוריון ביקש שיוצגו בפניו שקפים נוספים מעבר לאלה שהוצגו בפניו ביום 15.1.13, תוך שהשקפים הנוספים יכללו התיחסות למטה החברה (עדותו בעמוד 11 לפרוטוקול). בכך אין להביא לכדי מסקנה כי לא יתכן שהשקפים ביטאו את הסכמת הנהלת החברה בישיבתה מיום 31.12.12 באשר למתווה השינוי הארגוני. גם העובדה שהתיחסות ההנהלה ליישום המיידי של חלק מהמתווה ניתנה מפי סרברו במהלך ישיבת הדירקטוריון, תוך ציון התאריך המדוייק לכך (עמוד 6 לפרוטוקול הדירקטוריון מיום 15.1.13 - נספח ג' להודעת המשיבה מיום 30.4.13) אינה מביאה בהכרח למסקנה כי לא תיתכן אפשרות שהשקפים היוו את הביטוי בכתב להחלטת ההנהלה מיום 31.12.12. עיון בשקפים שנמסרו לארגון יחד עם מכתב סרברו מיום 15.1.13 (נספח ד' לבקשה) מעלה כי אחד משקפים אלו יוחד לפירוט אותו חלק מהשינוי הארגוני אשר אמור להיות מיושם באופן מיידי. העובדה שעובר להגשת הבקשה דנן לא העבירה רפא"ל לארגון את כל המסמכים כפי שהועברו לו יחד עם תצהיר סרברו מיום 24.4.13 אינה מביאה למסקנה כי רפא"ל מסתירה כיום מהארגון מסמכים. אכן, עמדתה של רפא"ל בנוגע להעברה של מסמכים הנוגעים לשינוי הארגוני לארגון - עברה שינוי. בתחילה, היתה עמדתה כי לארגון אין זכאות לעיין במסמכים המבוקשים על ידו, שכן אלה נוגעים לתחום הניהולי (מכתב סרברו מיום 13.1.13, נספח ב' לבקשה). בהמשך, הועבר לארגון מסמך מיוחד שנערך על ידי סרברו ביום 15.1.13 ובו מידע על השינוי הארגוני. אחר כך, הועבר לארגון תיק המנכ"ל. בעקבות דרישות הארגון לקבלת מסמכים נוספים, היתה עמדתה של רפא"ל כי נמסר לארגון כל החומר הדרוש לו לשם קיום היוועצות וכי אין מקום למסירת חומרי גלם של הגורמים השונים שהציגו את עמדתם בפני המנכ"ל (מכתב סרברו מיום 7.2.13, נספח י"ז לבקשה). עמדה זו השתנתה במהלך הדיון בפנינו, עת הסכימה רפא"ל לגלות לארגון את כל המסמכים הנוגעים לשינוי הארגוני. ההתפתחות בעמדת רפא"ל מוסברת בתפיסתה את המצב המשפטי לענין זכויות הארגון וברצונה לקיים היוועצות תוך מתן ביטוי לפררוגטיבה הניהולית כפי שהיא תופסת אותה במקרה כאן. לאחר הגשת הבקשה כאן, היתה רשאית רפא"ל לשנות את עמדתה, בין היתר במטרה לאפשר קיום היוועצות ללא דיחוי נוסף. בהתפתחות זו בעמדת רפא"ל אין להצביע כי יש כיום בידי רפא"ל מסמכים נוספים אותם היא מסתירה מהארגון. עובר להגשת הבקשה, לא טענה רפא"ל כי העבירה לארגון את כל המסמכים הרלוונטיים, אלא טענה כי כל המידע הרלוונטי הועבר אליו (סעיף 61.3 לתשובה; סעיף 8 למכתב סרברו מיום 7.2.13 - נספח י"ז לבקשה). איננו ניצבים בפני מקרה בו הוכח כי המעביד טען טענות שקריות בעבר לגבי היקף גילוי המסמכים באופן המשליך על אמינות הצהרותיו בהווה. לא מצאנו ממש ביתר טענות הארגון מהן הוא מסיק כי גרסת רפא"ל בלתי אמינה. כך, למשל, אין ממש בטענה כי קיימת סתירה בין טענת רפא"ל בסעיף 61.3 לתשובה - שם נטען כי את ההחלטה על השינוי הארגוני קיבל הפורום הניהולי -לבין טענת סרברו בתצהירו מיום 1.5.13. נראה שאין הבדל בין הפורום המתואר בסעיף 61.3 לבין הפורום שכונס ביום 31.12.12. בשני המקרים מדובר על הנהלת החברה אשר בראשה עומד המנכ"ל. כך, למשל, אין לומר כי תצהיר סרברו מיום 1.5.13, שם נטען כי ישיבת ההנהלה מיום 31.12.12 לא תועדה בכתב מעבר לשקפים - מהווה גרסה כבושה העומדת בסתירה להצהרות קודמות של ההנהלה. רפא"ל הרי טענה כי תיק המנכ"ל כולל בתוכו את כל המידע שהיה בפני פורום ההנהלה בראשות המנכ"ל שגיבש את המתווה לשינוי ארגוני (מכתב סרברו מיום 3.2.13 - נספח י"ז לתשובה). מטענה זו אין ללמוד כי ההחלטה על המתווה הספציפי שנבחר הועלתה על הכתב ואינה נכללת בתיק המנכ"ל. אנו קובעים כי עם העברת תצהירו של סרברו מיום 24.4.13, השלימה רפא"ל את ההעברה לארגון של כל המסמכים המצויים ברשותה, הנוגעים לשינוי הארגוני. לא הוכח בפנינו כי רפא"ל מסתירה מהארגון מסמכים כלשהם הנוגעים לשינוי הארגוני, לרבות החלטה כתובה של ההנהלה בדבר המתווה שנבחר והשיקולים שעמדו בבסיס בחירה זו. אין לדרוש עתה מרפא"ל לייצר מסמכים נוספים עבור הארגון, כתנאי לקיום ההיוועצות. לא ניתן להתעלם מכך שהועברה לארגון רשימה ארוכה של מסמכים - כמפורט בתצהיר סרברו מיום 24.3.13 - לרבות מסמך סרברו מיום 15.1.13, השקפים המתארים את השינוי הארגוני ופרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון בהם נדון השינוי הארגוני. על רקע זה, לא ניתן להאריך את שלב קבלת המסמכים והמידע - עובר לתחילת ההיוועצות - עד אין קץ. בנסיבות המקרה, דרישה שכזו אינה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב שחבים זה לזה הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים. ככל שהארגון חפץ לקבל מרפא"ל מידע נוסף בעל פה, יוכל לעשות כן במסגרת ההיוועצות שתקוים בינו לבין רפא"ל בנוגע לשינוי הארגוני. בענין זה מקובלת עלינו טענת רפא"ל כי היא המוסמכת לקבוע מי מטעמה יתן לארגון את המידע הנוסף. על כן, אין מקום לחייב את רפא"ל להמציא "מסמך כתוב של המנכ"ל (מי שכביכול קיים אישית את ההליך לבדו) שיפרט את דיוני ההנהלה, את עמדות המנהלים ואת השיקולים שהוצגו, ואת ההחלטה שנתקבלה תוך פירוט נימוקיה, כאילו נערך פרוטוקול..." (סעיף 3 לסיכומי הארגון). מקובלת עלינו טענת רפא"ל כי דרישה כזו מהמנכ"ל, לשחזר בדיעבד דיונים ולהעלותם על הכתב, היא דרישה בלתי סבירה ולא ברור כלל אם המנכ"ל מסוגל לבצע שחזור כזה בכתב. על הצדדים לפעול לאלתר לקיים היוועצות ביניהם בנוגע למתווה השינוי הארגוני שבכוונת רפא"ל ליישם. בהסכמת הצדדים מיום 22.4.13 העמידו הצדדים את תקופת ההיוועצות - שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל בשל טענת הארגון כי רפא"ל עדיין מסתירה ממנו מסמכים - על שבעה ימי עבודה. לא נטען כי תקופה זו אינה ישימה כעת. משכך, על הצדדים להשלים את ההיוועצות בנוגע לשינוי הארגוני לא יאוחר מיום 1.6.13 ולהקדיש לה שבעה ימי עבודה. מועדים אלו ניתנים, כמובן, לשינוי בהסכמת הצדדים. מיד בתום ההיוועצות ולאחר שתישמע במסגרתה עמדת הארגון, תקבל החברה - באמצעות האורגנים המוסמכים שלה - החלטה בדבר השינוי הארגוני שייושם, ככל שייושם (סעיף 21 לסיכומי רפא"ל; ענין הסתדרות האחים והאחיות בפס' 9 לפסק דינו של השופט צור). עד מתן החלטה כאמור על ידי רפא"ל, ניתן בזאת צו האוסר על רפא"ל להמשיך ביישום השינוי הארגוני. זאת, מכיוון שקיום ההיוועצות מיועד לאפשר לארגון להשמיע את דעתו ולשכנע את רפא"ל באשר לאופן יישום השינוי הארגוני, אם בכלל, וזאת לפני שרפא"ל תקבל החלטה סופית בענין זה. המשך יישום השינוי הארגוני אינו עולה בקנה אחד עם קיומה של היוועצות וחובתה של רפא"ל לקבל החלטה מעודכנת לגביו לאחר שתישמע עמדת הארגון. רפא"ל לא הצביעה בפנינו על נזק בלתי הפיך שיגרם לה אם בשלב קצר זה - של קיום ההיוועצות וקבלת החלטה מעודכנת על ידי החברה לאחר קיום ההיוועצות - יוקפא המשך יישום השינוי הארגוני. ככל שקיים נזק כזה - שלא הוכח בפנינו - לא הצביעה רפא"ל כיצד הוא עולה בעצמתו על הנזק הנובע מכך שלא תקויים היוועצות אמיתית בין הצדדים. ממילא מניעת המשך יישום השינוי הארגוני - עד להשלמת ההיוועצות וקבלת החלטה מעודכנת על ידי החברה בעקבות ההיוועצות - היא למשך זמן מוגבל מאוד, שהרי קבענו לעיל לוח זמנים קצר להשלמת ההיוועצות. אין צו להוצאות. לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לערער עליו בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. גילוי מסמכיםמסמכיםשינויים ארגוניים