דוגמא לבקשה לביטול הסכם פשרה שהתקבלה

דוגמא להחלטה בנושא דוגמא לבקשה לביטול הסכם פשרה שהתקבלה: 1. בפני בקשה לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בתיק ש"ע 8698-04-11 ובתיק נוסף שמספרו דמ"ר 8715-04-11. ההליכים בתיק 2. המבקשות הינן אם ובתה אשר הגישו תביעה כספית כנגד חברת סבלים בשני הליכים נפרדים. האחד בהליך ש"ע 8698-04-11 (תביעת האמא) והשני דמ"ר 8715-04-11 (תביעת הבת). 3. בכתב ההגנה שהוגש על-ידי חברת סבלים נטען, כי שתי התובעות הועסקו על-ידי חברת רק פוינט קידום מכירות בע"מ (להלן - "חברת רק פוינט") וטענותיהן של התובעות בדבר אי תשלום שכר עבודה צריכות להיות מופנות רק אל חברת רק פוינט. עוד נטען כי חברת רק פוינט סיפקה לחברת סבלים עובדי קבלן לביצוע עבודות מזדמנות כאשר עובדים אילו היו עובדי חברת רק פוינט בלבד. 4. ביום 4.1.2012 נערך דיון בתיק בתיק דמ"ר 8715-04-11 (תביעת הבת). לדיון התייצב אדם בשם מר סרגיי קליניצ'נקו אשר הציג את עצמו כצינג חברת רק פוינט. הנציג הנזכר קיבל על עצמו בשם חברת רק פוינט את האחריות לתשלום שכר העבודה של המבקשות. 5. במהלך הדיון התנהל מו"מ בין המבקשות למר קליניצ'נקו וזה האחרון אף יצר לדבריו קשר טלפוני עם בעלי חברת רק פוינט, מר מקסים ברובקו, שאישר את פרטי ההסדר המתגבש מול המבקשות (בשני התיקים גם יחד). 6. ואכן, במהלך הדיון חתמו הצדדים על הסכם פשרה. על פי הסכם הפשרה הוסכם כי התביעה כנגד המשיבה 1 (חברת סבלים) תמחק. עוד הוסכם כי חברת רק פוינט תצורף כנתבעת מספר 2 לתיק וכי לחיסול סופי ומוחלט של כל טענות והתביעות ההדדיות של הצדדים, מכל מין וסוג שהוא, עבור תקופת העבודה וסיומה, תשלם חברת רק פוינט קידום ומכירות בע"מ למבקשות סך של 14,000 ₪ וזאת ב- 4 תשלומים שווים ורצופים על סך 3,500 ₪ כל תשלום. מועד פרעונו של התשלום הראשון ליום 15.1.2012 ויתרת 3 התשלומים לכל 15 לחודש עוקב. בהסכם הפשרה נקבע כי ככל שלא ישולם סכום במועדו ו/או אחד השיקים יחזור בשל העדר כיסוי, ישא יתרת הכסום פיצויי הלנת שכר מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. הסכם הפשרה קיבל, כאמור, תוקף של פסק דין באותו מעמד. הבקשה לביטול הסכם הפשרה 7. ביום 1.4.2012 הגישו המבקשות בקשה לביטול הסכם הפשרה. בבקשה טענו המבקשות כי הסדר הפשרה הושג שלא בתום לב ובמרמה וכי המבקשות נפלו קורבן לעוקץ של שתי המשיבות, הואיל והתברר כי חברת רק פוינט הינה חברת קש, חסרת כל פעילות מסחרית וחסרת כל רכוש ממנו ניתן להיפרע. עוד נטען כי הבעלים של רק פוינט אינו מתגורר בכתובת שצויינה בפרוטוקול, אלא נמצא בבית כלא מזה מספר שנים בגין מעשי שוד ומרמה. 8. עולה, איפוא, שנציג רק פוינט שהתייצב לדיון שיקר בהציגו עצמו כנציג הבעלים, שיקר כשמסר את כתובתו של מר ברובקו ושיקר כאשר אמר שקיבל את הסכמתו של מר ברובקו להסכם. 9. בסיכומו של דבר, המשיבות הונו יחדיו את המבקשות וגרמו להן בזדון להסכים למחיקת חברת סבלים מהתביעה ולהסכים להסדר חסר סיכוי גבייה עם חברת קש שהבעלים שלה, אשר הוצג כאיש עסקים נורמטיבי, מרצה עונש מאסר אורך בגין מעשי שוד ומרמה. לפיכך מתבקש בית הדין לבטל את פסק הדין ולהמשיך את ההליכים כנגד חברת סבלים וחברת רק פוינט. 10. בתגובה לבקשה טענה חברת סבלים כי היא מעולם לא העסיקה את המבקשות שכן הן הועסקו אצל חברת רק פוינט. עוד נטען כי טענות המבקשות הינן בכללותה שורה של האשמות חסרות בסיס בקשר לזהות המשיבה כמעסיקה והינו בגדר הוצאת דיבה כנגד חברת סבלים. עצם העובדה כי בסופו של דבר הסכם הפשרה לא קויים אינו אומר דבר לגבי תיאוריית הקשר אשר עולה מהבקשה. לפיכך מתבקש בית הדין לדחות את הבקשה ביחס לחברת סבלים. הכרעה 11. הסכם פשרה הינו הסכם ליישוב סכסוך בין צדדים, אשר נעשה באופן מודע לאור אי הודאות העובדתית או המשפטית באותו עניין, כאשר כל צד מוותר ויתורים הדדיים ובכך מסתיים ההליך שבין הצדדים. פגיעה בסופיות הפשרה באמצעות הגשת בקשה נוספת, יש בה משום פגיעה בליגיטימיות של הפשרה. בית המשפט העליון, במספר רב של פסק דין, קבע כי לא יאות לפתוח הסכם פשרה לתביעה מחודשת אלא במקרים נדירים בהם הקרקע העובדתית שעמדה בבסיס הסכם הפשרה נשמטה, או אם הוכח כי ההסכם היה נגוע במרמה או בטעות. 12. פסק דין המעניק תוקף לפשרה שהושגה בין מתדיינים מאופיין בשלושה, ראשית, יסודו בחוזה, שנית, החוזה הוא פרי פשרה בין מתדיינים בהליך שיפוטי. שלישית, החוזה הופך לבקשת המתדיינים לפסק דין אם בית המשפט מוצא אותו ראוי ומאשרו. מאפיינים אלו אינם עומדים בגפם, אלא משליכים זה על זה. עצם השגת הפשרה, כמו גם קיומו של ההליך השיפוטי כמסגרת לניהול משא ומתן, מבטיחים את החוזה שנכרת מפני טענות העשויות לשלול את קיומה של ההתקשרות מעיקרה, או מפני טענות המקימות עילה לביטול החוזה. 13. פשרה מבוססת על ויתור הדדי של הצדדים על מקצת טענותיהם זה כלפי האחר. ויתור זה עשוי לפתוח פתח לטענות כנגד הפשרה, שעצם הדיון בהם מנוגד לתכליתה להביא לסיום מוחלט של הסכסוך ואף פוגע בציפיות הצדדים בעניין זה. ההליך השיפוטי, המשמש מסגרת לפשרה המושגת בין הצדדים, אך מגביר את העוצמה הגלומה בתוקפה של הפשרה, שכן בית המשפט מסייע לצדדים להגיע לפשרה כשלנגד עיניו כתבי טענותיהם והוא אף בוחן את הפשרה קודם אישורה על יסוד בקשת הצדדים. בכך מובטח - גם מן הבחינה הראייתית, כי הצדדים אמנם מבינים היטב את תוכנה של ההתקשרות וכי גמרו בדעתם להתקשר בחוזה. לפיכך, בהיעדר טעם מיוחד, כבד משקל ומשכנע לא יתקבלו טענות כנגד פסק דין המעניק תוקף לפשרה, שניתן מתוך הבנת הצדדים את ויתוריהם ובהסכמתם. פירוש הסכם הפשרה מבוסס על התחקות אחר אומד דעתם של הצדדים, על יסוד ההנחה כי פעלו כאנשים סבירים ותמי לב המבקשים להגשים את המטרה שלשמה נקשר החוזה. על כן יש לתת למילות החוזה משמעות רחבה, המתיישבת עם תכליתו ומאפשרת לקיימו (רע"א 4976/00 בית הפסנתר נ' דליה מור ורשות השידור, פ"ד נו(1)577). מן הכלל אל הפרט 14. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, לא נותר בי ספק כי נפלה הטעיה בכריתתו של הסכם הפשרה נשוא הבקשה. 15. כאמור, בבסיס הבקשה לביטול הסכם הפשרה עומדת הטענה לפיה המשיבות הונו את המבקשות וגרמו להם להסכים למחיקת חברת סבלים מהתביעה ולהסכים להסדר חסר סיכוי עם חברה שהבעלים שלה מרצה עונש מאסר. עוד נטען כי כל המו"מ שנוהל בדיון היה למראית עין בלבד וכי נציג חברת רק פוינט שיקר לבית הדין ולצדדים כאשר מסר שקיבל את אישורו של מנהל חברת רק פוינט להסכם הפשרה. 16. בהקשר לטענת המבקשות לפיה מנהל חברת רק פוינט מצוי בבית כלא אציין, כי לפני מספר ימים ניתן על-ידי פסק דין בעניין תביעת עובד כנגד חברת סבלים וחברת המוביל הארצי (דמ"ר 26075-05-11 ולדיסלב ליטבינוב נ' המוביל הארצי וחברת סבלים, ניתן ביום 21.12.2012). במהלך דיון ההוכחות בתיק הנזכר העידה מנהלת חברת סבלים, הגב' אושינקר, בין היתר, כי מנהל חברת רק פוינט יושב בכלא (עמ' 29 לפ' ש' 14). מכאן, שיש בסיס לטענת המבקשות לפיה מנהל חברת רק פוינט נמצא בכלא ולפיכך, על פני הדברים, כל הקרקע העובדתית שעמדה בבסיס הסכם הפשרה נשמטת ואף עולה כי ההסכם היה נגוע במרמה. ודוק: מעיון בפרוטוקול הדיון בטרם חתמו הצדדים על הסכם הפשרה עולה, כי נציג חברת רק פוינט מצהיר שיצר קשר טלפוני עם הבעלים של חברת רק פוינט מר מקסים ברובקו שאישר לסיים את התיק בסכום כולל של 14,000 ₪ ב- 4 תשלומים. ואולם, באם מר ברובקו אכן נמצא בכלא, אזי על פני הדברים, נציג חברת רק פוינט הטעה בדבריו את הצדדים ואת ביה"ד (הן בנוגע לכתובת שמסר והן בנוגע לכך שקיבל אישור לסיים את התיק) ורק מטעם זה יש מקום להורות על ביטולו של הסכם הפשרה. 17. יתר על כן, בפסק הדין שניתן על-ידי בעניין ליטבינוב פסקתי, בין היתר, כי חברת סבלים התקשרה עם חברת המוביל הארצי בהסכם למתן שירותים שאינו אותנטי וראיתי את חברת סבלים וחברת המוביל הארצי כמעסיקות במשותף. בהקשר לקביעה זו ניתנו בבית דין זה שני פסקי נוספים בעניינה של חברת סבלים בהם נפסק שההתקשרות של חברת סבלים עם חברת המוביל הארצי וחברות רק פוינט אינה התקשרות אותנטית (ראו: דמ"ר 18291-08-11 ולרי מקסים נ' סבלים ואוח', ניתן ביום 8.8.2012 על-ידי הרשמת (כתוארה דאז) שרון אלקיים; דמ"ר 10011-06-10 ליאשוביץ לאוניד נ' סבלים ואח', ניתן ביום 5.8.2012 על-ידי הרשמת [כתוארה דאז] קרן כהן). 18. משמעות הדברים היא, כי מעבר לכך שהסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים מעלה חשש ממשי להטעייה, אזי בפסקי דין שניתנו בעניינה של חברת סבלים לאחרונה נפסק, כאמור, שיש לראות בחברת סבלים ובקבלני השירותים (הן חברת המוביל הארצי והן חברת רק פוינט) מעסיקות במשותף ויש בהחלט מקום לבטל את פסק הדין ולהעמיד שאלה זו למבחן משפטי. ככל שבית הדין יכשיר את הסכם הפשרה (במסגרתו חברת סבלים נמחקה מכתב התביעה) יסייע בית הדין לחברת סבלים, לכאורה, להתחמק מחובותיה. 19. בשולי הדברים אפרט דוגמא נוספת לכך שקיים חשש לכך שהסכם הפשרה נגוע בהטעיה: כידוע, בתיק דנן התייצב מר סרגיי קליניצי'נקו כנציג חברת רק פוינט, אולם בפסק הדין שניתן על-ידי בעניין ליטבינוב התייצב אותו מר קליניצ'נקו כנציג חברת המוביל הארצי. אין חולק ששתי החברות הללו התקשרו בהסכם למתן שירותים עם חברת סבלים. לפיכך, אין צורך להרבות במילים בסיטואציה המוזרה שנוצרה, לפיה אותו מר קלניצ'נקו מופיע בבית הדין בכובעו כנציג רק פוינט (בתיק דנן) ולאחר מכן כנציג המוביל הארצי (בתיק אחר) - כאשר שתי החברות הנזכרות התקשרו, לכאורה, בהסכם עם חברת סבלים. 20. בסיכמו של דבר, יש בהחלט מקום לביטולו של הסכם הפשרה וחידוש ההליכים כנגד חברת סבלים וחברת רק פוינט, כאשר סוף דבר: 21. אשר על כן הנני מורה, כדלקמן: א. המזכירות תפתח מחדש את התיקים. ב. המזכירות תעביר את התיק לכב' סגן הנשיאה השופט ש. טננבויים על מנת שיתן החלטה בדבר איחוד תיק ש"ע 8698-04-11 יחד עם תיק דמ"ר 8715-04-11. ג. דיון מוקדם בתיק יתקיים ביום 28.4.2013 בשעה 11:30. באחריות ב"כ התובעות לבצע מסירה אישית של החלטתי זו לנתבעות. 22. שאלת ההוצאות תלקח בחשבון בתום ההליך. ביטול הסכם פשרהחוזהביטול חוזההסכם פשרהפשרה