דוגמא לבקשה למתן צו הטרדה מאיימת

להלן דוגמא לבקשה למתן צו הטרדה מאיימת: ##בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד## פרטי המבקש/ת : שם משפחה: שם פרטי: מס' תעודת זהות:____________ תאריך לידה: כתובת: מס' טלפון:_______________ פרטי המשיב/ה:__________ שם משפחה: שם פרטי:_______ מס' תעודת זהות:__________ תאריך לידה:_________כתובת: מס' טלפון:________ כב' ביהמ"ש מתבקש לתת צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד לפיו יורה בית המשפט כדלקמן: לאסור על המשיב/ה (1) להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום; (2) לאיים על הנפגע; (3) לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת; (4) ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר; (5) להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות; (6) לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה. נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר. הנסיבות לפיהן דרוש מתן הצו במעמד צד אחד: ________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ תאריך ________________ חתימה __________________ מלא/י את הפרטים לפי העניין באם הם ידועים לך, מחק/י את המיותר לפי העניין וצרף מסמכים במידת האפשר. תצהיר בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת אני ________________ הח"מ מצהיר/ה כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים / נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי. פרטי המבקש/ת: שם משפחה: שם פרטי: מס' זהות: כתובת: א. פרטי המשיב/ה)נשיאת נשק ואלימות( 1 .ידוע למצהיר/ה כי למשיב/ה: [] יש רשיון לנשיאת נשק [] אין רשיון לנשיאת נשק [] יש נשק בחזקתו/ה [] אין נשק בחזקתו/ה 2 .המשיב/ה מחזיק/ה בנשק בשל עבודתו/ה ב: __________________________________. 3 .המשיב/ה הינו / אינו איש רשות בטחון. 4 .אם כן, פרט ___________________(המשטרה / צה"ל / שירותי ביטחון / בתי הסוהר). מקום השירות _______________________. תפקיד ____________________________. נושא נשק בעת מילוי תפקידו/ה כן [] לא [] [] לא חייב לשאת נשק 5 .המשיב/ה הורשע/ה בעבר בעבירה שיש בה אלימות או איום במעשה אלימות כן [] לא [] אם כן פרט:__________________________________________________________. 6 .המשיב/ה נמצא/ת בקשר עם גורם טיפולי כן [] לא [] אם כן פרט:__________________________________________________________. )לשכת לשירותים חברתיים / פקיד סעד / קצין מבחן / ארגון וולונטרי / גורם אחד( ט' 116( מהדורה ראשונה( ב. נסיבות הבקשה: 1 [] .המשיב/ה נוהג/ת להטריד את המבקש/ת ביום / בתקופה ________________________. בנסיבות המתוארות להלן: _____________________________________________ .___________________________________________________________________ 2 [].המשיב/ה מהווה סכנה גופנית ממשית למבקש/ת כמתואר להלן: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ .______________________________________________________________ 3 .תלונה במשטרה: [] הוגשה תלונה במשטרה בשל האירוע הבקשה היום ________ מס' רישום__________ מצ"ב אישור על הגשת תלונה. [] לא הוגשה תלונה במשטרה בשל הנסיבות שלהלן: ___________________________ 4 .ממצאים רפואיים: [] המבקש/ת אושפז/ה / נזקק/ה לטיפול רפואי בשל האירוע נושא הבקשה. [] יש ממצאים רפואיים בקשר לאירוע הנ"ל. מצ"ב העתק תעודה רפואית מבית החולים / מרפאה / קופ"ח / רופא. [] המבקש/ת אושפז/ה / נזקק/ה לטיפול רפואי בשל אירוע קודם מיום ________________ בנסיבות שלהלן: __________________________________________________. 5 .צו למניעת הטרדה מאיימת קודם: [] הוגש בעבר ביום _________ בקשה למתן צו הטרדה מאיימת כנגד המשיב/ה)מצ"ב העתק הבקשה( [] ניתן בעבר ביום _________ לא ניתן בעבר* צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד המשיב/ה )מצ"ב העתק הבקשה( [] בקשה דומה לבקשה זו נדונה בהליך אחר [] כן [] לא. אם כן, פרט באיזה הליך ומה הוחלט בבקשה __________________________________ __________________________________________________)מצ"ב העתק החלטה(. 6 .הפרת הצו למניעת הטרדה מאיימת קודם: [] המשיב/ה הפר/ה /לא הפר/ה בעבר צו למניעת הטרדה מאיימת. [] המשיב/ה נעצר/ה ל ___ ימים בשל הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת)מצ"ב העתק החלטה(. [] המשיב/ה נקנס/ה בשל הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת)מצ"ב העתק החלטה(. 7 .ההליכים משפטים [] בין הצדדים לבקשה מתקיימים הליכים משפטים נוספים ב _______________________ פרט: בית משפט שלום/ מחוז, בית דין דתי מהות הליך ________________________________________________________. [] ההליכים נסתיימו בפס"ד / הופסקו בהסכמה. [] ההליכים נסתיימו בתאריך ___________. 8 .קשר עם שירותי הרווחה: למבקש/ת יש / אין קשר עם שירותי הרווחה אם יש, פרט: שם העובד/ת הסוציאלי ____________ תפקידו/ה_________ מלשכת ______________ שכתובתה _________________________________________________________. פרט את נסיבות יצירת הקשר ____________________________________________. 9 .קשר עם גורם טיפולי אחר: למבקש/ת יש / אין קשר עם גורם טיפולי אחר. אם יש פרט הגורם הטיפולי______________________________________________ .________________________________________________________________ 10 .נסיבות נוספות המצדיקות מתן הצו במעמד צד אחד: [] חשש לאלימות בשל הגשת בקשה זו פרט: _________________________________ .________________________________________________________________ ________________ חתימת המצהיר/ה אני ________________ הח"מ מאשר/ת כי ביום __________הופיע בפני _______________ (פרט הזיהוי של המצהיר/ה) המוכר/ת לי אישית / שזיהיתי לפי תעודת זהות מס' ______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני. __________________ חתימת מקבל/ת התצהיר דוגמא לפסק דין בנושא דחיית בקשה למתן צו הטרדה מאיימת: 1. המבקש, אלמוני, הגיש לבית משפט השלום בירושלים בקשה, במעמד צד אחד, לצו מניעת הטרדה מאיימת, נגד המשיב, פלוני. 2. בבקשה, שהוגשה ביום 28.2.13, עליה חתום המבקש, כמצהיר, בפני עו"ד ג'ורג' שוכרי (המייצג אותו גם בהליך שבפניי), בין נימוקי הבקשה המודפסים, בסעיף 5, מסומן כי המשיב הורשע בעבר בעבירה שיש בה אלימות או איום במעשה אלימות, ובכתב יד נכתבו המילים: "הורשע בתיק אונס". 3. בפרק ב של הבקשה המודפסת, נטען, כי המשיב נוהג לעקוב אחריו או להטריד אותו, והוא הגיש נגדו תלונה שהוא מציק לו ומאיים עליו. בסעיף 3 בפרק ב נכתב, כי המשיב "עוקב אחריי כל הזמן עם אחרים ונושא נשק קר לרבות סכינים ומקלות בכוונה להפחיד אותי". 4. צו זמני ניתן, במעמד צד אחד, ביום הגשת הבקשה, הוא יום יח אדר תשע"ג (28.2.13). 5. לאחר שניתן צו במעמד צד אחד, כאמור בפיסקה הקודמת, התקיים דיון בבית משפט השלום בירושלים, בפני כב' השופט עבאס עאסי, בתיק ה"ט 57304-02-13, שבו החליט, ביום כד אדר תשע"ג (6.3.13), לבטל את הצו הזמני, שניתן ביום 28.2.13. 6. בית משפט קמא הסביר, בנימוקי החלטתו הנ"ל, כי המשיב טען שהוא המאוים על ידי המבקש, ואף הגיש תלונות על כך במשטרה, כמו כן, נטען על ידי המשיב, שהמבקש ואחרים ירו על המשיב בנשק חם, שרפו את האוטו שלו, זרקו בקת"ב על ביתו, וניסו לחטוף את בנו. 7. בית משפט קמא הוסיף וציין, כי נגד המבקש ונגד אנשים נוספים ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת, ואף ננקטו נגד המבקש הליכים פליליים, כולל: מעצרים. 8. לאור נתונים אלה, מסקנת בית משפט קמא הייתה זו: "ממכלול החומר עולה, כי מדובר בבקשת סרק מטעם המבקש, שנועדה בעיקר לשמש משקל נגדי, חסר כל בסיס, להליכים החמורים שננקטו נגד המבקש, כמפורט לעיל. לנוכח האמור, אני מבטל את הצו שניתן ביום 28.2.13. המבקש ישלם למשיב הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪". 9. עו"ד שוכרי, ב"כ המערער, מבקש כי יינתן צו מניעת הטרדה מאיימת כנגד המשיב, מאחר והוא זה אשר עוקב אחר מרשו. 10. לדבריו של עו"ד שוכרי, אם באמת מבקש המשיב כי ינותק המגע בינו לבין המבקש, כי אז עליו - על המשיב - להסכים לצו כזה, שאותו עותר המבקש כי יוטל. 11. המשיב אינו מסכים לצו נגדו, וטוען, כי הוא זה המאוים. 12. שני הצדדים - שנכחו באולם - גם דיברו ממקומם, ללא חקירה נגדית. 13. בדקתי את החומר, שמעתי את הצדדים, ואף עיינתי בחוק ובפסיקה, והגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות. 14. אנמק, בתמצית. 15. העילה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת מפורטת בסעיף 4(ב)(2) לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, שזה לשונו: "סמוך לפני הגשת הבקשה פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין". 16. במסגרת עילה זו, נכתב בבקשה, שהיא תצהיר, כי המשיב הורשע בתיק אונס. ברם, בדיון היום הוברר, כי לא היו דברים מעולם. לא יעלה על הדעת, כי אדם יעליל על אדם אחר שביצע עבירה כה חמורה, מבלי שיהיה לכך בסיס. יתרה מזאת, המשיב גם סיפר שעלילת השווא האמורה פגעה בו, בביתו הנשואה, ובחתנו. 17. במצב דברים זה, רק בשל כך בלבד, היה מקום לדחות את הערעור. 18. מעבר לצורך, בדקתי גם את העילות הנוספות, המפורטות בסעיף 4 לחוק האמור. 19. לא מצאתי כל הוכחות ביחס להאשמות או לטענות של המבקש כלפי המשיב. 20. הטענה, כאילו ביום מסוים, הוא יום 27.2.13, שעה 14:47, הפריע המשיב למבקש (זה מסמך אישור התלונה שהוגש יחד עם הבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת), טענה זו הופרכה על ידי אישור בכתב של עו"ד חוסיין גנאים, מיום 4.3.13, שבו אישר, כי באותו יום בין השעות 14:00-15:30 שהה המשיב, מר פלוני, במשרדו לצורך התייעצות. לפיכך, גם טענה זו של המבקש, אין בה ממש. 21. טענת עו"ד שוכרי, כי התלונות שהגיש המשיב כנגד מרשו נסגרו על-ידי המשטרה, לא הוכחו, שכן המשיב פרט בפרוטוקול את מספרי התיקים הנמצאים בידי מחלקת החקירות של המשטרה ובידי הפרקליטות לצורך העמדה לדין. אכן, אין זו ראייה מוחלטת, כל עוד לא הוגש כתב אישום. גם אם יוגש כתב אישום, מה שיכריע הוא הרשעה או זיכוי. מכל מקום, טענת עו"ד שוכרי כאילו כל התלונות כבר נסגרו, אינה מדויקת. 22. בנסיבות שתוארו לעיל, האבחנה של כב' השופט המלומד עאסי, לפיה כל מטרת הגשת הבקשה מטעם המבקש היא כדי להיות משקל נגדי להליכים שננקטו על-ידי המשיב נגד המבקש (ראה הציטוט בפיסקה 8 לעיל), אבחנה זו יש לה ביסוס בחומר שבפניי, והיא הצדיקה את דחיית הבקשה; וממילא, גם את דחיית הערעור. 23. למען השלמת התמונה אוסיף, כי עו"ד שוכרי, המייצג את המבקש בערעור כנגד החלטת השופט עאסי שלא להוציא צו מניעת הטרדה מאיימת נגד המשיב, ער לכך, כי לפני כחודש ניתן על-ידי כב' השופטת עינת אבמן-מולר צו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, על פי בקשת המשיב, כנגד תשעה אנשים, ובהם המבקש בפניי, שהוא שם מספר 2. כוונתי לתיק ה"ט 12208-03-13, שהוצג בפניי על-ידי המשיב בתשובתו. ההחלטה האמורה ניתנה על-ידי כב' השופטת, ביום א ניסן תשע"ג (12.3.13), כאשר השופטת מציינת בסיום ההחלטה לאחר מתן הצו, כי "יש לצפות שעד למועד זה [15.7.13, מועד סיום תוקף הצו], תמצה המשטרה את החקירה בתלונות שהוגשו לה, לרבות התלונות על הפרות צווים ותקבל החלטות בתיקים הרלוונטיים". 24. גם אני מצטרף לבקשה האמורה. זכאי המשיב לכך, שתלונותיו ייבדקו ויחקרו. 25. לעומת זאת, המבקש אינו זכאי להגיש בקשת סרק למתן צו לפי חוק הטרדה מאיימת, כפי שקבע, בצדק, בית משפט קמא. 26. אוסיף ואומר, כי אין הצדקה לטענת הסימטריה שהעלה עו"ד שוכרי. 27. בעניין זה, ניתן על ידי פסק דין לפני כתשע שנים, בבר"ע 179/04, נס שובל נ' מרים ניסים (2004). שם, ציינתי, כי אין הצדקה למתן צו הטרדה מאיימת באופן דו צדדי, כאשר הטעם לכך הוא זה (פיסקה 32 לפסק-הדין הנ"ל): "באופן עקרוני, סבור אני, כי תפקידו של בית משפט הוא להכריע בין הצדיק לבין הרשע, בין המעוול לבין הנפגע, ועל כן קביעה 'מאזנת' כזו של צו הדדי, דו צדדי, מחטיאה את המטרה. לעיתים, אף יש בכוחה לעודד את הצד הפוגע, שכן המסר המגיע אליו מבית המשפט הוא כי דין הפוגע ודין הנפגע שווים. לפיכך, הדרך שנקט בית משפט קמא, גם מבחינה חינוכית, יכולה להביא לתוצאות הפוכות מאלה שאליהן התכוון. גם אם המטרה של בית משפט קמא, הייתה רצון ליצור רגיעה, כדי לאפשר לצדדים לפתור את הסכסוך ביניהם, וזה חלק מתפקידו של בית משפט השלום (כשמו כן הוא), עמדתי היא כי מן הראוי שלא ייעשה הדבר תוך הכתמת שמו של צד, שעל פני הדברים, לא חטא ולא פשע כלל". 28. באותה פרשה, התקבל הערעור, וצו הטרדה מאיימת דו צדדי - בוטל (החלטתי בבר"ע 179/04 הנ"ל, הוזכרה בפסיקת בית משפט השלום במקרים לא מעטים; ואין כאן המקום לפרט). 29. לאור האמור לעיל - בקשת רשות הערעור נדחית. 30. כפי שבית משפט קמא חייב את המבקש בהוצאות בסך 2,000 ₪, כך אעשה גם אני. סכום זה יועבר מן הגזברות (שם הופקד הסכום על-ידי המבקש), ישירות אל המשיב, שימסור למזכירות את פרטי חשבון הבנק שלו, או שיבקש שהכסף יועבר אליו בדרכים המקובלות על-ידי הגזברות. הטרדה מאיימתצוויםהטרדה