דק היתר בניה

האם הקמתו של "דֵק" מעץ היא בנייה הדורשת היתר לפי חוק? סעיף 1 לחוק התכנון והבניה מגדיר "בנין" ככל מבנה או חלק של מבנה, וכל דבר המחובר אליו חיבור של קבע, מכל חומר שהוא. בסעיף 145 לחוק נאסר על הקמתו ללא היתר של "בנין", כולו או מקצתו, על הוספה לבנין קיים ועל כל תיקון בו, הנוגע לצד החיצוני של הבנין, משנה מחזיתו או ממראהו או פוגע ברכוש המשותף. תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967 מוסיפות ומחייבות קבלתו של היתר ל"כל חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע". זאת, למעט כשהדבר נעשה בסייגים המפורטים בתקנות, ובכלל זה כשמדובר ב"עבודת גינון שאינה מצריכה קירות תומכים". הנה כי כן, הדין הוא ברור ומפורט למדי בקביעה מהי בנייה הטעונה היתר. פירוט זה מצמצם את הצורך בפרשנות שיפוטית. הוא מעיד על גישה מרחיבה, שיישם המחוקק בהקשרה של החובה לקבל היתר. הוא מצביע על גישה דווקנית בקביעתם של סייגים לחובה זו. ב"מילוי המשנה את פני הקרקע" נכללים גם ריצופה של הקרקע או הנחתם על גביה של משטחים קבועים, מכל סוג שהוא. אין זה מעלה ואין זה מוריד אם אותם משטחים הם גבוהים או נמוכים, אם דקים הם או עבים. אין, בדומה, כל נפקות לשאלה אם הם מונחים על גביה של קונסטרוקציה תומכת, או שמא קוּבעוּ ישירות אל הקרקע. די בכך שהם משנים את פני הקרקע, לרבות מבחינת המראה, ושהם מחוברים בחיבור של קבע. כך, בין היתר, הורשע בבנייה ללא היתר מי שריצף בריצוף של אבן ועץ חלקת קרקע ומבנה שברשותו (עמ"ק (מקומיים רמלה) 20644/06 מדינת ישראל נ' שימרוני (30.3.08)). בנייה ללא היתר יוחסה עוד, ביותר ממקרה אחד, למי שציפה קרקע במשטח של אספלט (ת"פ (מקומיים רמלה) 1012/01 מדינת ישראל נ' טסה (27.4.03); ב"ש (מקומיים תל אביב-יפו) 5669/03 מדינת ישראל נ' כלגי (1.6.05)). דומה היה גורלה של הנחת מצע מהודק על גבי קרקע (בב"נ (שלום נתניה) 9681-05-10 בן יקר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון (4.5.11)), וכך היה אפילו בשל יישורה של חלקת שדה וחישופה מצמחיה (ב"ש (מקומיים ירושלים) 4342/09‏ מדינת ישראל נ' קהלאני (27.7.09)). צו הריסה מנהלי בגין יציקתו של משטח בטון על קרקע פרטית אושר, לאחר שנמצא כי לבנייה לא ניתן היתר (ב"ש (מקומיים תל אביב-יפו) 6358/11 שניר נ' יושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב-יפו (21.12.11)). ואילו בת"פ (מקומיים תל אביב-יפו) 3818/09 מדינת ישראל נ' דובשני (11.10.10) כבר הורשע אדם בבנייתו ללא היתר של דֵק מעץ בחצר ביתו, וכך פסק גם בית-המשפט בחדרה בחע"מ 1205/07‏ מדינת ישראל נ' קרר (5.7.09). כל אלה מתחייבים מהוראותיהם המפורשות של החוק ושל התקנות - הוראות המדגישות שלושה יסודות: חיבור קבוע, השפעה על המראה החיצוני, והשלכה על פניה של הקרקע. אותם מאפיינים מתקיימים בהקמתו של דֵק. בניההיתר בניה