הארכת מועד להגשת ערעור עקב מחלת קרוב משפחה

דוגמא להחלטה בנושא הארכת מועד להגשת ערעור עקב מחלת קרוב משפחה: בפני בקשת המבקש מיום 11/3/13 להארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בתיק דמ"ש 4734-12-11 (סגן הנשיאה השופט אברהמי) מיום 30/10/12, ולעיכוב הליכים חלקי של פסק הדין. רקע וכללי 1. אקדים ואבהיר כי עניינה של בקשה זו הוא קודם כל בהארכת המועד להגשת בקשת רשות הערעור. ככל שהבקשה תתקבל, יהא מקום לדון בבקשה לעיכוב הליכים, המסורה לסמכות שופט. 2. לציין עוד, כי עם קבלת הבקשה, היא הועברה לתגובת המשיבה עד ליום 3/4/13. משלא התקבלה תגובת המשיבה עד למועד כאמור לעיל, הוגשה בקשת המבקש למתן החלטה בהעדר תגובה ובהמשך לה נשלחה למשיבה הודעת בית הדין מיום 10/4/13 לפיה ככל שלא תוגש תגובתה עד ליום 17/4/13 יועלה התיק לרשמת למתן החלטה. 3. דא עקא, שאף עד למועד זה, לא הוגשה כל תגובה מטעם המשיבה, ועל כן אפנה להלן לדון בבקשה לגופה על יסוד נימוקי המבקש, בלבד. 4. המשיבה הועסקה על ידי המבקש בחנות הצילום שבבעלותו החל מיום 1/6/11 ועד ליום 17/7/09 מועד בו התפטרה מעבודתה עקב חילוקי דיעות עם התובע ובתו שעבדה אף היא בחנות, ותוך שלא היה חולק בין הצדדים כי לא שולמה לה משכורת חודש יולי, כפוף למחלוקת בין הצדדים בדבר שיעורה המדויק. 5. אי לכך, הגישה המשיבה תביעה בדיון מהיר לבית הדין האזורי לחיוב המבקש בתשלום שכר עבודה, פיצויי הלנה בגין שכר שלא שולם ופיצוי בגין עוגמת נפש. 6. לאחר ששמע את עדי הצדדים, קבע בית הדין האזורי כי הוא מעדיף את עדי המשיבה על פני עדות המבקש שלא עשתה עליו רושם מהימן, ולאחר שדן במשמעות החיוב בפיצויי הלנה, חייב את המבקש לשלם למשיבה: שכר עבודה בסך 1,102 ₪, הוצאות משפט בסך 1,000 ₪, פיצויי הלנה בשיעור המרבי הקבוע בחוק הגנת השכר ביחס לסכום השכר שנפסק וזאת מיום 1/8/11 ועד יום 27/12/11, ובשיעור מחצית מהשיעור המרבי הקבוע בחוק הגנת השכר מיום 28/12/11 ועד התשלום בפועל, ופיצוי בגין עגמת נפש בסך 1,000 ₪. 7. לטענת המבקש בתצהירו התומך בבקשה, אשתו חולה בסרטן בלוטות התריס, ובתקופה האחרונה הוא התרוצץ לתת מזור לאשתו ופסק הדין שניתן לא היה בראש מעייניו. לטענתו, הוא שילם למשיבה את הסכומים נשוא פסק הדין, למעט החיוב בגין הלנת השכר, ולטענתו לא הגיש במועד את הבקשה לרשות ערעור מאחר והמחלה הקשה השפיעה קשות על אשתו ועל מערכת הנישואים שלהם עד לכדי גירושין. מכל מקום, לטענתו, בינתיים אשתו מרגישה טוב יותר ואף נישואיהם שבו לדרך המלך וכעת ביכולתו לטפל בדברים שנמנע ממנו לעשותם, עד כה. לדבריו, מפאת החיסיון הרפואי הוא אינו מציג בשלב זה את אישורי המחלה של אשתו, ואולם אם המשיבה תעמוד על כך ובית הדין יורה לו לעשות כן, הוא יציגם. בהמשך מפרט המבקש את נימוקי ערעורו, מדוע פסק הדין יסודו בטעות. אי לכך עותר המבקש לקבל את בקשתו שבנדון. דיון והכרעה 8. על פי סעיף סעיף 31(ד) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הערעור על פסק דין של בית הדין בדיון מהיר הוא ברשות, ועל פי תקנה 74 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 (להלן - התקנות), את בקשת רשות ערעור יש להגיש בתוך 15 ימים מן היום שבו ניתן פסק הדין, או מן היום בו הומצא למבקש. אין חולק בענייננו, אף לשיטת המבקש, כי מועד זה חלף עבר זה מכבר. תקנה 125 לתקנות, קובעת כי לבית הדין סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק בהתקיים "טעם מיוחד", כדלקמן: "מועד או זמן שקבע בית הדין או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, לרבות בתקנות אלה, רשאי הוא להאריכם, מטעמים מיוחדים שיירשמו". הצורך להצביע על "טעם מיוחד" נובע מכלל סופיות הדיון, לגביו נפסק: "סופיות הדיון מחייבת תחימת מועדים להתמשכותם של הליכים, כאשר בחלוף זמן סביר מסיומם, מתגבשת צפייתו של הצד שכנגד כי מסכת ההתדיינות בה נטל חלק תהפוך לנחלת העבר... לאור עקרון "סופיות הדיון" עומדת לצד שכנגד הזכות לכלכל ענייניו מבלי שחרב הערעור תהא תלויה על צווארו זמן ממושך" [ראו: עא"ח 49/06 איגור סומרוקוב - מדינת ישראל, (מיום 21.12.2006)]. לאור זאת נקבע בפסיקת בית דין זה ובפסיקת בית המשפט העליון כי "כנגד האינטרס של סופיות הדיון חל על המערער נטל ההוכחה לכך שהתקיים "טעם מיוחד" שלא היה בשליטתו ושבגינו נבצר ממנו להגיש את הערעור או לבקש הארכת מועד להגשת ערעור" [ראו: עא"ח 49/06 איגור סומרוקוב לעיל; ע"א (עליון) 6842/00 ידידיה - קסט, פ"ד נה(2) 904, 908 (2001)]. באשר לשאלה מהם אותם טעמים מיוחדים אשר בגינם ניתן להאריך מועד הקבוע בחוק או בתקנות, הרי שלעניין זה, נקבע: "אין בנמצא, בחוק או בפסיקה, רשימה סגורה של טעמים העולים כדי "טעם מיוחד". ספק אף אם ניתן לגבש נוסחה נוקשה אשר כוחה יפה לכל המקרים. אשר על כן, יש לבחון כל מקרה על נסיבותיו הוא" [ראו: עא"ח (ארצי) 56/05 מאיר איתן - הילטון תל אביב בע"מ (מיום 23.05.05)]. עם זאת, נקבעו על ידי בית המשפט העליון עקרונות מנחים להגדרת "טעמים מיוחדים", כדלקמן: "...במקרה שבו סוכלה הכוונה להגיש ערעור, עקב אירועים שהנם מחוץ לשליטה הרגילה של בעל הדין (מוות, מחלה). טעם מיוחד קיים אף במקרה בו התחולל אירוע שאינו צפוי מראש, ולא ניתן להיערך אליו מראש. גם מצב דברים שבו טעה בעל הדין ביחס למצב המשפטי או העובדתי, כלול בקטגוריה זו, ובלבד שהטעות אינה טעות מובנת מאליה, טעות הניתנת לגילוי על ידי בדיקה שגרתית, שהגשת כל כתב טענות מחויבת בה" [ראו: ע"א (עליון) 6842/00 ידידיה - קסט לעיל ]. הלכה היא כי נוכח גישתו הסלחנית של בית הדין בהכרה בקיומו של טעם מיוחד "תעמוד למבקש הארכת מועד רק אם יעלה בידו להוכיח כי הסיבה לעיכוב מקורה, ולו בחלקה, בנסיבות חיצוניות שהן מחוץ לשליטתו" [ראה: דב"ע נג/59 - 9 אליעזר גת נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פד"ע כה 552]. 9. זאת ועוד, בהתאם לפסיקה, שיקול מרכזי נוסף בהכרעה אם להאריך את המועד להגשת הליך ערעור, הוא סיכויי הליך הערעור [ראה: בש"א 604/05 טובה אירלנדר נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה (החלטה מיום 21.8.2005]. לעניין זה נקבע כי סיכויי הערעור הם שיקול חשוב ומהותי בהחלטה בדבר הארכת המועד להגשת ערעור כאשר סיכויי הערעור, בהתאם לנסיבות המקרה גופו, יכולים כשלעצמם להתגבש לכדי טעם מיוחד להארכת מועד [ראה: עאח 14/07 בריסק לירן - המוסד לביטוח לאומי; עאח 44/06 משה קרסנטי - תדיראן קבוצת הקשר בע"מ, (מיום 30.10.06)]. 10. עד כאן הכלל, ומן הכלל לענייננו. כעולה לכאורה מנימוקי הבקשה, להם לא הובעה התנגדות מטעם המשיבה, העיכוב בהגשת בקשת רשות הערעור נבע ממחלת אשתו של המבקש ותוצאותיה המהווים נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת המבקש. אכן, לא נעלם מעיני כי עסקינן בענייננו באיחור של מעל 3 חודשים בהגשת בקשת רשות הערעור, אלא שבנסיבות בהן לא הוגשה התנגדות מטעם המשיבה אינני רואה כל סיבה שלא להיעתר למבוקש. 11. סוף דבר- אשר על כן הבקשה להארכת מועד מתקבלת, ואני מורה כי המועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין, מוארך עד למועד הגשתה בפועל. המזכירות תעביר את בקשת המבקש לעיכוב הליכים (סעיפים 28-34 לבקשה שבנדון) בצירוף תצהיר המבקש, למתן החלטה על ידי שופט. בנסיבות העניין, משלא הוגשה תגובת המשיבה - אין צו להוצאות. הארכת מועד להגשת ערעורהארכת מועדהמועד להגשת ערעוריםרפואהערעור