החזרת טלפון סלולרי שנתפס במשטרה

דוגמא להחלטה בנושא החזרת טלפון סלולרי שנתפס במשטרה: פתח דבר מונחת לפניי בקשה להשבת תפוסים, שנתפסו על ידי המשיבה ביום 26.6.12 בעת מעצרם של מבקשים 2 - 3. מבקשת 3 היא בת זוגו של מבקש 2, ומבקש 2 הוא אחיו של מבקש 1. החקירה מתנהלת בחשד לביצוע עבירות חמורות בסמים, לרבות החזקתם שלא לצריכה עצמית וסחר בהם. החשודים בעבירות או במי מהן הם מבקשים 2 - 3. המבקשים 2 - 3 נעצרו בעת נסיעה ברכב הונדה שבבעלות מבקש 1 (להלן: "הרכב"), ברכב נתפסה כמות של כ - 200 ג' חומר החשוד כסם מסוכן (להלן: "החומר החשוד"). ממזכר שהוצג לפניי (ביהמ"ש 2) עולה כי מטעמים שפורטו במזכר טרם ניתנה חווה"ד סם ביחס לחומר שנתפס. התפוסים שנתפסו שייכים למבקשים לפי החלוקה הבאה: למבקש 1 שייך הרכב בו נסעו, כאמור, מבקשים 2 - 3 ובו נתפס החומר החשוד. למבקש 2 שייך טלפון נייד וסכום במזומן בסך 1,500 ₪. למבקשת 3 שייך טלפון נייד וסכום במזומן בסך 600 ₪. קיימת הסכמה מצד המשיבה להשבת הטלפון הנייד השייך למבקש 2, וניתנה החלטה בנדון במהלך הדיון. אשר לטלפון הנייד של מבקשת 3, לא מצאתי התייחסות בתגובת המשיבה שנמסרה (לא ברור אם התקבל מסמך מלא). ככל שיש מחלוקת בנדון יש לפנות בהודעה מתאימה לביהמ"ש לצורך מתן החלטה משלימה. התפוסים שבמחלוקת, אם כן, הם הרכב וכסף מזומן שנתפס אצל מבקשים 2 - 3. טיעוני הצדדים ב"כ המבקשים טוען שאין עילה ואין הצדקה להמשיך ולהחזיק את התפוסים וכי השבת התפוסים צריכה להיעשות ללא כל תנאי. ב"כ המבקשים טוען שהעבירה שבוצעה היא של החזקת סמים לצריכתה העצמית של מבקשת 3 ולא נעברו העבירות החמורות המיוחסות למבקשים 2 - 3. לעניין הרכב, נטען כי המבקש 1 בעליו של הרכב אינו חשוד בדבר, ואין כוונה לנקוט נגדו הליכים. הודגש כי מדובר בחייל, ונטען כי לא היה מודע לשימוש הלא חוקי שנעשה על פי החשד ברכבו ולא נתן לו את הסכמתו. ב"כ המבקשים טען שאין סיכוי שיתבקש חילוט הרכב בעתיד מבחינה משפטית ומבחינה ראייתית. בנוסף, צויין הצורך בהשבת הרכב למשפחת מבקש 1, שכן הרכב משמש להסעת אח חולה, והוצגו אסמכתאות לעניין מצבו של האח. מבלי למעט מן האמור, הפנה ב"כ המבקשים להחלטה קודמת בתיק חקירה אחר, בקשר לתפיסת רכב מסוג דייהו שמבקש 1 רשום כבעליו ביום 23.5.12 במסגרת חקירה ביחס לחשדות דומים. באותו מקרה הוסכם על השבת הרכב ללא תנאים. ב"כ המבקשים טען כי אין סיבה לאבחנה בין המקרים. לעניין הכסף שנתפס אצל מבקש 2, נטען כי אין למבקש 2 קשר לחשדות, שכן החומר החשוד נצרך באופן עצמי על ידי מבקשת 3, מבלי שהוא צד לכך, ומשכך אין עילה להמשך החזקת הכספים. לעניין הכסף שנתפס אצל מבקשת 3, נטען שהחומר החשוד הוחזק לצריכה עצמית, ולא למטרות של הפקת רווח כספי, ואין כל זיקה בין הכספים שנתפסו לבין החזקת החומר החשוד, ולפיכך אין הצדקה להמשיך ולהחזיק את הכספים. נציג המשיבה מתנגד להשבת הכספים ומסכים להשבת הרכב בתנאים בטוחים. אשר לטענות ב"כ המבקשים, ציין נציג המשיבה כי התיק מצוי בחקירה והבהיר את האילוץ הקשור לקבלת חוו"ד סם. נציג המשיבה פירט את העבירות המיוחסות על פי החשד למבקשים 2 - 3, והפנה את ביהמ"ש לחומר הראיות הרלבנטי בתיק החקירה. נציג המשיבה הצהיר כי התפוסים דרושים לצורך הליכים עתידיים. בהתייחס לטענות הנוגעות לשחרור רכב אחר למבקש 1 ללא תנאים, נמסר לאחר בדיקה כי אותו רכב לא היה קשור לעבירה. דיון והכרעה הסמכות לתפיסת חפצים הקבועה בסעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט - 1969 (להלן: "הפסד"פ"), מבוססת על קיומו של יסוד סביר להניח כי בחפץ נעברה עבירה, או ששימש כאמצעי לביצועה, או שניתן כשכר עבירה או שהוא דרוש כראיה בהליך. תכלית תפיסת חפץ יכולה להיות לצורך ראייתי, וניתן לתופסו לצרכי חילוט עתידי. הליכי חילוט מבוססים הן על הוראת החילוט הכללית הקבועה בסעיף 39 לפסד"פ, והן על הוראות חילוט ספציפיות כגון זו הקבועה בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג - 1973 (להלן: "פקודת הסמים"). הוראה אחרונה זו מאפשרת חילוט רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה, או כדי לאפשר את ביצוע העבירה, בין אם הוא שייך לנאשם ובין אם לאו, ובלבד שהנאשם הורשע בעבירה של עסקת סמים - ס' 36א(א) לפקודת הסמים. כן קובעת ההוראה כי אם הוכרז מי שהורשע בעסקת סמים כסוחר סמים, לאחר שהוכח שהיה אמור להפיק רווח מעסקת הסמים, ניתן לצוות על חילוט רכוש שהושג בעבירה של עסקת סמים - ס' 36א(ב). למותר לציין כי כל הנושאים הנוגעים לסמכות החילוט על פי הפסד"פ ופקודת הסמים מתבררים לגופם ומוכרעים בשלב ההליך העיקרי ולא במסגרת הליכי החקירה המוקדמים. משנתפסו חפצים ועומדת להכרעה שאלת המשך החזקתם, יש לבחון קיומו של יסוד סביר לכך שנעברו העבירות המיוחסות לחשודים וקיומה של עילת תפיסה. המושג יסוד סביר הוא מושג גמיש, ועוצמת הראיות שיש בהן כדי לבסס יסוד סביר משתנה מטבע הדברים ככל שמשך החקירה מתארך, וככל שתקופת התפיסה מתמשכת. מקום שמוכחת חוקיות התפיסה וההחזקה במידה הנדרשת, עדיין מוטלת על בית המשפט החובה לאזן בין האינטרסים הציבוריים המצדיקים את התפיסה וההחזקה, לבין הזכויות והאינטרסים של בעלי הזכויות בתפוסים, ובעיקר זכויותיהם הקנייניות והעובדה שחזקת החפות עומדת לחשודים. המשקל הניתן לאינטרסים הנוגדים משתנה מעת לעת, בהתאם לשלב ההליך, למשכו ולנתונים רבים נוספים. עם זאת, בכל שלבי הביניים ככל שניתן לנקוט באמצעים חלופיים שפגיעתם בזכויות הקניינות של בעלי הרכוש ובזכויות נוספות היא פחותה, אך יש בהם כדי להבטיח את תכליות התפיסה, יש לשאוף להסתפק באמצעים אלה. ומן הכלל אל הפרט עיינתי בתיק החקירה, ובדו"ח סיכום חקירה ונוכחתי כי קיים יסוד סביר לחשדות ולעבירות המיוחסות למבקשת 3. לאור אופי החשדות והחומר יש תשתית מספקת בשלב זה לחשד שהכסף שנתפס אצל מבקשת 3 הוא שכר עבירה, או שנועד לקידום ביצוע עבירה או כאמצעי לעבירה. משהוצהר כי ככל שיוגש כתב אישום והמבקשת 3 תורשע, יתבקש בית המשפט לחלט את הכספים, ומבלי להידרש בשלב זה לבירור טענות שמקומן בהליך העיקרי, אני סבורה כי יש עילה להמשך החזקת הכספים שנתפסו אצל מבקשת 3 ואין מקום להורות על השבתם. אשר לכספים שנתפסו אצל מבקש 2, הבסיס החוקי להמשך החזקתם כתפוסים הוא כפול. ראשית, משום שנוכחתי לאחר עיון בחומר כי קיים יסוד סביר לחשד למעורבות המבקש 2 במיוחס לו. לפיכך, בשלב זה של חקירה, יש יסוד סביר לטענה כי הכספים הם שכר עבירה או נועדו לקידום ביצועה. שנית, לאור הוראות החילוט הקבועות בפקודת הסמים, והסמכות לחלט רכוש וכספים, שהושגו בעבירה של עסקת סמים, קיימת עילה להמשך החזקתם לצרכי חילוט בעתיד. הסניגור העלה במהלך הדיון טענות כאלה ואחרות בעניין זה, אלא שלאחר בחינת טענותיו נוכחתי כי כולן ראויות להתברר בהליך העיקרי, אם וככל שאכן יתנהל, ולא היה באף אחת מן הטענות כדי לשלול את חוקיות ההחזקה של הכספים התפוסים כבר בשלב החקירה טרם השלמתה וטרם הגשת כתב אישום. לעניין הרכב, אין חולק כי הרכב רשום על שם מבקש 1, שאינו חשוד בביצוע עבירה. עם זאת, הרכב שימש על פי החשד כאמצעי לביצוע העבירה והחומר החשוד נתפס ברכב. משכך, יש בסיס סביר בשלב זה לטענה כי יתבקש חילוט הרכב בעתיד. אשר לטענת הסניגור כי מבקש 1 כלל לא ידע כי הרכב שימש בעבירה, לא מצאתי בחומר הראיות נתונים שיש בהם כדי לשלול לחלוטין כל זיקה כנטען, וטענה זו תתברר במידת הצורך בהליך העיקרי, אם וככל שיתבקש חילוט הרכב. אעיר בהקשר זה כי מן ההחלטה הנוספת שהובאה לעיוני עולה שבחודש מאי 2012 העמיד מבקש 1 לשימוש מבקשת 3 רכב אחר שבו הוא רשום כבעלים והרכב נתפס בעת מעצרה. עובדה זו לא מנעה ממבקש 1 לחזור ולהעמיד למבקשים 2 - 3 את הרכב נושא הבקשה שלפניי למרות הזהירות המתבקשת לאחר הארוע המוקדם. כמו כן מן המפורט עולה לכאורה שמבקש 1 הגם שהוא חייל צעיר רשום כבעלים של שני רכבים, הרכב נושא הבקשה שלפניי מסוג הונדה, ורכב מסוג דייהו, ולנתון זה יכולות להיות משמעויות. אשר לטענה כי רכב אחר שוחרר ללא תנאי, במסגרת ההבהרה צויין כי ברכב ששוחרר ללא תנאים - רכב דייהו לא נתפסו חומרים חשודים. הרכב האחר - רכב המזדה שוחרר בתנאים מוסכמים. משכך, הונחה תשתית ראייתית שיש בה לבסס יסוד סביר להמשך החזקת הרכב בשלב זה. משקיימת עילה להחזקת הרכב, יש לבחון את האינטרסים של המבקש וזכויותיו הקנייניות. נציג המשיבה הודיע בדיון כי הוא נכון להשבת הרכב בתנאים מתאימים. ב"כ המבקשים לא היה נכון לשחרור בתנאים, אלא שאת עמדתו כי אין עילה להחזקת הרכב איני מקבלת, כאמור. לפיכך יש מקום לקביעת תנאי שחרור של הרכב. אשר לאופי התנאים, אלה נקבעים, בין היתר בהתחשב בעוצמת האינטרסים הנוגדים של המבקש והפגיעה בו בשלילת הקניין. המבקש 1 ציין את הצורך ברכב לשימוש האח החולה, והוצגו אסמכתאות למחלת האח. עם זאת, אני לוקחת בחשבון שהרכב נושא ההליך שלפניי אינו חיוני לכאורה להסעת האח החולה, כפי שיכול היה להשתמע מן הבקשה. זאת, לאור העובדה שכעולה מן הבקשה הקודמת שהועמדה לעיוני למבקש 1 רכב נוסף מסוג דייהו ולאביו רכב מסוג מזדה, וגם רכבים אלה משמשים את המשפחה לצורך הטיפול. סיכומו של דבר, אני דוחה את הבקשה להשבת הכספים שנתפסו. הכספים יוחזקו בהתאם להוראות הדין. אשר לרכב אני מורה על שחרור הרכב בתנאים הבאים: ערבות בנקאית בגובה 25% מערכו לפי מחירון רכב. ערבות אישית וצד ג' (לרבות בן משפחה ולמעט מבקשים 2 - 3) על מלוא ערך הרכב. נאסר על המבקש לבצע כל דיספוזיציה ברכב עד לתום ההליך והכרעה בנושא החילוט. כתב התחייבות אישית של מבקש 1 כי יעמיד את הרכב לזכות המדינה אם וכאשר ינתן צו ביהמ"ש המורה לו לעשות כן והצהרה כי ידוע לו שנאסר עליו לבצע כל דיספוזיציה ברכב. רישום שעבוד במשרד הרישוי לטובת המדינה. המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים. ב"כ המבקשים יאסוף מהלשכה מסמך מקורי מהמל"ל שהוגש בעניין אחיו של מבקש 1, ונציג המשיבה יאסוף מהלשכה דו"ח סיכום החקירה. משטרהסלולר (תביעות)טלפון