החזרת עובד שפוטר לעבודה ללא שימוע

דוגמא להחלטה בנושא החזרת עובד שפוטר לעבודה ללא שימוע: 1. בפנינו בקשה לצו מניעה זמני כנגד פיטוריה של המבקשת, שבה היא ביקשה להחזירה לאלתר לתפקידה כמנהלת כללית אצל המשיבה מס' 1 - האחווה אגודה למען הקשיש ולבעלי צרכים מיוחדים- נצרת (להלן:"המשיבה" או "האגודה") וכן סעדים משניים, כגון להימנע מלהפריע למלא את תפקידה, להחזיר לה את משרדה, להימנע מלמנות ממלא מקום ולהעמיד לרשותה את הסמכויות ומסמכים הנדרשים למען מילוי תפקידה. הבקשה הוגשה ביום 29.5.2012 כנגד החלטה מיום 22.5.2012 שבה נאמר: הנדון: הודעה על סיום עבודתך באגודה בהתאם להחלטת יו"ר העמותה וההנהלה הכללית בישיבה בתאריך 22.5.2012 הוחלט פה אחד כדלקמן: 1. הפסקת עבודתך כמנכ"לית האגודה החל מתאריך 23.5.2012. הערה: נא להחזיר את התיקים שברשותך ואשר נוגעים לעמותה לידי מר נאדר אבו ערב. חותמת של האגודה חתימה של היו"ר 2. נקבע דיון בבקשה במעמד שני הצדדים ליום 7.6.2012, והמשיבים חויבו בהגשת תשובה, באמצעות תצהיר. הוגש מטעם המשיבים תצהיר עדות ראשית של משיב מס' 3 - מר נאדר אבו ערב (להלן:"המשיב"), שהינו מזכיר האגודה ומשמש מ"מ יו"ר האגודה, מאחר שיושב הראש, המשיב מס' 2, חולה. בדיון שהתקיים בבקשה נשמעו טענות ב"כ הצדדים והיה ניסיון להגיע להסכמה, שלא צלח. על כן, נקבע דיון נוסף, ליום 10.6.2012, שבו נשמעו חקירות של המבקשת ושל המשיב, ב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם והעניין הועבר להכרעתנו. 3. עובדות המקרה: א. העמותה היא מוסד ללא כוונת רווח, שמטרתה, כפי שעולה מתקנות האגודה, היא "שירות הקשיש בעיר נצרת, סיוע כלכלי, נפשי ובריאותי לקשישים, לארגן ולטפח פעליויות חברתיות ובריאותיות לקשישים, להקים מועדונים, מרכזים ושירותים שונים בעיר נצרת לשרות הקשישים ורווחתם". ב. תקנות האגודה מסדירות את דרך הפעילות של האגודה ובין היתר, קובעות את מוסדותיה. ג. המבקשת נבחרה לתפקיד של מנכ"לית המשיבה על פי מכרז. היא החלה את עבודתה ביום 1.8.2011. ד. ביום 8.2.2012 החליט ועד המנהל של המשיבה לאשר את הקביעות של המבקשת בתפקיד. ה. במהלך תקופת העבודה של המבקשת התגלעו חילוקי דעות בין המבקשת לבין המשיב, בגינם הייתה התערבות של גורמים שונים של האגודה, כולל ועדת ביקורת. ו. ביום 5.4.2012 התקיימה ישיבה של ועד המנהל וביום 4.5.2012 התקיימה אסיפה כללית של המשיבה. במהלך ישיבת האסיפה נאמר מפי המשיב כי הישיבה הינה בנוגע לבחינת המשך העסקתה של המבקשת ו"הינה המשך לישיבה 5.4.2012". ז. שוגרה הודעה על הפסקת העבודה של המבקשת מיום 22.5.12. ח. באותו מועד 22.5.2012 התקיימה ישיבה של ועדת ביקורת, בנוכחות המבקשת, שבה נאמר כי אסור לפטר אף עובד עד לישיבת האסיפה הכללית ותוך קבלת ייעוץ מהגורמים המקצועיים החברים באגודה. ט. כנגד ההחלטה על הפסקת העבודה של המבקשת, שנכנסה בתוקף באופן מיידי, הוגשה הבקשה שבפנינו. 4. להלן עיקר טענות המבקשת: א. המבקשת עשתה אצל המשיבה רבות כדי למנוע מהמשיבים 2 ו-3 לנהל את המשיבה על פי ראות עיניהם, כעסקם הפרטי, תוך בזבוז כספי הציבור שלא לטובת הקשישים ובעלי מוגבלות. ב. ההחלטה על הפיטורים אינה חוקית ו/או בטלה ומבוטלת וזאת מאחר ונתנה שלא כדין וללא כל הצדקה ובאה כדי למנוע מהמבקשת למלא את תפקידה אצל המשיבה כראוי ולמנוע מעשים חמורים בעמותה ציבורית. ג. המשיב עלול לנצל האיסור למבקשת להכניסה למשרדה כדי לשבש הליכי משפט ולהעלים מסמכים. 5. להלן עיקר טענות המשיבים: א. המשיב פירט בתצהירו את הרקע האישי והתעסוקתי שלו והשתלבותו בעבודה התנדבותית בקהילה. המשיב משמש כיום מזכיר האגודה וממלא מקום יו"ר האגודה. ב. המשיב פירט את נסיבות בחירתה של המבקשת, ונסיבות ההחלטה לתת לה קביעות. ג. למבקשת היו מחדלים חמורים בתפקוד, היו לה סמכויות שהיא ניצלה שלא לטובת האגודה וגרמה לנזק. לאור חוסר שביעות רצון מתפקודה של המבקשת, היא זומנה לישיבה מיום 4.5.2012, שבה נתנה למבקשת הזדמנות להגיב לטענות. ד. ההחלטה על סיום העבודה של המבקשת הינה כדין ואם קיים פגם, לא מדובר בפגם הגורם לביטול ההחלטה. ה. המבקשת לא פנתה לבית הדין בניקיון כפיים ולא גילתה את כלל העובדות. 6. צו מניעה - שיקולים   התנאים למתן צו מניעה זמני גובשו בפסיקה. השאלה הראשונה היא "אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם לפני בירור התביעה" (זוסמן, סדר דין אזרחי, מהדורה שישית, סעיף 462), שעה שהכלל הוא שצו כאמור יינתן כאשר יש צורך לשמור על מצב קיים, שאם לא יחול בו שינוי עד לגמר הדיון, עלול התובע לקפח את זכותו.   שאלה נוספת, חשובה לא פחות, שעה שמבוקש צו זמני, היא: "האם ניתן נזקו של התובע לפיצוי בכסף אם ימאן בית המשפט לתת לו סעד זמני? ומאידך גיסא - מה נזק עלול הצו הזמני לגרום לנתבע אם התביעה תדחה" (זוסמן, לעיל, בסע' 494 ואסמכתאות שם, דב"ע נב/3-262 מעריב הוצאות מודיעין בע"מ נ' ארנון מוזס ואח', פד"ע כד 511).   7. ההחלטה על הפסקת העבודה של המבקשת. האם קיים בה פגם. המשיב טען כי המבקשת גילתה תפקוד לקוי, גרמה נזק לאגודה וכי היא ידעה על הטענות כנגדה, כאשר האסיפה מיום 4.5.2012 הייתה המשך לישיבה של ועד המנהל מיום 5.4.2012. יש לציין כי הפרוטוקול של שתי הישיבות צורף לתצהיר המבקשת ולאחר מכן צורף תרגום לעברית. לכן, אין אנו יכולים לקבל את טענתו של ב"כ המשיבים באשר לחוסר ניקיון כפיים של המבקשת עת הגישה את בקשתה לבית הדין. באשר לטענות כנגד המבקשת, וטענות שלה כלפי המשיב, קיימים חילוקי דעות. המשיבה היא עמותה, מוסד ללא מטרת רווח, שפועל למען קשישים ומוגבלים, בהתאם לתקנות. מדובר בגוף ציבורי (או לכל הפחות בגוף דו מהותי) הפועל לפי כללי המשפטי המנהלי. כך, התקבלה המבקשת לעבודה על פי מכרז (לא מן המיותר לציין כי טענותיו של המשיב לגבי הבחירה של המבקשת אינן רלוונטיות כעת) ואף הוחלט על ידי ועד המנהל של האגודה ליתן למבקשת קביעות בתפקידה. לאור חילוקי הדעות שהתעוררו בין המבקשת לבין המשיב והקושי שהיה בתחילה לבצע את תפקידה, כאשר לדבריה המשיב התייחס אליה כאל "מזכירה", זו ביקשה לקבוע את סמכויותיה, וזה מה שעלה בישיבה שהתקיימה ביום 5.4.2012. על כך הצהירה המבקשת בדיון: "ברגע שהלכתי לכל מיני גורמים, אני צריכה את הגדרת התפקיד, סמכות, אני לא מזכירה, אני מנכ"לית, אני צריכה לקחת את החבילה ולעבוד, בעמותה יש בלגן שם, בכל מיני גורמים, קרן השתלמות לא שולם, מס הכנסה לא שולם, הבעיות האלה היו בפניי, בשנת 2010,2009, אני סידרתי את הכל. הוא רצה שאהיה המזכירה שלי, הוא נתן לי פקודות, אבל זה לא כך, אני לא מזכירה". (ראו ע' 8 ש' 10-14 לפרוטוקול הדיון). במסגרת הדיון בבקשה לסעד הזמני לא עלינו לדון בתיפקודה של המבקשת, האם מדובר בתפקוד לקוי אשר הצדיק שהלא תמשיך לכהן כמנכ"לית האגודה, אם לאו. עלינו לבחון את תקינות ההחלטה בהיבט המשפטי וההליך שקדם לה. בעניין זה יש לציין כי אחד העקרונות המנחים בתחום המשפט הציבורי בכלל, הוא שאין לפטר עובד בטרם תנתן לו הזדמנות להשמיע את דעתו (ראו בג"צ 654/78 ריבה גינגולד נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד ל"ה (2), 649): "זכות הטיעון איננה מטבע לשון, אין לראות בה "טקס" גרידא, שיש לקיימו, מצוות אנשים מלומדה, כדי לצאת חובה. זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה" (ראו לעניין זה ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן - המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח, עמ' 448). מפרוטוקול השימוע חייבים להתחקות אחר הלך מחשבותיו ושיקוליו של הגוף המפטר כאשר לתיעוד ההליך ישנה חשיבות רבה. כך למשל בע"ע 1290/02 מדינת ישראל - אלי שדה, עבודה ארצי, כרך לג (99), 36 נאמר: "העדרו של תיעוד הליכי קבלת ההחלטה, על כל גלגוליהם, כמו גם העדר הנמקה, מעמיד את הביקורת השיפוטית בפני "השורה התחתונה" בלבד של ההחלטה מושא הדיון. מה גם, שאל מול החלטה "סתומה" ומרוקנת מתוכן, עשויה להישמע ביתר שאת טענתו של הנפגע, בדבר שיקולים זרים בהם נגועה ההחלטה שהתקבלה בעניינו אין חולק, וכך אף עולה מעדותו של המשיב, כי ההחלטה על פיטורי המבקשת התקבלה יום לפני האסיפה מיום 22.5.2012, כאשר לפני זה לא נשלחה לה כל הודעה לגבי הכוונה לפטר אותה, תוך העלאת הטענות כנגדה, על מנת לתת לה הזדמנות להתגונן ולומר את דברה. כך, אמר המשיב בבית הדין: "ש. את גב' לינדה ספורי מתי החלטתם לפטרה? ת. החלטנו מלפני כמעט חודשיים מתאריך , התחלנו לראות התדרדרות בעבודה שלה דרך הבנקים והמוסדות. וזה היה יום לפני הפיטורים שלה , העמותה נכנסה כמעט לקטסטרופה. הפיטורים היו ב 22.5.12 וההחלטה נתקבלה יום לפני. ההחלטה הייתה סופית לפטר למחרת. קיבלנו ייעוץ והיה לחץ מהגזבר , מנהל החשבונות שלנו. וזאת על מנת שלא נצטרך להכנס לתסבוכות כספיות. ... ש.          ביום 22.5.12 החלטתם לפטר את גב' לינדה ספורי וביקשתם לסלקה מהמשרד למחרת. ידעת שהיא עובדת קבועה על פי החלטה של אותו וועד מנהל שאתה שותף בו ונתתם לה קביעות? ת.          נכון. ש.         באף זמן מאז שהחלה לעבוד ועד 22.5.12 לא שלחת אף הודעה, לא בכתב או בעל פה ואמרת למבקשת שאנו עומדים לפטר אותה ב 23.5.12? ת.          נכון" (ראו ע' 17 ש' 1-15 לפרוטוקול הדיון).   על כן, קיימות ראיות לכאורה, בשלב זה של הדיון, לגבי קיום של פגם בהחלטה על הפסקת העבודה של המבקשת, בהעדר שימוע כדין. לכאורה, הפגם הקיים מביא לבטלות ההחלטה על הפסקת העבודה של המבקשת - עובדת קבועה שהתקבלה לפי מכרז כדין. 8. מאזן הנוחות: המבקשת לא טענה באשר לנזק האישי אשר עלול להיגרם לה אם לא יינתן הצו, אלא טענה כי "המשיב מס' 3 עלול לנצל את ההזדמנות שנמנעת מהמבקשת האפשרות להיכנס למשרדה אצל המשיבה ולגרום לשיבוש הליכים של המשפט ולהשמיד כתובים מאחר ומאז פיטוריה הברוטאלים של המבקשת המשיב מס' 3 הוא זה שיושב במשרדה ומנסה להעלים מסמכים אשר אספה המבקשת במשך עבודתה אצל המשיבה ואשר יש בהם דברים חמורים בין היתר כנגד המשיב מס' 3" (סעיף 29 לבקשה). כנגד, על אף שלא נאמר מפורשות, מתייחס המשיב בתצהירו לתפקוד של המבקשת והנזק אשר עלול להיגרם למשיבה כתוצאה מהמשך עבודתה. ברור לנו- אף אם לא צוין מפורשות בתצהיר - מהו הנזק שנגרם לעובד אשר הוחלט להפסיק את עבודתו מבלי ליתן לו זכות להתגונן, למרות גילה הצעיר של המבקשת והתקופה הלא ארוכה שבה היא עבדה. לאור זאת, אנו יכולים לומר כי מאזן הנזקים לצדדים כתוצאה ממתן הצו - אם לאו, מאוזן. 9. לסיכום: לאחר שבחנו את זכותה של המבקשת - לכאורה - לביטול ההחלטה על פיטוריה, לאור הפגם של העדר שימוע, ומאזן הנוחות, אנו סבורים כי קיימת הצדקה לתת צו מניעה זמני כנגד פיטוריה של המבקשת ולהורות למשיבה להחזיר את המבקשת לעבודתה כמנכ"לית האגודה, בהפעלת סמכויותיה ותוך שימוש במשרדה. על המבקשת להגיש תובענה, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו, בהתאם לאמור בתקנה 363 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. החזרת עובד לעבודהשימוע לפני פיטוריןשימועפיטורים