הליך בוררות

מה זה בוררות ? מנגנון הבוררות הוא הליך חלופי ליישוב מחלוקות בין צדדים, המבוסס כל כולו על הסכמתם הדיונית להיזקק לו לצורך הכרעה בסכסוך ביניהם. הבוררות נשענת על קיומו של הסכם בוררות, אשר מכוחו מסכימים הצדדים למסור לבוררות סכסוך מוגדר שכבר נתגלע ביניהם, או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד. בשל האופי המיוחד של מוסד הבוררות, נמנעים בתי המשפט ככל האפשר מלהתערב בתוצאות הליכי הבוררות ועושים זאת רק במקרים בהם נגרם עיוות דין משמעותי כלפי בעלי הדין, כשהבחינה העיקרית הנעשית היא בחינת תקינותו הבסיסית של הליך הבוררות. התערבות שיפוטית בפסק בוררות תיעשה, אפוא, במשורה, באופן מוגבל ומצומצם ורק במקרים בהם מתקיימות עילות הביטול הקבועות בסעיף 24 לחוק הבוררות (ע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"ד נד (6) 605 (2003)]. לא למותר יהיה להביא גם את דברי כב' השופט דנציגר ברע"א 6727/10 עיריית אופקים נ' האוסף חברה לשירותים בע"מ ( 6.10.10): "המדיניות השיפוטית העומדת בבסיס הלכה זו נובעת מהשאיפה לחזק את מוסד הבוררות כחלופה אטרקטיבית על פני התדיינות בבית המשפט, כמו גם על השאיפה ליתן תוקף מרבי וממשי לאוטונומיית הרצון החופשי של הצדדים אשר בחרו להתדיין ביניהם דווקא בהליך בוררות משום היתו הליך מהיר ומזומנות אף יעיל יותר. יתרונותיו אלו של מוסד הבוררות יוגשמו רק אם הליך הבוררות יהיה הליך שאין בתי המשפט מתערבים בו אלא מקום שהוסמכו לעשות כן במפורש על ידי המחוקק ובמקרים חריגים בלבד". יישוב סכסוכיםבוררות