תקנות העמותות טפסים

תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(א)(7) ו-66(א1) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1_ הגדרות בתקנות אלה - "אגודה קיימת" - כמשמעותה בסעיף 60 לחוק; "רשם" - רשם העמותות; "המייסדים" - כמשמעותם בסעיף 2 לחוק; "מספר זיהוי" - לגבי יחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת הזהות; לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית - מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף העתק כאמור בתקנה 15 ולגבי תאגיד - מספר התאגיד_ 2_ בקשה לרישום עמותה (א) המבקש לרשום עמותה יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת (בתקנה זו - הבקשה), שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים, ובכלל זה, 3 חלופות לשמה המבוקש של העמותה בהתאם לסדרי עדיפות כמצוין בטופס 1 שבתוספת, מען העמותה, כתובת דואר אלקטרוני, אם יש, ומטרות העמותה; כמו כן, יצוין בבקשה האם העמותה שמתבקש רישומה, רשומה או היתה רשומה כאגודה קיימת, תוך ציון פרטיה_ (ב) בבקשה - (1) לרישום עמותה חדשה - יצוין אם בכוונת המייסדים לאמץ את התקנון המצוי כאמור בתוספת הראשונה לחוק; אם לא אומץ התקנון המצוי - יצורף לבקשה העתק מתקנון העמותה כאמור בסעיף 10 לחוק או שיצורף מסמך המפרט את השינויים המבוקשים לתקנון המצוי כאמור; (2) לרישום אגודה קיימת כעמותה - יצוין האם אומץ כתקנון העמותה התקנון הקיים של האגודה האמורה (בתקנה זו - התקנון הקיים) או התקנון המצוי לפי התוספת הראשונה לחוק העמותות (בתקנה זו - התקנון המצוי), אם אומצו בשינויים או אם אומץ תקנון חדש; יש לצרף לדיווח לפי תקנה זו את התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי בלא שינויים_ (ג) אם מענה הרשום של העמותה הוא במענו של אדם אחר, יצוין בבקשה גם שמו של אותו אדם ואם איננו בין המייסדים - תצורף הסכמתו לכך שמענו ישמש כמען העמותה; לא ניתן לציין מספר תא דואר כמען העמותה_ (ד) לבקשה תצורף קבלה של בנק הדואר בעבור תשלום אגרת רישום ודמי פרסום ברשומות ויצוינו פרטי התשלום, במקום המיועד לכך בטופס 1 שבתוספת_ (ה) הבקשה תכלול את פרטי המייסדים כמפורט בטופס 1 שבתוספת, וכן תצהיר של המייסדים כאמור בסעיף 2(א) לחוק, ערוך לפי טופס 1 שבתוספת; בתצהיר יצהירו המייסדים על נכונותם לייסד עמותה או לרשום אגודה קיימת כעמותה ולכהן בה כחברי ועד, וכן ייתנו המייסדים את הסכמתם לכך שהרשם יקבל מידע פלילי על אודותם, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981_ (ו) לבקשה לרישום אגודה קיימת יצורף פרוטוקול האסיפה הכללית של האגודה שבה הוחלט על רישום האגודה כעמותה ועל חברי העמותה שמתבקש רישומה_ (ז) הבקשה תיחתם בידי המייסדים, ואם המייסד הוא תאגיד, על ידי המורשים לחתום בשמו; החתימות יאומתו בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו_ 3_ דיווח על החלטות האסיפה הכללית (א) עמותה תדווח על החלטות האסיפה הכללית לפי טופס 2 שבתוספת, אם קיבלה החלטה לגבי אחד או יותר מאלה: (1) שינוי שם העמותה; (2) שינוי מטרות העמותה; (3) שינוי תקנון העמותה; (4) מינוי חברי ועד, חברי ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון או סיום כהונתם של מי מאלה; (5) מינוי מורשי חתימה, אם המינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית; (6) אישור הדוח המילולי; (7) אישור הדוח הכספי_ (ב) בדיווח כאמור בתקנת משנה (א), יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת את הפרטים האלה: (1) מועד ומיקום האסיפה הכללית, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה; (2) איזה מבין ההחלטות המנויות בתקנת משנה (א) היו על סדר יומה של האסיפה הכללית; (3) ככל הנדרש, מה היה מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה; (4) האם קיימות בתקנון העמותה הוראות בדבר הרוב הדרוש בדבר קבלת החלטה באותו עניין, ואם קיימות, לפרט מהו הרוב הדרוש כאמור ובאיזה סעיף בתקנון העמותה הוא מוסדר; (5) בדיווח על החלטת האסיפה הכללית לשינוי שם העמותה יש לציין 3 חלופות לשמה המבוקש של העמותה בהתאם לסדרי עדיפות כמצוין בטופס 2 שבתוספת_ (ג) בדיווח בדבר החלטת האסיפה הכללית על בחירה, מינוי או סיום כהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון (בתקנת משנה זו - בעל תפקיד) יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת - (1) את שמו של בעל התפקיד שנבחר, מונה או שהסתיימה כהונתו כאמור, את כתובתו ואת תפקידו וכן את מועד הכניסה לתוקף של המינוי או של סיום הכהונה; (2) אם מונה או נבחר בעל תפקיד - גם את מספר הזיהוי שלו, את מועד קבלת ההחלטה על הבחירה או המינוי, את תקופת הכהונה הכוללת של אותו בעל תפקיד בעמותה בתפקיד הנוכחי וכן האם מדובר בנציג של תאגיד, ואם כן, את שם התאגיד ומספר הזיהוי שלו; (3) אם הוחלט על סיום כהונת בעל תפקיד - גם את הסיבה לסיום הכהונה; (4) אם מונה גוף מבקר בעמותה - האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, או משרד רואי חשבון; גוף מבקר שאיננו רואה חשבון טעון את אישור רשם העמותות לפי סעיף 19(ב) לחוק_ (ד) בדיווח על מינוי מורשי חתימה יצוין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת, ההרכב המלא של כל מורשי החתימה של העמותה אף אם קדם למינוי לגביו מתבצע הדיווח ומועד מינויים, ואם מינויים קדם למינוי הנוכחי - גם דרך מינויים; אם לא נדרשת חתימת כל מורשי החתימה שצוינו בכל עניין לרבות אם הרכב מורשי החתימה משתנה לפי העניין, יפורטו ההרכבים השונים של מורשי החתימה והמקרים שבהם נדרש כל אחד מההרכבים האמורים_ (ה) לדיווח לפי תקנת משנה (א) יש לצרף את פרוטוקול האסיפה הכללית_ (ו) לדיווח לפי תקנת משנה (א) על החלטת האסיפה הכללית באחד מאלה, יש לצרף גם דיווח לפי התקנות המפורטות להלן, את הטפסים המפורטים להלן, או את המסמכים המפורטים להלן, לפי העניין, ולציין על גבי טופס 2 את צירופם, במקום המיועד לכך: (1) שינוי מטרות - דיווח לפי תקנה 4; (2) שינוי תקנון - טופס 3 שבתוספת; יש לצרף גם נוסח תקנון משולב אם נדרש; (3) אישור דוח כספי - דיווח לפי תקנה 7_ (ז) שני חברי הוועד החותמים על הדיווח לפי תקנה זו יאשרו את נכונות הפרטים שנמסרו וכן כי החלטות האסיפה הכללית התקבלו כדין ובהתאם להוראות תקנון העמותה_ 4_ דיווח על החלטה על שינוי מטרות (א) קיבלה עמותה החלטה על שינוי מטרות, תצרף לדיווח לפי תקנת משנה(א) גם דיווח לפי טופס 4 שבתוספת; יש לציין על גבי הטופס האמור, האם העמותה סבורה כי מדובר במטרה קרובה כמשמעותה בסעיף 11 לחוק וכן, בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק, יש לציין אם מבוקש רישום שינוי המטרות על ידי הרשם, אם בכוונת העמותה לפנות לבית המשפט לאישור שינוי המטרות או אם פנתה לבית המשפט כאמור; כמו כן, יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 3 שבתוספת, האם העמותה קיבלה על עצמה מחוייבויות לפי סעיף 11(ד) לחוק במסגרת קבלת ההחלטה לשינוי המטרות_ (ב) התקבלה החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות תדווח על כך העמותה לרשם לפי טופס 5 שבתוספת, בציון השינוי שאישר בית המשפט למטרות העמותה, במקום המיועד לכך בטופס, ובצירוף החלטת בית המשפט_ 5_ דיווח על בחירה, מינוי או סיום כהונה של בעלי תפקידים, שלא על פי החלטת האסיפה הכללית (א) נבחר או מונה חבר ועד או שהסתיימה כהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון (בתקנה זו - בעל תפקיד), שלא על פי החלטת האסיפה הכללית תדווח העמותה על כך לרשם לפי טופס 6 שבתוספת; בטופס יצוין שמו של חבר הוועד שנבחר או מונה או שמו של בעל התפקיד שהסתיימה כהונתו כאמור, כתובתו ותפקידו, וכן יצוין מועד הכניסה לתוקף של המינוי או של סיום הכהונה, לפי העניין_ (ב) בדיווח על מינוי או בחירה של חבר ועד, יצוינו גם, במקום המיועד לכך בטופס 6 שבתוספת, מספר הזיהוי שלו, מועד קבלת ההחלטה על הבחירה או המינוי, תקופת הכהונה הכוללת של אותו בעל תפקיד בעמותה בתפקיד הנוכחי וכן, האם מדובר בנציג של תאגיד, ואם כן, שם התאגיד ומספר הזיהוי שלו; מונה חבר הוועד בידי גוף שאיננו האסיפה הכללית בהתאם לתקנון העמותה, יש לפרט, במקום המיועד לכך בטופס 6 שבתוספת, מיהו הגוף האמור ואת מועד קבלת ההחלטה על ידו; נקבע בתקנון העמותה כי אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד, יש לציין זאת במקום המיועד לכך בטופס, ולדווח לרשם אם שונתה זהותו של אותו בעל תפקיד_ (ג) בדיווח על סיום כהונה של בעל תפקיד, יש לציין את סיבת סיום הכהונה_ 6_ דיווח על החלטת ועד העמותה למינוי מורשי חתימה (א) קיבל ועד עמותה החלטה למינוי מורשי חתימה תדווח על כך העמותה לרשם לפי טופס 7 שבתוספת; בדיווח יצוין ההרכב המלא של כל מורשי החתימה של העמותה אף אם קדם למינוי לגביו מתבצע הדיווח ומועד מינוים, ואם מינוים קדם למינוי הנוכחי - גם דרך מינוים; אם לא נדרשת חתימת כל מורשי החתימה שצוינו בכל עניין לרבות אם הרכב מורשי החתימה משתנה לפי העניין, יפורטו ההרכבים השונים של מורשי החתימה והמקרים שבהם נדרש כל אחד מההרכבים האמורים_ (ב) במקום המיועד לכך בטופס 7 שבתוספת יצוין גם מיקום ישיבת הוועד, שמם של חברי הוועד שנכחו בדיון, ומספרם מתוך כלל חברי הוועד המכהנים_ (ג) חברי הוועד החותמים על גבי הטופס יאשרו כי מינוי מורשי החתימה תואם את הוראות תקנון העמותה_ 7_ הגשת דוח כספי (א) דוח כספי כאמור בסעיף 36 לחוק יוגש לרשם, לאחר שאושר על ידי האסיפה הכללית, בצירוף המסמכים האלה: (1) דיווח בדבר המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר לעניין הדוח הכספי, לפי טופס 8 שבתוספת; (2) חוות דעתו של רואה החשבון של העמותה, אם מונה, כאמור בסעיף 38(א)(3) לחוק; (3) דיווח לפי טופס 9 שבתוספת שבו יצוין האם מועסקים בעמותה עובדים בשכר או לא; מועסקים בעמותה עובדים בשכר, יפורטו במקום המיועד לכך בטופס, כלל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, בציון שמם של בעלי התפקיד ותפקידם בעמותה לרבות תשלומים שניתן לאחר בעבורם או בשל העסקתם; לעניין פסקה זו, "תשלומים" - שכר שנתי ברוטו וכן תשלומים אחרים או התחייבויות לתשלום, ובכלל זה, הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה וכל הטבה אחרת_ (ב) דיווח כאמור בתקנה זו יוגש מצורף לדיווח לפי תקנה 3 בדבר החלטת האסיפה הכללית על אישור הדוח הכספי_ 8_ שינוי מען משרד רשום עמותה תדווח לרשם על שינוי במען המשרד הרשום לפי טופס 10 שבתוספת, בתוך 14 ימים מיום שינוי המען על ידי העמותה_ 9_ דיווח על הגשת תובענה הוגשה תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר ועד העמותה מתוקף תפקידו כחבר ועד, תדווח העמותה לרשם לפי טופס 11 שבתוספת; בדיווח יצוינו הצדדים לתובענה, סוג ההליך, מספר ההליך, בית המשפט שבו הוא מתנהל, עילת התובענה והמועד שבו הוגשה_ 10 _ תצהיר כושר פירעון תצהיר כושר פירעון כאמור בסעיף 44 לחוק, יוגש לרשם ערוך לפי טופס 12 שבתוספת, וחתום בידי רוב חברי הוועד, לפני כינוסה של אסיפה כללית כאמור בסעיף 43 לחוק_ 11 _ דיווח על החלטה האסיפה הכללית על פירוק מרצון של העמותה ומינוי מפרק (א) קיבלה אסיפה כללית של עמותה החלטה בדבר פירוק מרצון של העמותה לפי סעיף 43 (א) לחוק או על מינוי מפרק, תדווח על כך לרשם לפי טופס 13 שבתוספת; בדיווח כאמור יצוינו במקום המיועד לכך בטופס, הפרטים האלה: (1) מועד ומיקום האסיפה הכללית, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה; (2) כי הוגש לרשם תצהיר כושר פירעון כאמור בתקנה 10 ; (3) המועד שבו ניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה הכללית_ (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), בדיווח על החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון במקום המיועד לכך בטופס 13 שבתוספת, יצוינו גם הפרטים האלה: (1) מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על הפירוק מרצון והשיעור או החלק היחסי של המצביעים בעד הפירוק מבין כלל החברים המצביעים באסיפה הכללית; (2) האם התקנון קובע רוב גדול מרוב של שני שליש לקבלת החלטה על פירוק מרצון, ואם כן, יש לציין את הסעיף התקנון ואת הרוב הדרוש; (3) מועד תחילת הפירוק_ (ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), בדיווח על החלטת האסיפה הכללית למינוי מפרק יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 13 שבתוספת, גם את הפרטים האלה: (1) שמו של המפרק, מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו; (2) מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על מינוי המפרק_ (ד) לדיווח כאמור בתקנה זו יצורף פרוטוקול האסיפה הכללית_ 12 _ דיווח על סיום פירוק מרצון של עמותה (א) מפרק העמותה ידווח לרשם לפי טופס 14 שבתוספת על סיום פירוק מרצון של עמותה, כאמור בסעיף 47 לחוק; בדיווח כאמור יצוינו הפרטים האלה: (1) מועד ומיקום האסיפה הכללית המסיימת, כמשמעותה בסעיף 47 לחוק, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה; (2) כי ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה אישרה את דוח המפרק ומועד האישור; (3) בעמותה שחייבת במינוי רואה חשבון לפי סעיף 19 (ג) או סעיף 37 (ב) לחוק - כי דוח המפרק בוקר על ידי רואה החשבון המבקר ומועד הביקורת כאמור; (4) כי האסיפה הכללית אישרה את דוח המפרק לפי סעיף 47 (ב) לחוק ואת סיום הליכי הפירוק, וכן מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על הפירוק; (5) האם נותרו נכסים לאחר פירעון חובות העמותה, ואם נותרו - פירוט מה נעשה בהם; (6) המועדים שבהם פורסמו הודעות ברשומות ובשני עיתונים שיפורטו בדבר הפירוק, כאמור בסעיף 46 (ב) לחוק_ (ב) לדיווח כאמור בתקנה זו, יש לצרף את דוח המפרק, את הפרסום שבוצע ברשומות ובעיתונות ואת פרוטוקול האסיפה הכללית המסיימת_ 13 _ החותמים של הדוח (א) טופס 1 שבתוספת ייחתם בידי מייסדי העמותה או מורשי חתימה שלהם אם מייסד העמותה הוא תאגיד; טפסים 2 עד 9 ,7 עד 11 ו-13 שבתוספת ייחתמו בידי שני חברי ועד בציון שמם ומספרי תעודת הזהות שלהם, במקום המיועד לכך בטופס; טופס 8 שבתוספת ייחתם בידי חבר ועדת ביקורת או חבר הגוף המבקר; טופס 12 שבתוספת ייחתם בידי רוב חברי הוועד של העמותה; טופס 14 שבתוספת ייחתם בידי מפרק העמותה_ (ב) הטפסים והמסמכים שיוגשו יכללו את החתימות המקוריות של החותמים על הדיווח כאמור בתקנת משנה (א)_ (ג) בטפסים 1 ו-12 נדרשת הצהרת החותמים על הטופס ואימות החתימות בידי עורך דין_ 14 _ מועד הדיווח דיווח לרשם לפי תקנות אלה, שלא נקבע לו מועד אחר בחוק או בתקנות אלה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד הפעולה או ההחלטה הטעונה דיווח_ 15 _ אימות (א) חברה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי יחיד שאינו תושב ישראל שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של דרכונו, מאומת באחת מאלה: (1) לפי סעיף 33 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות); (2) בידי נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון; (3) בידי עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל; (4) בידי נוטריון מוסמך במדינת מושבו של היחיד שאינו תושב ישראל_ (ב) חברה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות או הרישום של התאגיד במדינה שבה הואגד, בצירוף אישור על קיומו של התאגיד באותו מועד, מאומת לפי תקנת משנה (א), בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור_ (ג) בדוח השנתי יצוין כי לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור לפי תקנה זו; חל שינוי בפרטים כאמור, תדווח עליו החברה כאילו היה הדוח הראשון, ויצורפו המסמכים הנדרשים לפי תקנת משנה (א) או (ב)_ (ד) עורך דין או נוטריון שאישר מסמך לפי תקנה זו, יציין על גבי הטופס או המסמך את שמו, מענו, מספרי טלפון ופקסימילה שלו ומספר רישיונו_ 16 _ מילוי פרטים באופן מקוון מילוי הפרטים בטפסים לפי תקנות אלה ייעשה בדרך של הקלדה על גבי הטופס המקוון באתר האינטרנט של הרשם; פלט חתום לפי הוראות תקנות אלה בצירוף המסמכים הנדרשים יוגש לרשם_ 17 _ פרסום הפרטים הפרטים לפי תקנות אלה מהווים מידע ציבורי וייתכן כי יפורסמו באמצעים שונים ובכלל זה, באינטרנט; יש להימנע ממילוי פרטים אישיים למעט במקומות שבהם נדרש הדבר מפורשות_ 18 _ תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 16, 30, ימים מיום פרסומן; תחילתה של תקנה 16 שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה_ 19_ הפרת תקנות אלה אינה הפרת חובה לעניין סעיף 64א לחוק בלי לגרוע מתחולת הוראות סעיף 64א(א)(5) לחוק לגבי הפרת החובה להגיש את המסמכים האמורים בסעיף 38 לחוק, הפרת הוראות תקנות אלה לא תהווה הפרת חובה לעניין סעיף 64 א(א)(5) לחוק_ תוספת טופס 1 (תקנה 2) מספר התיק בקשה לרישום עמותה סעיף 2 לחוק 1_ אנו החתומים מטה מבקשים להתאגד לעמותה/לרשום אגודה עותמאנית שפרטיה להלן, כעמותה* * (מחק את המיותר) השמות המוצעים לעמותה (לפי סדר עדיפות יורד) א_ ב_ ג_ 2_ מען העמותה בישראל (מספר תא דואר אינו מען) הרחוב, השכונה מספר הבית שם היישוב המיקוד מספר הטלפון אצל: שימו לב: אם הנמען אינו בין המייסדים, נא לצרף את הסכמתו לכך שמענו ישמש כמען העמותה_ כתובת דואר אלקטרוני (אם יש): 3_ האם אתם רשומים או הייתם רשומים כאגודה קיימת כאמור בסעיף 60 לחוק ? לא £ כן £ אם כן, מתאריך סוג התאגיד: שם: 4_ מטרות העמותה העיקריות: (המטרות חייבות להיות בנוסח אחיד בבקשה ובתקנון, אפשר על דרך ההפניה לתקנון או למסמך מצורף) 5_ תקנון העמותה (נא לסמן את המתאים)*: לעמותה חדשה: לאגודה קיימת: £ מצורף תקנון מוצע לעמותה £ מאשרים את התקנון הקיים של האגודה £ מאמצים תקנון מצוי £ מאשרים את התקנון הקיים בתוספת תיקונים (המופיע בתוספת הראשונה £ מבטלים את תקנון האגודה ומאמצים את לחוק העמותות) התקנון המצוי £ מתקנים את התקנון המצוי על £ מבטלים את תקנון האגודה ומאמצים את ידי השינויים המפורטים בטופס התקנון המצוי בשינויים המצורף £ מבטלים את תקנון האגודה ומקבלים תקנון חדש * יש לצרף את התקנון המבוקש לעמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי בלא שינויים_ 6_ תשלום מצורפת קבלה של בנק הדואר מס' 7_ תצהיר (לפי סעיף 2(א) לחוק) אנו הח"מ £ המייסדים (לעמותה חדשה) £ חברי ועד אגודה קיימת (על פי החלטת האסיפה הכללית של האגודה על רישום האגודה כעמותה בפרוטוקול שיצורף לבקשה זו): שם משפחה/שם תאגיד שם פרטי שם האב מספר זיהויי** שנת לידה רחוב/ שכונה מס' בית יישוב מיקוד מספר טלפון 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ ** כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, הננו מצהירים בזאת כדלקמן: א_ על נכונותנו לייסד עמותה/לרשום אגודה קיימת כעמותה בהתאם לפרטים המופיעים בטופס זה (מחק את המיותר) ליחידים: לתאגיד מייסד: ב_ על נכונותנו לכהן בעמותה זו כחברי הועד על נכונותנו כי נציגנו יכהן כחבר הוועד ג_ לא הורשענו בעבירה כאמור בסעיף 33 (א)(4) בעמותה על פי בקשה זו לחוק שלגביה טרם חלפה תקופת ההתיישנות שם התאגיד: כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי תקנת השבים, שם הנציג: התשמ"א-1981 על תצהיר זה יחתמו מורשי חתימה בשם ד_ על הסכמתנו כי לצורך הבקשה יימסר לרשם התאגיד (שם פרטי, שם משפחה ומס' זהות): מידע פלילי על אודותינו לפי הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 _ 1_ ………………__ 2_ …………………_ ה_ אלה שמותינו, אלה חתימותינו ותוכן תצהירנו אמת 1… חתימות המייסדים או מורשי החתימה של התאגיד (תאגיד מייסד יחתום באמצעות הרשאים לחייבו, בצירוף חותמת התאגיד) אני עורך דין (היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009)_ …………………_ תאריך: … שם: טופס 2 (תקנה 3) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רו"ח בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית שנתכנסה כדין ביום נוכחים: שם יושב ראש האסיפה על סדר היום: (נא לסמן X במשבצת המתאימה) £ שינוי שם העמותה £ שינוי מטרות העמותה £ שינוי תקנון העמותה £ אישור דוח כספי לשנת £ אישור דוח מילולי לשנת £ בחירת/מינוי חברי ועד/ועדת ביקורת או גוף מבקר £ מינוי רואה חשבון £ סיום כהונת חברי ועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון £ מינוי מורשי חתימה • ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה החלטות: (נא לסמן ולמלא בהתאם) £ לשנות את שם העמותה ל-(בעדיפות ראשונה) או ל-(בעדיפות שניה) או ל-(בעדיפות שלישית) סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: £ קיימות £ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן יש לציין סעיף בתקנון • מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות £ לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות_ סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: £ קיימות £ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן יש לציין סעיף בתקנון הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 _ £ לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון_ סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: £ קיימות £ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן יש לציין סעיף בתקנון הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 _ £ לאשר את הדוח הכספי לשנת סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לפי טפסים 8 ו-ט בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 _ אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדוח הכספי (לפי סעיף 38 (א)(3) לחוק העמותות, התש"ם-1980)_ יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 _ £ לאשר את הדוח המילולי לשנת הערה: לפי סעיף 37 א לחוק העמותות, התש"ם-1980, יש לצרף דוח מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא לפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה_ £ לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים האלה: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן או לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ £ לאשר את בחירתם לוועדת ביקורת של החברים האלה: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ £ למנות כגוף מבקר של העמותה את: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, או משרד רואי חשבון £ כן £ לא (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19 (ב) לחוק) £ למנות כרואה חשבון של העמותה את: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התש"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ לסיים את כהונת £ חבר ועד £ חבר ועדת ביקורת £ גוף מבקר £ רואה חשבון (נא לסמן X במשבצת המתאימה) שם פרטי ומשפחה (או שם משרד רו"ח) כתובת תפקיד סיבת סיום הכהונה £ להחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה: (אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי) אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הוועד_ מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תפקיד תאריך/המינוי לרבות אם מונו קודם למינוי הנוכחי דרך המינוי, אם מונו קודם למינוי הנוכחי (ועד העמותה או האסיפה הכללית) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין_ כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהמפורט לעיל יש לפרט הרכב החתימות הנדרש: (לדוגמה: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה בעבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות) אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון_ שם חבר ועד: שם חבר ועד: פירוט המסמכים המצורפים: (נא לסמן ולמלא בהתאם) £ פרוטוקול של האסיפה הכללית; £ דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009); £ דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים שבהם נדרש, על פי טופס שינוי התקנון, בצירוף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009); £ דוח מילולי לשנת £ דוח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; £ המלצת ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת הערה: החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם בתוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דוח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד 30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדוח אלא אם כן אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ם-1980 _ טופס 3 (תקנה 3(ו)( 2)) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 באסיפה הכללית שהתקיימה ביום נא לסמן X באחת מהאפשרויות: £ לבצע תיקונים שונים בתקנון בהתאם לנוסח תקנון משולב המצורף בזה (הכולל את כל התוספות, תוך הדגשתם בקו תחתון וסימון המחיקות בקו אמצעי) £ לבצע תיקונים בתקנון הכוללים הוספה ו/או מחיקה של סעיפים בודדים בתקנון או תיקוני מילים כמפורט להלן: בסעיף בסעיף בסעיף למחוק סעיפים מס' להוסיף סעיפים מס' שאר סעיפי התקנון נותרים בלא שינוי_ מבוקש רישום שינוי התקנון על ידי רשם העמותות_ שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערות: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה_ טופס זה יצורף ויוגש ביחד עם טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 _ טופס 4 (תקנה 4(א)) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך למחוק מטרות כדלקמן: להוסיף מטרות כדלקמן: העמותה סבורה כי מדובר במטרה קרובה £ כן £ לא (נא לסמן X באחת האפשרויות)_ נא לסמן X במשבצת המתאימה: £ מבוקש רישום שינוי המטרות על ידי רשם העמותות £ בכוונת העמותה לפנות לבית המשפט לאישור שינוי המטרות £ העמותה פנתה לבית המשפט ביום לצורך שינוי המטרות העמותה קיבלה על עצמה מחויבויות לפי סעיף 11 (ד) לחוק העמותות, התש"ם 1980- כדלקמן (יש למלא רק אם התקבלו מחויבויות כאמור): הרינו לאשר כי ועד העמותה הציג לפני האסיפה הכללית, לפי סעיף 1 (ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980, את פירוט הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה והמחויבויות שקיבלה על עצמה כלפי אותם תורמים, עובר לשינוי המבוקש והכול כמפורט בפרוטוקול האסיפה הכללית המצורף בזה_ השינוי ייכנס לתוקפו עם רישומו בידי רשם העמותות_ שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערות: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה_ טופס זה יצורף ויוגש ביחד עם טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 _ טופס 5 (תקנה 4(ב)) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות סעיף 11 לחוק העמותות, התש"ם-1980 בהמשך להודעת העמותה מיום השינוי שאושר בידי בית המשפט הינו (יש לפרט את השינוי במטרות, כפי שאושר על ידי בית המשפט): יש לצרף את החלטת בית המשפט השינוי ייכנס לתוקפו עם רישומו בידי רשם העמותות_ שם חבר ועד: שם חבר ועד: טופס 6 (תקנה 5) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: הודעה על בחירה/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד, ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 לתשומת לב: אין למלא טופס זה אם ההחלטה על בחירה או מינוי של חבר ועד או על סיום הכהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון התקבלה על ידי האסיפה הכללית_ במקרה כזה יש להגיש טופס מס' - 2 דיווח על החלטות האסיפה הכללית_ הננו מבקשים להודיעך על מינוי/בחירת חבר ועד מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן א לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ נא לסמן X באחת האפשרויות: £ הודעת גוף אחר, שאינו האסיפה הכללית על מינוי חבר ועד לפי תקנון העמותה (פרט את הגוף ואת מועד קבלת ההחלטה) £ התקנון קובע שאדם הנושא בתפקיד מוגדר בתקנון יהיה חבר הוועד כל עוד הוא מכהן בתפקידו_ יש לפרט את התפקיד המוגדר בתקנון (נא לסמן X במשבצת המתאימה) שם פרטי ומשפחה (או שם משרד רו"ח) כתובת תפקיד סיבת סיום הכהונה מועד סיום הכהונה שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום הבחירה, המינוי או ההחלטה על סיום הכהונה_ טופס 7 (תקנה 6) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 כתובת ישיבת הוועד: בנוכחות: מורשי החתימה הם (יש לציין את כלל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי): מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תפקיד מועד כניסת המינוי לתוקף (לרבות מינוי קודם למינוי הנוכחי) דרך המינוי אם נעשה קודם למניוי הנוכחי (אסיפה כללית או ועד העמותה) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד_ חתימת המפורטים להלן יחד בצירוף חותמת העמותה יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין_ כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהאמור לעיל יש לפרט את הרכב החתימות הנדרש: (לדוגמה: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה בעבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות) הרינו לאשר כי מנוי מורשי החתימה תואם את הוראות תקנון העמותה_ שם חבר ועד: שם חבר ועד: ……… הערות: 1_ המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה_ 2_ אם ההחלטה על מינוי מורשי חתימה התקבלה על ידי האסיפה הכללית, אין למלא טופס זה אלא את טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009, דיווח על החלטות האסיפה הכללית_ טופס 8 (תקנה 7) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: המלצות ועדת ביקורת/הגוף המבקר שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט_ משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט_ אנו חברי ועדת הביקורת/הגוף המבקר בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידינו המפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ם-1980, קראנו את הדוח הכספי לשנת מתוך כך אנו ממליצים לאסיפה הכללית: (יש להמליץ לאשר או לא לאשר את הדוח הכספי) שם חבר ועדת ביקורת/גוף מבקר: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של חבר ועדת ביקורת או גוף מבקר, יצורף לטופס הודעה על החלטות האסיפה הכללית לאישור הדוח הכספי ויוגש בצירוף הדוח הכספי חוות דעת רואה חשבון אם העמותה חייבת במינויו, רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ופרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הדוח הכספי_ טופס 9 (תקנה 7) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת על פי סעיף 36 (ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט_ משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט_ נא לסמן X במשבצת המתאימה: £ לעמותה עובדים בשכר, יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו לאחר בעבורם או בשל העסקתם_ שם פרטי ומשפחה תפקיד שכר ברוטו שנתי תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ובכלל זה הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה, וכל הטבה אחרת (פירוט מילולי וכמותי) £ אין לעמותה עובדים בשכר שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש מצורף לדוח הכספי_ טופס 10 (תקנה 8) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: הודעה על שינוי מען על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 הננו מבקשים להודיעך כי מען העמותה השתנה, המען המעודכן הוא: רחוב מספר יישוב מיקוד טלפון שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום שינוי המען_ טופס 11 (תקנה 9) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: הודעה על הגשת תובענה על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט_ משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט_ הננו מבקשים להודיעך כי הוגשה תובענה נגד: £ העמותה £ חבר ועד העמותה מתוקף תפקידו כחבר ועד (נא לסמן X במשבצת המתאימה) כדלקמן: הצדדים: נגד סוג ההליך: מספר הליך: בית משפט/בית דין: העילה התובענה הוגשה ביום שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום קבלת התובענה_ טופס 12 (תקנה 10 ) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: תצהיר כושר פירעון לפי סעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980 אנו הח"מ, חברי הוועד של העמותה, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן: 1_ הננו רוב חברי הוועד של העמותה; 2_ חקרנו ובדקנו את מצב עסקי העמותה, ונוכחנו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה מתחילת הפירוק; 3_ הננו מצהירים בזה כי אלה שמותינו, החתימות שלהלן חתימתנו ותוכן האמור לעיל אמת_ שם חבר ועד: שם חבר ועד: שם חבר ועד: אישור אני עורך דין שמספרה טופס 13 (תקנה 11) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון לפי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 האסיפה הכללית נערכה בתאריך: בכתובת בנוכחות: שם יושב ראש האסיפה רוב חברי הוועד מסרו לרשם העמותות הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980 _ ביום האסיפה הכללית החליטה על: 1_ פירוק מרצון של העמותה לפי סעיף 43 (א) לחוק העמותות, התש"ם-1980 סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: ההחלטה התקבלה ברוב של התקנון קובע רוב גדול מרוב של שני שליש £ כן £ לא (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן, יש לציין סעיף בתקנון נא לסמן X באחת האפשרויות: £ מועד תחילת הפירוק שבועיים מיום קבלת ההחלטה £ מועד אחר: 2_ מינוי מפרק העמותה: שם המפרק ת"ז כתובת סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה ובצירוף פרוטוקול אסיפה כללית_ טופס 14 (תקנה 2 ) שם העמותה: (ע"ר) מספר תאריך: הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה על פי סעיף 47 לחוק העמותות, התש"ם-1980 האסיפה הכללית נערכה בתאריך: בכתובת בנוכחות: שם יושב ראש האסיפה רוב חברי הוועד מסרו לרשם העמותות הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980 _ נא לסמן X במשבצת המתאימה: £ ועדת הביקורת / גוף מבקר אישרה את דוח המפרק ביום £ דוח המפרק בוקר על ידי רואה חשבון המבקר (בעמותה שחייבת במינוי רואה חשבון) ביום £ האסיפה הכללית אישרה את דוח המפרק לפי סעיף 47(ב) לחוק העמותות, התש"ם 1980- ואת סיום הליכי הפירוק סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: £ נותרו £ לא נותרו נכסים לאחר פירעון חובות העמותה (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם נותרו, נא פרט מה נעשה בנכסים: הודעה על פרוק העמותה פורסמה: ברשומות ביום בעיתון בעיתון שם המפרק: הערות: המסמך יוגש על ידי המפרק, בתוך שבועיים מיום האסיפה; יש לצרף דוח המפרק הפרסום ברשומות ובעיתונות ופרוטוקול אסיפה כללית_ תקנותעמותות