העברת דיון מבית הדין הארצי לבית הדין האזורי

דוגמא להחלטה בנושא העברת דיון מבית הדין הארצי לבית הדין האזורי: הנשיאה נילי ארד ביום 25.2.2013 הגישו באי-כוח הצדדים לבית דין זה "בקשה בהסכמה להעברת מקום דיון" לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (המ"ד 49433-02-13; להלן: הבקשה). הבקשה מתייחסת לשלוש תביעות שהגיש כל אחד מהתובעים נגד הנתבעות לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת לתשלום זכויותיו בגין תקופת העסקתו בשירות הנתבעות וסיומה (בהתאמה: סע"ש 10633-08-12; ד"מ 22697-09-12; ס"ע 10879-10-12; להלן: התביעות). הרקע, כנטען בתביעות התובעים שהם נתינים זרים, הועסקו על ידי נתבעת 2 והושמו לעבודה כמטפלים סיעודיים בבית אבות המופעל על-ידי נתבעת 1. התובעים הועסקו במסגרת זו במשך תקופות שונות, עד לפיטוריהם במהלך החודשים יוני-יולי 2012. נתבעת 2 הגישה תביעה שכנגד נגד תובע 2, לחיובו בתשלום דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין חיסרון כיס ונזקים שונים שגרם לה, לטענתה, תוך הפרת חוזה עבודתו. שלושת התביעות והתביעה שכנגד מתנהלות בבית הדין האזורי בנצרת והוגשו בהן כתבי הגנה זה מכבר. הבקשה להעברת מקום דיון בתביעות ביום 20.2.2013 התקיימה ישיבת קדם משפט משותפת בשלושת התביעות בפני השופט מירון שוורץ. במהלך הדיון ביקשו הצדדים כי הדיון בתביעות יועבר לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, "מאחר שכל עורכי הדין הינם מאזור המרכז וגם מרבית העדים והצדדים הם מאזור המרכז". החלטת השופט שוורץ בהתייחס לבקשת הצדדים הייתה זו: " אין לבית הדין סמכות להורות על העברת התיק לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, מאחר שהסמכות המקומית בהליך זה נתונה לבית דין זה. יחד עם זאת, ב"כ הצדדים רשאים לפנות במשותף לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשה להעברת התיק בנסיבות העניין." בהתאם, הגישו הצדדים בקשתם במסגרתה עותרים הם להעברת מקום הדיון בשלושת התביעות, מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. טעמיהם לבקשה זו הם אלה: שלושת התובעים מתגוררים כיום בעיר תל-אביב; מרבית הצדדים והעדים שידרשו להליך מתגוררים או פועלים באזור סמכותו של בית הדין האזורי בתל-אביב; מקום עבודתם ומגוריהם של כל עורכי הדין הוא בעיר תל-אביב; שלושת התביעות מצויות בשלב מקדמי; בנסיבות אלה, ניהול ההליכים בבית הדין בנצרת מכביד הוצאות על התובעים המשתכרים שכר מינימום; מהמקובץ עולה כי מרבית הזיקות מתגדרות בתחומי סמכותו של בית הדין האזורי בתל-אביב. נדחתה בקשת הצדדים בהעדר החלטתו המנומקת של השופט כנדרש בהחלטה מיום 11.3.2013 דחיתי את בקשת הצדדים להעברת מקום דיון בתביעות, משהוברר כי בתביעות התקיימה ישיבת קדם משפט בפני שופט ועל כן נמצאות הן בשלב ש"לאחר התחלת הדיון", ולמרות זאת לא צורפה לבקשה עמדתו המנומקת של השופט שהחל לדון בתביעות, והסכמתו לבקשה כנדרש בסעיף 78(א) סיפא לחוק בתי המשפט. אי לכך, הוריתי כי "החלטת השופט תועבר לנשיאת בית הדין האזורי בנצרת, ובהתאם תומצא הבקשה להחלטתי, תוך פירוט נימוקי בעלי הדין בהתייחס להעברת הדיון ומקום הדיון הנעבר המבוקש". עוד ציינתי בהחלטתי, כי ככל שהחלטות השופט הדן בהליך ונשיאת בית הדין האזורי תובאנה לפניי בהתאם, אשוב ואדרש לבקשה להעברת מקום הדיון בתביעות (המ"ד 49433-02-13). ניתנו החלטות השופט הדן בהליך ונשיאת בית הדין האזורי ביום 12.3.2013 ניתנה החלטתו של שופט בית הדין האזורי בנצרת, השופט שוורץ כלהלן: " בהמשך להחלטת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה - כב' השופטת נילי ארד, מיום 11.3.13, ובשים לב לטיעוני הצדדים כפי שהועלו בדיון שהתקיים בפניי, כמו גם במסגרת בקשתם אשר הוגשה לבית הדין הארצי לעבודה, הנני סבור כי נסיבות העניין מצדיקות את העברת התיקים לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. לפיכך, בהתאם להוראות סע' 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984, החל בבית הדין לעבודה מכח הוראות סע' 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, הריני להודיע על הסכמתי להעברת התיקים." בהחלטה מיום 15.3.2013 פירטה נשיאת בית הדין האזורי בנצרת, השופטת שפר, את השתלשלות העניינים בתביעות ובבקשה ואת טעמי הצדדים בבקשתם להעברת מקום דיון בתובענות, והורתה כך: " בהחלטתו מיום 12/03/13 הבהיר כב' השופט שוורץ כי נוכח נימוקי הצדדים, והעובדה שהדיון בתביעות מצוי בשלבים המקדמיים, סבור הוא כי קיימת הצדקה להעברת הדיון כמבוקש, והוא מסכים לה. בנסיבות אלה, ולאור הנימוקים כבדי המשקל בהם מעוגנת הבקשה המוסכמת על כל הצדדים ומטרתה למנוע טרחה והוצאות לכל הנוגעים בדבר לרבות לתובעים עצמם, ובהינתן הסכמת כב' השופט שוורץ, הרי שנוכח כללי העברת מקום הדיון הקבועים בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], אשר חל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, הנני מורה על העברת הדיון בבקשה לכב' נשיאת בית הדין הארצי לעבודה השופטת נילי ארד." הכרעה לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא בפניי לרבות החלטותיהם של השופט שוורץ והנשיאה שפר, הגעתי למסקנה כי נסיבות הענין מצדיקות היענות לבקשה והעברת הדיון בתביעות לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. ואבאר. סעיף 78 לחוק בתי המשפט החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 מקנה לנשיא בית הדין הארצי לעבודה "הסמכות להורות על העברת מקום דיון מבית דין אזורי אחד למשנהו, ובלבד שטרם התקיים בו דיון, שאז דרושה הסכמת השופט שהחל לדון בו". [על הדרישה לצרף לבקשה להעברת מקום דיון לאחר תחילת הדיון את עמדתו המנומקת של השופט והסכמתו, וכן הנחיותיי לגבי אופן העברת בקשה כגון דא - ראו החלטתי מיום 11.3.2013; וכן: בר"ע 33796-03-12 עמוס אפלברג - מכון היהלומים הישראלי בע"מ, 25.4.2012; המ"ד 8171-06-12 עמוס אפלברג - מכון היהלומים הישראלי בע"מ, 18.6.2012; המ"ד 20461-05-12 אריאל טולקצ'וב - אקסטרים טכנולוגיות מידע בע"מ, 11.5.2012; המ"ד 25501-01-12 איהאב בכריה - דוריס קצבים ת"א 2006 בע"מ, 17.1.2012 (להלן: ענין בכריה); המ"ד 7947-12-11 יוסי דרינגר - יהודה סנדר, 11.12.2011 (להלן: ענין דרינגר); וראו: המ"ד 21225-06-12 המוסד לביטוח לאומי - יאיר חזן ואח', 21.6.2012]. ככלל, ובשל חשיבותם של כללי הסמכות המקומית נפסק כי "לא על נקלה יועבר מקום הדיון תוך ייתור הכללים שנקבעו בדין לעניין הסמכות המקומית" [ענין בכריה; ענין דרינגר]. עם זאת, ובמסגרת תכלית הוראתו של סעיף 78 לחוק בתי המשפט, החלטה בדבר העברת מקום דיון מתקבלת, תוך שנלקח בחשבון השיקולים מאזן הנוחות של הנוגעים בדבר, בשים לב לכלל נסיבות המקרה [ענין דרינגר; המ"ד 30655-02-12 מיכאל סובולוב - תל-עד אלקטרוניקה בע"מ, 20.2.2012 (להלן: ענין סובולוב); המ"ד 30355-11-12 מדינת ישראל - תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ, 5.12.2012; המ"ד 24898-06-12 חכם בסול ואח' - בונה רינה - בניה ופיתוח (2000) בע"מ, 8.7.2012; וראו סעיף 78(ב) לחוק בתי המשפט]. בענייננו, הבקשה להעברת התביעות לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב הוגשה בהסכמת הצדדים וזאת "על מנת לייעל את ההליך וכן לחסוך הוצאות וזמן לצדדים". זאת, תוך שהוטעם כי התובעים מתגוררים בתחום שיפוטו של בית הדין האזורי בתל-אביב, וכי מרבית העדים שידרשו להליך, ואף באי כוחם של הצדדים, מתגוררים או פועלים אף הם בתחומי סמכותו של בית הדין האזורי בתל-אביב. בנסיבות אלה, היענות לבקשה מתיישבת עם תכליתו הכללית של סעיף 78 לחוק בתי המשפט, ועם התכלית הספציפית של מאזן הנוחות. השלב בו מצוי ההליך אף הוא שיקול רלבנטי [ענין בכריה; ענין דרינגר; ענין סובולוב]. בתביעות מושא דיוננו, הוגשו כתבי הגנה והתקיימה בהן ישיבת קדם משפט. עם זאת, טרם התקיים דיון בתביעות גופן והשופט שדן בהליך נתן הסכמתו להעברת הדיון כנדרש בסעיף 78(א) סיפא לחוק בתי המשפט. זאת, תוך שציין כי הוא סבור ש"נסיבות העניין מצדיקות את העברת התיקים לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב". בנסיבות אלה, אין מניעה להיענות למבוקשם של הצדדים ולהורות כי התביעות יועברו לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ויבוררו שם. סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ובתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי התיקים סע"ש 10633-08-12; ד"מ 22697-09-12; ס"ע 10879-10-12 יועברו מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, לשם המשך הדיון בתביעות, כפי שתיקבע הנשיאה אפרת לקסר. דיוןהעברת דיוןבית הדין הארצי לעבודה