הצעה גרעונית במכרז

דוגמא לפסק דין בנושא הצעה גרעונית במכרז: 1. לפניי עתירה מינהלית נגד תוצאות מכרז שפרסמה משיבה 1, מעלה אדומים - חב' לתכנון ופיתוח בע"מ (להלן - המשיבה); שבגדרן הוכרזה כזוכה הצעתה של משיבה 2, דינרמן חברה לבנין ופיתוח בע"מ. העותרת, קל-פלד בע"מ, טוענת, בין-השאר, כי הצעתה של משיבה 2 הִנה גרעונית ותכסיסנית, וכי בהליך בחינת ההצעות נפלו פגמים רבים. בד בבד, הגישה העותרת בקשה לצו ביניים שיורה על מניעת ההתקשרות בין המשיבות בעקבות המכרז, זאת עד למתן פסק-דין בעתירה. 2. בהמשך להחלטתי מיום 22.5.13, ולאחר קבלת תגובות והבהרות מטעם העותרת, הגעתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להימחק על הסף, מחמת היעדר סמכות עניינית. בפריט 5 לתוספת הראשונה לחוק בתי-משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, נקבעה סמכותו של בית-משפט זה לדון בעתירות בענייני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן - חוק חובת המכרזים). סעיף 2 לחוק הנ"ל קובע, כי "המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה... אלא על-פי מכרז פומבי...". בשנת 2002 פורסם תיקון מס' 14 לחוק חובת המכרזים, אשר, בין-השאר, הרחיב את רשימת הגופים המנויים בסעיף 2 הנ"ל, כך שנכלל בה אף תאגיד מקומי (להלן - תיקון 14). ואולם, בסעיפים 4 ו-5 לתיקון 14 הובהר, כי תחילתו של התיקון 30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות אשר תותקנה בעניין עסקאות עם תאגיד מקומי. אין חולק, כי תקנות כאמור טרם הותקנו, ועל-כן תיקון 14 עדיין אינו בתוקף (ראו בעניין זה: עע"מ 7141/12 אבני הרצוג שועלי אלגז את גורוביץ' ושות' נ' יפה נוף תחבורה (14.10.12); עע"מ 2398/12 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ (22.4.12); בר"מ 7712/09 חברת צינורות איקס.פי.סי (2004) בע"מ נ' החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ (28.10.09); ורע"א 1754/07 מאור שלטי פרסום חוצות מאור בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (2.9.07)). לאור האמור פסק בית-המשפט העליון, כי בית-המשפט לעניינים מינהליים נעדר סמכות עניינית לדון בעתירות כגון זו שהגישה העותרת (עע"מ 2398/12 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ (4.7.12)). 3. למעלה מן הנדרש אציין, כי העותרת לא הבהירה מדוע נתונה לבית-משפט זה סמכות טריטוריאלית לדון בעתירה דנן, בעניינו של מכרז אשר פורסם על-ידי תאגיד מקומי, שהִנו בשליטה מלאה של עיריית מעלה אדומים (כנטען על-ידי העותרת). במקרה של עתירה דומה, אשר הוגשה נגד תאגיד מים מקומי באזור יהודה ושומרון (להלן - האזור), פסק בית-משפט זה (כב' השופט נ' סולברג), בבש"א (י-ם) 2902/07 בעת"מ (י-ם) יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ נ' מי אריאל בע"מ - תאגיד המים ואח' (27.1.08), כי בית-משפט לעניינים מינהליים נעדר סמכות טריטוריאלית לדון בה: "סמכויות השלטון, החקיקה והמינהל לגבי אזור יהודה ושומרון ותושביו מסורים למפקד כוחות צה"ל באזור, ומוסדרים בחקיקה צבאית. מכוח סמכותו-זו הוציא מפקד האזור את הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א-1981, ומכוחו הותקן תקנון המועצה המקומית על-ידי מפקד האזור. בתי המשפט לעניינים מינהליים הוקמו על-פי חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים הנ"ל, שהוא חוק בעל תחולה טריטוריאלית המצומצמת לגבולותיה הריבוניים של המדינה. הוא מסמיך באופן ספציפי והדרגתי את בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, לדון בעניינים שנימנו באופן מפורט ומפורש בחוק ובתוספת. סמכותו של בית משפט זה לא הוחלה על פעולותיהם של המפקד הצבאי ושל הרשויות שהוקמו על-פי סמכותו (ראו עת"מ 291/07 (י-ם) כוכב השחר (תפעול) בע"מ נ' המועצה האזורית בקעת הירדן (ניתן ביום 13.3.2007))" (בפסקאות 6 ו-7; וכן ראו: פסק-דינו של בית-משפט זה (כב' השופט מ' סובל) בעת"מ (י-ם) 1870/09 מחשוב מערכות מידע בע"מ נ' עיריית מעלה אדומים (22.9.09), ולאסמכתאות המפורטות שם). 4. בנסיבות העניין לא מצאתי מקום להיעתר לבקשתה החלופית של העותרת, לפיה יש להורות על העברת הדיון לבית-המשפט המוסמך, זאת לפי סעיף 79(א) לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. בענייננו, לא הבהירה העותרת האם במכרז דנן פעלה המשיבה כזרועה הארוכה של עיריית מעלה אדומים, מכוח תחיקת האזור; שאז הסמכות לדון בתובענה נתונה, לכאורה, לבית-המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים. בנסיבות אלו, ובפרט בשים לב לכך שסעיף 79(א) הנ"ל אינו חל על העברת הליך מבית-משפט בישראל לבית-משפט שהוקם לפי חקיקת הביטחון באזור (עת"מ (מרכז) 3968-07-10 לייטון בע"מ נ' עיריית אריאל (20.7.10); ובש"א (י-ם) 7175/03 בעת"מ 1048/02 בונייך חברה לפיתוח והשקעות בע"מ נ' מועצה אזורית גוש עציון (13.2.03)), אין מקום להיעתר לבקשה החלופית של העותרת, בדבר העברת הדיון לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט לבית-המשפט המחוזי בירושלים. על העותרת יהיה, אפוא, להגיש את העתירה לבית-המשפט המוסמך. מטעמים אלו, אף לא מצאתי ליתן צו ביניים כמבוקש; והעותרת תוכל לעתור לצו זה לפני בית-המשפט המוסמך. 5. אשר על כל האמור לעיל, אני מוחק את העתירה על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית; זאת, אף מבלי שנתבקשה תגובת המשיבות. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. מכרז