זכות העמידה של סבים

סעיף 68(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קובע: "בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעונין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, של פסול-דין ושל חסוי, אם על-ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין, פסול-הדין, או החסוי פנה אליו בעצמו." אשר לתחולתו של סעיף זה בהקשר לזכות עמידה של סבים להסדרי מגע עם נכדיהם, נחלקו הדעות בעבר בשאלה, האם ניתן ליתן לסעיף 68 הנ"ל פרשנות מרחיבה, על אף ההסדר הספציפי לענין זה בסעיף 28א' לחוק. מחלוקת זו הינה נחלת העבר לאור תיקון תקנה 258 כא 1 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (תיקון תשס"ח 2007), הקובעת: "א) הורה הורהו של קטין רשאי להגיש בקשה ליישוב סכסוך בינו לבין הורה של קטין, בעניין קביעת דרכי קשר בינו לבין הקטין להבטחת טובתו של הקטין, לפי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ה-1965; הבקשה תוגש לפי טופס 26ג ותחול עליה תקנה 258 כ(ב1) ו-(ד), בשינויים המחויבים. (ב) הודיעה יחידת הסיוע שאליה הופנתה בקשה לפי תקנת משנה (א), לבית המשפט כי הצדדים לא הגיעו ליישוב הסכסוך בהסכמה, רשאי מגיש הבקשה להגיש תובענה בעניין." בתיקון זה סלל מחוקק המשנה את הדרך לתובענות סבים להסדרי מגע עם נכדיהם, כפי זו המונחת בפנינו, ובכך גם הביע את עמדתו לפיה, כוונת המחוקק היא כי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מהווה את המסגרת הנורמטיבית המתאימה לתביעות מעין אלו ואכן נועד, בין היתר, לפתור גם בעיה המתעוררת בעניין הסדרי ראיה בין סב או סבתא לנכד למקרה שנסיבותיו אינן נופלות לגדרו של סע' 28א' לחוק. זכויות סבים וסבתות (דיני משפחה)