מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשל קיומן של בקשות דומות

דוגמא להחלטה בנושא מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשל קיומן של בקשות דומות: בקשה להורות על מחיקת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לאחר שהועברה לדיון לפני לפי סעיף 7 (א) בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו - 2006. ת"צ 42694-02-11 שמעון פריזט נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ (להלן "הוט") הוגשה ביום 22.2.11 לבית משפט זה. כנטען בה העלתה הוט את דמי המנוי ללקוחותיה במסגרת מבצע, ללא הסכמתם. ת"צ 48191-02-11 אלעזר ופפי יקירביץ נ' הוט הוגשה ביום 24.2.11 לבית משפט זה, ולפיה העלתה הוט את דמי המנוי לארבע קבוצות של לקוחות שלה, שלא במסגרת מבצע, ללא הסכמתם (שתי התובענות יקראו להלן "הבקשות המוקדמות"). נוכח נקודות החפיפה בין הבקשות נקבע כי בקשת יקירביץ תתוקן כך שימחקו ממנה סוגיות שנכללו בבקשת פריזט. ביום 15.12.11 הוגשה בקשת יקירביץ המתוקנת, אולם לאחר שהגישה הוט בקשה לתיקונה, הגיעו הצדדים להסדר דיוני שלפיו סוכם כי בקשת יקירביץ תעסוק בשאלת העלאת מחיר ההתקשרות ללקוחות הוט שלא במסגרת מבצע, ללא הסכמתם מראש וללא הודעה מראש או בדיעבד. לאור האמור בהסדר הדיוני, הוגשה בקשה מתוקנת בשנית לאישור תובענה ייצוגית. בשלב זה הצדדים עדיין חלוקים אם הבקשה מקיימת את ההסדר. הבקשה שלפני, ת"צ 20046-02-12 מרים וענת סטורזי נ' הוט (להלן "הבקשה המאוחרת" או "בקשת סטורזי"), הוגשה ביום 13.2.12 לבית המשפט המחוזי בחיפה, והועברה לבית משפט זה לפי החלטת כב' השופט י' גריל, ס' נשיא, מיום 3.6.12. טענות הצדדים הוט טוענת כי לפי העולה מבקשת סטורזי, היא עוסקת בהעלאת דמי המנוי באופן חד צדדי ללקוחות שהתקשרו בהסכם לתקופה קצובה, בתוך תקופת ההתקשרות עמה או לאחריה, ובחיובם בתשלום ללא קבלת הסכמתם, שלא כדין. הוט סבורה כי הבקשות הקודמות עוסקות באותם עניינים; כי קיימת חפיפה מלאה בעילות ובהגדרת הקבוצות שבבקשת סטורזי לאלו שבבקשות האישור המוקדמות. הוט מוסיפה כי סעיף 7(ב) בחוק תובענות ייצוגיות מקנה עדיפות לבקשת האישור הראשונה בזמן. לכן, מטעמים של יעילות הדיון וטובת הקבוצה, יש למחוק את הבקשה המאוחרת ולא לדון בבקשות במאוחד. מאותן סיבות מצטרפים ה"ה יקירביץ לבקשה. בניגוד לבקשות פריזט ויקירביץ אשר חפפו זו את זו בנושא ספציפי (העלאת תעריף בתקופת מבצע), בקשת האישור דנא חופפת במלואה (או כמעט במלואה) לבקשות האישור הקודמות, ועל כן יש להורות על מחיקתה. 4. המבקשים סטורזי סבורים כי מטעמי צדק ויעילות הדיון יש לדון במאוחד בשלושת הבקשות. לדעתם החלת סעיף 7(ב)(3) בחוק תובענות ייצוגיות עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לתובעים הייצוגיים, ומכל מקום הוראת הסעיף אינה מחייבת את מחיקת הבקשה. לטענתם, אין חפיפה מלאה בין התובענות הייצוגיות הנדונות: בקשת סטורזי כוללת עילות וסעדים נזיקיים שאינם מופיעים בבקשות הקודמות, שהם "לב ליבו" של ההליך ומאפשרים פסיקת פיצויים משמעותיים יותר מאשר הפיצוי הנדרש בבקשות המוקדמות. כמו כן, הבקשות המוקדמות אינן מתייחסות לנזק בלתי ממוני ולפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה. בנוסף, מחיקת הבקשה תפגע בזכות הגישה לערכאות, וגם במטרות חוק תובענות יצוגיות, בעיקר אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו. 5. הוט מסכימה כי עילות התביעה והסעדים בשלושת בקשות האישור אינם חופפים במלואם, אולם טוענת כי ההבדלים ביניהם שוליים בלבד. הסעד המרכזי שנתבע בכל שלושת בקשות האישור הוא השבת סכומים שנגבו כביכול ביתר. עילות התביעה המרכזיות המועלות בשלושת הבקשות (הפרת חוזה, חוסר תום לב ועשיית עושר ולא במשפט) חופפות זו לזו. הוט דוחה את טענת המשיבות כי העילות הנזיקיות הן "לב ליבה" של בקשת האישור, ומכל מקום בקשות האישור הקודמות כוללות את עילת ההטעיה, שהיא עילה נזיקית. הוט מבקשת להתרשם מבקשת האישור ולא מן הלבוש שמנסות לעטות לה המשיבות עתה. דיון 6. כך קובע סעיף 7 בחוק תובענות יצוגיות: "(א) (1) מצא בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לאישור כי תלויה ועומדת בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת, אשר מתעוררות בה שאלות משותפות של עובדה או משפט, הזהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעוררות בבקשה לאישור, רשאי הוא, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין, להורות על העברת הדיון בבקשה לאישור לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת - לאותו שופט או מותב. (2) מצא בית המשפט כי מתקיים האמור בפסקה (1), והיתה הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור המאוחרת זהה או דומה בעיקרה לקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, יורה בית המשפט על העברת הדיון בבקשה לאישור המאוחרת לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת - לאותו שופט או מותב. (ב) על בית משפט שאליו הועבר הדיון כאמור בסעיף קטן (א) יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין: (1) לענין בקשה לאישור קודמת שטרם החל הדיון בה - בית המשפט רשאי להורות על צירוף הבקשה לאישור המאוחרת לבקשה לאישור הקודמת ולדון בהן יחדיו, או על מחיקת אחת הבקשות, כולה או חלקה, ורשאי הוא להורות על צירוף או החלפה של מבקש או של בא כוח מייצג, והכל כדי שענינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר; (2) לענין בקשה לאישור קודמת שהחל הדיון בה - בית המשפט רשאי להורות כאמור בפסקה (1), ובלבד שלא יורה על החלפת המבקש שהגיש את הבקשה לאישור הקודמת או בא הכוח המייצג, אלא אם כן שוכנע שהדבר דרוש כדי שענינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר, והכל בהתחשב בשלב שבו נמצא הדיון בבקשה לאישור; (3) לענין תובענה ייצוגית קודמת שהוגשה בשם אותה קבוצה, כולה או חלקה - בית המשפט יורה על מחיקת הבקשה לאישור המאוחרת, כולה או חלקה, ואולם רשאי הוא להורות אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שלא יורה על צירוף עילות תביעה נוספות או חברי קבוצה נוספים אלא אם כן מצא כי התקיימו לגבי עילות תביעה או חברי קבוצה כאמור כל התנאים וההליכים הנדרשים לפי חוק זה לשם אישור תובענה ייצוגית; הורה בית המשפט על צירוף כאמור, יראו את החלטתו כהחלטה בבקשה לאישור. (ג) בית המשפט לא יורה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) עד (3) אלא לאחר שנתן לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לענין זה". 7. לאחר שתובענת סטורזי הועברה מבית המשפט המחוזי בחיפה עומדים אנו בגדר סעיף 7(ב), שמבחין בין הבקשות לפי שלב הדיון שאליו הגיעה הבקשה הקודמת: אם עדיין לא החל דיון; אם הדיון כבר החל; ואם נתקבלה בקשת אישור, והתובענה הייצוגית מתנהלת. כאמור באותו סעיף ניתן לדון בבקשות במאוחד; למחוק אחת הבקשות כולה או חלקה; או לצרף או להחליף מבקש או בא כח מייצג. מהי "תחילת דיון" לענין סעיף 7(ב)(2), המקנה עדיפות לבקשה המוקדמת בזמן? בבקשת פריזט ובבקשת יקירביץ התקיימו קדמי משפט, וטרם החלה שמיעת הראיות בבקשה. אני מצרפת דעתי לדעת כב' השופטת ד"ר מ' אגמון-גונן כי פרשנות שמתנה את החלת סעיף 7(ב)(2) בתחילת שמיעת ראיות מייתרת את הסעיף לגבי חלק גדול מבקשות האישור (ת"צ 12038-08-09 (מחוזי ת"א) פלאפון תקשורת בע"מ נ' גיל ממן בפסקה 4 (לא פורסם, 19.12.10)). בין שמצויים אנו בגדרי סעיף 7(ב)(1) ובין בסעיף 7(ב)(2) נראה כי הוראת הסעיף משקפת את הגישה של העדפת התובענה המוקדמת בזמן (ראו גם סעיף 7(ב)(3) בחוק אשר דן במקרה שבו התובענה המוקדמת כבר אושרה ונותן עדיפות לתובענה הראשונה בזמן, כך שאין חשיבות להכרעה בשאלה זו בענייננו (ראו גם: עניין גיל ממן, בפסקה 4; ת"א 2446/06 פרטנר תקשורת בע"מ נ' עמרי רוטשילד סעיף 6 (לא פורסם, 9.3.08) (ערעור שהוגש על החלטה זו, נדחה (ע"א 3022/08 סיני ליבל נ' נ.ד. יישום פתרונות פרקטיים בע"מ (לא פורסם, 8.4.10)). 8. שלוש התובענות הייצוגיות דומות בעניין העיקרי ועוסקות בשאלה האם העלתה הוט את מחיר ההתקשרות ללקוחותיה שלא כדין (ראו גם החלטת כב' השופט גריל בפסקה כ'). גם הקבוצה המיוצגת בבקשת סטורזי דומה לקבוצות שבבקשות המוקדמות: בעניין פריזט הוגדרה הקבוצה כך: "כל מי שהצטרף למבצע כלשהוא של המשיבה לפיו התחייב שלא לסיים את הקשר עם המשיבה למשך תקופת המבצע תמורת הבטחה למחיר מסוים במהלך תקופת המבצע אולם למרות זאת העלתה המשיבה את המחיר במהלך תקופת המבצע וזאת ביחס לשבע השנים קודם למועד הגשת תביעת המבקש" (עמ' 1 בבקשת האישור). בעניין יקירביץ הוגדרה הקבוצה כך: "כאותם לקוחות...אשר המשיבה מעלה להם מידי פעם את מחיר השירותים שהיא נותנת, ללא הודעה מוקדמת, ללא קבלת הסכמת הלקוחות להעלאת המחירים ואף ללא הודעה בדיעבד שהמחיר הועלה - בניגוד לדין ו/או לדרישות תום לב בקיום חוזים ו/או לפרשנות ראויה לחוזים בין הלקוחות והמשיבה. מקבוצה זו יש להחריג את הלקוחות שהצטרפו למבצע כלשהוא של המשיבה, במסגרתו התחייבו שלא לסיים את הקשר עם המשיבה למשך תקופת המבצע תמורת הבטחת המשיבה למחיר מסוים במהלך תקופת המבצע, אולם למרות זאת העלתה המשיבה את המחיר במהלך תקופת המבצע...." (סעיף 2 בבקשת האישור המתוקנת מיום 29.4.12). בעניין סטורזי הוגדרה הקבוצה כך: "כל מי שקיבל שרותי תקשורת בכבלים מהנתבעת, בהסכם לתקופה קצובה והנתבעת שינתה, באופן חד צדדי, את מחיר ההתקשרות שהוסכם עמו בתוך תקופת ההסכם ו/או לאחריה" (סעיף 7 א בבקשת האישור). המסקנה המתבקשת היא שבקשות האישור הקודמות כוללות את הקבוצה המיוצגת בבקשת סטורזי (ראו גם החלטת כב' השופט גריל בפסקאות כב-כג). 9. אין לקבל את טענת סטורזי בדבר הבדלים משמעותיים בין התובענות. סטורזי הדגישו את ההיבט הנזיקי שבמעשי הוט ונדרש פיצוי בגין נזק בלתי ממוני ובגין פגיעה באוטונומיה. גם הבקשות הקודמות עוסקות בהטעיה, אם כי אין בהן ההדגשה שמצא ב"כ סטורזי להדגיש (סעיף 42.2 בבקשת יקירביץ; סעיף 43 ד בבקשת פריזט). ברי כי העילה החוזית, שמקורה בהסכם שבין הוט ללקוחותיה, היא המרכזית בענייננו. העילות והסעדים הנזיקיים, וכך גם ההתייחסות לנזק שאינו ממוני, אינם מהותיים, ואין בהם כדי להשפיע על ההחלטה אם לאשר את התובענה כייצוגית אם לאו (ראו גם: ת"צ (מחוזי ת"א) 38109-01-10 אמיר שלמה גרנביץ' נ' עיריית הוד השרון בפסקה 5 (לא פורסם, 17.1.2011) ערעור שהוגש (עע"ם 1815/11) טרם נדון. שנית, והוא החשוב בענייננו, ניהול התובענות במאוחד עלול להכביד על שמיעת הבקשה, והתועלת שתפיק מכך קבוצת התובעים מועטה. שקול הדעת שמאפשר סעיף 7(ב)(1) על פי מילותיו המפורשות, ענינו בהקלת הדיון, במציאת דרך ראויה "כדי שענינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר". המציאות מלמדת כי צירוף תובענות יחד אינו עונה על דרישת היעילות המוצגת בסעיף. יעילות הדיון מכתיבה במקרה כזה, שבו חפיפה כמעט מלאה, לבחור בין התובענות. דרך המלך היא העדפת התובענה המוקדמת, לא רק משום שסעיף 7(א) פוסע בדרך זו, אלא גם בהיותה אחידה וברורה. יתרונה בכך שמי שמבקש להגיש תובענה יכול להוודע דבר הגשת התובענה הקודמת מתוך עיון בפנקס התובענות הייצוגיות, לבחון במה, אם בכלל, שונה זו שלו מזו שהוגשה קודם לכן, ולהמנע מהגשת התובענה בכלל, או להתאים את התובענה שיגיש, ולהבדילה מזו שכבר נרשמה. העדפת התובענה המוקדמת גם תיצור תמריץ שלילי להעתקת תובענות או חלקי תובענות שכבר הוגשו (תצ 17712-09-10 אליהו דבח נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (לא פורסם, 15.2.2011) ואישורו בע"א 5503/11 אליהו דבח נ' מירון דינרי (לא פורסם, 18.1.12)). המשיבות לא הצביעו על טעם המצדיק חריגה מדרך זו, ולכן בנסיבות הענין שלפני כמובא לעיל, יש למחוק את תביעתן. אגב, בקשה נוספת שכוללת את העילה הנדונה הוגשה לבימ"ש מחוזי ת"א בת"צ 52523-01-12, כלומר זמן קצר לפני שהוגשה הבקשה המאוחרת. שם הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסתלקות מן "הטענה בדבר העלאת המחיר". עצם הגשת בקשה דומה, כאשר ידוע שהוגשה בקשה קודמת באותו ענין, מבלי להודיע על כך, עלולה ללמד על פגם בתום לבו של המבקש (ענין דבח, פסקה כ"ה) סיכום 10. לאור האמור אני מורה על מחיקת ת"צ 20046-02-12. בהתחשב בכך שהמשיבות היו מודעות להליכים הקודמים או לפחות היו יכולות להיוודע עליהם, ובהתחשב בכך שהיה צורך ראשית להעביר את הדיון לבימ"ש זה ולאחר מכן להחליט בבקשת המחיקה - תשלמנה המשיבות להוט את הוצאותיה בסכום של 12,000 ₪. ההחלטה תישלח למנהל בית המשפט, לצורך רישומה בפנקס התובענות הייצוגיות. תביעה ייצוגית