מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

דוגמא להחלטה בנושא מכרז לתפקיד בנמל אשדוד: 1. המחלוקת נשוא החלטה זו נוגעת לשאלה אם הליך זה ראוי להתברר במסגרת סכסוך קיבוצי. לאחר שהוגשה בקשת צד, הוגשה תשובה לבקשת הצד, ובה טענות מקדמיות. בין הטענות המקדמיות נטען, כי הליך זה אינו ראוי להתברר כסכסוך קיבוצי. הצדדים הגישו סיכומים לטענות המקדמיות, וכעת יש להכריע בטענות אלה. יצויין, כי במסגרת הטענות המקדמיות הופיעו טענות נוספות, מלבד הטענה לפיה הליך זה אינו מתאים להידון כסכסוך קיבוצי; דא עקא, יש מקום להכריע ראשית בשאלת התאמת הסכסוך להידון כסכסוך קיבוצי, ורק אח"כ, לפי הצורך, לדון ביתר הטענות. הצדדים יקראו כמפורט להלן: האיגוד הארצי לקציני ים - ייקרא להלן: "האיגוד". חברת נמל אשדוד - תקרא להלן: "החברה". תמצית העובדות 2. נשוא ההליך הוא בחירת רב חובל צבי כפיר לתפקיד רמ"ח ים ורב חובל הנמל, בנמל אשדוד. רב חובל כפיר נבחר לתפקיד לאחר שפורסם מכרז, ולאחר שהתכנסה ועדת מכרזים, שישב בה נציג מטעם איגוד קציני הים. טענות האיגוד 3. בבקשת הצד שהוגשה, נטען כי רב חובל כפיר אינו עומד בתנאי הסף שנקבע במכרז, הדורש "נסיון של 3 שנים לפחות כרב חובל פעיל באוניות סוחר במסע בינלאומי". לפיכך, נטען כי יש לפסול את מועמדותו ולבטל את זכייתו במכרז. 4. באשר להתאמת ההליך להידון כסכסוך קיבוצי, נטען כי לאיגוד אינטרס בקביעה שיפוטית באשר לאמות המידה הראויות בניהול מכרזים, וכן בבירור התנהלות המכרז ותוצאותיו. עוד נטען, כי עסקינן בשאלה של פרשנות, ביצוע ויישום הסכם קיבוצי. ועוד נטען, כי החברה פועלת לפגוע באיגוד ובחבריו, על דרך של ניהול הליכי משמעת מרובים והזויים. לבסוף נטען, כי אין למחוק בקלות הליכים קיבוציים. לחילופי חילופין, נטען כי אין למחוק את ההליך אלא להעבירו לפסים של הליך אישי. טענות רב חובל כפיר והחברה 5. לגוף העניין, נטען כי רב חובל כפיר נבחר כדין לתפקיד. 6. כטענה מקדמית, נטען כי ההליך אינו מתאים להידון כסכסוך קיבוצי; מאחר ותפקיד רמ"ח ים הוא תפקיד ניהולי בכיר, והנושא בו מועסק בחוזה עבודה אישי, ולא בהתאם להוראות הסכם קיבוצי. אין עסקינן בשאלה של קיום הסכם קיבוצי, ביצועו או הפרתו. בוועדת המכרזים ישב נציג של האיגוד, ופרט להסתדרות איש לא ביקש לתקוף את החלטת הוועדה. לפיכך, נטען כי יש למחוק את ההליך. דיון והכרעה 7. נקדים אחרית לראשית, ונציין כי הגענו למסקנה לפיה אין ההליך דנן מתאים להידון כסכסוך קיבוצי, מן הנימוקים שנפרט להלן. 8. כפי שפורט לעיל, האיגוד תוקף את כישוריו של רב חובל כפיר, וטוען כי אין הוא עומד בתנאי הסף של המכרז באשר לנסיון הנדרש. אין מדובר בהליך שעניינו "קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי", כאמור בסעיף 24 (א) (2) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969. אמנם, האיגוד טען כי עסקינן בשאלה הקשורה להסכם קיבוצי, אולם אין לקבל טענה זו, באשר אינה מתאימה לנסיבות המקרה. בנוסף, עסקינן בעובד עפ"י חוזה עבודה אישי. האיגוד אינו טוען טענות כנגד המכרז עצמו, ונציג של האיגוד אף ישב בוועדת המכרזים אשר בחרה ברב חובל כפיר. מדובר בשאלה עובדתית של התאמת הזוכה במכרז לתנאי הסף שנקבעו במכרז, ואין בה כל היבט המצדיק דיון במסגרת סכסוך קיבוצי. 9. יש לציין, כי מלבד האיגוד אין כל אדם הטוען כנגד תוצאות המכרז. בנוסף, גם היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי אין לו כוונה להתייצב בהליך דנן. 10. ב"כ האיגוד הפנו את בית הדין אל המקרה שנדון במסגרת בר"ע 34531-03-11 אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ניתן ביום 23.3.11 ע"י כבוד הנשיאה נילי ארד). בפרשה זו נפסק כי "ההליך מושא דיוננו מבטא אינטרס קולקטיבי מובהק של עובדי הרשת, בכוונתם ובניסיונם לכונן עבודה מאורגנת ברשת מחסני חשמל". לאור זאת, נקבע כי נוכח מהות הדיון, ראוי כי ההליך יתברר בדרך של סכסוך קיבוצי. להבדיל מהמקרה שנדון בפרשת אלקטרה, במקרה דנן אין כל אינטרס קולקטיבי אשר מתעורר, ולפיכך המסקנה כמובן שונה. 11. המקרה דנן מתאים יותר לנסיבות אשר נדונו במסגרת עס"ק 1006-04 האיגוד הארצי לקציני ים נגד מינהל הספנות והנמלים (מיום 10.8.04, ניתן ע"י כבוד השופטת, בתוארה דאז, נילי ארד). בפרשה זו, נבחר זוכה במכרז לתפקיד מנהל נמל חדרה. האיגוד עתר לבית הדין האזורי לעבודה, במסגרת סכסוך קיבוצי, וטען כנגד כשרותו של מר וייסמן לגשת למכרז. בית הדין האזורי קבע, כי ההליך יתברר כתובענה רגילה, ולא כסכסוך קיבוצי. ערעור שהוגש לבית הדין הארצי נדחה, ונפסק כי הסכסוך שעניינו כשרות בחירתו ומינויו של מר וייסמן למשרת מנהל נמל חדרה, אינו מתאים להידון כסכסוך קיבוצי, אלא שעליו להידון בגדר סכסוך היחיד. גם בפרשה דלעיל, כמו במקרה דנן, המחלוקת נגעה לשאלה אם הזוכה במכרז עמד בתנאי הסף. 12. ב"כ האיגוד הפנו לשורת פסקי דין אשר נוהלו כהליכים קיבוציים. דא עקא, באותם מקרים המחלוקת לא נגעה לשאלת כשרותו של הזוכה במכרז, אלא לנושאים אחרים אשר מעוררים אינטרס קולקטיבי מובהק. לפיכך, אין ללמוד מאותם מקרים למקרה דנן. 13. באשר לטענת האיגוד בדבר נסיונות החברה לפגוע בחברי האיגוד על דרך של ניהול הליכי משמעת מרובים; אין בכך כדי לבסס טענה בדבר התאמת ההליך להידון כסכסוך קיבוצי, מאחר ואין זה נשוא התיק דנן. וגם אם אדם שזכה במכרז מנהל הליכי משמעת כנגד עובדים הכפופים לו, אין בכך כדי להוות בסיס לפסילת בחירתו במכרז באורח רטרואקטיבי. אחרית דבר 14. לאור כל האמור לעיל, אין המחלוקת דנן מתאימה להתברר בתור סכסוך קיבוצי. עם זאת, בהתאם להלכה הפסוקה, לא נורה אודות מחיקת ההליך, אלא נעביר אותו לפסים של סכסוך היחיד. 15. בשולי החלטה זו, נעיר הערה חשובה באשר ללוח הזמנים לפיו התנהל הדיון בתיק עד כה. לאחר שהוגשה בקשת הצד, המתינו הצדדים להכרעה בתיק אחר, אשר לו השלכה על ההליך דנן; מאחר ובתיק האחר נדונה שאלת פיטוריו של רב חובל צמח, שקדם לרב חובל כפיר בתפקיד. לאחר שניתנה הכרעה בתיק האחר (ע"י כבוד השופטת אנגלברג), ונקבע שפיטורי רב חובל צמח לא בוטלו, נמשך ההליך בתיק דנן; ואז פנו הצדדים להליך גישור, אשר התנהל בפני כבוד השופט בדימוס פרופ' יצחק זמיר. בהליך הגישור נדונו מחלוקות שונות נשוא תיקים שונים, ולבסוף הודיעו הצדדים כי את המחלוקת בתיק דנן לא הצליחו לפתור בהליך הגישור. לפיכך, נמשך ההליך כסדרו, והוסכם כי ראשית ידון בית הדין בטענות המקדמיות. 16. לאור הכרעה זו, אין מקום לדון כעת ביתר הטענות המקדמיות, והן יידונו במסגרת הדיון בתיק, לאחר שישונה סיווגו בהתאם. 17. על מנת לקדם את הטיפול בתיק מהר ככל האפשר, דיון מוקדם נקבע בזאת ליום 9.7.12 שעה 10:30. לפי הצורך, בתום הדיון המוקדם ייקבע מועד סמוך להוכחות. 18. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. מכרז