מכרז שירותי רפואה דחופה

דוגמא לפסק דין בנושא מכרז שירותי רפואה דחופה: 1. העותרת מבקשת לקבוע כי הצעת המשיבה 1, לבחור את הצעת המשיבה 2 כזוכה במכרז לאספקת שירותים להקמה והפעלה של מרכז לשירותי רפואה דחופים בעיר קריית גת (מכרז 01/13) (להלן -המכרז), פסולה ובטלה, וכי הצעת העותרת הינה ההצעה הזוכה, או לחלופין, לקבוע כי המכרז בטל. עם הגשת העתירה הוגשה גם בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד, בתאריך 21.4.13 ניתן צו כזה האוסר על המשך ההתקשרות עם משיבה 2, והוחלט לדון בעת ובעונה אחת בעתירה ובבקשה לצו ביניים במעמד הצדדים. לטענת העותרת: א. תוקף הערבות הבנקאית היה קצר מהנדרש בתנאי המכרז, המחייב שהערבות תעמוד בתוקפה עד ל- 90 יום, לפחות, לאחר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז (סעיף 3(א)(8), סעיף 8.א וסעיף 9.ט למסמך ב' למסמכי המכרז (נספח 1 לעתירה). תוקף הערבויות שהגישה העותרת היה עד ליום 19.5.13, כאשר המועד האחרון להגשת המכרז בהתאם להארכה במועד הגשת המכרז שניתנה, היה ה- 7.3.13 (נספח 2 לעתירה), כך שהערבות הייתה צריכה להיות בתוקף עד ליום 5.6.13 העובדה שבמסמך טופס הערבות (מסמך ה1) צוין התאריך 19.5.13 כמועד תוקף הערבות, שהיה נכון ביחס למועד המקורי האחרון להגשת הצעות למכרז, נדחית מפני ההוראה המחייבת שהערבות תהא בתוקף 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות, בהתאם לארכה שניתנה. (בר"מ 6734/05, כפרי יעקב נ' החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ואח'). ב. טר"ם התבססה על ניסיונן של חברות אחרות באופן המנוגד להוראות המכרז. בסעיף 3(ג) למסמך ב' למסמכי במכרז, נאמר: "הצעה על כל מסמכיה תערך, תחתם ותוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור הגשת הצעה על ידי שתי ישויות משפטיות או יותר". בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3(א)(5) למסמך הנ"ל, נדרש ממציע במכרז שיהא בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות, בניהול מרכזים לשירותי רפואה ואשפוז. אף שטר"ם פירטה את ניסיונה ואת המרכזים המנוהלים לכאורה על ידיה (ביניהם: 1.טר"ם רוממה; 2. טר"ם מודיעין; 3. טר"ם ב"ש; 4. טר"ם דרום ירושלים; 5. טר"ם מעלה אדומים; 6.טר"ם איכילוב), הרי שבדיקה ברישומי החברות מעלה שהמרכזים הללו אינם סניפים המנוהלים על ידי המציעה, אלא על ידי ישויות משפטיות אחרות ונפרדות, ומשכך אינן יכולות לשמש לשם הוכחת ניסיונה של טר"ם. לאור זאת, קיים ספק בעמידת טר"ם בדרישת המכרז. כעולה מהפסיקה, הצעה של מציע שאינו עומד בדרישת תנאי הסף בעצמו, דינה להיפסל (עת"מ (נצ') 1083/05 חב' קרן כרפיס דוד שירותי תברואה 1994 בע"מ נ' החברה הצפונית לאיסוף אשפה ופסולת בע"מ ( 8.8.06)). ג. המנהל הרפואי מטעם משיבה 2 אינו עומד בדרישות הניסיון על פי הוראות המכרז, כאמור בתנאי הסף שנקבעו בסעיף 3(א)(6) למסמך ב', המורה, כי על המנהל הרפואי של המוקד המוצע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: א. בעל רישיון קבוע ותקף לעסוק ברפואה בישראל; ב. בעל תואר מומחה באחד ממקצועות הרפואה הראשונית (פנימאי, משפחה, ילדים או רפואה דחופה); ג. בוגר קורס ACLS וקורס PALS; ד. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בארץ ו/או 7 שנות ניסיון מצטבר בארץ ובחו"ל. ניסיונו של המנהל הרפואי מטעם טר"ם אינו עונה על הדרישה השלישית, שכן אינו בוגר קורס ACLS וקורס PALS. הוגש קורס APLS משנת 2012, ולא PALS, מה גם, שנדרש ריענון מדי שנה לקורס ACLS, והתעודה של המנהל הרפואי מטעם טר"ם רלוונטית לדצמבר 2010. המנהל הרפואי מטעם טר"ם הינו בעל רישיון משנת 2004, ולכן הוא נדרש לעמידה בתנאים אלו, בעוד שרופאים שהחלו התמחותם לפני שנת 2001, כדוגמת ד"ר גור, שהינו המנהל המוצע של העותרת פטור מכך. ד. קיימים פגמים מהותיים בחתימות טר"ם על גבי מסמכי המכרז. ה. הצעת משיבה 2 מולאה באופן המנוגד להוראות המכרז. ו. המשיבה 2 לא צירפה להצעתה את כל המסמכים החתומים כנדרש בתנאי המכרז. ז. הצעת העותרת הינה ההצעה הזולה והאיכותית ביותר שהוגשה במסגרת המכרז.. סכום ההצעה הכספית שהגישה העותרת היה הנמוך ביותר ועמד על 1,290,000 ₪ לשנה, בעוד שהצעתה של משיבה 2 עמדה על 1,500,000 ₪ לשנה. ח. משיבה 2 לא התייחסה בהצעתה למיקום המבנה המהווה 15% מהניקוד לקביעת זוכה למכרז לפי סעיף 11(ב) למסמך א' (נספח 1 לעתירה), ואף על פי כן - נוקדה על כך בניקוד של 12%, שהיה גבוה משל העותרת שמסרה פירוט מלא ביחס למבנה וקיבלה ניקוד של 7%. ט. חוות הדעת המסכמת של משיבה 1, שנערכה על ידי גב' שניר, 1 נגועה בהטייה לטובת משיבה 2, נגועה בשיקולים החורגים מתחום מומחיותה של עורכת חוות הדעת וסמכותה ונערכה משיקולים זרים שמטרתם הייתה להעדיף את הצעת טר"ם על פני הצעת ביקור רופא. עמדתה מצביעה על דעה קדומה ועל משוא פנים. י. בהצעתה של טר"ם קיימים ליקויים נוספים, ביניהם אי צירוף מסמכים חתומים על ידי המציע, כאמור בסעיף 4(א)(6) למסמכי הפנייה. יא. ועדת המכרזים לא הפעילה שיקול דעת ראוי, התייחסותה הינה לקונית וקצרה, אשר אינה מלמדת על כל דיון מהותי שנערך על ידי הוועדה. הדבר אף אינו משתקף בפרוטוקולים של ועדת המכרזים והתנהלותה מהווה פגיעה חמורה בעקרון השוויון. יב. אף שביום 13.3.13 נשלח למשיבה 2 מכתב מטעם העירייה המודיע לה על זכייתה במכרז, לא ניתנה כל הודעה לעותרת עד ליום 21.3.13. כבר ביום 24.3.13 שלחה העותרת מכתב לעירייה המעלה תמיהות באשר לניהול המכרז ואף ביקשה לעיין במסמכי המכרז. תגובת העירייה התקבלה רק ביום 7.4.13, אשר שללה את טענות העותרת. ביום 9.4.13 הגיבה העותרת במכתב כי נפלו פגמים חמורים בהצעה הזוכה ויש לפסול אותה, וביקשה להימנע מנקיטת כל צעד למימוש המכרז. ביום 18.4.13 הוגשה העתירה שבענייננו. 3. לטענות המשיבה 1: טענות סף: א. יש לדחות את העתירה מחמת שיהוי, שכן העותרת ידעה על החלטת המשיבה 1 כבר ביום 21.3.13, והעתירה הוגשה ביום 18.4.13. העותרת פנתה אליה ביום 24.3.13 במכתב והעלתה טענות כלליות בדבר פגמים במכרז, ואולם הטיפול בפנייתה נעשה רק ביום 4.4.13 , עם חזרת עובדי העירייה מחופשת הפסח, מכתב תגובה הדוחה את טענות העותרת נשלח אליה ביום 7.4.13, ביום 9.4.13 שלחה "ביקור רופא" מכתה נוסף למשיבה 1 ובו דרישה שלא לנקוט בצעדים מקדמים עם הזוכה, וביום 10.4.13, שלחה המשיבה 1 העתק מההסכם החתום עם טר"ם למשרד הבריאות. העותרת הייתה מודעת לכך שסד הזמנים מהווה שיקול מכריע מטעמי האינטרס הציבורי, והדבר מצא ביטוי הן במסמכי המכרז והן בפרוטוקול הדיון בעתירה הקודמת. מעבר לכך, ישנו שיהוי אובייקטיבי, הואיל ומדובר בפרויקט בהשקעה של מיליוני שקלים מכספי הציבור המונח על הכף, וייגרם נזק עצום אם תיעצר בניית המרכז הרפואי. העתירה נגועה בחוסר ניקיון כפיים, ונגועה לכל אורכה באי דיוקים, בין היתר, צירפה בנספח 20 לעתירה - שעניינו "הצעות השירותים המורחבים" רק חלק מהצעתה של טר"ם, ולא צירפה את הנספח המפרט את כל השירותים הניתנים כסטנדרט בכל סניפיה, זאת ככל הנראה מתוך רצון ליצור מצג שווא לפיו הצעת ביקור רופא אינה נופלת מהצעת טר"ם. ב. בעניין הערבות, הרי שכתנאי לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע, היה על כל אחת מהמציעות לצרף להצעה ערבות בנקאית בשיעור של 10% מהתמורה השנתית בתוספת מע"מ שתוקפה תעמוד ל-90 יום לפחות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות המכרז, היינו, עד ליום 19.5.13, כאשר לעירייה תהא הסמכות להאריך את תוקף הערבות באמצעות הודעה לבנק שינפיק את הערבות, זאת לפי תנאי המכרז ובנוסח מסמך ה'1 למסמכי המכרז. בעניין זה, הרי שב"כ המשיבה 1 שלח ביום 4.3.13 מכתב אל המציעות הפוטנציאליות בו ציין כי נפלה טעות במכרז בציון המדד לפי חודש ספטמבר בעוד שהמדד היסודי צריך להיות לפי מדד דצמבר 2012, ובעקבות מכתב זה, אישרה העירייה למציעות לתקן את נוסח הערבות שבמסמך ה'1 אך ורק לעניין מדד הבסיס. משכך, אימצה העירייה פרשנות סבירה של תנאי המכרז המקבלת את שתי הגישות לעניין תאריך פקיעת תוקף הערבות ולא לקבוע כי 2 הערבויות אינן עומדות בתנאי הסף. מעבר לכך, אין כל פגיעה בעקרון השוויון בכך שהערבות הינה לתקופה קצרה יותר, שכן העיריות הסמיכו את העירייה להאריך את תוקף הערבות בהודעה חד צדדית לבנק מנפיק הערבות עד למועד בו יבחר זוכה, וטר"ם החליפה את ערבות המכרז בערבות ביצוע קודם לפקיעת תוקף הערבות. כמו כן, מדובר במכרז מורכב, וככל שנפל פגם במועד פקיעת תוקף הערבות, הרי שהדבר נובע ממורכבות זו ומהצורך בהבהרות ובקביעת מספר אורכות להגשת ההצעות. ג. באשר למבנה המרכז הרפואי, הרי שבניגוד לעמדת העותרת, טר"ם ציינה בהצעתה על גבי טופס ההסכם, כי המבנה המוצע הינו שטח של 350 מ"ר בבית גבריאל, שטח שהינו כמעט כפול מהשטח המינימאלי הנדרש על פי תנאי המכרז. גם העותרת הציעה שטח בבית גבריאל, אולם השטח שהציעה היה 200 מ"ר בלבד, שהינו השטח המינימאלי. ד. עם ביטול המכרז הקודם, פורסם ביום 31.1.13 המכרז נשוא העתירה, כאשר למכרז הוגשו 2 הצעות, האחת - של העותרת והשנייה של המשיבה 2. אף שהעותרת הגישה הצעה נמוכה יותר מזו שהגישה טר"ם, הרי שטר"ם כללה בהצעתה שירותים מורחבים רבים, שזיכו אותה באחוז הפחתה גבוה, כך שהצעתה של טר"ם הפכה להצעה הזולה ביותר. בניגוד לטענת העותרת, הביקור במרפאת העותרת ומרפאות טר"ם נערך על ידי גב' שניר ועו"ד חיים שפירא, שהינו היועמ"ש לעירייה, כאשר לביקור במרפאת העותרת התלווה גם שי כהן, שהינו סמנכ"ל חטיבת מרפאות העותרת, ובביקור זה התרשמו הגורמים הנ"ל, כי טיב, איכות ומגוון השירותים הרפואיים המוצעים במרפאות טר"ם עולה על זה הקיים במרפאות העותרת, עד כדי כך שאין מקום להשוואה. טר"ם מספקת סטנדרט אחיד בכל סניפיה וטיפולים רבים ומגוונים העולים באופן מהותי על הנדרש על פי נספחי משרד הבריאות. כמו כן, בעיר פועלת מזה שנים רבות מרפאה של ביקור רופא, בה הרמה הינה ירודה מאוד בהיבט הצוות המקצועי, הציוד והשירותים, ומעבר לכך, פועלת המרפאה בדירת מגורים, ללא היתר וללא רישיון עסק כדין. באשר לניסיונו של המנהל הרפואי, בעוד שהמנהל המוצע מטעם טר"ם הינו מומחה בענף הרפואה הדחופה ומשמש כרופא בכיר לרפואה הדחופה בביה"ח שערי צדק ובעל ניסיון רב בתחום הרפואה הדחופה, המנהל המוצע מטעם העותרת הינו מומחה ברפואת ילדים, בהתמקדות בפגיה, עם ניסיון לא רב ברפואה דחופה, כאשר עיקר ניסיונו הינו ניהולי, ואין הוא עומד בתנאי המכרז, הואיל ולא ביצע את הקורסים וההשתלמויות הנדרשות. העותרת הגישה בהפרש של חודשיים הצעה הנמוכה בכ-70% מהצעתה במכרז הקודם, זאת בגין הצעה זהה כמעט לחלוטין. בנוסף, במסגרת המו"מ שנערך לאחר המכרז הקודם, עמדה העותרת באופן נחרץ על כך שאינה יכולה להפחית את ההצעה הכספית, שכן מדובר במחיר הפסד, ויש בנתונים אלו כדי לעורר חשש סביר לגבי אמינות ההצעה ויכולתה של העותרת לעמוד בהצעתה. באשר לטענת העותרת לאפליה, הרי שוועדת המכרזים פסלה במכרז הקודם את הצעת טר"ם ולא פסלה את הצעת העותרת, על אף שפנייתה אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז, בנוגע לקורסי ההכשרה. החלטות ועדת המכרזים התבססו על חוות דעת מקצועיות, ומעבר לכך, העירייה שמה דגש על איכות ההצעה, על מנת לספק לציבור את השירות הרפואי הטוב ביותר, ומקריאת ההצעות עולה כי הצעתה של טר"ם הינה הטובה ביותר. 4. טענות המשיבה 2- טר"ם טענות סף: א. יש לדחות את העתירה מחמת העדר עילה, שיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי, מחמת מעשה עשוי ומחמת מאזן הנוחות של המשיבה 2 ושל האינטרס הציבורי. מכרז זה ביקש לשנות באופן דרסטי את זמינות שירותי הרפואה הדחופה במרחב העירוני של קריית גת, וכן להעלות את רמת איכות השירות הרפואי הניתנת, זאת באמצעות הקמת מעין חדר מיון קדמי לתושבי העיר במתקן מודרני ששטחו 350 מ"ר, יתן מענה לתושבים ועשוי לחסוך נסיעה של כחצי שעה לבית החולים הקרוב, זאת שעה שעד כה הפעילה העותרת מרפאה מקומית לקבלת קהל הממוקמת בדירה פרטית ששטחה 60 מ"ר, והמספקת שירותים בסיסיים ביותר. העותרת ידעה שהמשיבה 2 זכתה במכרז ביום 17.3.13 ולא ביום 21.3.13, כפי שטענה, וכן הייתה מודעת לכך שעל הזוכה במכרז להפעיל את המוקד תוך 45 ימים ממועד ההתקשרות עמו, ועד למועד מתן הצו הארעי על ידי ביהמ"ש ביום 21.4.13, ביצעה המשיבה 2 את התחייבויותיה על מנת להקים במועד את המרכז לרפואה דחופה במועד לו התחייבה וברמת האיכות הגבוהה אותה הציגה בהצעתה, לרבות הכנת מכשור רפואי, תכנון אדריכלי בעלות של 40,000 ₪, החלה לבצע הכשרת צוות לחלק מצוות המוקד בעלות של כ-25,000 ₪, רכישת ציוד מעבדה בעלות של כ-100,000 ₪ ואף הגיעה לטיוטה אחרונה להסכם שכירות השטח בו יוקם המרכז לרפואה דחופה, ולמרות זאת, בחרה העותרת להשתהות ורק בחלוף 36 ימים ממועד זכיית המשיבה 2 במכרז, הגישה העותרת בקשתה, תחת הכותרת "בקשה דחופה". לטענת המשיבה 2, מדובר אפוא בשיהוי שמטרתו משיכת זמן מתוך רצונה של העותרת להמשיך ולהפעיל את העסק של מתן שירותי רפואה בקריית גת, דבר שהינו רווחי עבורה ואין לה אינטרס שתהיה לה תחרות, בניגוד לאינטרס הציבורי. ב. אין פגם בערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המשיבה 2, ומכל מקום, אין מדובר בפגם שבעטיו יש לפסול את ההצעה. התאריך האחרון לתוקפה של הערבות הבנקאית היה עד ליום 19.5.13, וכך נהגה המשיבה 2. אולם, משעה שנדחה המכרז מיום 17.2.13 ליום 7.3.13, הרי שעל המציעה היה לשנות את נוסח הערבות ולהחליט בעצמו כי עליו להגיש נוסח שונה ובו תאריך אחר מזה שהופיע במסמך ה'1. בנוסף, ביום 4.3.13, בוצע תיקון במדד היסודי לפיו תחושב ההצמדה בכתב הערבות, בעוד שתוקף הערבות לא תוקן ולא שונה דבר בנוסח הערבות. הודעה למציעים נמסרה לאחר שמועד הגשת ההצעות כבר נדחה ליום 7.3.13. העותרת בחרה להתעלם בעתירתה מהודעת המשיבה 1 ביום 4.3.13, דבר המהווה פגם חמור והסתרה מצד העותרת. לנוכח השינוי בחישוב המדד, נראה כי גם העותרת עצמה לא ידעה מה נוסח הערבות הנכון. על פי פסיקת העליון, כאשר מדובר בפרשנות של תנאי סף שאינו בהיר, יש להעדיף את הפרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז ומרחיבה את מעגל המשתתפים, כך שגם קבלת פרשנותה של העותרת אינה מובילה לפסילת הצעת המשיבה 2, ולכן לא ניתן היה לפסול מי מבין ההצעות שהוגשו במכרז בשל עילה זו (ראה: ע"א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל, פסקה 11, 9.12.99, וכן עע"מ 5949/07 אמישראגז - גז טבעי בע"מ נ' פז- גז (1993) בע"מ, 28.4.08). אין כל חשש לפגיעה בשוויון בשל הגשת כתב ערבות העומד בתוקפו עד ליום 19.5.13, שכן כאמור בסעיף 8(ה) למסמכי המכרז, התחייב כל מציע להאריך את תוקף הערבות לפי דרישה עד שייבחר הזוכה ויחתום על מסמכי ההתקשרות, כאשר העירייה עצמה רשאית בהתאם לסעיף 6 במבוא להצעה להאריכה באמצעות הודעה לבנק מנפיק הערבות. לאור זאת, הערבות שהגישה המשיבה 2 עומדת בתנאי הסף של המכרז, וגם לו היה מדובר בפגם, הרי שמדובר בפגם הניתן לתיקון. ג. יש לדחות את טענות העותרת (סעיפים 85-92 לעתירה), לפיהן ניסיון המשיבה 2 מתבסס על ניסיון חברות אחרות, שכן מדובר בטענה שנבדקה, בהתבסס על חיפוש במאגרי רשם החברות, שאינו מתעד את המידע הרלוונטי לטענה זו. המשיבה 2, שהינה טר"ם בע"מ, ח.פ. 511290967, היא למעשה מהווה המפעילה והמנהלת של כל מוקדי טר"ם שצוינו בהצעתה ובכלל, והיא המעסיקה את כל הרופאים, המנהלים ואנשי הסגל המקצועי בכל המוקדים שאוזכרו. לאור זאת, אין ספק שהניהול המקצועי שייך לטר"ם כאמור בהצעה ועל פי תנאי המכרז. ד. באשר לניסיונו של המנהל הרפואי מטעם המשיבה 2, הרי שבולט חוסר ניקיון הכפיים של העותרת, שכן צורפו כל התעודות הרלוונטיות לגבי ההכשרה, כאשר נדרש ע"פ תנאי המכרז כי תהא הכשרה בקורס ACLS וקורס PALS. קורס PALS הינו קורס הכשרה בהחייאת ילדים, בעוד ש-APLS הינו קורס שעניינו רפואה דחופה בילדים, לרבות כל תכני ההחייאה ותכנים נוספים והוא מהווה תנאי להתמחות ברפואה דחופה, משכך ברי כי המנהל הרפואי עבר גם הכשרה בPALS. מעבר לכך, העותרת פטרה עצמה מצירוף מסמכים באשר לניסיון מנהלה הרפואי, ותמוהה טענתה כי המנהל הרפואי מטעמה פטור כלל מהחובה המכרזית המפורשת לצרף אישור בדברים שני הקורסים האמורים. ה. באשר לחתימה על גבי ההצעה, הרי שלמסמכי העתירה צורף מסמך הכולל אישור עו"ד המאשר כי חתימתו של יוסף ג'מאל מחייבת את המשיבה 2 והדברים מובהרים באישור עו"ד במסמכי ההצעה (נספח 5), ואין כל בסיס לטענת העותרת כי הושמט אישור בדבר זכויות חתימה. ו. המשיבה 2 נחשבת לגורם המוביל בתחום הרפואה הדחופה בישראל, כאשר המרכזים המופעלים על ידיה דומים לחדרי מיון ולא לחדרי רופא קהילתיים, כאשר היא המעסיק הגדול ביותר של רופאים מומחים לרפואה דחופה ומקיימת הכשרות והדרכות מקצועיות בעבור גופים ומוסדות דוגמת משרד הבריאות, בתי ספר וכו', וכן מפעילה מחלקת מחקר העורכת ומפרסמת למעלה מ-15 מחקרים מדעיים בשנה בתחום הרפואה הדחופה. העותרת לא זכתה בהצעתה במכרז הואיל ואינה יכול לספק את השירות המבוקש, מה גם שקיימים פערי איכות עצומים לעומת הצעת המשיבה 2, אשר מפעילה זה מכבר מוקדי רפואה דחופה מודרניים הן בבני ברק/רמת גן (בשיתוף עם בית חולים איכילוב), הן שלושה מרכזי רפואה דחופה, כשאחד מהם בשיתוף עם בית חולים שערי צדק, והן במודיעין, בית שמש ובכרמיאל. חוות הדעת המקצועית שניתנה בעניין, קבעה כי הצעת המשיבה 2 גבוהה ב- 2.5% במדד האיכות על הצעת העותרת, נוסף להיותה גם ההצעה הזולה יותר לפי המדדים שנקבעו במכרז ולאור הפער בין היקף השירותים הרחב אותו מציעה המשיבה 2 לעומת היקף השירותים הדל שמציעה העותרת, בגין זאת הוחלט כי הצעת המשיבה 2 תתקבל, ומשכך מדובר בהתקשרות מחייבת. מדובר בהחלטה ראויה, סבירה ונכונה המקיימת באופן ראוי את כללי המכרז לטובת האינטרס הציבורי, בשים לב שמדובר בהצעה הטובה והזולה יותר. באשר לשקלול הצעת המחיר, הרי שמסמכי המכרז קבעו את אופן ניקוד ההצעות מבחינת רכיב המחיר ורכיב האיכות, כאשר ביחס למחיר, נקבע במסמכי המכרז (נספח ז' - סעיפים 3-4), כי לצורך ההשוואה במחיר יופחת אחוז מסוים ממחיר ההצעה הסופית שישקלל את היקף השירות הנוסף שהוצע במסגרת ההצעה, שהינו מעבר לסל הבסיסי. בשקלול ההצעה הסופית, הצעת המשיבה 2 עמדה על 1,140,000 ₪, בעוד הצעת העותרת עמדה על 1,219,000 ₪. באשר לרכיב האיכות, הרי שנקבעו קריטריונים ומדדי איכות מפורשים לבחינת ההצעה, כאשר חוות הדעת ניתנה על ידי הגב' שניר, שהינה מנהלת המחלקה לבריאות הציבור בעירייה, אשר ניתחה את ההצעות וסיירה במרפאות השונות. כן הוגשה חוות דעתו של עו"ד שפירא, שהינו היועמ"ש לעירייה, ושתי חוות הדעת שהוגשו קבעו באופן חד משמעי כי הצעת המשיבה 2 הינה הטובה והזולה ביותר, הן מבחינת היקף השירותים הרפואיים המוצע, הן מבחינת שטח המרפאה שהוצע והן לאור העובדה שהמנהל המוצע מטעם המשיבה 2 הינו בעל התמחות ברפואה דחופה וניסיון בתחום, בעוד שהמנהל שהוצע מטעם העותרת הינו של מנהל בעל התמחות ברפואת ילדים ונאונטולוגיה (יילודים ופגים). בניתוח השירותים המורחבים הצעת המשיבה 2 נוקדה בציון 24%, בעוד הצעת העותרת נוקדה בציון 5.5%, ובאשר לאיכות ההצעה, קיבלה המשיבה 2 ציון של 38% בעוד העותרת קיבלה 15%. 5. דיון א. בעניין השיהוי ונימוקי סף אחרים, אין מקום לדחות את העתירה מנימוק זה, שכן העותרת קיבלה תשובה פורמאלית על זכיית המשיבה 2 רק ביום 21.3.13, אף שהמכתב נשא תאריך של יום 17.3.13, מכתבה של העותרת בו ביקשה לעיין במסמכים הרלוונטיים הוצא למשיבה 1 ביום 24.3.13, , ומאחר ועובדי העירייה היו בחופשת הפסח, העתירה הוגשה ביום 18.4.13. כמו כן אין מקום לדחות את העתירה מנימוקי סף אחרים. ב. באשר לערבות, תוקף הערבות של משיבה 1 היה עד ליום 19.5.13, בהתאם למועד המקורי שנקבע בתנאי המכרז. בהמשך נדחה המועד האחרון להגשת הצעות המכרז ליום 7.3.13, כפי שנטען על ידי הצדדים ( במכתב מיום 19.2.13 ( נספח 2 לעתירה ) נאמר שהמועד הוארך עז ליום 3.3.13, אך אין בכך כדי לשנות את המצב העקרוני. ביום 4.3.13, בוצע על ידי המשיבה 1 תיקון במדד היסודי, לפיו תחושב ההצמדה בכתב הערבות, בעוד שמשיבה 1 לא התייחסה בהודעתה לצורך לעדכן את מועד התוקף של הערבות, כאשר ההודעה למציעים נמסרה לאחר שמועד הגשת ההצעות כבר נדחה ליום 7.3.13. במצב זה החליטה המשיבה שלא לפסול ערבויות בין שהתייחסו למועד התוקף המקורי ובין שהתייחסו למועד המוארך. אכן הפירוש המוצע על ידי העותרת נראה לי הפירוש הנכון, לאור הוראות המכרז, כאמור בטענות העותרת בסעיף 2.א דלעיל , ומדובר בפגם בערבות שנחשב לתנאי סף מהותי, שאין לסטות ממנו, למעט מקרים חריגים, אך בשים לב לכך שמועד התוקף של הערבות נעשה על פי הטופס של מסמכי המכרז , בו צוין המועד המקורי, ובשים לב לכך שגם משיבה 1, שהודיעה למציעים על הצורך לעדכון הערבות עקב שינוי במדד הבסיסי, נמנעה מלהודיע על הצורך בעדכון מועד התוקף של הערבות, נראה לי שמדובר בטעות שנראית על פניה כטעות בתום לב, שניתנת הייתה לתיקון, בלי לפגוע בשוויון בין הצדדים, ובנסיבות העניין נראה לי שאין מקום להיענות לסעדים המבוקשים מסיבה זאת. ג. באשר לזכיית המשיבה 2 כמציעת ההצעה הזולה ביותר, המהווה כ-45% מהניקוד הנלקח בחשבון לאמות המידה במכרז, נראה לי כי בנסיבות העניין, אף שהעותרת הגישה הצעה נמוכה יותר מזו שהגישה המשיבה 2, הרי שכעולה מנספח ז' - סעיפים 3-4 למסמכי המכרז, נקבע כי לצורך ההשוואה במחיר יופחת אחוז מסוים ממחיר ההצעה הסופית שישקלל את היקף השירות הנוסף שהוצע במסגרת ההצעה, שהינו מעבר לסל הבסיסי שיינתן. לאור זאת, הואיל והצעת המשיבה 2 גילמה שירותים מורחבים רבים ומפורטים, כך הפכה הצעתה להצעה הזולה ביותר ובעלת ניקוד גבוה מזה של העותרת. לאור זאת, נראה לי כי אין להתערב בהחלטת משיבה 1 בקשר לכך. ד. בעניין עמידת המנהל הרפואי המוצע בדרישות המכרז, נראה לי שלאור הסבריהם של המשיבים בקשר לכך, אין מקום להתערב בהחלטת משיבה 1 בקשר לכך. ה. באשר לדרישת המבנה והחתימות, נראה לי כי אין להתערב בקביעת משיבה 1 בקשר לכך. ו. בעניין החתימות, הרי שכעולה מסעיף 4.א.10 הקובע אילו אישורים, חתימות והחלטות דירקטוריון צריך לצרף על מנת שהמציע יהא קשור ומחויב בהצעתו תאגידית ומשפטית, ואישור שכזה צורף ע"י המשיבה 2 לרבות חותמת תאגיד, זהות החותם ואישור החלטת הדירקטוריון להתקשר בהצעה במכרז זה. ז. כמו כן, ראוי היה כי המשיבה 2 תצרף את התשריט למבנה להצעתה, גם אם היה ברור לצדדים במה מדובר, וכן היה ראוי לבחון את שיקול הדעת שניתן לניקוד המתייחס למבנה בלי שניתן פירוט שכזה, לעומת הפירוט שצירפה העותרת, אך בסופו של יום, ההחלטה התייחסה למכלול עניינים, כדוגמת שטח המבנה, מיקומו והשירותים שיינתנו בו, ואין מקום להתערבות שיפוטית בעניין זה. ח. באשר לניסיון בניהול סניפים אחרים, נראה לי שאין להתערב לאור הסבריהם של המשיבים. לאור האמור, אני דוחה את העתירה, את העתירה ביחס לסעדים המבוקשים, ולאור הפגמים שנמצאו גם בהתנהלות המשיבים, אני נמנע מחיוב בהוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו. כל צד יישא בהוצאותיו. רפואהמכרז