ניגוד עניינים בגיבוש תכנית מתאר

דוגמא לפסק דין בנושא ניגוד עניינים בגיבוש תכנית מתאר: העתירה בתמצית בפני עתירה של תושבים מהישוב חורפיש, במסגרתה ביקשו העותרים שורה של סעדים המופנים כנגד ועדת היגוי בינמשרדית אשר שקדה על הכנת תכנית מתאר לחורפיש וכן כנגד הגורמים האחרים. המשיב 1 הוא יו"ר המועצה המקומית חורפיש. המשיב 4 הוא מהנדס המועצה. עיקר טענות העותרים מופנות כנגד מעורבותם של משיבים אלו בגיבוש תכנית המתאר, מאחר ולטענתם פועלים אלו תוך ניגוד עניינים, בהיותם בעלי מקרקעין ונכסים אחרים, אשר תכנית המתאר המוצעת אמורה להשפיע ולהשביח את אותם נכסים. במסגרת העתירה ביקשו העותרים לקבל פרוטוקולים ומסמכים שונים שהובאו בפני ועדת ההיגוי וכן לקבל מידע בכל הנוגע לפירוט של זכויות בעלות במקרקעין שיש למשיבים 1 ו-4 בקרקעות ובנכסים שבתחומי חורפיש, כל זאת כדי לבחון אפשרות שהם פועלים תוך ניגוד עניינים. עוד ביקשו העותרים כי בית המשפט יורה למשיבים 1 ו-4 להימנע מכל מעורבות ישירה או עקיפה בהכנת תכנית המתאר הנ"ל בהיותם נגועים, כך נטען, בניגוד עניינים. בנוסף התבקשו המשיבות 5 ו-6 שלא לקבל ולא לדון בתכנית המתאר המוצעת. בטרם דיון, הודיע ב"כ העותרים כי הוא מבקש למחוק את המשיבות 5 ו-6 מהעתירה. במהלך הדיון בפני השתנה, למעשה, הסעד המבוקש, באופן שבו ביקש ב"כ העותרים כי בטרם יושלם הדיון בהצעת ועדת ההיגוי הבינמשרדית לתכנית המתאר, כי יתקיימו דיונים נוספים, אליהם יזומנו נציגים נוספים של המועצה המקומית או תושבי הישוב. לאחר ששמעתי את טענות ב"כ הצדדים, ובהתאם לסמכויותיי לפי תקנה 7(2) לתקנות בתי המשפט המנהליים (סדרי דין), התשס"א - 2001, אני מורה על דחיית העתירה על הסף. נימוקי בית המשפט כאמור, עיקר טענותיו של ב"כ העותרים מתמקדות בנושא של ניגוד עניינים, כאשר הוא טוען שראש המועצה, המשיב 1, ומהנדס המועצה, המשיב 4, נגועים בניגוד עניינים, בהיותם בעלי נכסים בתחומי חורפיש. כדוגמה לכך, הצביע ב"כ העותרים על סעיף 5.5 בתכנית המתאר שהוגשה על ידי ועדת ההיגוי, שם נאמר בפרק "כלכלה ותיירות", כי אין צורך לתכנן ולאפשר הקמתו של מלון נוסף בשלב זה, מאחר ואושרה כבר בנייתו של מלון בן 80 חדרים. לטענתו, מדובר במלון שאושר לבנייה למשפחתו של ראש המועצה, המשיב 1, ולמעשה, תכנית המתאר מבקשת ליצור מונופול לאותו מלון. לא שוכנעתי, על פניו, כי מדוגמה זו ניתן להסיק כי ראש המועצה פעל בניגוד עניינים. בהמשך לאותו סעיף, מוצע גם להקים חמש מלוניות בנות 11 עד 24 יחידות אירוח כל אחת, וכן מומלץ לאשר הקמתן של 250 יחידות אירוח ("צימרים"). ניתן, אם כן, לראות כי התכנית לכשעצמה מציעה מגוון של סידורי הלנה לתיירים, חלופיים למלון הנ"ל. כך שהמסקנה שמדובר בפעולה תוך ניגוד עניינים לשם יצירת מונופול אינה מסקנה מובנת מאליה. בכל מקרה, ובטרם אתייחס לעתירה, יובהר כי פעילות של ניגוד עניינים אסורה. ככל שקיים ניגוד עניינים, הרי שעל ממלא תפקיד במסגרת שלטונית להימנע מלפעול תוך ניגוד עניינים. כאשר קיים חשש לניגוד עניינים עליו גם להצהיר על כך במסגרת המוסד בו הוא ממלא תפקיד. עם זאת, ויש להביא את הדבר בחשבון, הגורמים המוסמכים והראויים לפעול בשם המועצה המקומית הם ראש המועצה ומהנדס המועצה. שניהם, מטבע הדברים, תושבי הישוב. יצוין כי העותר 1 היה בעבר ראש מועצה ויש להניח כי גם הוא בעל נכסים בתחומי הישוב חורפיש, כך שאם היה הוא מכהן בתפקיד, הרי שגם אז הייתה מתעוררת אותה בעיה של ניגוד עניינים אפשרי. בכל מקרה, אינני קובע כי במקרה שבפני, אכן פעלו המשיבים 1 ו-4 תוך ניגוד עניינים, ואולם ראוי להבהיר כי פעולה כזו אסורה. מכאן אתייחס לטעמים לדחיית העתירה על הסף. העתירה מבקשת, למעשה, למנוע את השלמת הכנת ההצעה לתכנית מתאר על ידי ועדת ההיגוי, כאמור מטעמים של ניגוד עניינים בפעולתם של המשיבים 1 ו-4. כפי שעולה מהמסמכים שבפני, ועדת ההיגוי, אשר פעלה כשלוש שנים על הכנת תכנית המתאר, סיימה כבר את עבודתה. תכנית המתאר כבר הושלמה, והיא בדרכה לועדה המחוזית לתכנון ובניה, אשר עליה לבחון את התכנית ולשקול אם לאשר את הפקדתה. מכאן שככל שהעתירה נוגעת לועדת ההיגוי, הרי שהעתירה כבר מאוחרת, הוגשה בשיהוי רב ומדובר במעשה עשוי. מעבר לכך, דיוני ועדת ההיגוי נמשכו למעלה משנתיים. במהלך כל אותם דיונים, בוצע גם הליך של שיתוף הציבור. הציבור הוזמן להופיע בפני הועדה ולהשמיע את עמדותיו. חלק מהעותרים אף עשו כן. בשום שלב לא פנו העותרים או מי מהם אל הועדה בבקשה לפסול מי מחברי הועדה, מטעם של ניגוד עניינים. מכאן שככל שהדבר נוגע לחברות המשיבים 1 ו-4 בועדה והעלאת טענות לעניין זה, הרי שמדובר בשיהוי קיצוני. אציין לעניין זה, כי ועדת ההיגוי מונה 21 נציגים, מהם שני נציגי המועצה המקומית, שהם המשיבים 1 ו-4, ועוד 19 נציגים שונים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות גובלות ועוד גורמים כאלה ואחרים, כאשר יו"ר הועדה הוא נציג מנהל התכנון במשרד הפנים. כאמור, בשום שלב לא הייתה פנייה, בין אם לועדה ובין אם למשרד הפנים, בעניין ניגוד עניינים, כך שהעלאת הנושא במסגרת עתירה, ככל שהדבר נוגע לדיוני ועדת ההיגוי, נגוע בשיהוי, ובנוסף גם נגוע בפגם של אי-מיצוי הליך מנהלי. היה על העותרים לפנות כאמור, ולו הייתה מוגשת פנייה, היא הייתה נבחנת על ידי הועדה לניגוד עניינים שבמשרד הפנים, והחלטתה הייתה קובעת לעניין השתתפותם של המשיבים 1 ו-4 בועדת ההיגוי (או כל אחד אחר מחברי הועדה). משלא נטענו הטענות בשלב בו החלה ועדת ההיגוי לפעול, ולמעשה לא נטענו עד שסיימה את פעולתה, הרי שמדובר באי-מיצוי הליך מנהלי, וגם מטעם זה דין העתירה להידחות. מעבר לכך, התכנית הועברה כעת לבחינת הועדה המחוזית לתכנון ובניה. הועדה המחוזית לתכנון ובניה אמורה לדון בשלב הראשון בעצם הפקדת תכנית המתאר. גם בדיון זה ניתן יהיה לשמוע את עמדת העותרים, ובמסגרת זו יוכלו העותרים להעלות גם טענות תכנוניות וגם טענות בדבר חוקיות תכנית המתאר המוצעת, ככל שסבורים הם כי נפל פגם בחוקיות התכנית, עקב ניגוד עניינים של חלק מחברי ועדת ההיגוי. מכאן שככל שהדבר נוגע להמשך הליך הטיפול בתכנית, הרי שהעתירה מוקדמת, ועל העותרים לפנות לועדה המחוזית ככל שיש להם טענות כאלה או אחרות. למעלה מן הצורך נוסיף, כי גם אם יאושר שלב ההפקדה, ועד כמה שהובהר, הנושא עוד רחוק, הרי שפתוחה בפני העותרים, כמו כל תושב אחר בחורפיש, הדרך להתנגד לכל אחד מפרטי התכנית, וזאת בדיונים בפני ועדות התכנון והבניה ובהתאם להליכים המפורטים בהוראות חוק התכנון והבניה. מכל הטעמים הנ"ל, אין מקום להיזקק כעת לעתירה, ודינה להידחות. סיכום אשר על כן, תוך הבהרה כי פעולה בניגוד עניינים היא פעולה פסולה, ותוך הבהרה כי שמורה לעותרים הזכות להעלות טענות לעניין ניגוד עניינים של המשיבים 1 ו-4 (או כל ממלא תפקיד אחר בועדת ההיגוי או בדיונים בעתיד בפני ועדות התכנון והבניה), דינה של העתירה להידחות. אבהיר עוד, כי אינני קובע דבר בכל הנוגע לעצם אמיתות טענת ניגוד העניינים. עניין זה ייבחן על ידי הועדה המחוזית לתכנון ובניה במסגרת דיוניה לאישור התכנית, ככל שתועלה טענה בפניה. מובן גם, כי בעתיד תהיה פתוחה הדרך בפני העותרים לפנות בעתירה מתאימה לבית משפט מוסמך, וזאת לאחר שיושלמו כל הדיונים בפני ועדות התכנון והבניה. לעת הזו, מכל הטעמים שפורטו, דינה של העתירה להידחות, וכך אני מורה. העותרים יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות המשיבים 1, 2 ו-4 ביחד ולחוד, בסכום כולל של 7,000 ₪ וכן בהוצאות המשיבה 3, בסכום כולל של 7,000 ₪. סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. תוכנית בניהבניהתכנית מתארניגוד עניינים / אינטרסים