סיווג ג5

דוגמא להחלטה בנושא סיווג ג5 קבלנים: בקשה לעיכוב ביצוע או לסעד זמני בערעור. המבקש טען כי הוא עומד בראש קבוצת חברות העוסקות בבנייה למגורים. למבקש עצמו היה בעבר סיווג אישי של ג'5 בענף הבנייה. לטענתו, סיווג זה נמחק בשלב מסוים מסיבות שאינן ידועות לו, והוא קבל סיווג ג'5 בהיותו בעל שליטה ומחזיק במחצית מניות חברת כדורי את דוד חי חברה להשקעות ובנין בע"מ (להלן: "חברת כדורי חי"). בחודש יוני 2012, פנה הרשם אל המבקש והודיע לו כי עליו להוכיח את ניסיונו וכושרו במקצועי. המבקש העביר לטענתו מסמכים למשיב המעידים על ניסיונו הרב בבנייה. ביום 14.11.12 ניתנה החלטת הרשם לפיה הורד הסיווג של המבקש מסיווג ג'5 לסיווג ג'1. ערר שהוגש על החלטה זו נדחה על ידי ועדת הערר, ועניינו של הערעור דנן הוא בהחלטתה זו של ועדת הערר. המבקש טען כי הורדת הסיווג נעשתה מטעמים טכניים: אי קבלת מענה למכתבי הרשם שנשלחו, לגישת המבקש - לכתובת שגויה; ,ומחיקה של חברה פעילה - ולא מטעמים מהותיים. טעמים טכניים אינם מצדיקים את הפגיעה החמורה במבקש. עוד נטען כי טענת הרשם לפיה המבקש לא המציא מסמכים המעידים על "ביצוע עצמי" מנוגדת לזכות המבקש לפעול באמצעות חברות. המבקש הוסיף כי סיווגן של החברות ניתן להן בזכות כישוריו של מי שעומד בראשן - הוא המבקש. עוד נטען כי המבקש הוכיח כי הוא עמד בתנאי תקנה 7(א)(3) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) תשמ"ח - 1988 (להלן: "תקנות הסיווג"), שכן הוא מחזיק במחצית ממניות חברת כדורי חי ונרשם לפי תקנה זו. לגישת המבקש, מעמדה של חברה כדורי חי אינו רלוונטי לאחר רישומו של המבקש שכן הוא קבל את הסיווג על בסיס מצב החברה ב-4 השנים שקדמו לרישום. עוד ציין המבקש כי הרשם רשאי לערוך בדיקות מעקב ולדרוש הוכחה של ביצוע עבודות, אולם אם הוא מתרשם כי הנבדק לא עמד בנטל, הוא רשאי להוריד את הסיווג לכל היותר בדרגה אחת, מכוח תקנה 10א(א) לתקנות הסיווג. לכן, הורדת הסיווג ב-4 דרגות נעשתה בחוסר סמכות. המבקש טען כי אין מקום לקבוע כי ניתנה לו ההזדמנות להוכיח את ניסיונו, שכן מכתבי הרשם נשלחו לכתובת שגויה, ועל כל פנים אין מקום לשלול בשל כך מהמבקש את האפשרות להמשיך להקים פרויקטים של בניה שרבים נסמכים עליהם. המבקש טוען כי הורדת הסיווג אינה עולה בקנה אחד עם תכליתו של חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, והיא פוגעת בחופש העיסוק של המבקש באופן בלתי סביר ובלתי מידתי. המבקש מוסיף וטוען כי יש לקבל את בקשתו מנימוקים של מאזן הנוחות. זאת משום שאם הבקשה לא תתקבל, תיגרם לו פגיעה אנושה, וכך גם לצדדים שלישיים רבים נוספים שהסתמכו על סיווגו של המבקש - מינהל מקרקעי ישראל, עובדים של המבקש, קבלני משנה שהוא נעזר בהם, רוכשי דירות, ספקים ומלווים. המשיב השיב לבקשה. הוא טען כי סיכויי הערעור הם נמוכים. לטענתו, המבקש בקש סיווג ג'5 בשנת 2007 לאור היותו מחזיק ב-50% ממניות חברת כדורי חי. הסיווג הזה אושר ביום 19.4.07. המבקש היה צריך להודיע לרשם על כל שינוי במבנה החברה. הרשם פנה אל המבקש ביום 17.1.11 לאחר שחברת כדורי חי נמחקה מפנקס הקבלנים. לכן - כך ציין הרשם, המבקש אינו עומד עוד בתנאים על פיהם אושר הסיווג. למבקש ניתן פרק זמן של 30 יום להעלות טענותיו, אך הוא לא עשה כן. לפנים משורת הדין נשלח לו מכתב נוסף ביום 18.6.12, ואף על פי כן המבקש לא הוכיח כושר ביצועי כלשהו. המבקש פנה אל הרשם רק ביום 10.7.12 וציין כי הוא יזם 3 פרויקטים בהונגריה, וכי זכה במכרז בשנת 2010 המבוצע על ידי חברת יסעור. סיווגה של חברת יסעור ירד בשנת 2006 מסיווג ג'5 לסיווג ג'1 משום שסיווגו של המבקש ירד באותה תקופה. הוועדה המייעצת לרשם החליטה ביום 30.10.12 כי סיווג המבקש ניתן לו בהיותו בעלים של 50% ממניות חברה שרישומה בוטל בשנת 2011. הוועדה המליצה לא לאשר את הסיווג למבקש, משום שהוא לא עמד בתנאים הנדרשים לסיווג ג'5. המלצת הוועדה התקבלה על ידי הרשם, וסיווג המבקש נקבע להיות ג'1. המשיב טען כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתו בזה של הגוף המנהלי שקבל את ההחלטה המנהלית. כן נטען כי לזכות הגופים המנהליים עומדת חזקת תקינות המעשה המנהלי. המבקש לא הוכיח כי נפל פגם בהחלטות השונות. באשר למאזן הנוחות, נטען כי המבקש הצהיר כי הוא פועל באמצעות חברת יסעור, ולכן הנזקים שנטענו על ידי המבקש לא יקרו. עוד נטען כי הותרת רישיונו של המבקש על כנו כאשר ועדה מקצועית בחנה זאת, עלול לגרום לנזק לציבור. לכן מאזן הנוחות מחייב דחיית הבקשה. בתגובתו לתשובה, טען המבקש כי הוא קבלן בעל ניסיון של עשרות שנים שבנה פרויקטים גדולים. סיווגו הורד שלא כדין. דחיית בקשתו לסעד זמני תגרום לו לנזקים עצומים. המבקש ציין כי לא ברור מדוע הרשם פנה אליו מלכתחילה שכן חברת כדורי חי נמחקה מהרישום רק ביום 5.6.11, מספר חודשים לאחר הפנייה הראשונה של הרשם למבקש ביום 17.1.11. המבקש חזר והפנה לפסיקה לפיה ביטול רישום של חברה שעל סמך סיווגה אושר סיווג מיוחד לקבלן, אינו שומט את הבסיס לסיווגו של אותו קבלן, וכן לטענה כי לכל היותר ניתן היה להוריד את הסיווג בדרגה אחת. המבקש חזר וטען כי הוא מנהל את עיסוקיו באמצעות חברות, לרבות חברת כדורי חי וחברות אחרות. לגישתו גם הסיווג של חברת יסעור שונה מטעמים טכניים של אי מענה לפניית הרשם, שלא ברור על סמך מה נעשתה. הוא הוסיף כי לא היתה כל תלונה לרשם על החברה. כך נוצר מצב שכל החברות שבאמצעותן פעל המבקש נמחקו מהפנקס ולא הותר לו לרשום חברה אחרת, כאשר המחיקה היתה בכול המקרים מטעמים טכניים. עוד ציין המבקש כי הוא אכן העביר לרשם מסמכים המעידים על ביצוע עבודות על שמו. החלטתו לפעול באמצעות חברות היא החלטה הנובעת משיקולים מסחריים, וזכותו לפעול באופן הזה. המבקש הוא העומד באופן אישי בראש קבוצת החברות אותה הוא מפעיל. הוא בעל ניסיון עתיר שנים בתחום הבנייה. לגישת המבקש, ההחלטה נושא הערעור היא נעדרת בסיס חוקי, והיא בלתי סבירה באופן קיצוני. אין זה נכון כי המבקש מהווה סכנה כלשהי לציבור. הוא קבלן ותיק שרשום שנים רבות כחוק. דיון לאחר עיון בבקשה ובתגובות, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי. כידוע, בבחינת בקשות כאלה, על בית המשפט לבחון את הסיכויים כי הערעור יתקבל, והן את מאזן הנוחות - קרי את הנזקים האפשריים למבקש אם הערעור יתקבל ולא יינתן סעד זמני- לעומת הנזקים שעלולים להיגרם אם הערעור יידחה ויינתן סעד זמני. באשר לסיכויי הערעור - אני סבורה כי הערעור אינו נעדר סיכוי. המבקש היה בעבר בעל סיווג ג'5 וכך אף לפחות חלק מהחברות בשליטתו. סיווג זה - כאשר ניתן - מעיד על כך כי המבקש היה בעל ניסיון שדי היה בו לקבלת הסיווג האמור. לא ברור מדוע הורד הסיווג של המבקש. אחת החברות בשליטת המבקש אכן נמחקה מהרישום, אולם ענין זה כשלעצמו אינו משפיע על שאלת ניסיונו של המבקש וכשירותו לבצע פרויקטים בסיווג גבוה. הסיווג של החברה האחרת - יסעור - שונה ככל הנראה לאור העובדה כי סיווגו של המבקש הורד. כך או כך, העניינים שתוארו לעיל שעשויים להשליך על סיכויי הערעור, יש בהם גם כדי להשליך על שאלת מאזן הנוחות. כך, העובדה כי לפחות בעבר היה המבקש מי שהרשם סמך על ניסיונו ועל יכולותיו כדי לתת לו את הסיווג הגבוה של ג'5, יש בה כדי להשליך גם על הנזק האפשרי שעלול להיגרם אם המבקש ימשיך להיות בעל סיווג כזה עד לתום הדיון בערעור. לענין זה יש לציין כי אין טענה לפיה המבקש קבל את הסיווג שלו מלכתחילה כתוצאה מתרמית כלשהי, אין טענה ביחס לתלונה שהתקבלה ביחס למבקש או אחת החברות בשליטתו. לכן ההנחה היא כאמור כי לפחות בעבר היה המבקש מי שהיה כשיר לביצוע עבודות בסיווג הגבוה. זאת ועוד, מלוח הזמנים שתואר בבקשה ובתגובות, עולה כי ממילא לא נשלל הסיווג מהמבקש בן לילה - אלא ניתנו למבקש על ידי הרשם הזדמנויות להוכיח את כשירותו, וזאת - לאורך פרק זמן לא מבוטל. לכן, הארכה מסוימת של פרק הזמן הזה עד תום הדיון בערעור, איננה מהווה נזק בלתי נסבל, גם לגישתו של הרשם. לעומת הנזק המסוים שעלול להיגרם לציבור אם הבקשה תתקבל - הרי הנזק למבקש אם הבקשה תידחה הוא נזק משמעותי. כך, לגישת המבקש בבקשה, הוא לא יוכל להמשיך לבנות פרויקטים שהוא החל בבנייתם, דבר שיסב נזק חמור הן לו עצמו והן לצדדים שלישיים הקשורים עמו בפרויקטים הללו (ובהקשר זה יובהר כי לגישת המבקש הן הוא עצמו והן כל החברות בשליטתו אבדו את הסיווג שלהן, ולכן הוא לא יוכל להמשיך לפעול גם באמצעות חברת יסעור). המבקש הפנה בבקשתו לאפשרות שיש לרשם להוריד את הסיווג בדרגה אחת, לאחר בדיקה (תקנה 19א(ג) לתקנות הסיווג). מאחר שבמקרה דנן הרשם ערך לגישתו בדיקה, שכתוצאה ממנה הוא היה סבור כי יש מקום להורדת הסיווג של המבקש - אני סבורה כי יש להיעתר לבקשתו החילופית של המבקש, ולהורות כי עד לדיון בערעור, יורד הסיווג של המבקש בדרגה אחת - קרי לדרגה של ג'4. הוצאות הבקשה ייבחנו על ידי בית המשפט במסגרת הדיון בערעור לגופו. סיווג קבלנים