עתירה נגד תוצאות מכרז

דוגמא לפסק דין בנושא עתירה נגד תוצאות מכרז: העתירה בתמצית: בפני עתירה המופנית כנגד תוצאות מכרז מס' 10/12, אשר פורסם על ידי המועצה המקומית בית ג'אן, זאת ככל שהוא מתייחס להצעות למתן שירותי הסעות לתלמידים לחינוך הרגיל בבית ג'אן (להלן: "המכרז"). יצוין כבר עתה כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות שכן לא נפל בהחלטת המשיבה 1 פגם המצדיק התערבות וביטול המכרז כבקשת העותרת. עוד יצוין כי במסגרת הדיון שהתקיים לפני ביום 4.9.12, ואשר נקבע לשם דיון בבקשה לצו ביניים שעניינו צו מניעה זמני, הסכימו ב"כ הצדדים כי התגובות שהוגשו לצורך הדיון בצו הביניים ייחשבו כאילו הוגשו תשובות לעתירה וכי בית המשפט יפסוק בהתאם לכתבי הטענות שבפניו והטיעונים שהושמעו. טענות הצדדים: העותרת והמשיבה 2 הן חברות לשירותי הסעה שהתמודדו במכרז נשוא העתירה לאספקת שירותי הסעות לתלמידי המועצה המקומית, המשיבה 1. העותרת טוענת כי יש לבטל את זכייתה של המשיבה 2 במכרז, שכן נטען כי מדובר בהצעה שנגועה בתכסיסנות וכי לאחר הפתיחה של תיבת המכרזים תיקנה המשיבה 1, המועצה המקומית, את הצעת המשיבה 2 באופן שלא תחרוג מהמחיר המירבי שנקבע במכרז. נטען כי בתנאי המכרז נכתב שהמחירים שצויינו על ידי המשתתף לא יעלו על המחיר ששולם על ידי הרשות בשנה שעברה ע"ס 8.48 ₪ לתלמיד. נטען כי המחיר המירבי הנ"ל כולל מע"מ וזה המחיר המלא ששילמה המועצה המקומית לעותרת בשנה שעברה. עוד נטען כי ביום 16.8.12 נפתחו ההצעות שהוגשו למכרז והוגשו שתי הצעות בלבד למתן השירותים לחינוך הרגיל - זו של העותרת וזו של המשיבה 2. נטען כי בהצעתה הכספית של המשיבה 2 נכתב 8.05 ₪ באופן עמום ומכוון ולא נכתב אם הסכום כולל מע"מ. העותרת טוענת כי יש בכך תכסיסנות שהרי הדבר מותיר מקום ל"משחק" עם סכום ההצעה לאחר מכן. עוד נטען כי לגבי הצעת המשיבה 2 נכתב בפרוטוקול הישיבה מיום 16.8.12 כי סה"כ ההצעה 8.05 ₪ פר תלמיד לפי נציג החברה לא כולל מע"מ. העותרת מציינת כי אין חולק שהצעתה הייתה גבוהה מזו של המשיבה 2 וחרגה מהסכום המירבי כהגדרתו בסעיף 3.4 למכרז. העותרת מסבירה כי לאחר שהובהר במפגש המציעים כי השנה יצטרכו המציעים להעמיד 10 אוטובוסים לצורך מתן השירותים (במקום 7 אוטובוסים שהועמדו בשנה שעברה) ולאחר בירור שערכה עם מנהל מחלקת החינוך הבינה העותרת שניתן לשקלל במחיר המירבי את תוספת האוטובוסים הנדרשת ולכן סברה שהיא לא חורגת מהמחיר המירבי. עם זאת, טוענת העותרת כי גם הצעתה של המשיבה 2 חרגה מהסכום המירבי ולכן מבוקש ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש. העותרת טוענת כי ביום 20.8.12 נערכה ישיבה נוספת של ועדת המכרזים ובפרוטוקול זה, ללא כל הסבר ונימוק, ובניגוד להצהרתו של נציג המשיבה 2 בישיבה הקודמת, נקבע לגבי הצעת המשיבה 2 כי הצעתה עומדת על סך 8.05 ₪ כולל מע"מ ולמעשה היא הזולה מבין שתי ההצעות. נטען כי בעת פתיחת ההצעה נציג המשיבה 2 טען שההצעה לא כוללת מע"מ ובכך נסתם הגולל על אי הבהירות ועל האפשרות למתן הבהרות נוספות. העותרת טוענת כי מהפרוטוקולים השונים שהוצגו בפניה נראה כי ועדת המכרזים של המועצה, לכאורה על דעת עצמה, קבעה כי ההצעה כוללת מע"מ והלכה למעשה שינתה בדיעבד את הצעת המשיבה 2 על מנת להתאימה למחיר המירבי ועל מנת להימנע מפסילתה. נטען כי לאחר הבהרת נציג המשיבה 2 בעת פתיחת ההצעות כי המחיר אינו כולל מע"מ לא הייתה למועצה זכות לבצע שינוי בהצעת המשיבה 2, בין אם על פי הוראתה ובין אם ללא ידיעתה. המשיבה 1, המועצה המקומית, טוענת כי פעלה על פי הדין ובמתחם שיקול הדעת שניתן לה, קיבלה את ההחלטה הנכונה והסבירה ביותר שניתן לקבל בנסיבות העניין, תוך התחשבות במכלול השיקולים והאינטרסים של כל המציעים ושל המועצה לשם השגת מירב היתרונות כמזמינת השירות. המשיבה 1 טוענת עוד כי העותרת נותנת שירותי הסעות תלמידים למשיבה 1 מזה שנים רבות ולה ידיעה מלאה על כמות האוטובוסים הנדרשים וגובה הסכום ששולם לה בשנה שעברה בסך 8.48 ₪ כולל מע"מ. נטען כי לאחר פתיחת תיבת המכרזים נמצא כי בחינוך הרגיל הוגשו שתי הצעות. אחת של העותרת והשנייה של המשיבה 2. עוד נטען כי עקב טעות קולמוס במכרז הושמטה המילה מע"מ כך שלא היה ברור אם ההצעה צריכה להיות כוללת מע"מ או בתוספת מע"מ. כן נטען כי לעותרת ידיעה בלעדית בשלב זה כי הסכומים אמורים להיות כוללים מע"מ וכי הסכום המירבי ששולם שנה שעברה, אשר נקבע במכרז, שולם כולל מע"מ. נטען כי אין לכל משתתף אחר ידיעה בלעדית זו. נטען כי על רקע ידיעה זו העותרת לא ביררה ולא התעניינה האם הסכום המירבי האמור במכרז כולל מע"מ והגישה את הצעתה בסך של 10 ₪ בתוספת מע"מ 11.6 ₪ פר תלמיד. המשיבה 1 טוענת כי הצעה גבוהה ובלתי סבירה זו של העותרת מצביעה על חשש לתכסיסנות שנועדה מראש לקבוע רף עליון חורג בעשרות אחוזים מהסכום המירבי, תוך הנחה כי תהיה אולי הצעת יחיד וכי פתיחת שנת הלימודים עלולה לגרום למועצה להתקשר עמה גם במחיר הגבוה או לא פחות מהמחיר המירבי שנקבע. זאת לאור העובדה שהעותרת הינה חברת אוטובוסים יחידה בבית ג'אן ומזה שנים רבות מהווה ספק יחיד ולמועצה לא הייתה ברירה אלא להתקשר עימה. נטען כי בהתנהגותה של העותרת דבק חוסר ניקיון כפיים וחוסר תום לב משווע ולפיכך מנועה היא מלבוא בשערי בית המשפט המנהלי ולעתור לסעד מן היושר. נטען כי העותרת מנועה מלטעון נגד המכרז לאחר שהתברר לה כי הצעתה נפסלה או לאחר שהשתתפה במכרז. נטען כי מצופה ממשתתף במכרז לעשות את כל הבירורים הדרושים לפני הגשת ההצעה ולא להשתתף במכרז ולאחר היוודע התוצאה להטיל דופן בעבודה של ועדת המכרזים, זאת להבדיל מהמשיבה 2 שערכה בירור טלפוני עם מזכירת המועצה וזו הודיעה לה בתום לב כי ההצעה לא כוללת מע"מ. עוד נטען כי העתירה נגועה בשיהוי שכן על העותרת היה להקדים ולעתור או לפנות לוועדת המכרזים בטרם נפתחה תיבת המכרזים או אפילו קודם לכן בטרם הגשת ההצעה לצורך תיקון הפגם, אך אם החליטה להגיש את הצעתה מבלי לפנות למשיבה תוך ידיעה מלאה כי שנת הלימודים בפתח, הרי שאין לה להלין אלא על עצמה. לכל הפחות נטען כי היה על העותרת להעלות את טענותיה לפני ועדת המכרזים בזמן אמת ולא לאחר שהמשיבה 2 כבר הוכרזה כזוכה. נטען כי חוזה ההסעות עם המשיבה 2 כבר נחתם והוא בבחינת מעשה עשוי שכל שינוי בו כרוך בטיעונים כבדי משקל. נטען כי אין מקום לביטול המכרז כעת ופרסום מכרז אחר תחתיו, לאחר שהצעות המציעים כבר ידועות לכל ותוך פגיעה בשוויון ובאינטרסים של המשתתפים. נטען כי מדובר בעניין טכני שבא על פתרונו בדיוני ועדת המכרזים והעותרת אחרה את המועד להעלות טענה זו. המשיבה 1 טוענת כי תנאי המכרז כפי שפורסמו על ידה מאפשרים לוועדת המכרזים מרווח שיקול דעת שיביא להשגת מירב היתרונות הן מבחינת איכות השירות והן מבחינת המחיר. נטען כי אמנם במכרז נקבע סכום של 8.48 ₪ פר תלמיד כסכום מירבי ממנו תינתן הנחה והינו בבחינת אומדן המשיבה 1, אך אין בקבלת הצעה החורגת מהאומדן ו/או הפחותה ממנו כדי לקבוע כי החלטת ועדת המכרזים חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות וכדי להביא לפסילת המציע. נטען כי סעיף ההצעה נשוא העתירה לא נקבע כסעיף סף שמביא לפסילה אוטומטית, אלא מהווה אומדן ולכן בחינת ההצעות בראי האומדן הינו עניינה של ועדת המכרזים בהסתמך על תנאי המכרז עצמו. נטען כי על פי תנאי המכרז ועדת המכרזים רשאית במסגרת מכלול שיקוליה לבחון כל הצעה שהיא ולאו דווקא לבחור את הזולה ביותר וניתן לדרוש פרטים והבהרות נוספות מכל מציע על מנת להביאם במסגרת שיקוליה לצורך קבלת החלטה. עוד נטען כי ועדת המכרזים רשאית להעניק יתרון כספי נוסף בשיעור של 10% על פני כל הצעה אחרת לכל מציע שהנהיג מערכת ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות (תקן ישראלי 9301), כאמור בסעיף 3.8 לתנאי המכרז הקבוע. נטען כי אין חולק כי המשיבה 2 בעלת תקן ישראלי 9301 אשר צורף להצעתה ולכן יש להעניק לה יתרון כספי נוסף בשיעור של 10%, דבר שגורם לכך שהצעתה תעמוד מתחת למחיר המירבי שנקבע. המשיבה 1 טוענת כי אין מחלוקת כי במכרז הושמטה המילה מע"מ כך שמבחינת הזוכה ההצעה לא כללה מע"מ אך מבחינת המשיבה 1 ההצעה הייתה אמורה לכלול מע"מ. נטען כי חוסר בהירות זה אינו אמור לפגוע בזוכה אשר הבהירה במועד פתיחת תיבת המכרזים כי הצעתה לא כוללת מע"מ. אי הבהירות לעניין המע"מ נדון בוועדת המכרזים. נטען כי בפני ועדת המכרזים עמדו שתי הצעות העולות על האומדן וכאשר ביום 20.8.12 התכנסה ועדת המכרזים לקבל החלטה, החליטה בסופו של דבר, לאחר ששקלה את כל השיקולים, לרבות עניין קיומו של תקן ישראלי 9301 אצל המשיבה 2, להמליץ על המשיבה 2 כזוכה במכרז. לאור החלטת ועדת המכרזים הנחה ראש המועצה את גזבר המועצה להודיע למשיבה 2 על זכייתה במכרז ולנהל עימה מו"מ למתן הנחה באופן שתעמוד אחר הצעתה לפני מע"מ ולהזמינה לחתימה על הסכם. מנהל המשיבה 2 אישר לגזבר את ההנחה ונערכה פגישה בה וידא ראש המועצה כי המשיבה 2 תעמוד בתנאי המכרז וביום 22.8.12 נחתם הסכם לפיו עלות ההסעות תעמוד על סך של 8.05 ₪ פר תלמיד. נטען כי בהחלטת ועדת המכרזים לא נפל כל פגם, לא כל שכן פגם שיכול להביא לבטלות המכרז. נטען כי התוצאה של ביטול מכרז היא סנקציה קשה שיש לנהוג בה בזהירות רבה ובאופן מצומצם. המשיבה 2 טוענת כי העתירה הוגשה בידי מציעה אשר מלינה על פגם כביכול בהצעת המשיבה 2 כאשר הצעתה שלה לקתה באותו פגם עצמו והיא לא נפסלה בגינו ובנסיבות חמורות משמעותית מאלה של המשיבה 2. על כן, נטען כי העותרת מנועה מלהעלות נגד המשיבה 2 את הטענה המתייחסת לאיסור חריגה ממחיר המקסימום. נטען כי משעה שהגישה העותרת הצעה שחרגה ממחיר המקסימום, הסכימה בכך שלא לטעון נגד פגם כזה בכל הצעה אחרת שתוגש למכרז. עוד נטען כי בסעיף 3.4 למכרז, העוסק במחיר, לא נכתב האם הסכום המירבי הינו כולל מע"מ והיות שהעותרת היא שסיפקה למשיבה 1 את השירותים בשנה שעברה, ידעה היא כי המועצה התכוונה ככל הנראה מלכתחילה לסכום הכולל מע"מ וחרף זאת הציעה סך מחיר של 10 ₪ לא כולל מע"מ. נטען כי המשיבה 2 לא ידעה מה הסכום ששולם בשנה שעברה והבינה כי הסכום שננקב במכרז הינו סכום מקסימלי ללא מע"מ והגישה הצעתה על בסיס הבנה זו. בהתאם לכך נטען כי המשיבה 2 הגישה הצעה נמוכה יותר למה שהבינה כמחיר המירבי. כמו כן, נטען כי בעת הכנת ההצעה למכרז פנתה עובדת של המשיבה 2 למזכירת המשיבה 1 ושאלה האם המחיר המירבי כולל מע"מ והיא נענתה טלפונית כי המחיר אינו כולל מע"מ. על כן, כאשר הגישה הצעתה סברה המשיבה 2 בתום לב שהמחיר בהצעה תואם לתנאי במכרז. נטען כי כאשר קיימים מספר פירושים סבירים ללשון המכרז יש להעדיף פרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותן. נטען כי אין עילה לפסילת הצעת המשיבה 2 אשר הוגשה בסבירות ובתום לב. עוד נטען כי בניגוד לנטען בעתירה נציג המשיבה 2 הודיע לוועדת המכרזים מיד כי הצעתה אינה כוללת מע"מ ולא הייתה כל כוונה להטעות. נטען כי התנהגותה של העותרת דווקא, אשר ידעה שהמחיר הנקוב כולל מע"מ, ובכל זאת הגישה הצעה שחרגה באופן משמעותי מהמחיר המירבי הינה נגועה בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים מובהק. המשיבה 2 טוענת כי גם כאשר הצעתה של המשיבה 2 הינה סכום שאינו כולל מע"מ, כאשר מפעילים את אמות המידה שנקבעו בסעיף 3.8 למכרז, היינו, מתן עדיפות של 10% לקבלנים בעלי תקן ישראלי 9301, אשר קיים אצל המשיבה 2, המחיר שהציעה המשיבה 2 בניכוי 10% עומד על 8.4 ₪, כלומר, פחות מן המחיר המירבי הנקוב במכרז ולכן ההצעה עומדת בתנאי הסף של המכרז. נטען כי אין הצדקה לפסילת הצעתה של המשיבה 2 ולא נפל פגם בהחלטת המשיבה 1 לאשר את ההצעה. עוד נטען כי לא הייתה כל מניעה חוקית שלאחר שנבחרה המשיבה 2 כזוכה ינהלו המשיבות מו"מ והמשיבה 2 תיענה לבקשת המשיבה 1 ותסכים להעמיד את הצעתה על סך 8.05 ₪ כולל מע"מ. דיון ומסקנות: לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהובאו לעיוני הגעתי למסקנה כי יש לדחות את העתירה שכן לא נפל במכרז או בהחלטת המשיבה 1 פגם המצדיק התערבות של בית המשפט לעניינים מנהליים. כידוע, לא כל פגם בהחלטה המינהלית, ככלל, ובהליך המכרז, בפרט, מביא להתערבות בית-המשפט בהחלטה המינהלית. רק פגם מהותי היורד לשורש העניין יוביל להתערבות האמורה. על התערבות בהחלטותיה של רשות מנהלית בענייני מכרזים חל הכלל שלפיו בית-המשפט הבוחן החלטה מינהלית אינו נכנס בנעלי הרשות ואינו קובע מהי ההחלטה שהוא היה מקבל בנסיבות האמורות, אלא הוא בוחן אם החלטת הרשות נתקבלה כדין ומשיקולים ענייניים, ואם מצויה היא במיתחם הסבירות. בענייני מכרזים אף נקבע כי גם כאשר פגם שנפל בהחלטת הרשות המנהלית הוא פגם מהותי, הנובע מטעות בתום-לב, ואין הוא גורם להפרת השוויון או לפגיעה בעקרון ההגינות, הרי שבית-המשפט לא ימהר להתערב בשיקול-דעת הרשות המנהלית כל עוד החלטתה אינה שרירותית או בלתי צודקת בעליל. ראו: ע"א 334/01 מדינת ישראל נ' אברהים אבו שינדי, פ"ד נ"ז(1) 883 (2003). ככלל, אין בית המשפט שם עצמו בנעליה של הרשות המנהלית ומחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה. רק סטייה מהותית מעקרונות היסוד של ניהול מכרז תקין תצדיק התערבות שיפוטית בהחלטת הרשות. ראו: עע"ם 3190/02 קל בנין בע"מ נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים בע"מ, פ"ד נ"ח(1) 590 (2003). במקרה זה, כאמור לעיל, ובנסיבות העניין, אינני סבור כי הפגם שנפל בכך שלא צויין במכרז האם המחיר המירבי כולל מע"מ, הינו פגם מהותי המצדיק התערבות. סבור אני כי יש לקבל את טענת המשיבות כי הסעיף המתייחס למחיר המירבי בתנאי המכרז אינו מציין האם המחיר המירבי כולל מע"מ או שאינו כולל מע"מ ובכך נפל פגם. עם זאת, אינני סבור כי מדובר בפגם המצדיק התערבות בדרך של ביטול המכרז. יש לקבל את טענת המשיבות כי כאשר קיימים מספר פירושים סבירים ללשון המכרז יש להעדיף פרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותן. מאחר שבלשון המכרז לא צויין האם המחיר המירבי כולל מע"מ, סבורני כי לא היה מקום כי ועדת המכרזים תפסול את הצעת המשיבה 2 רק משום שכאשר מוסיפים להצעתה מע"מ היא חורגת בכמה עשרות אגורות מהמחיר המירבי הרשום, אשר לא הובהר לגביו בתנאי המכרז האם הוא כולל מע"מ. כמו כן, המשיבה 2 טוענת כי פנתה טלפונית למזכירת המשיבה 1 וכי נאמר לה שהמחיר המירבי הנקוב במכרז אינו כולל מע"מ. כן מפנה המשיבה 2, בטיעוניה בפני, לסעיפים נוספים במכרז אשר מתייחסים למחירים שעליהם יתווסף מע"מ ויש בכך כדי להטעות ולגרום למשיבה 2 לסבור שהמחיר המירבי אינו כולל מע"מ. בנסיבות אלה, אני קובע כי לכאורה מדובר בטעות בתום לב ובפגם במכרז אשר איננו מצדיק ביטול המכרז. כמו כן, יש לקבל את טענת המשיבות כי ישנם טעמים טובים להכשרת הצעתה של המשיבה 2, כפי שנעשה בפועל, מאחר שזו לא חרגה מתנאי המכרז והטעות נעשתה בתום לב וכאשר מפחיתים מהמחיר שהציעה את 10% שיש להפחית מאחר שהיא אוחזת בתקן ישראלי 9301, המחיר שנקבה המשיבה 2 אינו עובר את המחיר המירבי שנקבע במכרז, גם כאשר מוסיפים לו מע"מ. בכל מקרה, הצעתה של העותרת, אשר הנסיבות מצביעות על כך שדווקא העותרת ידעה שהמחיר הנקוב במכרז הינו כולל מע"מ ואשר נקטה בכל זאת במחיר גבוה בהרבה מהמחיר המירבי שנקבע ואף גבוה בהרבה מהצעתה של המשיבה 2, הינה הצעה שאינה יכולה להתקבל. יש גם בסיס מוצק לטענת המשיבות כי העותרת נהגה בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים כאשר הציעה סכום כה גבוה, לאחר שבמהלך השנים האחרונות סיפקה שירותי הסעות למשיבה 1 וידעה כי המחיר הנקוב במכרז הוא ככל הנראה מחיר הכולל מע"מ. יש בהתנהלותה חסרת ניקיון הכפיים של העותרת, אשר ככל הנראה ידעה כי המחיר הנקוב במכרז כולל מע"מ ובכל זאת הציעה סכום כה גבוה ואשר לא התריעה על הטעות או הפגם במועד, אלא חיכתה לתוצאות המכרז, משום התנהלות חסרת ניקיון כפיים המצדיקה דחיית העתירה. לעניין זה נעיר כי העותרת לא סיפקה כל הסבר סביר כיצד זה הציעה את הצעתה החורגת משמעותית מהמחיר המרבי, כאשר ידעה בוודאות כי המחיר כולל מע"מ. אי מתן כל הסבר מחזק את הטענה כי מדובר בחוסר נקיון כפיים בדרך בו הציעה העותרת את הצעתה במכרז, כנראה בהנחה שתהיה זואת ההצעה היחידה שתוגש. לעניין דחיית עתירה בשל חוסר ניקיון כפיים בהתנהלות העותרת טרם להגשת העתירה ובהגשת העתירה ראו: בג"ץ 8918/03 סלים אסמעיל חסן נ' ועדת משנה לפיקוח, מועצת התכנון העליונה, המנהל האזרחי (לא פורסם, 7.6.09); בג"צ 584/04 העמותה למען כנסיית ישוע האדון (ע"ר) ואח' נ' המשרד לענייני דתות ואח', לא פורסם (2006); בג"צ 2038/06 ח'לוד בדיע חז'נה ואח' נ' שר הפנים ואח', לא פורסם (2006); בג"צ 4842/06 פלוני ואח' נ' שר הפנים ואח', לא פורסם (2007). יצויין עוד כי בכל הנוגע לטענת העותרת כי הצעתה נפסלה מאחר שהינה עולה על המחיר המירבי לא ניתן לקבל טענה זו מאחר שמפרוטוקול הוועדה עולה כי העותרת נפסלה מאחר שהצעתה הייתה גבוהה מאוד ולא מכיוון שעברה את המחיר המירבי וכן היו סיבות נכבדות נוספות לפסילת ההצעה של העותרת, כמו ניסיון עבר שלילי ביותר עם השירות שסיפקה העותרת למשיבה 1. על כן, לא ניתן לקבל את טענת העותרת כי יש בפסילת הצעתה משום ראיה לכך שכל הצעה שתעלה על הסכום המירבי שנקבע במכרז צריכה להפסל. הלכה היא שלא כל פגם בהליכי מכרז מביא לביטולו של המכרז, שכן התוצאה של ביטול מכרז היא סנקציה קשה שיש לנהוג בה בזהירות רבה ולהפעילה באופן מצומצם רק כאשר נפל פגם מהותי במכרז ואין מנוס מביטולו. ראו: עע"מ 8696/10 שערי ריבית בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד האוצר, לא פורסם (6.9.11). לאור המפורט לעיל ובנסיבות העניין, אינני סבור כי יש מקום להורות על ביטול תוצאות המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו, דבר אשר יפגע פגיעה קשה בעיקרון השוויון, שכן כעת כל מציע יודע מהי הצעת משנהו, והדבר יסב הן למשיבה 1 ולאינטרס הציבורי והן למשיבה 2 נזק משמעותי. על כן, אין מקום לביטול המכרז וכי ראוי להשאיר את ההתקשרות עם המשיבה 2 על כנה. סיכום: מהטעמיםשפורטו אני קובע כי דין העתירה להידחות. התנהגות העותרת נגועה בחוסר נקיון כפיים. העותרת לא הצביעה על פגם המצדיק ביטולו של המכרז. בנסיבות אלו לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים המצדיק את התערבותו של בית המשפט בתוצאות המכרז. בסיכומו של דבר העתירה נדחית. העותרת תישא בהוצאות המשיבה 2 ושכר טרחת עורך דינה בסכום כולל של 10,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. בכל הנוגע למשיבה 1 - מאחר ואי הבהירות במכרז נבע מהאופן בו ניסחה המשיבה את תנאי המכרז, תישא המשיבה 1 בהוצאותיה. אין אלא לקוות שבעתיד תקפיד המשיבה 1 בניסוח מכרזים כך שלא תהיה אי בהירות בנוגע לנדרש מהמתמודדים בכל מכרז. מכרז