פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק

על פי הדין, זכאי הצד הנפגע לפיצוי המוסכם בחוזה ללא הוכחת נזק, זולת אם מצא בית המשפט כי הפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה. (סעיף 15(א) לחוק התרופות). בתי המשפט נוטים לכבד את רצון הצדדים, והמבקש לטעון כי היחס בין הפיצוי לנזק אינו סביר, עליו נטל הראיה. ואולם, אם הגיע בית המשפט למסקנה כי הפיצוי גבוה באופן משמעותי מהנזק הנצפה מראש, הוא רשאי להפחיתו. (ראו ע"א 4481/01 ישראל אהרן נ' פרץ מ. בן גיאת חברה להנדסה ובנים בע"מ, פ"ד מז(3) 427, מפי כב' הנשיא שמגר; ע"א 539/92 מטלוב (אלוף) זקן נ' דוד זיזה, פ"ד מח (4) 89, מפי כב' הנשיא שמגר; ע"א 7070/98 שופאני נ' אבו עוקסה, ניתן ביום 30/10/00, מפי כב' הש' לוי; ע"א 4162/02 רנדור נ' דרור מהנדסים (1990) בע"מ ואח', פ"ד נח (4), 193, מפי כב' הש' (כתוארו אז) גרוניס). ככלל, התערבות בית המשפט בפיצוי הנה מצומצמת, "כל עוד קיים יחס סביר כלשהו, ולו גם דחוק, משאירים את הפיצוי המוסכם בתקפו". (ע"א 4630/04 קניונים נכסים ובנין בע"מ נ' בני יעקב נדלן בע"מ, ניתן ביום 13/12/06, מפי כב' הש' רובינשטיין; כן ראו ע"א 30/77 רוזנר נ' בנייני ט.ל.מ. חברה לבניין ופיתוח בע"מ, פ"ד (לב)3, 682, מפי כב' הש' בן פורת; ע"א 748/80 גולדשטיין נ' גוב ארי חברה לבניין ולהשקעות נתניה (1976) בע"מ, פ"ד לח(1), 309, מפי כב' הש' אבנור). הפסיקה ראתה בפיצוי מוסכם בשיעור של 10% בעסקאות כגון דא פיצוי סביר, ואף בשיעור הגבוה הימנו. (ראו ג' שלו וי' אדר, דיני חוזים- התרופות לקראת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, דין- הוצאה לאור בע"מ (התשס"ט -2009), בעמ' 503 והאסמכתאות שם; כן ראו ע"א 4481/01 אהרן הנ"ל, עמ' 438- 440; מפי כב' הנשיא שמגר; ע"א 3745/92 פסקל נ' מזרחי, פ"ד מח (2) 359, 363, מפי כב' הנשיא שמגר; ע"א 4630/04 קניונים הנ"ל, פסקאות ח' וט' לפסק דינו של כב' הש' רובינשטיין).   לפיכך, ראוי לכבד את אומד דעתם של הצדדים, ולתת תוקף להסכמות ביניהם, תוך הנחת יסוד כי בהעדר ראיות לסתור, מגלה ההסכם את רצונם המלא של הצדדים. פיצויים ללא הוכחת נזקפיצויים מוסכמיםפיצוייםהוכחת נזק