פירוק שותפות במקרקעין ללא הסכמה

"פירוק השיתוף במקרקעין הוא הליך המביא לסיומו את יחס השיתוף בין הבעלים. התפיסה היא שקיומם של יחסי שותפות מקום בו השותפים מסוכסכים אינו רצוי, שכן יכולתה של מערכת המשפט להשכין שלום בין שותפים השרויים במחלוקת, או לכפות עליהם שיתוף פעולה, היא מוגבלת. פירוק השיתוף אף נתפס כמעודד ניצול יעיל יותר של המקרקעין, בעוד שהבעלות המשותפת הנגועה ביחסים עכורים מכבידה על פיתוח הנכס ופוגעת בסחירותו..." ראה: 1497/09 רע"א בעלי הזכויות בחלקה 10בגוש 6884 נ' שאול ויסמן בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין תשכ"ה -1965 (להלן: "החוק") נקבע: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף" "... נובע ברורות מהוראת היסוד שבסעיף 37(א) של חוק המקרקעין, כי "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". "בכל עת" נאמר, ולא בעת ששותפיו יסכימו לפירוק, יהיו הטעמים לאי-הסכמתם בהווה אשר יהיו (זכות זו ניתנת אמנם להגבלה בהסכם שיתוף, אך גם זאת בכפוף לאמור בסעיף 37 (ב)). המדיניות החקיקתית המונחת ביסוד ההוראה הזאת היא לא רק ששיתוף במקרקעין עלול לגרום לריב ומדנים, כביטויו של פרופ' וייסמן בספרו "חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מגמות והישגים", ע' 50, אלא שפירוק השיתוף מעודד בדרך-כלל את המגמה הרצויה של פיתוח המקרקעין, בעוד שהמשך הפיצול של הבעלות מכביד על סחירותם בשוק ועל פיתוחם". (ראה 319/74 רובינשטיין נ' פיין , פד ל(1), 454). ברע"א 1017/97 רידלביץ נ' י מודעי , פ"ד נב (4) 625, 632-634 עמד כב' השופט מ' חשין בהרחבה על עקרונות היסוד הקובעים בפירוקו של שיתוף: "עקרון העל הוא, שכל שותף במקרקעין משותפים יכול ורשאי להביא ,לרצונו, לפירוק השיתוף... יהא אשר יהא יחסו של הדין את השיתוף במקרקעין כל עוד הוא קיים ... מבקש החוק להקל ככל הניתן על פירוקה של שותפות אם שותף לשותפות מבקש על כך: לטובת השותפים ולטובת פיתוח המשק בכללו". סעיף 39 (א) לחוק קובע: "במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין". סעיף 40 (א) לחוק קובע: "במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים , כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון". באין הסכמה בין השותפים, יהיה פירוק השיתוף בהתאם לאמור בסעיפים 39-43 כאשר העדיפות היא לחלוקה בעין. כאשר אין אפשרות חלוקה בעין, ובהעדר הסכמת הצדדים, השיתוף יפורק, בדרך של מכירה. מקרקעיןדיני חברותפירוק שותפותשותפות