פירוק שיתוף בין בני זוג בחלוקת המקרקעין

דוגמא להחלטה בנושא פירוק שיתוף בין בני זוג בחלוקת מקרקעין: 1. התובעים הם בעל ואישה תושבי תמרה. הונחה בפניי תובענה לפירוק שיתוף במקרקעין. כך, לנוכח העובדה שהתובעים והנתבעים הם בעלים במשותף של מספר חלקות מקרקעין ובגדר התביעה שבפניי מתבקש בית-המשפט להורות על פירוק השיתוף במקרקעין בדרכים שונות. 2. ההליכים בתיק יגעים. עוד ביום 23.10.06 מיניתי את שמאי המקרקעין מאיר וולקן על מנת שיגיש חוות דעתו לעניין אופן החלוקה הנאות של המקרקעין נשוא התביעה. המומחה לא החל במלאכתו. כך, אם לנוכח הודעות ב"כ הצדדים מעת לעת על פיהם מתקיימים ביניהם הליכי גישור, אם משום חילופי ייצוג שהיו בתיק מעת לעת. ברבות השנים נדרשתי לצו מניעה זמני בגדרו הוריתי לחלק מן הנתבעים להימנע מביצוע עבודות חפירה ו/או יישור שטח ו/או בנייה בשטח של חלקה 30 בגוש 18583 בתמרה (להלן-"חלקה 30"). בהמשך הדרך אף נדרשתי להליכי ביזיון בית משפט בעניין זה. 3. בהחלטתי מיום 6.4.10 נדרשתי לעתירתו של ב"כ התובעים להתיר לו לתקן את כתב התביעה. אכן רשמתי שם כי מדובר בתובענה שהוגשה בשנת 2002, ובתיקון המתבקש בפעם הרביעית. ועם זאת, ולאחר עיון בנתונים שבפניי, סבור הייתי שאין מנוס מכך ומונח בפניי כתב תביעה מתוקן, כאמור בפעם הרביעית. זאת הפעם ב"כ התובעים מבקש לצמצם את התביעה אך לחלקות מצומצמות ממה שהתבקש בהליך המקורי. כתב התביעה המתוקן דן בחלקה 30, בחלקה 48 בגוש 18571 (להלן- "חלקה 48"), בחלקה 5 בגוש 18560 (להלן-"חלקה 5") ובחלקות 4 ו- 6 בגוש 18560 (להלן-"חלקות 4 ו-6"). בשולי החלטתי הנ"ל, ככל שעסקינן בדרך ניהול התביעה, רשמתי כי "אספק עצמי בקביעתי כי אכן מקובל עליי כי פירוק שיתוף במקרקעין חייב להיות רק בין בעלי דין רשומים. אשאף שפירוק השיתוף במקרקעין ייעשה בחלוקה בפועל. אכן לצורך זה נדרשת פעולה של מודד. שמא הוא ימונה על ידי ושמא ימונה על ידי מר וולקן" (סעיף 10). עתה שומה עליי להכריע במחלוקת, בגינה נדרשתי לטיעוני ב"כ הצדדים, באשר לדרך ההכרעה במחלוקת שבפניי. ברי שלשם כך יש להידרש אף לכתבי הטענות המתוקנים שבפניי. 4. עמדתם של ב"כ התובעים נהירה לחלוטין. יש להמשיך בפועלו של המומחה, מר מאיר וולקן, הן לעניין אופן החלוקה הנאות והן לעניין הצורך בתשלומי איזון. אכן נהיר כי החלוקה תהיה בין בעלי זכויות הרשומים בלשכת רישום המקרקעין. לאחר שתיקבע החלוקה הנאותה, והיא תאומץ על ידי בית המשפט, יהא צורך להעבירה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על פי סעיף 143 לחוק התכנון והבנייה. רק לאחר התקיימותם של שני שלבים אלו, ובמידת הצורך, יהא צורך להידרש לעניין תשלומי האיזון, ומן הסתם להידרש לחוות דעתו של המומחה בעניין זה. 5. אכן, טיעונו של ב"כ התובעים נסמך בעיקר על מניעות דיונית השוללת את האפשרות להתכחש לנתיב דיוני שנכבש עד כה, בשורה של החלטות. וכך, בהחלטתי מיום 27.2.06 רשמתי כי בחלוף מועד פלוני, ובהעדר הודעה, בדעתי למנות שמאי מקרקעין. בהמשך הדרך, ובהחלטתי מיום 5.7.06, חזרתי וציינתי כי בחלוף מועד אחר, אחזור ואמנה שמאי מקרקעין כמומחה. בהמשך הדרך, בהחלטתי מיום 23.10.06, מיניתי את מר וולקן כמומחה. כך, אף כעולה מהחלטותיי מיום 18.2.09 ו-6.4.10. אכן, לנוכח טענותיהם של חלק מן הנתבעים, כפי שיפורט, בולטת לחובתם העובדה שמעולם לא דרשו לא למנות מומחה, אף לא נקטו בצעדים דיוניים שהתחייבו כתוצאה מעמדתם, כפי שהיא עולה בכתב ההגנה המתוקן, אף בכתבי הגנה קודמים בהליך זה. 6. את עיקר ההתנגדות מוליך ב"כ הנתבעים 3, 8, ו-14-10, עו"ד גסאן המאם. דומה שלחלק מן הטיעונים, הגם בלשון רפה, מצטרף ב"כ הנתבעים 2, 4-6 ו-29, עו"ד מוחמד זידאני. חרף ההתנהלות הדיונית הנפסדת של לקוחות עו"ד המאם, דומה שהדין עמו, ככל שעסקינן בחלקה 30, חלקה 48 וחלקה 5. ככל שעסקינן בחלקות 4 ו-6, וכפי שיבואר בסמוך, בדעתי ליתן החלטה משלימה בהמשך הדרך. 7. ככל שעסקינן בחלקה 30 נטען על ידי עו"ד המאם כי הגם שהתובעים רשומים כבעלי זכויות בשטח של 820 מ"ר, הרי השטח של 450 מ"ר נרשם לטובת התובעים בדרך שאינה כשרה ובלתי חוקית. משום כך הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תובענה ב-ת.א. 19498-07-10. ביסוד התביעה נטען לעסקאות של ויתורים וחילופי שטחים מכוח ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר מיום 30.11.1980 (להלן-"ייפוי הכוח הראשון"). לאחר מכן מפרט עו"ד המאם שורה של עסקאות נוגדות. מכוחן, כך נטען, התובעים אינם זכאים כלל לזכויות בחלקה 30, ולמצער לחלק פחות יותר המשקף שטח של 370 מ"ר. 8. בכתב התשובה טוענים התובעים, בין השאר, כי כל השותפים בחלקה התעלמו, למשל, מהסכם חלוקה משנת 1980. נטען כי ייפוי הכוח הראשון חסר נפקות ואינו מחייב. הוא אף אינו יכול להיות מיושם על פי חוקי התכנון והבניה. 9. ואולם נהיר לחלוטין כי משאלו הם פני הדברים, ומשעה ששאלת הזכויות הקנייניות בחלקה 30 תלויה ועומדת בדיון בבית המשפט המחוזי, לא יעלה על הדעת כי אקדם את הליך פירוק השיתוף במקרקעין, כל עוד לא הוכרעה המחלוקת האמורה שם. אף טענות התובעים, לעניין חלקה 30, הן בעלות רובד עובדתי. ממילא, אין טעם לקיים דיון עובדתי לעניינה של חלקה 30, מקום שבית המשפט שבמובהק מוסמך לדון בכך, הוא בית המשפט המחוזי, דן במחלוקת האמורה. 10. ההכרעה לעניין חלקה 30 קשורה בטבורה לחלקה 48. אכן, מכוחן של עסקאות הוויתורים וההחלפה, עליהן נסמך עו"ד המאם ושהתובעים כופרים בהן, נטען כי התובע יזכה בחלקה 48 כקניינו המוחלט והבלעדי. משמע, בהכרח, ככל שלקוחות עו"ד המאם יזכו בדינם בבית המשפט המחוזי בחיפה, מן הסתם תיגזר מכך העברת הקניין הבלעדי בחלקה 48 לתובע, באופן שיתייתר ההליך של פירוק השיתוף במקרקעין בחלקה זו. 11. מובהקים יותר הם פני הדברים ככל שעסקינן בחלקה 5. ככל שעסקינן בה, מודים התובעים כי רשומה עליה הערת אזהרה על זכויות התובע. ואולם הם מציינים שהיא נרשמה "במסגרת פעולת זיוף פרימיטיבית" (סעיף 8). אכן בכתב התשובה של התובעים מודגש כי בעקבות פעולת זיוף זו הוגשה תלונה למשטרה. ועוד נרשם כי "אין כל הסבר מדוע מסמכים אלה מוצגים לראשונה רק עתה ומדוע הערת האזהרה נרשמה רק עתה ומדוע המסמכים לא צורפו לכתב ההגנה הראשון שהוגש על ידי הנתבעים בתיק. התשובה לכך ברורה, המנוח עלי ז"ל לא היה מסכים לעשות שימוש במסמכים מזויפים, ולכן בנו סמיר המתין עד שאביו נפטר ועשה שימוש במסמכים מזויפים אלה רק עכשיו" (סעיף 36). 12. ואולם, דיונית, ברי שבכל אלו אין כדי להושיע לתובעים. אכן, לעת הזו, הערת האזהרה שוללת את זכותם של התובעים לנקוט בהליכי פירוק השיתוף במקרקעין בחלקה 5 כל עוד לא ייקבע, כעמדתם, שאכן מדובר בהערת אזהרה שהיא פועל יוצא של זיוף והתנהלות בלתי חוקית. ולא זו בלבד אלא שהנטל להוכיח זאת רובץ על התובעים. ואם ככל שעסקינן בחלקה 30, וכנגזרת מכך בחלקה 48, דומה שהנטל רובץ על לקוחותיו של עו"ד המאם והא ראיה שהוא נקט בהליך בבית המשפט המחוזי, לעניינה של חלקה 5 שומה על התובעים להרים את הנטל. 13. אין בדעתי להעמיק חקר עתה האם לשם כך שומה על התובעים להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי לבית המשפט המחוזי, שלכאורה הוא הפורום המובהק לכך, או עליי להידרש לכך, שמא משום סמכות נגררת שיש לבית משפט זה. כך או כך, נהיר לחלוטין כי לעת הזו, וכל עוד לא הוכרעה המחלוקת, לא ניתן לעסוק בפירוק השיתוף במקרקעין בחלקה 5. 14. ונחתום בחלקות 6 ו-4. ככל שעסקינן באלו נטען בכתב הגנתם המתוקן של לקוחות עו"ד המאם כי חלקה 4 אוחדה כחטיבה אחת בחלקה 6 וככל שעסקינן באלו, נסמך עו"ד המאם על ייפוי כוח משנת 78 (נספח ט"ז). לאורו נטען כי נקבעה חלוקה אחרת מחייבת, שמא שלא כאמור בנסחי רישום המקרקעין. 15. לעניין זה אציין כי לא הומצא תרגום לעברית של נספח ט"ז הנ"ל, שעומד ביסוד הטענה האמורה. זאת ועוד: הגם שהתובעים הגישו כתב תשובה מתוקן ומפורט, הרי לענין חלקות 4 ו-6 הם הסתפקו בהכחשה קצרה ביותר. 16. כללם של דברים: ככל שעסקינן בחלקות 4 ו-6 הנני מורה לב"כ הצדדים להמציא לעיוני תרגום לעברית של נספח ט"ז הנ"ל. לאחר שאעיין בנספח זה אשקול מתן החלטה משלימה לעניין חלקות 4 ו-6. ב"כ הצדדים יעשו כן תוך 30 יום מיום המצאת החלטתי זו. 17. ככל שעסקינן בחלקה 30 הנני מורה לב"כ הצדדים להמציא לעיוני כתבי ההגנה שהוגשו בהליך בבית המשפט המחוזי, וכן לעדכן באיזה שלב מצויים ההליכים שם. הם יעשו כן תוך 30 יום מיום המצאת החלטתי זו. 18. ככל שעסקינן בחלקה 5 הנני מורה לב"כ התובעים לנקוט עמדה האם, לשיטתו, בהכרעת המחלוקת בעניינה שומה עליו להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי, או שמא הוא סבור שעליי לדון ולהכריע בה, עובדתית. הוא יעשה כן תוך 30 יום מיום המצאת החלטתי זו. לאורה של הודעתו אשקול מתן זכות תגובה, ככל שיתחייב. 19. בגדר החלטתי המשלימה לעניין חלקות 4 ו-6 אדרש לשאלת ההוצאות. דומה שהגם שלכאורה ידם של התובעים על התחתונה, לעת הזו, לא ניתן להתעלם מהתנהלותם הדיונית הנפסדת של לקוחות עו"ד המאם. לא מן הנמנע כי אלו יעמדו אף בבסיס מאזן שיקוליי המהותי, בהמשך הדרך. מכל מקום דומה שאמנע מפסיקת הוצאות, לנוכח הנתון האמור. 20. פגרת בית המשפט לא תקטע את מירוץ המועדים האמור, לעניין האמור מעלה. פירוק שיתוףבני זוגמקרקעיןפירוק שיתוף בין בני זוג