התפטרות עקב נישואין

מהי התפטרות עקב נישואין ? האם אפשר לקבל פיצויים לאחר התפטרות עקב נישואין ? מנוסח החוק ומהוראות התקנה עולה כי הזכאות לפיצויים לרגל נישואין קיימת בהתקיים ארבע תנאים מצטברים: (1) העתקת מקום מגורים למקום בישראל לרגל נישואין. (2) מקום המגורים החדש הוא מקום שבו התגורר בן הזוג לפני הנישואין. (3) המרחק בין שני מקומות המגורים הוא 40 ק"מ לפחות. (4) המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה, גדל. סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג- 1963 קובע להלן: 8. התפטרות לרגל העתקת מגורים לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו - (1) לרגל נישואיו - לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; (2)לישוב חקלאי - מישוב שאינו ישוב חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, או מישוב שאינו עיר פיתוח כמשמעותה בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, לעיר פיתוח לענין סעיף 9 לחוק האמור, ובלבד שהוכיח כי הוא תושב, כהגדרתו בחוק האמור, בעיר הפיתוח. לענין פסקה זו "ישוב חקלאי" או "ישוב באזור פיתוח" - ישוב שנמנה עם סוגי ישובים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת כישובים חקלאיים או ישובים באזור פיתוח, הכל לפי הענין. (3)מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד. בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964 נקבע בסעיף 12(א) כי רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה (1) לסעיף 8 לחוק לעיל אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. המרחקים לעניין תקנת משנה זו יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה והרווחה. על מנת לקיים את תנאי הסעיף לעניין התפטרות עקב נישואין יש צורך שהעתקת מקום המגורים יצרה מצב שהביא להתפטרות מן העבודה, בין שהמניע להעתקה היה כורח של חיי המשפחה ובין שהיה היענות למשימה התיישבותית שהמדינה מעוניינת בה. על כן צריך שכל מקרה ייבחן על נסיבותיו כדי לוודא אם היה קשר סיבתי סביר בין העתקת מקום המגורים וההתפטרות. בהתייחסו לסעיפים 8 (1) ו-8 (2) לחוק פיצויי פיטורים, הבהיר בית הדין הארצי לעבודה כי המבחן אינו המניע להעתקת מקום המגורים, אלא הסיבה להתפטרות. על מנת להקנות זכות לפיצויי פיטורים לעובד המתפטר, בנסיבות המפורטות בסעיפים אלו, צריך שיווצר מצב שבו העובד אינו יכול להמשיך בעבודתו הקודמת ועל כן, הוא מתפטר. הנטל להוכיח, כי אכן התפטר בשל סיבה מאלה המנויות בחוק, כי הסיבה האמורה פעלה בעת שהתפטר, וכי עומד בתנאי החוק והתקנות מוטל על העובד. נישואין / חתונההתפטרות