תביעה נגד ווינר

דוגמא לפסק דין בנושא תביעה נגד ווינר: 1. מדובר בהימור שעשה התובע אצל הנתבעת (להלן: המועצה) לגבי הקבוצה שתזכה באליפות הולנד לעונת שנת 11/12. העבודות שאינן שנויות במחלקת הן: 2. התובע מילא את טופס ההימור ביום 2.8.11 בשעה 12:19:31 ושלח אותו למועצה בשעה 12:19:31. 3. התובע השקיע סך של 500 ₪ בהימור ועל פי טופס ההימור היה אמור לקבל, במידה וניחש נכון סך של 20,000 ₪, דהיינו לפי מקדם של 1:40. התובע הימר שקבוצת האייקס תזכה באליפות. לפי נספח א' שהמועצה המציאה לבית המשפט, בשעה 12:17:40 היה המקדם של ההימור הנ"ל ביחס של 1:1.7. 4. אין מחלוקת כי בפרסום של המועצה על-פיו התובע הימר הופיע המקדם של 1:40. המועצה טוענת כי הפרסום של המקדם 1:40 היה בטעות, עקב תקלה במחשב של המועצה. נציג המועצה התקשר למחרת, לתובע והציע לו לבטל את העיסקה או להסכים למקדם של 1:1.7. התובע עמד על זכותו לקבל את במגיע לו על-פי המקדם של 1:40. 5. משזכתה האייקס באליפות הולנד לשנת 11/12, המועצה שלחה לתובע שיק על סך של 850 ₪, דהיינו על-פי המקדם של 1:1.7. 6. התובע פנה למועצה ודרש לקבל את ההפרש שבין 20,000 ₪ ל- 850 ₪ ושנענה בסרוב הוא הגיש את התביעה הזאת. טענות המועצה: 7. המועצה מבססת את הגנתה על האמור בתקנות להסדר הימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים), תשס"א - 2001 (להלן: התקנות). בכתב ההגנה, המועצה מסתמכת על הוראות שונות בתקנות, כדלהלן: בסעיף 16.1 - על תקנה 17 (א). בסעיף 16.2 - על תקנה 67. בסעיף 16.3 - על תקנה 73. בסעיף 16.4 - על תקנה 3 (ב). 8. התקנות הנ"ל, לפי טענת המועצה, קובעות כי מה שמחייב את המועצה ואת המהמר, לגבי המקדם, הוא המקדם שנמצא ב"מערכת המקוונת" - של-פי ההגדרה בתקנות, כולל את המחשב המרכזי, המסופים והתוכנות. ומכיוון, שלטענת המועצה, בעת ביצוע ההימור, המקדם שנמצא במחשב המרכזי שלה היה 1:1.7, מקדם זה מחייב אותה ואת התובע ולא המקדם של 1:40, שעל-פיו ערך התובע את ההימור שלו. אתייחס עתה לכל אחת מהתקנות הנ"ל, שהמועצה מסתמכת עליה: 9. תקנה 3 (ב) קובעת - "פרסום חסר, טעות, עיכוב או מחדל בפרסום בתכניה לא ימנעו קיומו של משחק יומי, ולא יהוו עילה לתביעה נגד המועצה". תקנה 3 (ב) אינה רלבנטית כלל לעניינינו, מכיוון שהיא מתייחסת לתכניה של "משחקים יומיים" (ראה תקנה 3 א) לתקנות. בענין שלפנינו מדובר "תחרות", דהיינו על זכייה באליפות הליגה ולא על "משחק יומי". 10. תקנה 67 קובעת - "(א) הניחושים אשר ישתתפו בהימור יהיו אלה אשר נרשמו באמצעי האחסון הבלתי מחיק, והם יחייבו, על פי רישומם, את המועצה ואת המשתתף". "(ב) על אף האמור בכל מקום בתכנית זו, נאלצה המועצה לשנות במערכת המקוונת נתון כלשהו ברשימת התחרויות, יראו את הסימונים אשר נקלטו בקובצי המחשב המרכזי ובאמצעי האחסון הבלתי מחיק ולא בוטלו קודם לשינוי, כאילו סומנו בידי המשתתף לאחר השינוי". 11. מכיוון שאין מחלוקת כי הניחוש של התובע הוא שנרשם באמצעי האיחסון של המועצה, היה המקדם של 1:40 - אחרת נציג המועצה לא היה מתקשר למחרת ההימור ומעמיד את התובע על הטעות של המועצה - אין נפקות לתקנה 67 למקרה שלפנינו. 12. תקנה 73 קובעת - "המועצה לא תישא באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, במקרה שהניחושים כפי שסימן המשתתף, או שהועברו מהמסוף למחשב המרכזי או שנקלטו, או שנשמרו במחשב המרכזי, או הנתונים אשר הועברו מהמחשב המרכזי למסוף או במסוף עצמו - שובשו, נפגמו, נעלמו, או נמחקו - מכל סיבה שהיא". 13. בעניינינו לא מדובר על ניחוש של התובע ששובש, נפגם, נעלם או נמחק. מדובר לכל היותר בטעות שארעה בהצעת המקדם להימור המסויים הזה. דהיינו, ההימור של התובע לא שובש, לא נפגם, לא נעלם ולא נמחק - הוא הגיע למחשב המרכזי של המועצה כל שהוא נערך, דהיינו, על-פי המקדם שהמועצה פירסמה. 14. תקנה 17 (א) קובעת - "המקדם המופיע בנתוני המערכת המקוונת בעת קבלת ההימור יהא זה אשר יחייב את המועצה ואת המשתתף, ויגבר על כל פרסום אחר". תקנה 17 (ב) קובעת - "לא ניתן לתקן מקדם לגבי הימורים אשר נמסרו קודם לתיקונו". 15. אין מחלוקת בין הצדדים כי המועצה משנה את מקדמי ההימורים מרגע לרגע (ניתן להניח כי הדבר נעשה כדי להתאים את יחסי הסיכון/זכיה בכל הימור בכל רגע נתון, על-פי ההימורים המתקבלים). 16. מכאן, שהסתמכות המועצה על כך שבשעה 12:17:40 המקדם היה 1:1.7, אינה אומרת דבר על העובדה שבשעה שהתובע ערך את ההימור - בשעה 12:19:31, דהיינו, כשתי דקות מאוחר יותר, המקדם - גם במערכת המקוונת של המועצה - לא עמד על יחס של 1:40. 17. כדי לקבוע כי בעת עריכת ההימור, המקדם במערכת המקוונת של המועצה עמד על 1:1.7, היה על המועצה להמציא מסמך שבו נרשם כי בזמן ההימור - 12:19:31 - המקדם עמד על 1:1.7 ולא על 1:40. למועצה לא היתה כל בעיה להמציא מסמך כזה ומכיוון שלא עשתה זאת, חזקה שאין בידה נתון כאמור. 18. מכאן מתבקשת המסקנה כי האמור בתקנה 16 (ב) סיפא, הוא המחייב את המועצה, דהיינו, כי "המקדם החדש יהיה תקף לגבי הימורים שיתקבלו מעת השינוי ואילך". ובעניינינו, המקדם החדש של 1:1.7 אינו מחייב את התובע, מכיוון שהוא ערך את ההימור לפי מקדם של 1:40. 19. המועצה טענת כי על פניו ההימור לפי מקדם של 1:40 הוא ממקדם מוגזם. אולם המועצה לא המציאה כל נתונים על גובה המקדמים בתחרויות אחרות של זכייה באליפות מדינות שונות שלגביהן היא מציעה הימורים, כדי להוכיח כי מדובר במקדם מוגזם. כהדיוט בהימורים, מקדם של 1:40 שנעשה בתחילת עונת הכדורגל לגבי הקבוצה שתזכה באליפות בסוף העונה, אינו נראה לי כהימור מוגזם, אבל, כאמור המועצה לא הביאה כל נתונים להוכחת טענתה. הפן הנורמטיבי: 20. יש להתייחס גם לפן הנורמטיבי של התקנות להסדר הימורים בספורט, ואפרט - סעיף 8 לחוק הסדר הימורים בספורט, תשכ"ז - 1967 (להלן: החוק), קובע ש"ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות...". סעיף 17 (א) לחוק קובע כי "השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו" (השרים הם שר האוצר ושר החינוך והתרבות). 21. את התקנות הנדונות בפסק דין זה, קבעה המועצה. אולם המועצה הוסמכה בחוק לקבוע בתקנות אך ורק "תכנית" להימורים. לעניות דעתי הסמכה לקבוע "תכנית" אינה כוללת הסמכה לקבוע פטורים למועצה מאחריות לטעויות. פטור מאחריות לטעויות ניתן לקבוע בחוק ולא בתכנית שהמועצה קובעת בתקנות. ויתכן שאף השרים מוסמכים לקבוע פטורים מאחריות לטעויות בתקנות שהם יתקינו, דבר שלא נעשה. חוק החוזים (חלק כללי): 22. מאחר שגם אם התקנות כוללות פטורים למועצה מאחריות לטעויות, פטורים אלה אינם מחייבים את המהמר. את המהמר ואת המועצה מחייבים הוראות חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973 (להלן: חוק החוזים). עלפי הוראות חוק החוזים נכרת, במקרה שלפנינו חוזה מחייב, בין הצדדים, כאשר התובע קיבל את הצעת המועצה והימר על-פי מקדם של 1:40. הודעת המועצה על חזרתה מההצעה, אינה תקפה לפי סעיף 10 לחוק החוזים, מכיוון שהיא נעשתה לאחר שהדעת הקיבול נמסרה למועצה. גם טענת הטעות לא תעמוד, במקרה שלפנינו, למועצה, הואיל ומדובר בטעות שבכדאיות העיסקה (סעיף 14 (ד) לחוק החוזים). לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע, תוך 30 יום, את הסך של 20,000 שח, ובמידה שהנתבעת שילמה לתובע את הסך של 850 ₪, היא תשלם לו את ההפרש בסך 19,150 ₪ ובנוסף הוצאות משפט בסך של 500 ₪. תוך 15 יום ניתן לבקש מבית המשפט המחוזי להגיש ערעור. הימורים