5% נכות לצמיתות בתאונת אופנוע

דוגמא לפסק דין בנושא 5% נכות לצמיתות בתאונת אופנוע: א. רקע כללי: תביעת פיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - חוק הפיצויים). הדיון בתביעה החל לפני כב' השופט ש' פרידלנדר ולאחר מכן הועבר לפניי. התובע, יליד 27.8.87, נפגע בתאונת דרכים ביום 23.1.09, עת נהג על אופנועו (להלן - התאונה). הנתבעת לא חלקה על חבותה על פי חוק הפיצויים לפיצוי התובע בגין התאונה, אלא רק על היקף הנזק שנגרם לתובע עקב התאונה. המחלוקת בין הצדדים נטושה, אפוא, אך ורק בשאלת שיעור הפיצויים להם זכאי התובע מהנתבעת. ב. נכותו הרפואית של התובע עקב התאונה: התובע פונה ממקום התאונה לחדר מיון במרכז הרפואי ע"ש סורסקי בתל אביב. על פי האמור בתעודת חדר המיון, "לדבריו ת.ד. רוכב אופנוע. נחבל בגב ויד ימין ללא איבוד הכרה ללא בחילות ולא הקאות. מתלונן על כאבי גב ויד ימין." בהמשך, נבדק התובע על ידי אורתופד שלפניו התלונן גם על פגיעה בקרסול. על פי בדיקת האורתופד התובע "הולך ונושא משקל על 2 הרגלים בצורה טובה" וקרסול ימין היה ללא נפיחות וללא דפורמציה. התובע שוחרר מבית החולים באותו היום. התובע פנה למוסד לביטוח לאומי (להלן - המל"ל), אשר הכיר בתאונה כתאונת עבודה ושילם לתובע דמי פגיעה לתקופה של 73 ימים. בהמשך הדברים נבדק התובע, ביום 17.9.09, על ידי ועדה רפואית של המל"ל אשר קבעה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של 5% בהתאם להוראות סעיף 35(1) א-ב לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (להלן - תקנות המל"ל). הוועדה הרפואית קבעה את הנכות הצמיתה האמורה החל מיום 1.7.09. כמו כן קבעה הוועדה לתובע נכות זמנית בשיעור של 25% מיום 7.4.09 ועד ליום 30.6.09. לבסוף קבעה הוועדה כי אין מקום להפעלת תקנה 15 לתקנות המל"ל שכן התובע חזר לעבודתו. על פי הוראות סעיף 6ב לחוק הפיצויים קביעת דרגת הנכות על ידי הוועדה הרפואית של המל"ל מחייבת גם בתביעה דנא. ה. סוף דבר: סיכומו של דבר הוא, אם כן, כי אני פוסק לתובע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו בעטייה של התאונה דנא, בהתאם לראשי הנזק השונים, כדלקמן: הפסדי השתכרות (כולל הפסד פנסיה ותנאים סוציאליים) (לעבר ולעתיד - ומעבר לדמי הפגיעה שקיבל התובע מהמל"ל) 50,000 ₪ הוצאות רפואיות וכלליות (לעבר ולעתיד) 6,000 ₪ כאב וסבל 15,000 ₪ סך כל הפיצויים 71,000 ₪ הנתבעת תשלם אפוא לתובע, בגין הנזקים שנגרמו לו בתאונה נשוא התביעה דנא, פיצויים בסכום של 71,000 ₪. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט (אגרה) וכן שכר טרחת עו"ד בשיעור של 13% מסכום הפיצויים שנפסקו בצירוף מע"מ. הסכומים האמורים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. נכות צמיתהנכותאופנועתאונת דרכיםתאונת אופנוע