אישור פשרה בתביעה ייצוגית ביני עבודה

מומלץ לקרוא את הקטע להלן אשר נבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות בנושא אישור פשרה בתביעה ייצוגית ביני עבודה: ב"כ הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת התביעה הייצוגית שהוגשה לבית הדין בתיק זה בתאריך 9/5/06 וזאת בהתאם לסעיף 18-19 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"). רקע עובדתי 1. הנתבעת הינה חברה מאוגדת כדין, אשר עיקר עיסוקה הינו בחלוקת העיתון "מעריב" ובחלוקת כתבי העת מבית מעריב הוצאת מודיעין בע"מ למנויים. 2. ביום 8/5/06 הגיש התובע המייצג תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה (להלן: "בית הדין") וכן בקשה לאשר את התביעה שהגיש כתובענה ייצוגית (בש"א 2802/06), וזאת בגין שלוש עילות תביעה: אי תשלום שכר מינימום. השלמת שכר בגין שעות עבודה בהן עבדו מחלקי העיתון וכתבי העת לכאורה, לגביהן לא שולם להם שכר. החזר הוצאות רכב במהלך החלוקה. ביום 19/7/06 הגישה הנתבעת תגובה מטעמה במסגרתה נדחו טענותיו של התובע המייצג. 3. ביום 19/10/08 ניתן פסק דין בו נדחתה הבקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית על כל שלושת עילותיה. 4. ביום 11/1/11, במסגרת פסק דין בערעור מס' 633/08, פסק בית הדין הארצי לעבודה לדחות את הערעור בכל הנוגע לעילות התביעה, שעניינן אי תשלום שכר מינימום והשלמת שכר, וקיבל את הערעור בכל הנוגע לעילת התביעה בגין החזר הוצאות הרכב במהלך חלוקת העיתונים, והכיר בעילת תביעה זו כמתאימה להתברר במסגרת של תובענה ייצוגית, והכל תוך ההסתייגויות אשר צוינו בפסק הדין (להלן: "פסק הדין"). 5. במסגרת פסק הדין הנ"ל קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי יש להכיר בעילת התביעה כייצוגית בגין החזר הוצאות השימוש ברכב, וזאת אך ורק בגין ההוצאות שנגרמו לחברי הקבוצה בגין העבודה, במהלך העבודה ולצרכי העבודה (להלן: "עילת התביעה"). 6. ב"כ הצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן והידברות מחוץ לכותלי בית הדין, על מנת להגיע לפשרה מוסכמת במטרה לקצר את ההליכים המשפטיים ולחסוך זמן שיפוטי יקר וגם לחסוך בהוצאות כספיות מרובות שעלולות להיגרם לצדדים מניהול ההליך. 7. בתאריך 3/5/11 הוגשה לבית הדין בקשה מטעם הצדדים לאישור הסדר דיוני וכן הוגש הסכם פשרה לאישור. במסגרת הסדר הפשרה שהוגש לבית הדין הצהירו הצדדים והסכימו על הארכת "התקופה הקובעת", כפי שהוגדרה במסגרת הבקשה לאישור והמתייחסת לעובדים שעבדו בנתבעת מיום 1/2/02 ועד ליום 1/11/03 (להלן: "התקופה הקובעת"), וזאת לפרק זמן נוסף שתחילתו מיום 15/8/04 וסיומו ביום 30/6/11 (להלן: "התקופה המורחבת") ובכך הוחל הסדר הפשרה אף על עובדים נוספים בנתבעת שעבדו בנתבעת גם בתקופה המורחבת. מדובר כאן בעילת תביעה זהה מבחינה עובדתית ואשר משותפת לכלל עובדי הנתבעת, שעסקו בחלוקת עיתונים במהלך כל השנים שחלפו, והזכאים להחזר הוצאות רכב במהלך עבודתם בנתבעת. 8. בנוסף, הסדר הפשרה קובע פיצוי כספי בסך של 1.25 ₪ ליום עבודה לכל לחברי הקבוצה הזכאים בכל הנוגע להוצאות בגין השימוש ברכבם, בגין העבודה, לצרכי העבודה ובמהלכה וזאת על פי קביעת בית הדין הארצי לעבודה מיום 11/1/11. ההחלטה שלא לדחות על הסף את הבקשה: 9. בתאריך 27/10/11 החלטנו, כי אין סיבה משפטית לדחות על הסף את הבקשה לאישור הסדר הפשרה במסגרת התביעה הייצוגית והורינו על פרסום ההודעה הראשונה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה לפי הוראות סעיף 25(א)(3) לחוק התובענות הייצוגיות, בנוסח שצורף כנספח 5 להסדר הפשרה, בשני עיתונים יומיים (להלן: "ההודעה הראשונה") על ידי הנתבעת ובמימונה, בתוך 14 יום מקבלת ההחלטה הנ"ל. כמו כן, הורינו על משלוח ההודעה הראשונה, בצירוף העתק מהבקשה לאישור הסדר הפשרה, ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, וזאת בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק. 10. כן קבענו, כי על פי סעיף 18(3) לחוק רשאים להגיש לבית הדין התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה, אך ורק הנמנים על פי הוראות החוק: א) אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר הפשרה. ב) רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית. ג) ארגון שאישר השר לעניין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורים כאמור. ד) היועץ המשפטי לממשלה. 11. בעקבות פרסום ההודעה על קיום הסדר הפשרה בתביעה הייצוגים בעיתונים, כאמור לעיל, הגיש מר נר X ת.ז. X מרחוב אהרן דב פוקס בני ברק 51048, בקשה בכתב שלא להחיל עליו את הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית. בתאריך 15/1/12 ניתנה החלטה, לפיה הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית לא יחול על מר נר X והוא רשאי להגיש תביעה אישית נגד הנתבעת בגין תקופת עבודתו אצלה. הדרישה לקבלת הסברים נוספים המצדדים: 12. בתאריך 19/1/12 ניתנה החלטה, בה ציינו, כי לאחר שהסדר הפשרה נבדק ביסודיות בבית הדין, התעוררו ספקות ביחס לשאלה האם אכן הסדר הפשרה משרת את עניינם של כלל חברי הקבוצה, פרט לתובע, והאם יש לאשרו במתכונתו הנוכחית. להלן הנושאים שלדעת המותב חייבו בירור: א) להסכם הפשרה הוספו צדדים, הכוונה להוספות עודים שעבדו בתקופה המורחבת מיום 15/8/04 ועד ליום 30/6/11, בעוד שהתבוענה הייצוגית במקורה התייחסה לעובדים שעבדו בתקופת העבודה מיום 1/2/02 ועד 1/11/03. התעורר חשש, כי הנתבעת, באמצעות הסדר הפשרה, עלולה לייצור השתק נגד תביעות עתידיות של עובדים נוספים שלא נכללו בתובענה הייצוגית שאושרה. ב) שכר הטרחה לתובע הייצוגי נקבע לסך של 50,000 ולבא כוחו בסך של 400,000 ₪ והאם יש להקטין את הגמול ושכר הטרחה שהוצע על ידי הצדדים. ג) הסדר הפשרה מקשה לכאורה על העובדים לממש את זכויותיהם מאחר ותקופת ההתייצבות נקבעה לחודשיים בלבד. ד) הדרישה לחתום על תצהיר בכתב בפני עורך דין מחייב את העובדים בעלות כספית מיותרת. ה) הנתבעת לא התחייבה ליידע בכתב את כל עובדיה בתקופה הרלוונטית לדיון על קיומה של התביעה הייצוגית. לא היה פרסום בעיתונות הרוסית. ו) הנתבעת התחייבה לתלות מודעה במשרדיה רק ל-14 יום. ז) העובדים נדרשו להמציא מסמכים שונים, על מנת להוכיח את תביעותיהם בגין תקופת עבודתם כשהפרטים מצויים בידיעת הנתבעת. ח) הסכום שהוצע לפיצויי היומי, בסך של 1.25 ₪ ליום לכל עובד, נראה לכאורה נמוך מדי. 13. לאור הספקות שהתעוררו ביחס לאישור הסדר הפשרה נקבע דיון בנוכחות כל הצדדים, לשמיעת טענותיהם, לתאריך 11/3/12. 14. בתאריך 19/2/12 התקבלה בבית הדין עמדת היועץ המשפטי לממשלה כדלקמן: א) יש להרחיב את חובת הנתבעת ולחייבה לפנות אל העובדים בכתב, וזאת בנוסף לפרסום המודעות בשני עיתונים. ב) לחייב את הנתבעת להצהיר במפורש בבית הדין, כי הנתבעת אינה נוהגת להחתים את עובדיה על כתב קבלה וסילוק וכי החלק הארי של העובדים לא חתום על כתבי סילוק. ג) תקופת ההתייצבות בת חודשיים ימים קצרה מדי. ד) הדרישה לחתום על תצהיר בפני עורך דין, כתנאי לקבלת הזכויות, הינה דרישה לתטיל הוצאה כספית מיותרת על העובדים. ה) עובדים שתביעתם לא תאושר ו/או תדחה על ידי ב"כ הצדדים, יקבלו הודעה מפורטת בנדון. הם יוכלו לתבוע את זכויותיהם בבית הדין לעבודה ו/או יוכלו לתקן את תביעותיהם ולהגיש מסמכים נוספים לב"כ הצדדים ותביעותיהם תבדקנה פעם נוספת. ו) צריך לשלם את שכר טרחת ב"כ התובע בחלקים רק לאחר שיימסר לבית הדין דו"ח על התקדמות ביצוע ההליכים בביצוע הסדר הפשרה ועל העמידה בתנאיו. 15. בתאריך 11/3/12 התקיים דיון בנוכחות ב"כ הצדדים. לדיון התייצבה גם נציגת היועץ המשפטי לממשלה - עוה"ד יעל בר-לב. 16. בדיון ב"כ הצדדים הביעו את הסכמתם לתיקון הסדר הפשרה בחלק מהסעיפים על פי דרישת בית הדין ועוה"ד בר-לב. עו"ד בר-לב הודיעה בבית הדין, כי על פי בדיקת תעריפי חשכ"ל שבוצעה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה - התעריף הממוצע של 42 אגורות לכל ק"מ במהלך חלוקת העיתונים הינו תעריף ממוצע לכל התקופה והינו סביר. על כן היא ביקשה לאשר את הסדר הפשרה, בכפוף לביצוע התיקונים הדרושים. 17. בתאריך 21/3/12 ניתנה החלטה המורה לב"כ הצדדים לתקן את הסדר הפשרה כדלקמן: א) הותרה הרחבת חברי הקבוצה על פי סעיף 18(ז)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 והתובענה הייצוגית חלה גם על העובדים הנוספים שעבדו בתקופה מיום 15/8/04 ועד ליום 30/6/11. ב) ב"כ הנתבעת הצהיר בבית הדין, כי עובדים שעזבו את עבודתם בנתבעת לא נדרשו לחתום על כתב קבלה וסילוק. ג) תקופת ההתייצבות הוארכה מחודשיים לשישה חודשים. ד) הנתבעת חוייבה לפרסם הודעה על קיום התביעה הייצוגית על לוח המודעות במשרדיה לתקופה של שישה חודשים. ה) הנתבעת חוייבה לשלוח מכתבים בדואר רגיל לכל עובדיה בארץ, עם תרגום לשפה הרוסית והערבית בנוסף לעברית, ובו תיידע את כל עובדיה על קיום ההליך ועל תקופת ההתייצבות שהוארכה. ו) נוסח התצהיר יצורף למכתב שיישלח לכל העובדים ועובדים לשעבר של הנתבעת במסגרת ההודעה על הסכם הפשרה. ז) הנתבעת חוייבה לפרסם מודעה אחת בעיתון "ידיעות אחרונות" ומודעה אחת בעיתון בשפה הרוסית בנוסח המופיע בנספח 4 להסדר הפשרה. ח) סעיף 18 יתוקן ויאפשר לכל עובד ו/או עובד לשעבר לחתום על תצהיר בפני ב"כ התובע, ו/או ב"כ הנתבעת, ו/או במשרדי הנתבעת וזאת ללא כל תשלום כספי בנדון. כן יפורסמו שעות קבלת קהל במשרדים הללו לצורך פניית העובדים. ט) העובדים ו/או עובדים לשעבר יידרשו להוכיח את תקופת עבודתם במועד התייצבותם באמצעות הצגת תלושי שכר ו/או טופס 106. עובד ו/או עובד לשעבר שאין ברשותו מסמכים יוכל לפנות למחלקת כח אדם בנתבעת, שתבדוק את זהותו ותאשר את תקופת עבודתו. י) גובה הפיצוי, בסך של 1.25 ₪ ליום עבודה בגין הוצאות השימוש ברכב, ישאר בעינו, כפי שסיכמו ב"כ הצדדים, לאור הסכמת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה לסכום הפיצוי הנ"ל. יא) עובדים ו/או עובדים לשעבר שתביעותיהם יידחו על ידי ב"כ הצדדים לאחר בדיקתם, ב"כ הצדדים יישלחו להם מכתב המסביר את סיבת הדחייה ותינתן להם האפשרות להגיש מסמכים נוספים המאמתים את תקופת עבודתם ואז תביעתם תיבדק מחדש. יב) ב"כ הצדדים ישמרו במשרדיהם רשומות עם שמות כל העובדים שתביעותיהם אושרו ו/או נדחו וישלחו עותק לעוה"ד יעל בר-לב, ב"כ היועץ המשפטי לממשלה. יג) שכר ב"כ התובע הייצוגי יחולק לשלושה תשלומים: 1) סך של 150,000 ₪ + מע"מ ישולם תוך 10 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה על ידי בית הדין. 2) סך של 100,000 ₪ + מע"מ ישולם תוך 30 יום ממועד סיום תקופת ההתייצבות. 3) סך של 150,000 ₪ + מע"מ, ישולם תוך 10 ימים מהמועד בו יודיעו ב"כ הצדדים בכתב לבית הדין כי שולם סכום הפיצוי לכל העובדים הזכאים. 18. כן חוייבו ב"כ הצדדים לדווח בכתב ולשלוח עותק לבית הדין מהמסמכים שפורטו בהחלטת בי הדין מיום 21/3/12 להלן המסמכים שנדרשים ב"כ הצדדים להמציא לבית הדין בהתאם להתקדמות השלבים השונים בהסכם הפשרה: א) עותק מההודעות שפורסמו בעיתונים ומועדם, הן ביחס להודעה הראשונה לפי סעיף 25(א)(4) והן ביחס להודעה השניה לפי סעיף 25(א)(ד). ב) עותק מהמכתבים שנשלחו לכל העובדים בשפות עברית, רוסית וערבית. ג) עותק מהתצהיר שישלח לעובדים בשפות עברית, רוסית וערבית והסבר ביחס לחתימה בפני עורך דין ללא תשלום הוצאות שכ"ט לעו"ד. ד) דיווח עם רשימת שמות של כל העובדים שהגישו תביעות לנתבעת. ה) דיווח על מספר התביעות שאושרו. ו) דיווח על מספר התביעות שנדחו וסכומם וכן יומצא עותק לדוגמא ממכתבי הדחייה שנשלחו לעובדים. ז) דיווח על התשלומים שבוצעו לעובדים וסכומם. ח) דיווח על מועדי התשלום לב"כ התובע הייצוגי ולתובע הייצוגי. 19. ב"כ הצדדים נדרשו לתקן את הסכם הפשרה, כאמור לעיל, ולהמציא עותק מתוקן לבית הדין עד ליום 22/4/12. 20. בתאריך 22/4/12 הוגשה הודעה לבית הדין מטעם ב"כ הצדדים, עם עותק מהסכם הפשרה המתוקן שנחתם בין הצדדים בהתאם להוראות בית הדין בהחלטה מיום 21/3/12. נספחים 8 ו-9 להסכם הפשרה המתוקן נשלחו לתרגום השפה הרוסית והערבית ואמורים היו להישלח בכל השפות לעובדים ולעובדים לשעבר. להלן הנימוקים לאישור הסדר הפשרה 21. הסדר הפשרה הינו הסדר ראוי מאחר וכאמור בהסכם הפשרה, אזי החל מחודש יולי 2011, החלה הנתבעת לשלם לעובדיה המחלקים עיתונים רכיב שכר המשקף, בין השאר, את הוצאות הרכב שנגרמו להם בגין ביצוע העבודה במהלך העבודה ולצרכי העבודה. בנוסף, הרחבת התקופה הקובעת לפרק זמן נוסף מיום 15/8/04 ועד ליום 30/6/11 יגרום לכך שהנתבעת תפצה למעשה את כל עובדיה הזכאים וכן גם את עובדיה לשעבר ותשלם להם תשלום בגין הוצאות השימוש ברכב ובכך יבוא לסיומו הסכסוך וכל העובדים יפוצו בהתאם בדרך הולמת. מדובר כאן בהסכם הוגן כלפי שני הצדדים. 22. בנוסף, הסדר הפשרה הינו סביר ומתייחס לכלל עובדי הנתבעים. הסכם הפשרה יחול על חברי הקבוצה בשתי התקופות, הן הקובעת והן המורחבת, כמפורט בהסכם הפשרה, יגן על זכויות חברי הקבוצה בתקופה המורחבת מפני התיישנות תביעתם, שכן התקופה המורחבת הוגדרה החל מיום 15/8/2004 ועד ליום 30/6/11, קרי, שבע השנים שקדמו לחתימת הצדדים על הסכם הפשרה. 23. הסכם הפשרה קבע "מנגנון יציאה" למי מבין חברי הקבוצה כהגדרת המושג בהסכם הפשרה, אשר אינו מעוניין, כי ההסכם יחול עליו. סעיף 28 להסכם הפשרה קובע, כי הסכם הפשרה לא יחול על כל מי שיודיע לבית הדין בכתב, עם עותק לב"כ הנתבעת, תוך 45 יום ממועד פרסום ההודעה הראשונה, כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה יחול עליו בהתאם להוראות סעיף 18(ו) לחוק. רק עובד אחד, ששמו נר X, ביקש בכתב שלא להחיל עליו את הסכם הפשרה ונקבע ביום 15/1/12, כי הסכם הפשרה בתיק זה לא יחול עליו, כאמור בבקשתו. 24. בנוסף, קובע הסכם הפשרה, בסעיף 20 להסכם, מנגנון יציאה של כל עובד הנתבעת אשר נרשם בתוך תקופת ההתייצבות וביקש להיכלל בין חברי הקבוצה שההסכם יחול עליו, אך נמצא כעובד שאינו זכאי לתנאי לפיצוי לפי ההסכם. עובד כנ"ל יהיה רשאי להגיש תביעה עצמאית ופרטנית, בכפוף לטענות ההתיישנות, ולא ייטען כלפיו כי הסכם הפשרה דנן מהווה מעשה בית דין. 25. בעקבות הסכם הפשרה הנתבעת הצהירה והתחייבה כי החל מחודש יולי 2011 היא משלמת למחלקים רכיב שכר המשקף, בין היתר, את הוצאות הרכב שנגרמו להם בגין ביצוע העבודה במהלך העבודה ולצרכי העבודה ועל סמך הצהרה זו פעלו הצדדים. 26. כמו כן, הסכם הפשרה חל על כל מי שהועסק בעבר או מועסק על ידי החברה בתקופה הקובעת ו/או בתקופה המורחבת, ואשר התקיימו בינו ובין החברה יחסי עובד ומעביד בו התנאים המצטברים הבאים וייחשב כ"עובד זכאי" כהגדרתו בהסכם זה: א) עשה שימוש בכלי רכב מנועי, כולל קטנוע, לשם ביצוע חלוקת העיתונים. ב) נגרמו לו הוצאות בשל השימוש בכלי הרכב המנועי. 27. כן מוסכם על הצדדים, כי כל אחד מבין העובדים הזכאים יהיה זכאי לפיצוי בסך של 1.25 ₪ ליום עבודה. אורך המסלול שנקבע לצורך חישוב הפיצוי לחברי הקבוצה עומד על 3 ק,מ ליום עבודה, גם אם קו החלוקה היה קצר יותר בפועל. סכום הפיצוי לא יפחת מ-150 ₪ ברוטו לעובד שעבד שלושה חודשים מלאים בנתבעת. 28. כן נקבע, כי העובדים ו/או העובדים לשעבר יוכלו לחתום על תצהירים בפני ב"כ הצדדים או במשרדי הנתבעת מבלי לשלם שכ"ט עו"ד וכי לכל העובדים ו/או עובדים לשעבר תשלח הודעה בכתב בשפות עברית, רוסית וערבית, במטרה ליידע אותם על קיום ההליך בתיק הנוכחי, וכן עותק מהתצהיר שעליהם לחתום בפני עו"ד, כאמור לעיל. 29. נקבע מנגנון פיקוח, הן ביחס להסכם הפשרה עם דיווחים לבית הדין, והן ליעוץ המשפטי לממשלה, על ביצוע כל אחד מהשלבים השונים להסכם הפשרה. 30. בנוסף - שכ"ט עוה"ד ב"כ התובע הייצוגי חולק לשלושה שלבים בהתאם להתקדמות השלבים השונים בביצוע הסכם הפשרה. 31. בנסיבות המקרה החלטנו, כי אין צורך במינוי בודק לפי סעיף 19 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006, היות וסכום הפיצוי הכספי שנקבע לחברי הקבוצה היה מקובל וסביר בעיני עו"ד יעל בר-לב, שהינה הממונה על אכיפת שכר בפרקליטות המדינה וייצגה בבית הדין את היועץ המשפטי לממשלה בדיון בבית הדין בתאריך 11/3/12 וכן בהודעה לבית הדין בנוגע לעמדת היועץ המשפטי לממשה מיום 19/2/12. 32. על כן, אנו קובעים, כי הסדר הפשרה משקף היטב את הסיכונים והסיכויים של הצדדים והוא סביר והוגן כלפי כל הצדדים. כן גם סכום התגמול ושכר הטרחה שנקבע לתובע הייצוגי ולבא כוחו סבירים. 33. לאור כל האמור לעיל אנו מאשרים באופן סופי את הסדר הפשרה ונותנים לו תוקף של פסק דין בתובענה הייצוגית. 34. ב"כ התובע יפקח על ביצוע השלבים השונים של הסדר הפשרה ומועדי ביצועם כאמור בסעיף 20 לעיל, וזאת עד תום תקופת ביצוע ההסדר. 35. אנו מורים על פרסום הודעה שניה לציבור לפי סעיף 25(4) חוק בהתאם לנוסח המופיע בנספח 4 להסכם שהוגש לבית הדין ביום 22/4/12. המודעה השניה תופרסם בעיתון "ידיעות אחרונות" וכן בעיתון בשפה הרוסית. על הנתבעת להמציא עותק מהפרסומים בעיתונים הן של ההודעה הראשונה והן של ההודעה השניה לבית הדין תוך 14 יום ממועד פרסום המודעה השניה. 36. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים וכן ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, לשם רישומה בפנקס התובענות הייצוגיות. תביעה ייצוגיתפשרה