הסכם קיבוצי - האם ניתן לחייב עובדים להשתתף במבצע שיווק ?

האם דרישת ההנהלה מן העובדים להשתתף במבצעי שיווק מחוץ לסניפי הבנק, ללא הסכמה בין מחלקת משאבי אנוש לוועד הארצי, מהווה הפרה של ההסכם הקיבוצי משנת 2004. מומלץ לקרוא את הקטע להלן אשר נבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות בנושא האם ניתן לחייב עובדים להשתתף במבצע שיווק: 1. בפנינו בקשת צד במסגרת סכסוך קיבוצי שהוגשה על ידי המבקשים - הסתדרות העובדים החדשה - הסתדרות המעו"ף - חטיבת עובדי הבנקים וחברות הביטוח (להלן: "ההסתדרות") ועל ידי הועד הארצי של ארגון עובדי הבנק הבינלאומי ופאג"י בע"מ (להלן: "הועד") כנגד הבנק הבינלאומי בע"מ (להלן: "הבנק"). הבקשה שהוגשה עניינה בפרשנות שני סעיפים בהסכמים קיבוציים החלים על הצדדים. 2. הסעדים שהתבקשו במסגרת הבקשה הינם: ליתן צו הצהרתי קבוע המצהיר, כי דרישת ההנהלה מן העובדים להשתתף במבצעי שיווק מחוץ לסניפי הבנק, ללא הסכמה בין מחלקת משאבי אנוש לוועד הארצי, מהווה הפרה של ההסכם הקיבוצי משנת 2004. ליתן צו מניעה קבוע, המורה למשיב להימנע מלפנות לעובדים ולהורות להם להשתתף במבצעי שיווק מחוץ לסניפים, ללא הסכמה בין מחלקת משאבי אנוש לוועד הארצי. ליתן צו הצהרתי קבוע, המצהיר כי בהתאם לסעיף 6 להסכם הקיבוצי משנת 2009, וכן כל עוד ההסכם עומד בתוקפו, פקידים אשר עברו בעבר, או יעברו בעתיד לבניין הבנק בשדרות רוטשילד בתל אביב ואשר ביום המעבר היו, או יהיו בהמשך, בעלי רכב פרטי, והם מעוניינים לחנות בחניון ציבורי בהסדר הבנק, ישלמו עבור החניה 200 ש"ח בחודש בלבד, והבנק ישלם את ההפרש בגין עלות החניה. ליתן צו עשה קבוע אשר מורה לבנק לפעול בהתאם לסעיף 6 להסכם הקיבוצי משנת 2009, ולשלם לכל עובד אשר עבר ו/או יעבור לבניין החדש וביום המעבר הוא בעל רכב פרטי, את הסכום הנדרש עבור חניה בחניון ציבורי בהסדר הבנק, בניכוי 200 ש"ח בחודש בלבד. סוגיית השיווק מחוץ לסניפי הבנק רקע הדברים 3. בבנק קיימת זה מכבר פעילות שיווק במהלך שעות העבודה: פעילות המתבצעת הן בתוך הסניף - בפעילות פרונטלית ובפעילות טלפונית, והן מחוץ לסניף - ביציאה אל מוקדים או אירועים אשר הבנק בוחר לקיים בהם פעילות כזו. בנוסף קיימת פעילות שיווקית המבוצעת בשעות נוספות מחוץ לשעות העבודה ומתוגמלת בהתאם כ"שעות נוספות". 4. ביום 1.4.2004 הוכרז סכסוך עבודה בשתי עילות: "1. הטלת מטלות חדשות על עובדי הבנק שגורמות לעומס עבודה גדול ודרישה לחתום על הסכם קיבוצי מיוחד להסדרת העניין. 2. דרישה לתגמול העובדים בעקבות תרומתם להישגי הבנק." (עותק ההכרזה צורף כנספח ב' לתשובת הבנק). 5. בין הצדדים התנהל מו"מ ובסיומו נחתם ביום 2.9.04 הסכם קיבוצי מיוחד (להלן: "הסכם 2004"). בסעיף 13 להסכם 2004 נקבע: "שעות נוספות במבצעי שיווק "13. ישאר בעינו הנוהג הקיים בנוגע לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות במבצעי שיווק הנערכים, מעת לעת, מעבר לשעות העבודה ו/או מחוץ לסניפי הבנק. השתתפות העובדים במבצעים הנ"ל מעבר לשעות העבודה ו/או מחוץ לסניפי הבנק תעשה בהסכמה בין מחלקת משאבי אנוש לוועד הארצי". 6. הצדדים חלוקים באשר לאופן בו יש לפרש את הסעיף. לטענת המבקשים, הסעיף מחייב קבלת הסכמת הועד הן למבצעי שיווק הנערכים בשעות שמעבר לשעות העבודה והן למבצעי שיווק הנערכים מחוץ לסניף, בשעות העבודה או בשעות שמעבר לשעות העבודה. לטענת הבנק, הסעיף מחייב קבלת הסכמה מהועד אך רק למבצעי שיווק הנערכים בשעות נוספות, בין אם בסניף ובין אם מחוצה לו. הכרעה 7. בחנו את לשון הסעיף, שקלנו את טיעוני הצדדים, והגענו למסקנה כי הדין בסוגיה זו עם המבקשים. נוסח הסיפא של הסעיף הוא: "השתתפות העובדים במבצעים הנ"ל מעבר לשעות העבודה ו/או מחוץ לסניפי הבנק תעשה בהסכמה בין מחלקת משאבי אנוש לוועד הארצי". לשון הסעיף מצביעה על כך שהסכמת הועד נדרשת הן להשתתפות עובדים במבצעים מעבר לשעות העבודה והן למבצעים הנערכים מחוץ לסניפי הבנק. לו היתה נכונה עמדת הבנק על פיה אישור הועד נדרש רק למבצעי שיווק מעבר לשעות העבודה הנהוגות בבנק ולא למבצעים הנערכים מחוץ לסניף, לא היה הסעיף מנוסח כך שינקט המונח ו/או. 8. הבנק טוען כי בלשון הסעיף קיים כשל ניסוחי. לטענתו, יש להוסיף לסעיף שתי מילים החסרות בו ולקרוא את הסעיף כך: " ישאר בעינו הנוהג הקיים בנוגע לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות במבצעי שיווק הנערכים, מעת לעת, מעבר לשעות העבודה בסניפי הבנק ו/או מחוץ לסניפי הבנק. השתתפות העובדים במבצעים הנ"ל מעבר לשעות העבודה בסניפי הבנק ו/או מחוץ לסניפי הבנק תעשה בהסכמה בין מחלקת משאבי אנוש לוועד הארצי". אלא שעמדת הבנק מחייבת הוספת מילים להסכם, שלא הוסכם עליהן מלכתחילה בין הצדדים, ואף כיום אין הסכמה על הוספתן לסעיף. על אחת כמה וכמה, משהוספת מילים אלו יש בה, שמא, כדי לשנות את משמעות ההסכמה. 9. צודק הבנק בעמדתו לפיה מרבית הסכם 2004 עוסק בסוגיית עבודה בשעות נוספות וכי כך אף נוסחו כותרות הסעיפים. אולם, כמתואר על ידי הצדדים, סכסוך העבודה שפרץ בשנת 2004 אשר הוביל לחתימת הסכם 2004 לא פרץ סביב סוגיית השעות הנוספות בלבד, אלא, בין היתר, בשל: "הטלת מטלות חדשות על עובדי הבנק שגורמות לעומס עבודה גדול ודרישה לחתום על הסכם קיבוצי מיוחד להסדרת העניין" (ר' נספח ב' לתשובת הבנק). המבקשים טענו כי נציגות העובדים ביקשה להבטיח בהסכם הקיבוצי כי הבנק יזדקק פחות ככל האפשר להעסקת העובדים בשעות נוספות. על פי ההסבר בבקשה, כאשר נלקחים עובדי סניף לעבודת שיווק מחוץ לסניף, גורם הדבר לעיתים לעומס עבודה חריג על חבריהם שנשארו בסניף, או עליהם, בחזרתם מהמשימה על מנת להדביק את הפערים שנוצרו בהיעדרם, כך שהדבר מחייב אותם לעבוד שעות נוספות. הסבר זה אף מתיישב עם הגיונם של דברים. 10. הרציונל העומד מאחורי לשון הסעיף הוא שלועד יהיה אמצעי בקרה אשר יאפשר לו לדאוג לכך שמבצעי שיווק מחוץ לסניף (גם בשעות העבודה בבנק) לא יגררו את העובדים, אשר יאלצו להשלים את עבודתם השוטפת בסניף, לעבודה מוגזמת במסגרת שעות נוספות. רציונל זה מתיישב עם לשון הסעיף לפיה נדרשת הסכמת הועד הן למבצעי שיווק הנערכים מעבר לשעות העבודה והן למבצעים הנערכים מחוץ לסניפי הבנק. אכן, גם עבודת שיווק הנעשית בתוך הסניף בשעות העבודה גורמת לעומס על עובד המבצע אותה, כנטען על ידי הבנק, אולם לא יכולה להיות מחלוקת כי יציאה מהסניף, לעיתים למספר שעות ולעיתים ליום עבודה שלם, יוצרת עומס רב בהרבה על אותו עובד או על חבריו לסניף, וכי על פעילות זו רצוי שתהיה בקרה, גם באמצעות קבלת הסכמת הועד לפעילות, כפי שהוסכם בין הצדדים. 11. מעבר לאמור, גם אם קיים קושי פרשני כלשהו בהבנת לשון הסעיף, אומד דעתם של הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, כפי שבא לידי ביטוי באופן ישום ההסכם לאחר חתימתו ועד לאחרונה, מצביע על האופן בו יש לפרש את הסעיף. כעולה הן מטיעוני המבקשים והן מטיעוני הבנק, במשך כל השנים שחלפו מחתימת הסכם 2004 ועד לעת האחרונה, בכל פעם שהנהלת הבנק ביקשה לערוך מבצע שיווק מעבר לשעות העבודה ו/או מחוץ לסניף, היא היתה פונה לועד הארצי בבקשה לאישור המבצע, נציגי הועד היו בוחנים את הבקשה וברוב המקרים נתנו הסכמתם. העובדה שהנהלת הבנק פנתה לועד הארצי וביקשה את הסכמתו לכל מבצע שיווק שהתבצע מחוץ לסניף, גם אם לטענת הבנק, הדבר נעשה מטעמים שביחסי עבודה, מעידה שכוונת הצדדים היתה ברורה - לפיה הסכמת הועד נדרשת לכל מבצע שיווק מחוץ לסניף בין אם המבצע נערך בשעות העבודה ובין אם במסגרת שעות נוספות. 12. לאור האמור לעיל, אנו קובעים כי הפרשנות הנכונה לסעיף 13 להסכם 2004 היא כי קיימים שני מקרים בהם נדרש הבנק לקבל את הסכמתו של הועד: מבצעי שיווק הנערכים מעבר לשעות העבודה ומבצעי שיווק הנערכים מחוץ לסניפי הבנק, בין אם בשעות העבודה ובין אם מעבר לשעות העבודה. מכאן, גם שמבצעי שיווק בתוך הסניף ובתוך שעות העבודה, אינם דורשים את קבלת אישור הועד. סוגיית סבסוד החניה לעובדים רקע הדברים 13. עד לשנת 2009, ההנהלה הראשית של הבנק ומחלקות הבנק המרכזיות היו ממוקמות במגדל שלום בתל אביב, אשר באזורו היתה חניה במחיר של כ- 200 - 250 ש"ח לחודש. בסמוך למעבר ההנהלה הראשית של הבנק ומחלקות נוספות לעבודה במגדל החדש של הבנק ברחוב רוטשילד בתל אביב, ביקשה נציגות העובדים להבטיח כי עובדים העוברים למגדל החדש יזכו לסבסוד החניה של רכבם בחניונים בסביבה, וזאת בשל מצוקת החניה והמחירים הגבוהים של חניה בסביבת המגדל החדש. 14. ביום 7.1.09 נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי מיוחד, אשר עסק בין היתר בנושא סבסוד החניה לעובדים העוברים למגדל החדש (להלן: "הסכם 2009" - צורף כנספח ד' לבקשה). בסעיף 6.1 להסכם 2009 נקבע: "6. המעבר לבניין החדש 6.1 פקידים אשר יעברו לבניין החדש ואשר ביום המעבר יהיו בעלי רכב פרטי, ויהיו מעוניינים לחנות בחניון ציבורי בהסדר הבנק, ישלמו עבור החנייה 200 ש"ח, והבנק ישלם את ההפרש". 15. אין חולק כי כל העובדים שעברו ממגדל שלום לבניין החדש קיבלו חניה בחניון ציבורי, תוך שהם משלמים עבורה, על פי המוסכם, 200 ש"ח לחודש בלבד והבנק משלים את ההפרש. עם זאת, באשר למספר עובדים שעברו לאחרונה לבניין החדש, הודיעה ההנהלה כי הם אינם זכאים לסבסוד החניה. 16. בעוד לטענת נציגות העובדים, הפרשנות הנכונה של הסעיף היא שכל עובד אשר עבר ו/או יעבור לבניין החדש יהא זכאי לסבסוד חניה, לרבות העובדים שעברו לאחרונה, לטענת הבנק, סבסוד החניה חל רק על מי שעבר לבניין הבנק ממגדל שלום בשנת 2009. 17. עיינו בלשון ההסכם הקיבוצי, שקלנו את טיעוני הצדדים והגענו למסקנה כי הדין בסוגיה זו הוא עם הבנק. 18. ראשית, יש לייחס חשיבות לכותרתו של הסעיף - "המעבר לבניין החדש". מהכותרת עולה כי הסעיף התכוון להסדיר את אותו מעבר קולקטיבי של ההנהלה מהמשכן הישן למשכן החדש, מעבר שהתרחש בשנת 2009. באשר לטענת המבקשים שהועלתה לראשונה בסיכומים, לפיה עד היום לא אוכלס כל הבניין ולפחות שתי קומות נוספות אמורות להיות מאוכלסות בעתיד, מקובלת עלינו טענת הבנק לפיה אותן קומות שטרם אוכלסו (3 מתוך 26) נותרו כרזרבה לגידול טבעי של היחידות היושבות בבניין ולא נועדו למעבר יחידות חדשות לבניין. על פי הנתונים שהוצגו על ידי הבנק, המעבר ממגדל שלום לבניין החדש התבצע בין החודשים מאי - ספטמבר 2009. 19. שנית, הסעיף מתייחס, על פי לשונו ל"פקידים אשר יעברו לבניין החדש ואשר ביום המעבר יהיו בעלי רכב פרטי..." לו היתה כוונת מנסחי ההסכם לכל העובדים שעוברים ו/או יעברו בעתיד לבניין החדש, לא היה מצויין "יום המעבר" כיום בו נבחן התנאי של בעלות על רכב פרטי. 20. יתרה מכך, הבנק הבהיר כי לא קיים בו הסדר חניה כולל וכי ההסדר שנערך עם המעבר לבניין החדש היה השלישי מסוגו בלבד בבנק, כשבשני מקרים בלבד לפני כן הסכים הבנק להשתתף במימון חניה בדרך דומה: כאשר סניף חולון עסקים של הבנק הועבר מאזור של חניה חופשית למרכז מסחרי בו החניה היא בתשלום וכאשר סניף ראש העין עבר לאזור התעשיה בעיר. לטענת הבנק, גם בסניף אפק וגם בסניף חולון עסקים, השתתפות הבנק נעשית רק בהוצאות החניה של מי שעברו לסניף החדש מהסניף הישן באופן קולקטיבי ואינה ניתנת למי שהוצב בסניף החדש לאחר מכן, אינדיבידואלית. הרציונל שעמד מאחורי ההסכם, כמו גם במקרים של סניף אפק וסניף חולון עסקים, הוא שיפוי של עובדים על הוצאות חדשות שנגרמו להם עם המעבר לבניין החדש, כאשר באזור הבניין הקודם היתה חניה במחיר מוזל, בעוד באזור הבניין החדש מחירי החניה גבוהים. רציונל זה אינו חל על עובדים המוצבים בבניין באופן אינדיבידואלי, לאחר שעבדו במקומות עבודה אחרים. סבסוד החניה נועד למצב בו מקום העבודה עובר ולא מצב בו העובד עובר. 21. על רציונל זה ניתן ללמוד גם מחוזר הועד מיום 8.12.2008 (נספח ז' לתשובת הצד) בו דיווח הועד לעובדים כך: "בניין ההנהלה החדש באזור בניין ההנהלה החדש המוקם יש מצוקת חניה חריגה. לפיכך פקידי הבנק, עובדי המחלקות שיעברו לבניין ההנהלה החדש, יזכו לסבסוד דמי חניה חודשית במגרש חניה הציבורי הסמוך. העובד ישלם עד 200 ש"ח לחודש דמי מנוי (המחירים המקובלים היום באזור הבניין הישן) וכל שאר דמי מינוי החניה יכוסו על ידי הבנק". מהחוזר עולה כי הועד עצמו הבהיר כי "עובדי המחלקות שיעברו לבניין ההנהלה החדש" ולא "כל העובדים שעוברים או יעברו לבניין ההנהלה החדש" יזכו לסבסוד של החניה מעבר ל- 200 ש"ח שהוא המחיר המקובל "היום באזור הבניין הישן", דהיינו, המחיר שעובדים אלו נהגו לשלם בבניין בו עבדו עד למעבר (במגדל השלום). 22. לאור כל האמור לעיל , שוכנענו כי כוונת הצדדים היתה להחלת הסדר החניה שבהסכם 2009 רק על עובדי המחלקות שעבדו במגדל השלום ועברו לבניין החדש במהלך שנת 2009, אשר היו בעלי רכב פרטי ביום המעבר. ההסדר אינו חל על עובדים שהופנו או יופנו לעבוד בבניין החדש, לאחר שהסתיים המעבר הקולקטיבי בשנת 2009. סוף דבר 23. הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כמפורט בסעיף 12 שלעיל. 24. בנסיבות אלו וכמקובל בהליכי סכסוך קיבוצי, אינני עושה צו להוצאות, למי מהצדדים. חוזהשאלות משפטיותהסכם קיבוצי