האם שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל כולל מע''מ ?

דוגמא לפסק דין בנושא האם שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל כולל מע''מ: שכ"ט עו"ד בהליכי הוצל"פ הצדדים חלוקים בשאלה האם שכ"ט א' ושכ"ט ב' שנפסקו במסגרת הליכי ההוצל"פ כוללים מע"מ. הבסיס החוקי לקביעת שכ"ט בהוצל"פ הינו בסעיפים 10 ו- 10 א' לחוק ההוצל"פ, שכר הנקבע עפ"י התעריף המינימאלי לפי סעיף 81 לחוק לשכת עוה"ד. סעיף 10 האמור מפנים את כללי התעריף המינימאלי ועל פיהם נפסק שכ"ט בהוצל"פ. (למעט מקרים חריגים). לתעריף המינימאלי (ולשכ"ט בהוצל"פ) מתווסף מס ערך מוסף לפי תקנה 512 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי. ידיעה שיפוטית כי סכום שכ"ט עו"ד הנרשם בתדפיס תיק ההוצל"פ כולל בחובו מע"מ והסיבה כדי שידע החייב המבקש לשלם את חובו מהו סכום החוב הכולל שעליו לשלם. אשר על כן ובהתאם לקביעת המומחה שכ"ט בהוצל"פ 465,826 ₪ משוערך ליום 9.6.09, ולא כולל מע"מ. שכ"ט והוצאות משפט שקלתי את טענות הצדדים בסוגיה זו ומצאתי שיש לחייב את הנתבעים בשכ"ט של התובעים, אך בשים לב לסכום התביעה מחד והסכום הסופי שנפסק מאידך ולעובדה כי תביעתם של הנתבעים נדחתה תוך שביהמ"ש דחה את טענתם המרכזית על כפיה ועושק. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים שכ"ט עו"ד כולל בסך של 25,000 ₪. באשר לאגרות המשפט יישאו הנתבעים במחצית סכומי האגרות ששולמו על ידי התובעים. באשר לשכרו של המומחה, ישא כל צד בחלקו שכן הצורך במינוי נבע משני הצדדים גם יחד, שלא השכילו להציג תחשיב חשבונאי שניתן יהיה לפסוק על פיו. שכ"ט עו"ד וכן הוצאות המשפט יהיו צמודים למדד וישאו ריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום המלא בפועל. קיזוז והחזר הוצאות לשיטתם של הנתבעים יש לקזז סך של 66,794 ₪. התובעים טענו בלשון רפה כי הם סבורים שהמומחה הביא בחשבון סכום זה בחישוביו ובמידה ולא, הסכימו שיש להפחיתו מחיוביהם של הנתבעים. בהתאם להסכמת בעלי הדין בדיון העברתי למומחה שיחווה דעתו בשאלה האמורה. בתוספת המפורטת לחוות הדעת מיום 13.8.12, קובע המומחה חד משמעית כי הסכום האמור לא נלקח על ידו בחשבון בעת שערך את התחשיב שבחוות הדעת. אשר על כן יש להפחית מחיוביהם של הנתבעים את הסך של 66,794 ₪. אין צורך לשערך סכום זה ליום 9.6.09, שכן סכום הקיזוז נפסק בחודשים אפריל, מאי 2012. כספים המעוכבים בידי התובעים מדובר בסכום של כ- 174,000 ₪ שהתובעים עכבו בידיהם להבטחת שכרם על פי תקנות לשכת עוה"ד בחודש אפריל 2009. הצדדים חלוקים בשאלה האם יש מקום לשערך סכום זה ואת נימוקיהם השמיעו בדיון. הואיל וחיוביהם של הנתבעים שוערכו לתחילת חודש יוני 2009, והכספים עוכבו זמן קצר לפני מועד זה, אין מקום לשערכם ליום 9.6.09, אלא הסכום של 174,000 ₪ יקוזז מסך כל חיוביהם של הנתבעים כפי שחושבו ליום 9.6.09, וממילא נכללים בתחשיבו של המומחה לגבי סכומים ששלמו הנתבעים או שיש לקזזם (סכום כולל של 1,264,870 ₪) משוערכים ליום 9.6.09. הפחתת "הסכום העונשי" בעסקת תרקומיה הנתבעים טוענים להפחתת סך של 75,000 ₪ שלטענתם נאלצו לשלם לתובעים כדי שלא להפר הסכם ולהיות מחויבים בשכ"ט נוסף בשיעור של 50%, כאשר סך כל חיובם שנותר היה 10,000 ₪. ב"כ התובעים טוען כי הטענה לא נטענה בכתבי הטענות ולא בסיכומים ולכן יש להתעלם מהטענה. ב"כ הנתבעים אישורה בדיון כי הטענה לא נטענה והסבירה שזה משום שכל אישורי התשלומים היו בידי עו"ד לברן. לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים בדבר סכום עונשי, כביכול, והטענה נדחית. הטענה הועלתה רק עתה לראשונה וטענה כגון זו יש להעלות במועד שיאפשר דיון ושמיעת ראיות. זו טענה כבושה ועל כן נדחית. 2. להלן סכומי החיובים ליום 9.6.09 ללא מע"מ: עסקת הספירלה 583,581 ₪. שכ"ט עו"ד בהוצל"פ 465,826 ₪. שכ"ט ראוי עפ"י פס"ד חלקי 42,963 ₪. עסקת תרקומיה 380,049 ₪. סה"כ 1,472,419 ₪. מסכום החיוב הכולל יש להפחית את סך כל תשלומי הנתבעים בסך של 1,264,870 ₪ וכן את הסכום של 66,794 ₪ ולכן חובם של הנתבעים לתובעים נכון ליום 9.6.09, הינו 140,754 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 9.6.09 ועד לתשלום המלא בפועל ובנוסף מס ערך מוסף שיחושב על הסכום המשוערך כאמור על פי שיעורו של המס ביום התשלום בפועל, וכנגד חשבונית מס כחוק. 3. בנוסף יישאו הנתבעים בשכ"ט עו"ד בהליך המשפטי בסך של 25,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסה"ד זה ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים את סכום מחצית אגרות התביעה ששלמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסה"ד זה ועד לתשלום המלא בפועל. ב"כ התובעים רשאי להגיש פסיקתא מפורטת ומתאימה לחתימה. עורך דיןמיסיםשכר טרחת עורך דיןשאלות משפטיותשכר טרחההוצאה לפועלמע"מ (מס ערך מוסף)