תקנות הפיקוח על מעונות

תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-12 לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א: כללי 1. הגדרות בתקנות אלה - "זקן" - זקן עצמאי או זקן תשוש; "זקן עצמאי" ו"זקן תשוש" - כהגדרתם בתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת זקנים עצמאים ותשושים במעון), התשמ"ו-1986 (להלן - תקנות האחזקה); "מעון משפחתי" - מעון לשלושה עד ששה זקנים; "מפקח" - מי ששר העבודה והרווחה מינהו למפקח לפי סעיף 7 לחוק; "מנהל השירות" - מנהל השירות לזקן במשרד העבודה והרווחה. 2. ניהול מעון מעון משפחתי ינוהל לפי תקנות אלה. 3. חובת רישוי לפי חיקוק אחר מעון משפחתי אשר נקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאי שר העבודה והרווחה שלא לתת רשיון לניהולו כל עוד לא ניתן למעון הרשיון לפי החיקוק האחר. 4. התנית רשיון רשיון יכול שיהיה מותנה בתנאים. 5. חובות מנהל המעון מנהל מעון משפחתי חייב לדאוג במסירות - (1) לצרכים הגופניים והנפשיים של כל אחד מן הזקנים השוהים במעון ולהבטיח את שלומו ורווחתו; (2) לקיום ולטיפוח קשרי הזקנים במעון עם בני משפחותיהם. פרק ב': מיקום, מבנה ומיתקני המעון 6. מיקום המעון לא יוקם מעון משפחתי במקום שאינו מיועד למגורי בני אדם בתכנית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. 7. חניה וגישה למעון תוסדר גישה נוחה להולכי רגל עד לכניסה למעון, וכמו כן יוסדר שטח חניה לכלי רכב בכניסה למעון. 8. מבנה המעון (א) מבני המעון יהיו עשויים חומרים יציבים ואטומים לחדירת רטיבות או חרקים ומכרסמים, וכן אטומים מבחוץ במידה מספקת לחדירת חום וקור. (ב) רצפת המעון תהיה עשויה מרצפות הניתנות לניקוי בנקל, וללא מכשולים. (ג) דלתות המעון יהיו ניתנות לנעילה מבפנים ומבחוץ, אולם תובטח אפשרות פתיחת דלתות נעולות מבחוץ בשעת חירום. (ד) במעון שבו יש יותר מקומה אחת המשמשת למגורים או לפעילות הזקנים תהא מעלית אחת לפחות. 9. חלונות (א) החלונות בחדרי האוכל ובמטבח יפנו אל מחוץ למבנה המעון. (ב) שטח החלונות לא יפחת משמינית שטח הרצפה. (ג) חלון חדר המגורים יהיה ניתן לפתיחה ולסגירה, ויפנה אל מחוץ למבנה המעון. 10. מיתקני חשמל, מים, ביוב, הסקה (א) מערכות החשמל, המים, הביוב וההסקה ומערכות מיכניות אחרות במעון יותקנו לפי הוראות הדין החל לענין התקנתן, לפי הענין. (ב) במעון המשפחתי תהיה אספקת מים חמים 24 שעות ביממה. (ג) במעון המשפחתי תהיה תאורה טבעית במשך היום וכן תאורה חשמלית מספקת בכל שעות היממה; כמו כן תותקן תאורת חירום. (ד) במעון יותקנו הסקה מרכזית או מיתקן חימום אחר שקיבל את אישורו של מכון התקנים, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953. 11. בטיחות ובטחון במעון המשפחתי יותקנו - (1) סידורי בטיחות מפני אש; (2) סידורי בטחון למניעת פריצות. 12. טלפון במעון משפחתי יהיה מכשיר טלפון אחד לפחות. 13. מטבח (א) שטחו המזערי של מטבח המעון המשפחתי יהיה 8 מטרים רבועים. (ב) ציוד המטבח יהיה תקין ונקי ובכמות מספקת ביחס למספר הזקנים במעון. 14. חדר אוכל (א) במעון המשפחתי יהיה חדר אוכל בשטח המחושב לפי 1.50 מ"ר לכל זקן. (ב) השולחנות והכסאות של חדר האוכל יהיו מצופים חומר הניתן לניקוי. (ג) בכניסה לחדר האוכל יותקן כיור לרחיצת ידיים. (ד) חדר אוכל של מעון לא ישמש למגורים. 15. מקלט במעון משפחתי יהיה מקלט בנוי ומצויד לפי הוראות חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. 16. יחידות מגורים לזקנים (א) בחדר מגוריו של זקן יתקיימו כל אלה: (1) לא ישוכנו בחדר יותר משני זקנים; (2) שטחו של חדר מגורים ליחיד לא יפחת מ-8 מטרים רבועים, ולשניים לא יפחת מ-12 מטרים רבועים; השטח האמור אינו כולל חדר שירותים; (3) רצפת חדרי המגורים תהיה מעל לפני הקרקע וגובה החדר לא יפחת מ-2.45 מטרים. (ב) במעון משפחתי תהיה יחידת רחצה אחת לפחות לכל שלושה זקנים, בשטח של 4 מטרים רבועים, שתכלול אסלה, מקלחון עם מכשיר קילוח ידני וכיור; דלת חדר הרחצה תיפתח כלפי פנים עם סידור לפתיחה החוצה; רצפת המקלחת תהיה מכוסה בכיסוי מונע החלקה; קירות חדר הרחצה יהיו מצופים חרסינה או קרמיקה, ויהיו בהם יריות משענת מיוחדות למניעת החלקה; כמו כן יותקן בחדר מיתקן לאזעקת עזרה. (ג) לכל זקן יהיו מיטה נפרדת וכלי מיטה מתאימים לעונה; ליד המיטה יהיה ארון לילה הניתן לנעילה, כן יהיה פעמון ליד המיטה או אמצעי אחר המותקן על גופו של הזקן לאזעקת עזרה. פרק ג': קבלת זקנים למעון ושהייתם בו 17. קבלת זקן (א) לא יתקבל למעון משפחתי זקן סיעודי כהגדרתו בתקנות האחזקה. (ב) לא יתקבל זקן למעון משפחתי אלא אם כן ניתנה הסכמתו או הסכמת נציגו לכך או לפי צו בית משפט. (ג) לא יוצא זקן ממעון משפחתי ללא הסכמתו לכך, אלא אם כן יש לו סידור חלופי מתאים אשר קיבל את אישורו של מפקח. 18. הסכם (א) לא יתקבל זקן למעון משפחתי בלא שנערך ונחתם בינו לבין מנהל המעון הסכם בדבר תנאי קבלתו, תקופת שהייתו ועזיבתו את המעון (להלן - ההסכם). (ב) מנהל המעון המשפחתי יעביר עותק חתום של ההסכם לידי הזקן ועותק לתיק האישי של הזקן במעון. (ג) בהסכם יפורטו הענינים הבאים: (1) (א) סוגי השירותים שיתן המעון המשפחתי לזקן ובמיוחד: שירותי תזונה ודיאטות מיוחדות, שירותי בריאות, טיפול אישי לתפקוד יומיומי תקין, שירותי דת, שירותים סוציאליים, שירותי נקיון ואחזקה, שירותי כביסה, שירותי תעסוקה ובילוי, חימום ואוורור; (ב) לצד כל סוג שירות כאמור יפורט אם הוא כלול בתשלום - חד פעמי או חודשי - שמשלם הזקן למעון, ואם אינו כלול בו, יפורט גובה התשלום שיגבה מנהל המעון בעד אותו שירות; (2) האפשרות להשתמש בחדר המגורים שלו במכשירי חשמל; (3) הזכות לקבל מבקרים; (4) הרהיטים, הציוד ודברי הערך אשר הזקן רשאי להביא עמו אל המעון המשפחתי ויצויין שם הגוף או האדם שאליו חפץ הזקן כי החפצים האמורים יועברו במקרה של פטירתו; (5) התשלומים שמתחייב הזקן לשלם בעד שהותו במעון המשפחתי ותנאיהם ובין השאר - (א) אם הם תשלומים חודשיים או חד-פעמיים; (ב) גובה התשלום ומועד ביצועו; (ג) האדם או הגוף, זולת הזקן, המשתתפים בתשלום; (ד) שיטת עדכון התשלומים; (ה) תנאי החזרת כספים לזקן או למשפחתו במקרה שהזקן יעזוב את המעון המשפחתי בתוך בתקופה המצויינת בהסכם. (6) סדר היום במעון והגבלות, אם קיימות, בכל הנוגע לשימוש הזקן בחדרו או בשטחי המעון המשפחתי האחרים; (7) היקף אחריות המעון במקרה של נזק לזקן או לרכושו; (8) נסיבות עזיבה, העברה למעון אחר או הוצאה של הזקן מהמעון המשפחתי כתוצאה מרצון אחד הצדדים להסכם או בניגוד לו או כתוצאה מסגירת המעון או עקב הידרדרות במצב בריאותו של הזקן, והתשלומים או החזר תשלומים אותם יקבל הזקן כתוצאה מכך; במקרה של עזיבה זמנית של הזקן את המעון - משך תקופת שמירת מקומו במעון, שלא יפחת מהקבוע בתקנה 29, וגובה התשלום החודשי לתקופה האמורה. 19. תקופת נסיון התקבל זקן למעון משפחתי יהיו שלושת החודשים הראשונים לשהייתו בו, תקופתן נסיון; הודעה על החלטה בדבר הישארות או עזיבה של הזקן את המעון לאחר תקופת הנסיון תינתן בידי צד למשנהו שבועיים לפחות לפני תום התקופה; התשלום בעד תקופת הנסיון יהיה יומי או חודשי בלבד; כל ההסכמים לגבי תשלומים קבועים יחולו על התקופה שלאחר תקופת הנסיון. 20. הבטחת זכויותיו של הזקן במעון מנהל המעון המשפחתי ידאג - (1) לפרסום מודעה במקום מרכזי בדבר זכויות זקנים במעון; (2) לאפשר לכל זקן להתקין מכשיר טלפון פרטי בחדרו; (3) שכל זקן יקבל את דברי הדואר המגיעים אליו כשהם סגורים; (4) לאפשר לכל זקן לשמור על פרטיותו; (5) להתחשב ברצונו של הזקן ולהתייחסות של כבוד אליו מצדו ומצד כל עובדי המעון המשפחתי; (6) כי לכל זקן תהיה כניסה ויציאה חפשית מן המעון ואליו; (7) כי מבקרי הזקן יוכלו להיכנס למעון לבקרו בשעות המקובלות לכך במעון ובזמנים נוספים כל עוד לא יופרע מהלך החיים התקין במעון. פרק ד': השירותים המוענקים לזקן במעון המשפחתי 21. מזון מנהל המעון המשפחתי ידאג - (1) לתזונה מתאימה לכל זקן השוהה במעון, לפי סל מזונות שבועי, וכן לתפריט שבועי; (2) לאספקת שלוש ארוחות עיקריות ביום לזקן, מהן ארוחה אחת חמה לפחות וכן שתי ארוחות ביניים, האחת בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים והשניה בין ארוחת צהריים לארוחת ערב. פרק הזמן בין ארוחת הערב לארוחת הבוקר לא יעלה על 12 שעות; (3) לארוחות מיוחדות לזקנים הזקוקים לתזונה מיוחדת על פי הוראות רופא המעון, ובהתייעצות עם מומחה לתזונה, וינהל רישום בקשר לכך; (4) כי במעון יהיה מלאי מזון בכמות מספיקה לשעת חירום; (5) כי תהיה אפשרות לכל זקן להכין לעצמו שתיה חמה במשך כל שעות היום; (6) כי הטיפול במזון, בישולו והגשתו יהיו בתנאי תברואה נאותים, וכי יישמרו צורתו האסתטית וטעמו של המזון; המנהל יתחשב בטעמם של הזקנים בהכנת המזון. 22. כלי מיטה (א) מנהל מעון משפחתי יספק לכל זקן כלי מיטה נקיים ותקינים, עשויים מבד כביס, המתאימים לצרכיו ובהתאם לעונות השנה. (ב) המנהל ידאג כי במעון יהיה מלאי מספיק של מצעים להחלפה בכל שעות היממה, בהתאם למספר הזקנים ולצרכיהם. 23. לבוש מנהל מעון משפחתי ידאג כי לכל זקן יהיה לבוש נקי, נאה ומתאים לעונת השנה וכי לכל זקן יהיה מלאי מספיק של בגדים להחלפה. 24. כביסה ותיקונים מנהל מעון משפחתי ידאג לשירותי כביסה ותיקונים שוטפים של מצעים ובגדי הזקנים, ויאפשר לזקנים הרוצים בכך לכבס בעצמם את בגדיהם. 25. אחזקה נקיון מבנה וציוד מנהל מעון משפחתי ידאג - (1) לניקוי מבני המעון בהתאם לצורך; (2) לאחזקה תקינה של מבני המעון וציודו. 26. חומרי ניקוי מנהל מעון משפחתי ידאג למלאי מספיק של חומרי נקיון במעון, ולאחסנתם במקום שמור. 27. חימום מנהל מעון משפחתי ידאג כי הטמפרטורה במעון תהיה בין 20 ל-25 מעלות צלסיוס בכל ימות השנה. 28. שירותי בריאות (א) מנהל מעון משפחתי ידאג לספק לזקנים השוהים במעון משפחתי - (1) טיפול רפואי שוטף בידי רופא המעון והפניה, לפי הצורך, למומחים; (2) בדיקות רפואיות תקופתיות; (3) שירותי סיעוד ועזרה ראשונה, בהתאם לצורך; (4) טיפול פיזיותרפי וריפוי בעיסוק לפי הפניית רופא המעון; (5) עזרים רפואיים תקינים, לפי הצורך; (ב) מנהל המעון המשפחתי ידאג לניהולו של תיק רפואי מעודכן לגבי כל זקן ובו פרטים אישיים ורפואיים לפי כל הטפסים שבתוספת האחת עשרה לתקנות האחזקה. (ג) מנהל המעון המשפחתי ידאג לניהול מחברת הוראות רופא בידי אחות המעון. (ד) המנהל ידאג כי לכל זקן תיקבע תכנית טיפולית-סיעודית בכתב, מיד עם קבלתו למעון, וכי תעודכן בהתאם לשינויים הרפואיים - סיעודיים. (ה) מנהל המעון אחראי - (1) להבאת זקן לבית חולים, עם לווי, במקרה הצורך, ולהחזרתו, עם לווי, מבית החולים; (2) לקיום מעקב אחר מצב הזקן בעת שהותו בבית החולים. (3) להודיע מיד למשפחת הזקן על אשפוזו. (ו) מנהל המעון המשפחתי יבטיח כי כל זקן יוכל לפנות לשירות רפואי נוסף על זה הקיים במעון, לפי בחירתו ועל חשבונו. 29. שמירת מקום נעדר זקן מהמעון המשפחתי, יישמר מקומו במעון לתקופה של ששה שבועות; התשלום בעד תקופה זו יהיה בהתאם להסכם. 30. שירותי חברה תעסוקה ותרבות מנהל המעון המשפחתי ידאג לקיים במעון פעילות חברתית, תרבותית ותעסוקתית המותאמת לזקנים ולצורכיהם. 31. שירותי דת שירותי דת ומזון כשר יסופקו במעון המשפחתי בהתאם לרצון הזקנים. פרק ה': צוות עובדי המעון 32. תיק אישי לכל עובד במעון המשפחתי יהיה תיק אישי ובו יהיו פרטיו האישיים, והמלצות ממקומות עבודה קודמים, תעודות המעידות על השכלתו והכשרתו ותעודות רפואיות. 33. בדיקות רפואיות (א) לא יתקבל עובד לעבודה במעון משפחתי אלא לאחר שנבדק בידי רופא והציג אישור שאינו חולה במחלה מידבקת ושאינו נושא טפילי מחלה מידבקת. (ב) לא יועסק במעון משפחתי עובד שעל גופו פצעים פתוחים אלא אם כן הם חבושים בתחבושת בלתי חדירה, בהתאם להנחיות אחות המעון. (ג) עובד שחלה יפסיק עבודתו במעון משפחתי ויחזור לעבודה רק לאחר שהציג אישור רפואי המאשר חזרתו לעבודה במעון. 34. נוכחות עובדים במעון (א) מנהל המעון המשפחתי ידאג לכך שבכל שעה משעות היממה יהיה במעון עובד המסוגל להגיש או להזעיק עזרה, ואשר סיים קורס עזרה ראשונה. (ב) לבושם של העובדים במעון המשפחתי יהיה, בכל עת, נקי ותקין. (ג) מנהל המעון המשפחתי ידאג להעמיד לרשות עובדיו טלפון ואפשרות להסעה לשעת חירום. פרק ו': שונות 35. פנקס רישום זקנים (א) מנהל המעון המשפחתי ידאג לניהול פנקס רישום זקנים; הפנקס יהיה במשמורתו של המנהל. (ב) מנהל המעון המשפחתי ידאג כי במעון יהיה תיק אישי לכל אחד מהזקנים המתגוררים בו; התיק יכלול פרטים אישיים והעתק ההסכם בין הזקן למעון. 36. דו"ח תאונות או מוות מנהל המעון המשפחתי ידאג לדיווח טלפוני מיידי למפקח על מקרי תאונה או מוות בלתי טבעי שקרו במעון וכן לדיווח בכתב על כך למפקח עם העתק למנהל השירות. 37. ביטוח מנהל המעון המשפחתי ידאג לביטוח הזקנים במעון מפני נזקים; כמו כן יבטח המנהל חפצי ערך של הזקנים אשר נמסרו לו למשמורת. 38. סגירת המעון לא יסגור מנהל מעון משפחתי את המעון אלא אם כן הודיע על כך בכתב חודש מראש לפחות למנהל השירות, לזקנים במעון ולבני משפחותיהם, ובכפוף לתקנה 17(ג). 39. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן. פיקוח על מעונותתקנות