הסכם לביצוע עבודות חשמל

דוגמא לפסק דין בנושא הסכם לביצוע עבודות חשמל: בפני תביעה ותביעה שכנגד. במוקד המחלוקת, ביצוע עבודות חשמל על ידי התובע על פי הסכם בינו לבין הנתבעת. העובדות ותמצית טענות הצדדים: בין הצדדים היו הסכמות לביצוע עבודות חשמל במבנה שהוקם ע"י הנתבעת במטרה להקמת מפעל. ע"פ ההסכם, התובע היה אמור לבצע עבודות חשמל ע"פ כתב כמויות שנערך בידי מתכנן מטעם הנתבעת, כאשר ההתחשבנות בין הצדדים תתבצע בהתאם למדידה, בהתאם להיקף העבודות בשטח ובהתאם לתמחור שמצא ביטויי בכתב הכמויות. התובע טוען, כי סיים את העבודות ע"פ כתב הכמויות וביצע בנוסף, עבודות נוספות, השלמות ושינויים, בסכום של 63,752 ₪ (ללא מע"מ). הוא הגיש חשבון סופי לנתבעת בסכום של 425,711 ₪ מתוכם שילמה לו הנתבעת סך של 298,618 ₪ ועל כן היתרה המגיעה לו, לטענתו, הינה סך של 127,093 ₪ ובשערוך ליום הגשת התביעה סך של 138,209 ₪. הצדדים אינם חלוקים, כי לאחר הגשת החשבון הסופי הם באו בדברים ביניהם, באמצעות מר פהים חורי, על מנת לבדוק טענות התובע, אולם ללא תוצאות. לאחר מכן הנתבעת שכרה את שירותיו של המהנדס פריד אחסין (להלן: "אחסין"). אחסין בדק את עבודות התובע והגיש סיכום, לפיו התובע ביצע עבודה בסכום של 219,953 ₪. הנתבעת טוענת, כי הבדיקה הנכונה הינה של מר אחסין וכי יש להוסיף לסכום שנקבע על ידו, עבודת התקנת טלפון נוספת בסכום של 789 ₪. מכאן, יוצא כי התובע קיבל סכומים ביתר ובעצם הוא חייב לנתבעת סך של 37,802 ₪. הנתבעת טוענת, כי התובע ביצע עבורה עבודות ע"פ נספח ד' ו- ה' לכתב ההגנה בסכום כולל של 12,174 ₪ ועל כן היתרה המגיעה לה הינה סך של 25,628 ₪. לסכום זה יש להוסיף סך של 6,930 ₪, שהם עבור שיפוץ מנוע מדחס שרכשה הנתבעת ואשר הותקן בידי התובע אולם זמן מה לאחר מכן הוא נשרף וע"פ מסמך מחנות למכירת ותיקון מוצרי חשמל אשר בדקה את המנוע נמצא, שהוא נשרף כי היתה בעיה בחיבורו לרשת החשמל. מכאן, שהסכום הסופי להחזר, ע"פ טענת הנתבעת, הינו: 32,558 ₪ נכון ל- 9/08. בגין סכום היתרה הוגשה תביעה שכנגד. לשיטתה של הנתבעת התגלו בחשבון הסופי שהוגש מטעם התובע טעויות רבות, עבודות שלא בוצעו, אי התאמות בכמויות שבוצעו לבין אלה שהופיעו בחשבון הסופי. מומחה ביהמ"ש: בהסכמת הצדדים מונה, מר אשר סלוצקי (להלן:"סלוצקי" או "מומחה בית המשפט") כמומחה מטעם ביהמ"ש לבדיקת המחלוקת בין הצדדים וחוות דעתו הוגשה לתיק ביום 21.9.10. המומחה עיין בכתבי הטענות ובכתבי הכמויות של הצדדים ובדק אותם היטב. כן ביצע סיור במפעל ביום 19.8.10 וסקר בנוכחות התובע ונציג הנתבעת, את העבודות שבוצעו במסגרת הסעיפים שבהם קיימת מחלוקת בין הצדדים. המומחה ציין בחוות דעתו, כי הפרויקט תוכנן על ידי המתכנן אך לא המשיך ללוות את ביצוע העבודות ולמעשה לא היה לתובע כל גורם לפנות אליו בעת קיומה של אי התאמה בין התוכניות לבין קשיים בביצוע (סעיף 4 לפרק דיון בחוות הדעת). מר גוזין בתצהיר שהוגש לתיק ציין, כי מסר תכניות לתובע בטרם החל עבודות (סעיף 3 לתצהירו מיום 8/3/10). מר גוזין לא טען כי לווה את ביצוע התכניות, גם יתר המצהירים לא טענו כי המתכנן ליווה ביצוע הפרויקט. אי לכך, הבעיה שתיאר המומחה בפרק דיון, כי ביצוע העבודות היה מוטל על התובע אשר נאלץ גם כטענתו, בעת אי התאמה ושינויים בין התכנון לביצוע, שימש גם בכובע זה, למרות שהדבר אינו חלק מתפקידו. המומחה פירט בחוות דעתו את כמויות העבודות כפי שראה והתרשם מהם תוך כדי סיורו במפעל והגיע למסקנה, כי התובע זכאי לתשלום סך של 51,968 ₪ בגין עבודות שלא שולמה לו תמורתם. ככלל, הנטייה היא שלא לסטות מחוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט, בהיעדר טעות בולטת. כך לדוגמה, נאמר בע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002): "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית משפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד - שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט. אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן...". עוד על מעמדו של מומחה מטעם בית המשפט ראה, ע"א 821/88 א. לוי קבלני בנין בע"מ נ' שמי את סמי חמוד, פ"ד מד(2) 771, 779 ; ע"א 558/96 חברת שיכון עובדים נ' רוזנטל, פ"ד נב(4) 563 (1998). מתוך הדברים שהובאו לעיל עולה, כי חוות-דעת מומחה נהנית ממעמד מיוחד, עד שהיא קובעת ומעצבת בדרך-כלל את מסכת העובדות הרלוונטית ואת המסקנות המקצועיות המתבקשות ממנה. בנוסף, בכל אותן נקודות שהנתבעת לא התייחסה אליהן בסיכומיה, ההנחה היא, כי חוות הדעת לא נסתרה והיא מתקבלת כל עוד אין בה טעות בולטת לעין. המומחה השיב לשאלות הבהרה מקיפות ואף נחקר על חוות דעתו, חקירה מקיפה והמומחה השיב לכל השאלות. לאחר חקירת המומחה, וכפי שינומק להלן, מצאתי לסטות מחוות דעתו, וחוות דעתו תשמש כנקודת מוצא לגבי כמות העבודות שבוצעו במפעל, למעט באותן נקודות בהן המסקנה אליה הגיע המומחה אינה מעוגנת משפטית או אינה סבירה. אל שדה המחלוקת: א. בדיקת המהנדס של פריד אחסין: מר אחסין נתבקש על ידי הנתבעת לבחון את העבודות שבוצעו למול כתב הכמויות ולבחון הלכה למעש את החשבון הסופי שהוגש. בדיקת מר אחסין עמדה לנגד עיני המומחה, טענות הנתבעת נסמכות על בדיקת מר אחסין לחשבון הסופי , והמומחה ערך את חוות דעתו גם לאחר שטענות אלו עמדו בפני. טענת הנתבעת שיש להעדיף בדיקה מוזמנת מטעם הנתבעת, ואשר ערך תרשומת דלה בדמות נ/4 ו-נ/5 ,בדיקה שהתרשמתי שאינה רצינית, למרות שהעד ניסה לתאר בדיקה מעמידה אשר נערכה מספר ימים ולמרות זמן רב זה הניבה תרשומת דלה שחלקה אף לא נערך על ידו ולא בכתב ידו (ראו חקירת העד עמוד 17 שורות 11 עד 31 לפרוטוקול) . יש לציין, כי גם עד זה לא הייתה ברשותה התרשומת כלל ועיקר. שוכנעתי, כפי שטען המומחה, כי ביקר בשטח ללא שהתובע נכח אתו, ועל כן לא יכל לבחון טענות התובע לעניין כמות העבודה שנעשתה, וסביר להניח שהיה מאיר את עיניו לגבי חלקם. מכאן, שהנני מעדיף את עדות חוות דעת המומחה שהייתה יסודית, מקיפה ומבוססת, על פני עדות העד שהיא עדות מוזמנת מטעם בעל דין ואשר התרשמתי שאינה מקיפה ויסודית ואין לי כל יכולת לסמוך את ידי עליה. ב. אי בדיקת סעיפי המחלוקת ואי נוכחותו של מהנדס מטעם הנתבעת בביקור: הנתבעת טענה בסיכומיה, כי המומחה התבסס בחוות דעתו על השערות וכי הוא לא בדק את כל סעיפי המחלוקת כך גם עולה מעדות המומחה בעצמו אשר הודה כי בדיקה כזו תצריך כמה ימי עבודה. מכאן שיש לפסול את חוות הדעת. הנתבעת הגישה בקשה בעניין זה ביום 1.12.2010, לאחר שהמומחה ביקר בנכס והגיש חוות דעתו לתיק (20.9.10), בה התבקש ביהמ"ש להורות למומחה לבדוק מלוא סעיפי המחלוקת נשוא התיק מאחר וכפי שעולה מחוות הדעת, מהנדס הנתבעת לא נכח בביקור ונבדקו מס' קטן של סעיפים (8 סעיפים) מתוך 50 סעיפי מחלוקת. הנתבעת התבססה על הודעת המומחה מיום 1.8.10 ממנה השתמע כי המומחה הודיע כי ביקור אחד לא יספיק וכי נדרשים מספר ביקורים על מנת לבדוק את כלל סעיפי המחלוקת. המומחה נדרש להשיב לבקשת הנתבעת והוא הבהיר כי הוא בדק את הסעיפים בגינם לא אושר לתובע תשלום ולא מצא לנכון לבחון ולהדוק סעיפים אשר כלל אינם שנויים במחלוקת. זמן בבדיקת סעיפים שממילא אינם המחלוקת ולאשרם בצורה של "חותמת גומי". בנוסף המומחה ציין, כי לאחר שבדק את המבנה ראה כי הוא מסודר, והמפעל עובד מבחינת החשמל בצורה מצוינת וראויה לשבח עם אפס תקלות והפסקות ובעיות בחשמל ועל כן לא ראה כי יש צורך בביקורים נוספים. לאור תשובת המומחה והתובע ביהמ"ש נתן החלטה ביום 7.12.10 לפיה נדחתה בקשת הנתבעת ונתקבלה עמדת המומחה לפיה נבדקו כל הסעיפים שבמחלוקת. אכן אין כל טעם לבחון נקודת המוסכמות ואי לכך הצטמצמה הבדיקה למחלוקת והיא מצומצמת וביקור המומחה במקום והישיבה הקודמת בין הצדדים ועיון בחומר שהועמד לרשותו על ידי הצדדים, הספיק למומחה, לבדיקת סעיפי המחלוקת. לאחר משלוח שאלות ההבהרה וחקירת המומחה לא התחדש דבר. יתרה מכך, המומחה הבהיר בעדותו וחידד כי אכן במחלוקות דומות נדרשים מספר ביקורים על מנת להעריך כמויות, אך במקרה זה הגיע למפעל ומצא עבודה מסודרת, תקנית וברורה ועל כן היה לו קל לבדוק את הכמויות שבמחלוקת ומכאן התייתר ביצוע ביקור נוסף (עמ' 3,4).הסברו של המומחה, הבקיא בתחום זה הגיוני ומקובל. מדובר בעבודת בתעלות ועל מנת לבדוק את התעלות המדידה היא פשוטה וקלה. מכל האמור, אין מקום לשנות מאומה בהחלטה מיום 7.12.10 וטענת הנתבעת בעניין זה שנטענה באריכות בסיכומי הנתבעת דינה להידחות. לעניין אי נוכחות של המהנדס אחסין המומחה הבהיר כי : "לאחר שבדקתי את הסעיפים הללו ולאחר שראיתי במו עיניי את כל מה שהיה ניתן לראות החלטתי כי אינני זקוק לסיוע של מהנדס הנתבעים והפקתי את חוות דעתי." המומחה מציין בצורה מקצועית כי נוכחות מהנדס הנתבעת לא היתה הכרחית לאור ממצאי הבדיקה. יתרה מזאת מהנדה הנתבעת אחסין העיד בצורה מפורשת כי נוכחותו לא היתה הכרחית בנסיבות שנוצרו. כך העיד (עמ' 20 שורה, 13-14): " לא זוכר למה לא הגעתי. בשביל אחד כמו אשר סלוצקי שנותן חוות דעת מצפונית, הוא לא צריך אותי". אם מי שבדק ובחן מטעם הנתבעת את כתב הכמויות סבור, כי נוכחותו אינה הכרחית, הרי טענת הנתבעת שטענה ארוכות ורבות בנדון, אין לה כל בסיס ודינה להידחות. ג. אופן ביצוע המדידות ואי צירוף מסמכים: הנתבעת טענה בסיכומיה, כי יש לפסול חוות דעת מומחה שאינו טורח להמציא מסמכים המראים את אופן חישוב הכמויות ואופן העבודה שלו. המומחה הסביר בעדותו את אופן חישוב הכמויות, הוא התבסס על ידע אישי שלו ומקצועיותו בעריכת הכמויות והשווה ממצאיו לכמויות שהתובע דרש על מנת לראות אם יש פערים בסדרי הגודל, הוא בדק אם יש שקעים או לא אם יש תעלות או לא, ואלו דברים שהיה צריך לספור אותם וכך הוא עשה. אילו בנוגע למדידות השתמש המומחה במדידות מדויקות איפה שיכל ובשיטות מדידה הבנויות על ניסיון מקצועי איפה שלא ניתן לבצע מדידה מדויקת (ראה פירוט עמ' 5-6 לעדות). אכן, יותר קל היה להתמודד עם טענות הנתבעת אילו המומחה היה מציג תרשומת מדויקת של אופן חישוב הכמויות והמדידות. אך אין זה פסול שמומחה בעל ניסיון וידע רב בתחום ישתמש בהערכות המבוססות על ניסיונו וידעו הרב. העובדה שאין תרשומת מדויקת אינה מביאה לפסילת הערכת המומחה. הנתבעת לא הציגה נתונים סותרים ועל כן ממצאיו של המומחה שאינה מטעם מי מבעלי הדין שאין לו זיקה למחלוקת מתקבלות. ד. פאנל הדלקות: הנתבעת טוענת, כי בגין פנל ההדלקות המומחה אישר לתובע תשלום של 2,270 ₪, כאשר עלות הפנל בשוק 120 ₪ בלבד. הפנל הוצג בפני המומחה נ/1 והוא אישר בהתחלה כי זהו הפנל, אך כשעומת עם מחירו הוא היה בספק שזה הפנל. מהנדס הנתבעת מר אחסין מתקן בחוות דעתו את מחיר פנל ההדלקות ל- 1,000 ₪ במקום 2,750 ₪. הנתבעת מרחיקה לכת וטוענת כי מחירו של הפנל בשוק 120 ₪!! הנתבעת לא הראתה על סמך מה היא מעלה טיעון זה במיוחד לאור העובדה, כי המהנדס מטעמה נוקב בסכום הרבה יותר גבוהה ממה שהיא טוענת! (פי- 10). לא נוצרה סתירה כפי שהנתבעת מנסה לטעון. היא מראה את נ/1 למומחה ומבקשת שיאשר שזה הפנל, אך בנ/1 מדובר בפנל עם 8 לחצנים ולא 14, כפי שהמומחה מציין בעדותו ובחוות דעתו. המומחה בדק, ראה והעיד, כי היה פנל עם 14 לחצנים וציין מחיר ע"פ ניסיונו לעומתו הנתבעת ששולפת מחיר המתאים כנראה לפנל עם 8 לחצנים ולא 14. הנתבעת לא הוכיחה כי זהו הפנל הנמצא במבנה ובהעדר הוכחה אחרת, אני מקבל את עדות המומחה לפיה היה פנל עם 14 לחצנים וכי מחירו הוא כפי שהוא קובע בחוות דעתו. ה. תעלות כבלים לחשמל ותקשורת: הנתבעת טוענת, כי הסברי המומחה לסתירה בכמות שאישר לתובע (454) לבין הכמות שהתובע דרש (453) אינם ברורים וכי המומחה כשל בהסבריו וסתר את עצמו שעה שתחילה הסביר כי מקור הטעות הוא בטעות באקסל ולאחר מכן העיד כי אינו יודע. הטעות של המומחה "שלא ידע להסבירה" כטענת הנתבעת, על פניו נראית כטעות טכנית. המומחה מעיד, כי הכמות לקיזוז בסכום של 6,169 ₪ מתייחסת לכמות של 453 (עמ' 7 לעדותו). ככל שהחישוב התייחס לקיזוז של 454 מטרים משמעו כי יש להוריד מהקיזוז סך של 13.7 ₪. דהיינו להוסיף לטובת התובע סך של 13.7 ₪. ו. בדיקת המוליכים: הנתבעת טענה בסיכומיה, כי בעדות המומחה בעניין זה קיימת סתירה מהותית כאשר טען תחילה כי הוא בדק את כל המוליכים, אך לאחר מכן העיד כי לא בדק את כל המוליכים במפעל כיוון זה דורש חצי יום עבודה. המומחה מסביר, כי בפועל לא ניתן לבצע בדיקה מדויקת ב- 100% של המוליכים כי פעולה כזו מחייבת פירוק המפעל והרכבתו, המוליכים הם בתוך צינורות ואי אפשר לבדוק כל מוליך בתוך צינור. בדיקותיו התבססו על הערכה, שיקול דעת וניסיון של 34 שנים. בנוסף, האמנתי לדברי המומחה והנתבעת לא הכחישה, כי עבודת התובע היתה מסודרת וברורה ותקנית, כך שבמקרה זה הערכה של בעל ניסיון כמו מומחה ביהמ"ש, סביר כי תתאים למציאות, ודבר זה לא נסתר. נימוקי המומחה מקובלים עליי ואין בהם כל סתירה כטענת הנתבעת. ז. החפירות: הנתבעת טוענת, כי המומחה הודה בחקירתו כי אישר לתובע בגין החפירות על סמך טענת התובע בלבד שלא הוכחה עובדתית ועל כן אין לקבל מסקנותיו. אכן המומחה העיד (עמ' 9 שורה 11) כי האישור בגין החפירות התבסס על תשאול התובע, אך המשיך והעיד בעמ' 11 כי הוא אישר חפירות שראה. כך העיד: "ש. לגבי החפירה - אני מבין שאישרת רק את החפירות שניתן למדוד? ת. כן, מה שאני יכול לראות..". מכאן, שקביעת המומחה מבוססת על דברי התובע וגם על מצב עובדתי שהוא ראה בשטח. משלא נסתרו דבריו, אני מקבלם. ח. העבודות הנוספות; התובע דרש עבור עבודות נוספות כדלקמן: 1) עבודות הכנה שבוצעו במשרדים וביטולם 1,372 ש"ח לפי סעיף חוזה 1.06.010 2) תכנון למפעל עבור חשמל ותקשורת מחדש 10,640 ש"ח עקב חוסר תכניות 3) טיפול מול חח"י כולל נסיעות למשרדים 3,600 ₪ בחיפה ופגישות 4) הזמנת טכנאי מערכות לשווא 2,400 ₪ למערכת מתח נמוך 5) התעכבות משך ביצוע הפרויקט במקום 10 חודשים ל- 30,400 ₪ 18 חודשים והתייקרות חומרים ב- 30 % המחלוקת היא לעניין הכנת תכניות חשמל, יתר הסעיפים שהמומחה הפחית בגינם מפורטים בחוות דעתו ומקובלים עליי, הצדדים לא סתרו מסקנותיו והן הגיוניות ומנומקות. הכנת תכנית לוח חשמל ראשי: הנתבעת טוענת, כי המומחה אישר לתובע תשלום של 5,320 ₪ בגין תכנון חשמל על אף שתוכנית החשמל הוכנה בידי ג'ורג' ג'וזין . ג'ורג' ג'וזין הגיש תצהיר לתיק ביהמ"ש בו הצהיר כי הוא מסר לתובע את כל התוכניות בטרם תחילת העבודה (סעיף 3 לתצהיר). הוא לא נחקר. התובע הצהיר, כי הוא לא קיבל את כל התוכניות אלא רק חלק מהן והוא נאלץ לבצע תכנון מחדש של רוב העבודה (סעיף 10 לתצהירו) ובגין כך דרש כסף. התובע העיד בפניי, כי הוא קיבל 4 תכניות חשמל אך היה לו חסר תכנית לוח חשמל ראשי (עמ' 15- 14). אין ראיה ישירה לפיה תכנית לוח חשמל ראשי הומצאה לתובע או לא, אך מדברי המומחה בעדותו, לאחר שעומת עם נ/2 - תכנית יצרן לוח חשמל ראשי- הוא מסביר כי תכנית זו אינה מתאימה למצב העובדתי בשטח, ניתן להסיק מעדות המומחה כי המצב בשטח דומה לתכנית ומכאן סביר בעיניי כי התכנית הומצאה, אך מעדות המומחה ניתן ללמוד כי התובע ביצע שינויים ותוספות אשר הותאמו לשטח בגינם הוא זכאי לתמורה. מבחינה עובדתית אני מאמין למומחה המקצועי, שראה את המצב בשטח ועיין בתכנית יצרן לוחות החשמל וקבע, כי עבודות החשמל במבנה דומות לתכנית אך בוצעו שינויים , השינויים בהעדר מתכנן נעשו הן כתכנון והן כביצוע בידי התובע. המומחה הסיק, בצדק, כי התובע ביצע שינויים בתכנית, הוא לא יצר תכנית מאפס אלא התאים את התכנית לשטח. כך העיד המומחה בעמ' 12: " ת.... הוא עשה מנתק עומס 60 ומשהו אמפר. בסופו של יום התכנית הזו הי די דומה לזו. .... נכון שהושקעה מחשבה הוא הכניס מפסק קטן יותר כי הוא ראה שזה מספיק אבל בסופו של דבר יש שדה כוח, מיזוג. זה לא שהוא חשב על הכל מחדש, אלא לקח את התכנית שלא מתאימה ובנה ממנה תכנית מתאימה...". התובע ביצע עבודה נוספת עבור התאמת לוח החשמל (עבודה הכוללת מידה של תכנון ) וגם ביצוע - בגין כך זכאי הוא אכן לשכר נוסף. לעניין הערכת הסכום, המומחה מנמק בעמ' 9, כי הוא אישר לתובע מחצית הסכום הנדרש. תכניות העבודה של החשמל והוא מפרט, כי זו הערכה שלו לגבי השקעה של התובע בתכנית הבנויה על שיקול דעתו ( עמ' 9 שורות 19-25). נימוקיו של המומחה מקובלים עליי ואני מאמצם. לנגד עיניי מקובלת עליי דעתו של מר אחסין, כי בכל תכנית עלולים להיות שינויים שיותאמו למצב בשטח (עמ' 18, שורה 9), התובע מעיד בבירור כי השינויים בוצעו בשיתוף פעולה עם פהים ומועין דאוד מנהל הנתבעת וכי השינויים שבוצעו על ידו בוצעו במטרה לתרום ולעזור ( עמ' 16). אמרה זו היא נכונה מקום שעורך התוכנית מבקש לשנות ומשנה בפועל ובמקרנו התובע בשלב מסוים היו לו שני כובעים, מבצע ובעת הצורך גם לתכנן ובגין עבודה נוספת כשאין לו את המתכנן להיעזר בו ובכך חסכה הנתבעת הוצאות ושכר המתכנן ,ועליה לשאת בעלות עבודה זו. על כן, אני מאשר את קביעת המומחה ביחס ללוח החשמל בעלות 5,320 ₪. קביעה סבירה בהתייחס לכך שהמומחה לא אישר דרישות נוספות כגון טיפול מול בזק וחברת החשמל ודרישות נוספות, הקשורות בביצוע העבודה הנוספת. שאר העבודות נוספות; בגין: מערכת הפעלה למפוחי יניקה בחדר הכנה 10,185 ₪ מערכת הפעלה למפוחי יניקה בחדר ריסוס חול 1,989 ₪. סך הכל: 12,174 ₪ (כולל מע"מ). המומחה אישר סכום של 7378 ₪ בתוספת מע"מ (8521.6 ₪ כולל ) בגין שתי עבודות נוספות, אך העיד כי אם יוכח שהצדדים סיכמו אחרת, הסיכום יגבר (עמ' 12). הנתבעת מודה, כי התובע ביצע עבודות אלו וכי יש לשלם לו את הסכומים (ראה סעיף 28 לתצהיר מנהל הנתבעת מועין דאוד). מכאן אני סבור, כי יש לאמץ את ההסכם בין הצדדים ביחס לעבודות אלו. ט. שריפת המנוע: הנתבעת רכשה מנוע מדחס 75 כ"ס עלות של 6,930 ₪ והתובע חיבר אותו לחשמל לבקשתה, אך לאחר תקופה המנוע נשרף. הנתבעת דורשת תשלום עבור המנוע מהתובע ומצרפת מסמך של חנות לתיקון מוצרי חשמל כי המנוע נשרף כתוצאה ממפלי מתח, ומסיקה כי אלו נגרמו בשל עבודת חיבור לקויה של התובע. המומחה העיד (עמ' 10-11) כי נפילת מתח קשורה לחברת החשמל וכי שריפת מכונה שנפגעה מנפילת מתח זה קשור לחברת החשמל, מצד שני הוא ממשיך ומעיד כי מנוע נשרף לא מנפילת מתח אלא כאשר הליפופים מתחממים ונשרפים, בגלל מצב של חוסר פאזה, דהיינו מדובר במס' סיטואציות. מהנ"ל ניתן להסיק כי במידה ואקבל מכתב של חנות התיקונים (עורכו לא נחקר), המשמעות היא כי שריפת המנוע קשורה לחברת החשמל ולא לעבודת התובע. לא הוצגה חוות דעת מקצועית ביחס לסיבות לשריפת המנוע וכי לא הוכח שהדבר נעוץ בעבודת התובע כלל ועיקר. מכל האמור אני דוחה טענת הנתבעת. י. טעות טכנית בחוות הדעת; אני מקבל עמדת התובע, כי אכן נפלה טעות מספרית בחוות הדעת. סה"כ עבודות החשמל עמדו על סך 304,829 ₪ ולא הסכום שננקב בסעיף 1 לפרק הסיכום בחוות הדעת. מכאן יש להפחית מסכום זה את הסך 13,950 ₪. על כן סה"כ החשבון יש להעמידו עלך סך 298,879 ₪ ולא הסכום שצוין בחוות הדעת. סוף דבר, הנני מקבל את התביעה ודוחה את התביעה שכנגד. הנני מאמץ קביעת המומחה כפוף לתיקון סכום העלות הכוללת והעבודות הנוספות שלגביהם היה סיכום מפורש. הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 68,425 ₪ כולל מע"מ, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק החל 24/10/08 המועד בון אישר המהנדס פריד את החשבון ועד התשלום המלא בפועל. הנתבעת תשלם לתובע הוצאותיו: אגרה בסך 3,601 ₪, על שני חלקיה והחזר הוצאות המומחה בסך 3,000 ₪) בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע שכ"ט עו"ד 8,000 ₪ כולל מע"מ. כל הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מהיום. חוזהחשמל