ביטוח חיים למשכנתא - התיישנות

החלטה 1. בפני בקשה לדחיית התביעה על הסף בשל התיישנותה. המשיבה היא אלמנתו ויורשתו של המנוח אשר נפטר ביום 7.1.99. המנוח היה מבוטח במסגרת פוליסה לביטוח חיים אצל המבקשת 2 במסגרת משכנתא שנטל אצל המבקש 1. המבקשת 2 דחתה את דרישת המשיבה לתשלום יתרת המשכנתא על פי תנאי הפוליסה בעיקר עקב טענה של אי גילוי מצבו הבריאותי האמיתי של המנוח בעת חתימתו על תצהיר הבריאות טרם עריכת הפוליסה. ביום 4.9.05, כשש וחצי שנים לאחר מות המנוח, הוגשה התובענה בתיק הנוכחי. במסגרת התביעה נטען כי המבקשים לא הסבירו למנוח ולמשיבה ולא הסבו את תשומת ליבם לטופס הצהרת הבריאות שנכלל בין מסמכי ההלוואה ולמעשה המנוח והמשיבה לא ידעו על מה חתמו ומה משמעות חתימתם. נטען כי המבקש 1 התרשל והפר חובותיו, בין היתר כסוכן ביטוח וכן על - פי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), כלפי המשיבה והמנוח. נטען כי מצבו הבריאותי של המנוח לא הוסתר וכי על המבקשת 2 היה לקבל התביעה לתשלום תגמולי הפוליסה גם על פי תצהיר הבריאות שהוגש ובכל מקרה היא מנועה מלטעון כל טענה בעניין הכיסוי הביטוחי לאור כך שגבתה פרמיות לאורך השנים. נטען כי אם היו יודעים המנוח והמשיבה כי המבקשת 2 מסרבת לבטח את המנוח היו דואגים לביטוח מתאים. 2. המבקשים עותרים לדחיית התובענה לאור הוראת סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981, הקובעת כי "תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח". המבקשים טוענים כי תביעת המשיבה האמיתית היא תביעה לתגמולי ביטוח וזאת בלבד, גם אם במסגרת התביעה נכללו טענות שונות באצטלה אחרת, נזיקית או חוזית. מקרה הביטוח הוא מות המנוח והתביעה הוגשה לאחר חלוף שלוש השנים הקבועות בחוק. מעבר לכך, טוענים המבקשים, גם עילת הרשלנות התיישנה - שהרי היא מבוססת על התרשלות שארעה, כנטען, במועד כריתת חוזה הביטוח - בשנת 1996, כאשר מאז ועד הגשת התביעה חלפו יותר משבע שנים. 3. המשיבה מתנגדת לבקשה. המשיבה מסכימה, למעשה, בתגובתה לבקשה, כי התביעה לתגמולי ביטוח התיישנה. עם זאת, נטענו שתי טענות עיקריות. האחת, כי המבקשים לא טענו את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה, ובענייננו, בבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה. השניה, כי התובענה כוללת גם עילות נוספות מעבר לעילה המבוססת על תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי חוק חוזה הביטוח. העילות הן עילות נזיקיות וחוזיות ובהן: הטעייה, מצג שוא, רשלנות. 4. לאחר עיון בבקשה ובתגובה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה. גם המשיבה, למעשה, מסכימה כי התביעה לתגמולי הביטוח התיישנה. איני מקבלת את הטענה כי טענת ההתיישנות לא נטענה בהזדמנות הראשונה כנדרש בסעיף 3 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958. המבקשים הגישו, אמנם, בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה ובמסגרתה הודעה על ייצוג, אך אין לומר כי במסגרת בקשה זו, שלא היה בה כל טיעון לגופו של עניין, היה עליהם לטעון מיידית את טענת ההתיישנות וראה: ע"א 630/90 רוז'נסקי נ' ארגון מובילי לוד, פ"ד מה(5) 365. הטענה נטענה בסעיף הראשון של כתב ההגנה ודי בכך כדי למלא את דרישת סעיף 3 לחוק ההתיישנות. בהתאם לכך, המשיבה אינה יכולה להעלות כל טענה בדבר חובת המבקשת 2 לשלם לה תגמולי ביטוח, או טענה כי קיימת פוליסה בתוקף אשר מחייבת את המבקשת 2 בתגמולי ביטוח. כל טענה המכוונת לאכיפת חוזה הביטוח ותשלום תגמולי הביטוח - מבוססת על עילה שהתיישנה ולא ניתן להעלותה במסגרת ההליך. 5. לא כך באשר ליתר העילות והטענות אשר אינן מתייחסות לתביעה לאכיפת חוזה הביטוח. המשיבה רשאית להעלות טענות בדבר התרשלות או הפרת חובות במישור הטרום חוזי, כמפורט בכתב התביעה. עילות אלו שונות מהעילה לתשלום תגמולי ביטוח והתיישנותן היא על פי הדין הכללי ולא על פי חוק חוזה הביטוח. ראה לעניין זה: ש' ולר חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981,עמ' 664-665. באשר לטענה כי גם עילות אלו התיישנו - לא אוכל להכריע בכך בשלב זה והטענה דורשת ברור עובדתי לאור הוראות חוק ההתיישנות. 6. הבקשה, אם כן, כמפורט לעיל, מתקבלת בחלקה. 7. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. 8. בהעדר הסדר פשרה הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים כדלקמן: - עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד ליום 15.10.06. עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד ליום 15.11.06. כל צד יגיש את תצהיריו במועד שנקבע גם אם לא קיבל את תצהיריו של הצד שכנגד. 9. לתצהירים יצורף תיק מוצגים ובו מלוא המסמכים אשר בדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט, לרבות חוות דעת שבמומחיות. אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך ברצונו להגיש מסמכים כראיות. 10. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג אשר לא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלבנטי בקשה בכתב במועדים הנקובים בסעיף 1 לעיל, ובה יבקש להעיד העד ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, יפרט את הקושי או את המניעה לקבל תצהיר מאותו עד וינמק הרלוונטיות של אותה עדות. 11. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך, גם אם אינו מסכים לתוכנו. לא תשמע התנגדות להגשת מסמכים בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות בתיק. 12. הנתבעים פטורים בשלב זה מהגשת תצהירי חוקרים ודו"חות החקירה. אלו יוגשו עם סיום פרשת התביעה. 13. כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד. 14. כל בקשה או הודעה תוגש בתוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין ליתר הצדדים, לשם קבלת תגובתם בכתב תוך 15 יום נוספים. הימנעות ממתן תגובה בתוך המועד האמור תיחשב הסכמה לבקשה או להודעה. על הצד שהגיש הבקשה או ההודעה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו או הודעתו, מהות ההחלטה בה וביצועה, לפי העניין. 15. ימי הפגרה יבואו במניין ימי הימים שנקבעו. 16. הצדדים יצוידו בסמכויות לסיום התיק לקראת הישיבה הבאה. התיישנות תביעות ביטוחביטוח חייםמשכנתאמקרקעיןהתיישנות