זכויות ירושה של ילדים מאומצים

התקופה החל מחקיקת חוק אימוץ ילדים תש"ך עד חקיקת חוק הירושה תשכ"ה-1965. התקופה החל מיום חקיקת חוק הירושה תשכ"ה עד היום ועד בכלל. הוראות חוק אימוץ ילדים תש"ך וחוק הירושה תשכ"ה אשר עליהן נעמוד במיוחד כאן הם סעיף 13 לחוק הראשון וסעיף 16 לחוק השני ומביא אני אותן כלשונן; "סעיף 13: האימוץ יוצר בין המאמץ לבין המאומץ אותן החובות והזכויות הקיימות בין הורים לבין ילדיהם, ומקנה למאמץ ביחס למאומץ אותן הסמכויות הנתונות להורים ביחס לילדיהם; הוא מפסיק את החובות והזכויות שבין המאומץ לבין הוריו ושאר קרוביו והסמכויות הנתונות להם ביחס אליו; ואולם - (1) רשאי בית משפט לצמצם בצו האימוץ את התוצאות האמורות; (2) האימוץ אינו פוגע בדיני איסור והיתר לענייני נישואין וגירושין". "סעיף 16 (ג): המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ". עד חקיקת חוק אימוץ ילדים תש"ך היו אימוצים מבוצעים בביהמ"ש על פי טהרת החוק האישי, דהיינו לגבי יהודים החוק העברי. הואיל וכך לא היה האימוץ מבטל את זכותו של המאומץ לרשת את קרוביו ע"פ דין. מאידך היה המאומץ רוכש לעצמו על סמך התחייבות מפורשת של המאמץ זכות לירושתו. וכמובן שזכות זו היתה מוגבלת לעזבונו של המאמץ דווקא כי הלא היתה נובעת מהתחייבותו האישית ולא היה המאמץ מוסמך ע"פ חוק להעניק למאומץ זכויות ירושה של קרוביו. האימוץ עד שנת תש"ך לא כלל ניתוק זיקת הירושה של המאומץ מהוריו ומקורביו ע"פ קרבת דם ואף לא כלל כל נסיון לניתוק זיקה זו. בחוק אימוץ ילדים תש"ך נאמר במפורש בסעיף 13 הנ"ל, כי האימוץ "מפסיק את הזכויות והחובות שבין המאומץ לבין הוריו ושאר קרוביו" ונפסק, כי זכויות שמדובר בהן בס' זה כוללות זכויות ירושה. מאידך רשאי היה ביהמ"ש לצמצם בצו האימוץ את התוצאות הללו כך שיכול היה (ולעיתים לא רחוקות השתמש בסמכותו זו) לשמור על זכויות הירושה של המאומץ שהיו לו לפני האימוץ. אולם ללא צו מיוחד כזה היו זכויות ירושה של המאומץ כלפי קרוביו פוקעות עם צו האימוץ. ס' 16(ג) הנ"ל של חוק הירושה תשכ"ה מביא לשינוי המצב בנידון זה כפי שהיה שורר קודם לכן בקביעתו המפורשת כי "המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ". ומאחר שחוק הירושה הוא מאוחר מחוק אימוץ ילדים ובטיבו הוא "לקס ספציאליס", בנקודה זו יש לראות את זכויות הירושה של המאומץ כמוצאות מאותן זכויות שבין המאומץ לבין הוריו הפוסקות עם האימוץ בהתאם להוראות ס' 13 לחוק אימוץ ילדים. קטיניםירושהאימוץ