נקודת יציאה בהסכם - חיוב ב-30%

קראו את הקטע הנבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות להלן בנושא נקודת יציאה בהסכם - חיוב ב-30%: לפני תביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעת בסך של 1,116.90 ₪ (קרן חוב נכון למועד הגשת התביעה לסכום קצוב) בגין הפרת הסכם עליו חתמו הצדדים באופן חד צדדי ובניגוד לאמור בהסכם. התובעת הסכימה לדחיית התביעה ללא צו להוצאות בעוד שהנתבעת התנגדה לכך וביקשה לחייב את התובעת בגין הגשת התביעה כנגדה בתשלום הוצאות. משבחרה התובעת לדחות את התביעה כנגד הנתבעת, משיקולים שהועלו על ידה ובמיוחד נוכח סכום התביעה, אין ביהמ"ש נדרש לדון ולהכריע אלא בשאלת ההוצאות, האם זכאית הנתבעת במקרה כגון דא לקבל הוצאות לטובתה או שמא יש להורות על דחיית התביעה ללא צו להוצאות. המחלוקת בין הצדדים בעיקרה נסבה סביב שאלת הפרשנות שיש ליתן לסעיף 3 בהסכם עליו חתמו הצדדים, בעוד שלטענת התובעת ניתנה לנתבעת האפשרות לצאת מההסכם בנקודת היציאה המופיעה בהסכם ובתום תקופת ההסכם, מבלי להיות מחויבת בפער שבין חיוב קבלת השירות במחיר נמוך ב- 30% מהמחיר שניתן בדרך כלל עבור השירות, תוך שהתובעת משקפת את ההטבה בכך שהנתבעת תתקשר עם התובעת תקופה של שנה לכל הפחות. לדידה של הנתבעת, תנאי בל יעבור מבחינתה לצורך התקשרות בהסכם עם התובעת היה ביטול סעיף 3 , דהיינו, מתן אפשרות לנתבעת לבטל את ההסכם לקבלת שירותים מעם התובעת בכל עת ללא חיוב כלשהו. עיון בהסכם עליו חתמו הצדדים מעלה כי סעיף 3 לא בוטל ו/או נמחק כפי שטוענת הנתבעת כי אם הוספה לידו בכתב יד של נציג התובעת שורה המעידה על העדר החלת הסעיף למקרה של ביטול בנקודת היציאה ו/או בתום תקופת ההסכם. קריאת ההסכם בכללותו והשורה שהוספה בכתב ידו של נציג התובעת מעלה תהיות באשר לכוונת הצדדים וטוב היה עושה הנציג מטעם התובעת אם היה כותב את ההסכמה אליה הגיעו הצדדים, בטרם נחתם ההסכם על ידי הנתבעת, בצורה יותר נהירה שכן הניסוח של הסעיף , עם התוספת של השורה הינו מעורפל ובלתי ברור, יחד עם זאת הסעיף לא בוטל ובוודאי שלא ניתן להבין את הפרשנות שאליה מכוונת הנתבעת. מבין שתי הפרשנויות שהונחו לפני ביהמ"ש, על פניו דווקא הפרשנות שמציעה התובעת מתיישבת יותר עם הניסוח של ההסכם בכללותו ובהעדר אינדיקציה לכך שכוונת הצדדים הייתה כפי שטענה הנתבעת, לביטול סעיף 3 בכללותו, הנני מורה על דחיית התביעה ללא צו להוצאות. פני הדברים היו שונים והיה מקום לפסוק הוצאות לטובת הנתבעת אם הכוונה הייתה באה לידי ביטוי באופן מפורש, כך למשל במחיקת / ביטול הסעיף בדרך של מתיחת/שירטוט קו על גני כל הסעיף וחתימת הצדדים ליד או בכל דרך אחרת שהיה בה כדי להבין באופן שאינו משתמע לשני פנים את הכוונה. סוף דבר, הנני מורה על דחיית התביעה ללא צו להוצאות. חוזהנקודת יציאה בהסכם