תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח תנאים בחוזי ביטוח

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס"ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "ביטוח נוסעים לחו"ל" - ביטוח רפואי הנמכר לנוסעים לחוץ לארץ, שבו נכללות ההוראות המפורטות בתקנה 5 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981; "ביטוח עובדים זרים" - ביטוח רפואי לעובד זר, בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991; "דף פרטי הביטוח" - דף המצורף לפוליסת הביטוח, שכולל את הפרטים והתנאים הדרושים לשם התאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטוח של המבוטח; "מצב רפואי קודם" - מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לענין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח; "סייג בשל מצב רפואי קודם" - סייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את המבטח מחבותו, או המפחית את חבות המבטח או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג. 2. תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם סייג בשל מצב רפואי קודם, לענין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא - (1) פחות מ-65 שנים - יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח; (2) 65 שנים או יותר - יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח. 3. סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים על אף האמור בתקנה 2, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים. 4. אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח. 5. השבת דמי הביטוח פטור מבטח מחבותו בשל ההוראות המפורטות בתקנה 2 ונתבטל חוזה הביטוח, ומבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח, אף בדמי ביטוח גבוהים יותר, אילו ידע במועד כריתת חוזה הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח, יחזיר המבטח למבוטח את דמי הביטוח ששילם המבוטח בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי החלק היחסי של דמי הביטוח בעבור כיסוי ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח; על דמי הביטוח ייווספו הפרשי הצמדה. 6. תוקפו של סייג בשל מצב רפואי קודם במקרה של החלפת חוזה ביטוח (א) תוקפו של סייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בתקנה 2 לא יוארך או יחודש בעת החלפת חוזה הביטוח בחוזה ביטוח דומה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, אלא אם כן נקבע תוקפו של הסייג בשל מצב רפואי מסוים כאמור בתקנה 3 לכל תקופת הכיסוי הביטוחי: (1) בחוזה ביטוח שנעשה ליחיד - בעת החלפת החוזה אצל אותו מבטח; (2) בחוזה ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים - בעת החלפת החוזה אצל אותו מבטח או אצל מבטח אחר. (ב) האמור בתקנת משנה (א) לענין תוקפו של הסייג בשל מצב רפואי קודם, לא יחול לגבי כיסוי ביטוחי שהוסף או לגבי הרחבה של כיסוי ביטוחי, שנעשו בעת החלפת חוזה הביטוח כאמור באותה תקנת משנה. 7. שימוש במונחים בחוזה הביטוח בחוזה ביטוח הכולל סייג בשל מצב רפואי קודם ישמשו המונחים וההגדרות שבתקנות אלה. 8. סייג לתחולה תקנות אלא לא יחולו על חוזים לביטוח נוסעים לחו"ל ועל חוזים לביטוח עובדים זרים. 9. תחילה ותחולה תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שבהם נכלל סייג בשל מצב רפואי קודם, אשר ייכרתו החל ביום י"ב בתמוז התשס"ד (1 ביולי 2004), על חוזי ביטוח כאמור הכוללים כיסוי לביטוח סיעודי אשר ייכרתו החל ביום ח' באדר התשס"ד (1 במרס 2004), ועל חידוש חוזי ביטוח כאמור שנעשו לקבוצת מבוטחים החל במועדים האמורים, לפי הענין. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 39 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981, אני מתקין תקנות אלו: 1. פוליסה תקנית הפוליסה בחוזה לביטוח דירה ותכולה תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן - הפוליסה התקנית), ובביטוח דירה או בביטוח תכולת דירה - לפי הפרקים המתאימים בפוליסה התקנית. 2. הרחבות לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, החבויות, הסיכונים, והרכוש המבוטחים. 3. סיכוני מים ונוזלים אחרים (א) נוספה לפוליסה התקנית, על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הרחבה לענין סיכוני מים ונוזלים אחרים, תכלול ההרחבה אבדן ונזק שנגרמו לדירה או לתכולה, לפי הענין, כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים, נפט, סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, לרבות התבקעות או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים, ולא התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם. (ב) ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר הדירה פנויה למעלה מ-60 ימים, או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים. 4. סיכוני חשמל נוספה לפוליסה הרחבה לענין סיכוני חשמל, תכלול ההרחבה אבדן ונזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמיתקנים חשמליים כתוצאה ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי. 5. ליפוף מנועים נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לענין ליפוף מנועים, תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות ליפוף מנועים חשמליים וסלילי שנאי מתח המוזנים מרשת החשמל, כשהנזק נגרם ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי; כן תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות פירוק, הרכבה והובלה עד לשיעור של 20% מהוצאות הליפוף. 5א. רעידת אדמה (א) הפוליסה התקנית תכסה סיכון של רעידת אדמה למבנה הדירה ולתכולתה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה בחתימתו על נספח נפרד לטופס ההצעה (להלן - נספח רעידת אדמה) והדבר יצויין גם במפרט הפוליסה; מבוטח רשאי לוותר על הכיסוי לגבי הפוליסה כולה או לגבי פרק הדירה או פרק התכולה שבפוליסה. (ב) התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה יוצג בנפרד בהצעת הביטוח על פי רמות שונות של השתתפות עצמית כפי שאישר המפקח על הביטוח; המבוטח רשאי לבקש תנאי השתתפות עצמית שונים לפרק הדירה ולפרק התכולה שבפוליסה; בחירת המבוטח לענין גובה ההשתתפות העצמית, אם תהיה שונה מזו שבתקנת משנה (ג), תצויין בנספח רעידת אדמה ובמפרט הפוליסה. (ג) לא ויתר המבוטח על הכיסוי ולא בחר בהשתתפות עצמית מוקטנת כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), תכסה הפוליסה סיכון של רעידת אדמה ברמת ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה למבטח. 6. שינויים לטובת המבוטח מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי הוא לטובת המבוטח. 7. שינוי נוסח מבטח רשאי לשנות את הניסוח וסדר הסעיפים שבפוליסה התקנית, ובלבד שלא ישתנו עקב כך התוכן והמהות של הוראות הפוליסה התקנית. 8. הבלטת סייגים אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 4 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. 9. תחולה תקנות אלה יחולו על פוליסה לביטוח דירה ותכולתה בחוזי ביטוח שנכרתו החל ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו. 10. ביטול תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ב-1981 - בטלות. ת ו ס פ ת (תקנה 1) פוליסה לביטוח הדירה ותכולתה פוליסה זו היא חוזה בין (להלן - המבטח) לבין המבוטח ששמו נקוב במפרט (להלן - המבוטח) לפיו מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל מקרי ביטוח שארעו בתקופת הביטוח, בגבולות סכומי הביטוח, תמורת דמי הביטוח. דמי הביטוח, תקופת הביטוח וסכומי הביטוח נקובים במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה זו. פרק א' : ביטוח הדירה 1. הדירה לענין פוליסה זו "הדירה" משמעה - המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט, מרפסות, צנרת, מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אלה חיבור של קבע, אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד. אם הדירה מצויה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה; לענין זה, "בית משותף" - בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר ושאינו רשום כאמור. 2. מקרה הביטוח (תיקון: תשנ"ד)2 מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן: א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה; ב. התפוצצות או התלקחות; ג. סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ולמעט נזק הנגרם לגדרות ולשערים; ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס; ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה (להלן - "בני משפחתו"); ו. פעולות זדון, למעט: (1) פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה היתה פנויה למעלה מששים ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים ימים רצופים (להלן - דירה שאינה תפוסה); (2) פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם; (3) פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו; ז. גניבה, שוד, פריצה, או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה; ח. התקהלות אסורה והתפרעות; ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א; י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני; הכיסוי לפי סעיפים קטנים ו ו-ז לא ייכלל בפוליסה לגבי ביטוח הדירה לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה והדבר יצויין במפרט. 3. סיכונים לא מכוסים פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה: א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים; ב. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה; ג. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית; ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין. פרק ב' : ביטוח התכולה 4. התכולה לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה - כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, למעט הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם חלק מהדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט: א. כלי רכב מנועים, קאראוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס; ב. בעלי חיים; ג. ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה; ד. חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם; ה. זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גלמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט; ו. בולי הכנסה ובולי דואר שאינם חלק מאוסף בולים; ז. כלי נשק, תחמושת וחמרי נפץ; ח. כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות; ט. פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים; י. ציוד ומלאי המשמשים לעסק; יא. פריטים המוחזקים בקומיסיון; יב. שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיס נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה. 5. הגבלת אחריות המבטח לגבי פריטי תכולה מסוימים אם לא צויינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי פריטי התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק לגבי כל אחד מהם מוגבלים במסגרת סכום ביטוח התכולה כלהלן: א. כסף במזומן - עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה; ב. כלי כסף - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, ועד 5% לפריט; ג. פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך הסטורי, מדעי או אמנותי - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, ועד 5% לפריט; ד. מערכות כלי אוכל - עד 5% מסכום ביטוח התכולה; ה. שטיחים - עד 10% מסכום ביטוח התכולה; ו. פרוות - עד 10% מסכום ביטוח התכולה; ז. אוסף בולים - עד 5% מסכום ביטוח התכולה; ח. אוסף מטבעות - עד 5% מסכום ביטוח התכולה; ט. תכשיטים וכלי זהב - עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לפריט; 6. מקרה הביטוח (תיקון: תשנ"ד)2 מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים המפורטים להלן: א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה; ב. התפוצצות או התלקחות; ג. סערה, לרבות גשם, שלג וברד בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם; ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס; ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בני משפחתו; ו. פעולות זדון למעט - (1) פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה; (2) פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם; (3) פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו; ז. גניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם, למעט: (1) כאשר הדירה אינה תפוסה; (2) כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד; (3) ביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו; (4) תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה; ח. התקהלות אסורה והתפרעות; ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א; י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני; הכיסוי לפי סעיפים קטנים ו' ו-ז לא יכלל בפוליסה לגבי התכולה לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה; והדבר יצוין במפרט. 7. סיכונים לא מכוסים פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה: א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים; ב. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה; ג. קרינה מיננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית; ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין. 8. הרחבת כיסוי לחלק מהתכולה מחוץ לדירה א. בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח וקרובים אחרים שלו, הגרים עמו בדירה דרך קבע, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה, למעט סיכון גניבה, אך לא בעת הימצאם ברכב כלשהו, או בעת הימצאם בחוץ לארץ. ב. הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל- 5% מסכום ביטוח התכולה. פרק ג' : תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה 9. דרכי הפיצוי המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה: א. תשלום ערך האבדן או הנזק; ב. תיקון הדירה או התכולה שאבדו או נזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האבדן או הנזק; ג. החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או נזוקו. 10. חישוב הפיצוי (ערך שיפוי) א. תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרקים א' או ב' לפוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק, אולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה או התכולה, והכל בכפוף לסעיף 11 להלן; תגמולי הביטוח בשל אבדן או נזק לפריט או מספר פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט, אם נקוב, כסכום הביטוח של הפריט או הפריטים. ב. תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המבוטח ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילמלא קרה מקרה הביטוח. ג. תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק א' יכללו בכפוף לאמור בסעיף קטן א' גם: (1) הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה מראש הסכמת המבטח בכתב לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה; (2) הוצאות לשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים והביוב; (3) (א) אובדן שכר דירה של הדירה או ההוצאות בשל שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד מבוצעים בדירה פעולות לתיקונה, שיפוצה ובנייתה מחדש, וכל עוד אין הדירה מתאימה למגורים; (ב) הפיצוי לפי פסקת משנה (א) יחושב על פי שכר דירה מקובל עבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 6 חדשים החל ביום קרות מקרה הביטוח או בסכום מרבי שלא יעלה על 10% מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך מבין השניים, וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה על סכום ביטוח הדירה; תשלום לפי פסקה זו מותנה בהוכחה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן מוצא בפועל; (4) המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לפי פסקה (3) אם אי אפשר יהיה לקומם את הדירה מסיבה כלשהי. ד. במקרה של תשלום תגמולי ביטוח לפי פרק ב', יכלול הפיצוי, לפי הענין גם אובדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתו של המבוטח בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על 5% מסכום הביטוח לגבי התכולה. 11. הצמדת סכומי הביטוח א. סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח. ב. לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה ותצוין במפרט, יוצמדו סכומי הביטוח למטבע חוץ מוסכם (להלן - המט"ח המוסכם) וישתנו בהתאם לשינויים בין שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח. ג. אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למט"ח המוסכם, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה יהיה המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה. 12. הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח א. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי שער מיום קרות מקרה הביטוח ועד למועד התשלום בפועל בשיטת ההצמדה הנקובה בפוליסה כאמור בסעיף 11, למעט אם צויינה במפורש שיטת הצמדה אחרת. ב. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח; ג. לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א -1981 (להלן - חוק חוזה הביטוח) מתום שלושים ימים מיום הגשת התביעה. 13. ערך כינון א. לפי בקשת המבוטח כפי שתירשם בהצעת הביטוח ותצוין במפרט, ובהסכמת המבטח, יפצה המבטח את המבוטח בקרות מקרה ביטוח לדירה או לתכולה, לפי ערך כינון. לענין זה, "כינון" - הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק. ב. תשלום פיצוי לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיה ערך הפיצוי בעדו לפי ערך שיפוי; ג. נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, לא יעלו תגמולי הביטוח המשולמים בשל אבדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו במפרט; ד. לא נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, אך נקבע במפרט כי הפיצוי יהיה לפי ערך כינון, ישולמו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון; ה. לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אבדן או נזק שנגרם לבגדים בלבד; ו. תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון, או לפי שוויו כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם משני התאריכים. ז. יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות האובדן או הנזק, ובכל מקרה יש להשלימו לגבי הדירה תוך ששה חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ולגבי התכולה - תוך ששים ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבות שאינן תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין המבוטח למבטח. ח. אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי המבנה, התכולה, או הפריט, לפי הענין. 14. תביעה לתגמולי ביטוח א. קרה מקרה ביטוח, יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר; ב. כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תוגש בכתב; ג. על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל להשיגם; ד. המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו; ה. תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. 15. הודעה למשטרה על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו ממעשה זדון, פריצה או גניבה וכן לעשות כמיטב יכולתו לגילוי המעורבים באותם מעשים. 16. מציאת רכוש א. נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו, יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר; ב. נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יעבור הרכוש לבעלות המבטח והרכוש לא יוחזר למבוטח ותגמולי הביטוח לא יוחזרו למבטח. 17. מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת א. בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק או האבדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו; ב. שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי שישולם למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם, מיום תשלום המקדמה עד יום התשלום הסופי; ג. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. 18. החזרת סכומי הביטוח לקדמותם א. במקרה של אבדן או נזק המכוסים לפי פוליסה זו והחזרת המצב לקדמותו, יוחזר סכום הביטוח אוטומטית לקדמותו כפי שהיה לפני קרות אותו מקרה ביטוח; ב. לאחר תשלום תגמולי הביטוח ישלם המבוטח את דמי הביטוח תמורת השבת סכום הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו ילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל. 19. השתתפות עצמית א. בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט בעד כל תביעה; ב. אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מסוים כאחוז מסכום הביטוח, יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרק מפרקי הפוליסה; ג. סכום השתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפי תחילת תקופת הביטוח לבין המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לחרונה לפי תשלום תגמולי הביטוח. 20. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים א. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו באופן ובמועדים שיפורטו במפרט; ב. לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, הכל לפי הנקוב במפרט; ג. לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, ישא הסכום שבפיגור ריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, והפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד או בשער המט"ח המוסכם, לפי הענין, בין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלום לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל; ד. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה; ה. אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח. 21. גילוי ושינוי בענין מהותי א. פוליסה זו הוצאה על סמך תשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות של השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו; ב. ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת בכתב, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם ענינים אלה: (1) לגבי הדירה: מען הדירה, ערך הדירה, סוג המבנה, חומר הבניה, מיקום הדירה בבנין, אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא, גיל הדירה, גודל הדירה, מספר החדרים, מספר האנשים המתגוררים בה דרך קבע, תוספות ושינויים מיוחדים; (2) לגבי התכולה: תיאור הפריטים המרכיבים את התכולה, ערך התכולה, פירוט מוצרים חשמליים: סוגם, תוצרתם, גילם וערכם, פירוט חפצי ערך כגון שטיחים, פרוות, תכשיטים, יצירות אמנות, מערכות אוכל וסכו"ם ואוספים; (3) לגבי הדירה ותכולה: נזקים שארעו בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים המכוסים על ידי פוליסה זו וכן פרטים על מבטחים קודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה או התכולה. ג. לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים מהותיים, או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי, או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין; ד. המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בענין מהותי, מיד עם היוודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה ביטוח. 22. ביטול הפוליסה א. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך שבו תתבטל הפוליסה; במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי הביטוח מחושבים לפי 10% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח לפי הפוליסה בתוקף, ובנוסף לזה תוספת כוללת של 10% מדמי הביטוח השנתיים, והיתרה תוחזר למבוטח; ב. מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה; במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה; ג. החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' ייעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה; סכום ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו במדד, או בשער המט"ח המוסכם, מהמדד או משער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח ועד המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח; ד. אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, בעת החזר כאמור בסעיף קטן ב', את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת; התשלום יעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה. 23. ביטוח חסר א. היה בעת תחילת תקופת הביטוח סכום ביטוח הדירה או התכולה פחות משווים של הדירה או התכולה, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הדירה או התכולה בעת תחילת תקופת הביטוח; כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד, כפוף לתנאי זה בנפרד. ב. אם ערך הרכוש המבוטח עלה תוך תקופת הביטוח כתוצאה משיפורים או תוספת לרכוש המבוטח או כתוצאה מרכישת נכסים נוספים, יחושב שווי הרכוש המבוטח לצורך קביעת תגמולי הביטוח כאילו השיפור, התוספת, או הרכישה, לפי הענין, נעשו סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח. 24. ביטוח כפל א. אם בוטחה הדירה או התכולה בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, יודיע המבוטח על כך בכתב למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך; ב. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד. 25. החלפת דירה א. החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועבר לדירה אחרת (להלן - הדירה החדשה) יוכל המבוטח, בהודעה למבטח, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור הדירה והתכולה ימשיך להיות בתוקף בדירה החדשה; ב. עלה ערכה של הדירה החדשה על ערך הדירה ביום המעבר לדירה החדשה יגדיל המבוטח בהתאם את סכום הביטוח וישלם למבטח תוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד הגדלת סכום הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת סכום הביטוח יעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר; ג. היה ערכה של הדירה החדשה נמוך מערך הדירה ביום המעבר, יקטין המבוטח את סכום הביטוח בעד הדירה החדשה ויקבל מהמבטח תוך 30 ימים מיום ההודעה על השוני בערכים, את הפרשי דמי הביטוח המגיעים לו באופן יחסי בעד הקטנת סכום הביטוח; חישוב הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבוטח ייעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר; ד. היה שווי הדירה החדשה זהה לערך הדירה, ישלם המבוטח למבוטח תוך 30 ימים מיום המעבר לדירה החדשה תשלומים לכיסוי הוצאות המבטח בעד העברת הכיסוי לפי פוליסה זו. 26. תחלוף א. היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה בטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם; ב. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח; ג. קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך; ד. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם. 27. התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. 28. נזק תוצאתי המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו. 29. הודעות א. הודעה של המבוטח למבטח תישלח למבטח בכתב לפי אחד המענים הבאים: (1) מען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח, בכתב, למבוטח, מזמן לזמן; (2) משרדו של סוכן הביטוח הרשום בפוליסה - לפי מענו, כמפורט בה או לפני כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, בכתב, למבוטח מזמן לזמן; ב. הודעה של המבטח למבוטח תישלח בכתב לפי המען הרשום במפרט או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבוטח, בכתב למבטח, מזמן לזמן. פוליסההמפקח על הביטוחתקנותחוזה ביטוח