ביטוח אחריות מקצועית לשומרים

כיצד מפרשים פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לשומרים ? בית המשפט פסק כי בבואנו לפרש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לשומרים, עלינו לשוות לנגד עיננו את הסיכונים, אותם צפו הצדדים לפוליסה, בעת התקשרותם. זוהי למעשה מטרתה הבסיסית ביטוח אחריות מקצועית לשומרים, שהינו מתן הגנה למבוטח בפני אותם סיכונים צפויים. רשלנותו של המבוטח עשויה להיכלל במסגרת אותם סיכונים צפויים. שעה שמדובר בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית, הבאה להגן על שומר מפני סיכוניו המקצועיים כשומר, הרי ברי, כי אחד הסיכונים העיקריים הינו אי אספקת שירותי שמירה ראויים, עקב רשלנותו, או רשלנות העובדים מטעמו, אשר היה בהם כדי לגרום לכך ששירותי השמירה באתר לא יביאו למניעת נזקים מן הלקוח. אין ספק, כי אחד הסיכונים הסבירים, הנכללים בגדרה של מסגרת זו, הינו הסיכון של הרדמות השומר באתר. סיכון זה, בהיותו סיכון סביר ורגיל, המטיל חבות נזיקית, או חוזית, על שומר שכר כלפי בעל חוזהו, מצוי ממילא, בגדר ציפיותיו של מזמין הפוליסה, כי הפוליסה תכסה סיכון זה. אך סביר הוא, כי אומד דעתו של בעל מקצוע, הרוכש פוליסה, אשר תכסה את אחריותו המקצועית, הינו כי הביטוח ישתרע על פני סיכונים רגילים, צפויים וסבירים, אליהם עלול הוא להיקלע במסגרת ביצוע מלאכתו. על פי הכללים שהתפתחו בפסיקה, יש לכבד את ציפיותיו הסבירות של המבוטח. בהתאם, יש לפרש את פוליסת הביטוח, במידת האפשר, באופן אשר תעניק כיסוי ביטוחי למבוטח, כאשר פירושם של תנאים מחריגים, יהא פירוש מצומצם, למען לא יופטר המבטח מחבותו. עוד נפסק על ידי בית המשפט כי פוליסת ביטוח יש לפרש, דרך כלל, ככתבה וכלשונה, וחלים עליה כללי הפרשנות הרגילים, החלים גבי כל חוזה. עם זאת, על הפרשן ליתן דעתו אף לתכלית חוזה הפוליסה למטרות ולאינטרסים, אשר לשמם בא חוזה זה לעולם. בתי המשפט מפרשים חוזי ביטוח לפי אומד דעתם של הצדדים לפוליסה - חוזה מתפרש על פי אומד דעתם של הצדדים. אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה "קבילים" הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים. המעבר מהמקור הפנימי (לשון - החוזה) למקור החיצוני (הנסיבות החיצוניות) אינו מותנה במילוי תנאים מוקדמים כלשהם. לא נדרשת כל בחינה מוקדמת, אם לשון החוזה היא ברורה אם לאו. ביטוח אחריות מקצועיתשומריםביטוח אחריות