האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח ?

האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח המגדירה "תאונה" כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני ? האם וירוס או חיידק הנכנסים לגוף ומחוללים בו סדרת תהליכים, שסופם עלול להיות קטלני נחשב לאירוע חיצוני או פנימי ? בית המשפט המחוזי פסק כי בתחום הביטוח אין כל מקום וכל הצדקה לנסות ולהרחיב את פירוש המונח "מחלה" באופן שיחול גם על מקרה של "תאונה" בע"א מחוזי - תל-אביב) 1888/94 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף ויטריאול. גובה הפרמיה נקבע בהתאם לגבולות הכיסוי הביטוחי: לא הרי פרמיה בגין ביטוח "תאונה" כהרי פרמיה בגין ביטוח "מחלה". בית המשפט פסק כי פוליסת ביטוח מסחרית, שנועדה להגשים תכלית עסקית-כלכלית ולא ליצור צדק סוציאלי. חוזה ביטוח הוא חוזה מסחרי שמהותו היא העברת סיכונים וחלוקת רווחים: המבוטח מעביר את הסיכונים מפני תאונות (במקרה של "ביטוח תאונות"), הנשקפים לו מטבע ברייתו, לחברת הביטוח, תמורת פרמיה, המגלמת את עלות הסיכון בתוספת רווח. מתוך הפסיקה והספרות ניתן להסיק, כי מטרתה העיקרית של ההגבלה ("במישרין על ידי אמצעי אלימות...") הינה להבהיר ולהגביל את מושג "התאונה" העומד ביסוד הביטוח. כך, למשל, באמצעותן אין לכלול בגדר "תאונה" אירוע טבעי כגון מחלה "טבעית". כאשר קיים חוסר ודאות באשר לתכלית הפוליסה, כפי שהיא עולה ממקורותיה השונים, ויש לקבוע אותה תכלית - וממילא לקבוע אותו מובן לשוני - המיטיבים עם המבוטח. לאור חוסר הודאות והערפול באשר לתכלית, יש לקבוע, על פי הכלל האמור, כי התכלית הייתה ליתן כיסוי ביטוחי לכל תאונה אישית הנגרמת על ידי התנהגות תקיפה ובוטה (בין שיש בה שימוש בכוח פיזי ובין אם אין בה שימוש בכוח פיזי), שאינה בגדר אירוע טבעי (כגון מחלה). פוליסהרפואהשאלות משפטיות