מקרה ביטוח

מהי הגדרת "מקרה ביטוח" לעניין התיישנות ? סעיף 31 בחוק חוזה ביטוח תשמ"א- 1981 קובע כי "תקופת ההתיישנות לתביעה של תגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח". בהתאם - מרוץ ההתיישנות מתחיל בקרות מיקרה הביטוח ומסתיים בהגשת התביעה לבית המשפט. ההלכה בעניין זה גובשה ונקבעה בפסיקת בית המשפט העליון. לעיתים, כאשר מדובר בפגיעה גופנית ובמיוחד במחלה, קשה לאבחן את המועד המדויק בו החל התהליך הפיזיולוגי בתוך גופו של האדם. בהתאם, מרוץ ההתיישנות נבחן מהמועד בו נתגלה מקרה הביטוח. לעניין זה בוחנים את המועד בו נתגלתה לראשונה הפגיעה הגופנית, זאת גם אם במועד גילויה הראשון טרם התגבש הנזק וזאת גם אם היקפו של הנזק הפיזי התרחב בשלב מאוחר יותר. לעיתים נזקק בית המשפט לאבחן את אותו מועד בו חש המבוטח בליקוי הפיזי שבגופו באופן בו היה עליו להבין כי מדובר באירוע המהווה "מקרה ביטוח" שלאחריו היה עליו להגיש את תביעתו. ראה: המגמה המסתמנת הינה ליתן פירוש לתקופת התיישנות באופן שבו משך ההתיישנות יהיה ברור וודאי ואינו מותנה בגורמים משתנים שאין לצדדים שליטה עליהם. בהתאם נקבע המועד של "מקרה הביטוח" לצורך קביעת תחילת מרוץ ההתיישנות במועד הראשון בו יכול היה התובע לדעת על הנזק שנגרם לו, גם אם שיעור הנזק, גובה הנכות ומידת הפגיעה טרם גובשו. כאשר נפגע תובע בתאונה וניתן להבחין בפגיעה ביום התאונה, מהווה יום התאונה יום "מקרה הביטוח" לצורך מניין ההתיישנות, גם אם שיעור הנזק טרם התברר, ובתנאי שביום התאונה יכול היה התובע לדעת כי נפגע וכי נגרם לו נזק. מטרת דיני ההתיישנות הינה ליצור איזון בין אינטרסים לגיטימיים של ניזוק לשל מזיק תוך שמירה על אינטרס ציבורי. ההגינות כלפי המזיק מחייבת אפשרות לקבוע זמן נתון ומוגדר בו יוכל המזיק לדעת כי חלפה סכנת הגשת התביעה. אין לדרוש מהמזיק לשמור ראיות לתקופות בלתי מוגבלות, מהטעם שבמשך הזמן דברים נשכחים ועוברים. על פי העקרונות שנקבעו בפסיקה, יש דעות כי צריך לבחון את תקופת ההתיישנות ממועד אירוע התאונה ויש הגורסים כי תקופת ההתיישנות מתחילה מיום גילוי הנזק. פוליסהמקרה ביטוח