עיכוב תשלום מחברת הביטוח

מה הדין במקרה של עיכוב תשלום מחברת הביטוח ? אחרי כמה זמן חברת ביטוח צריכה להעביר למבוטח כספי ביטוח ? אחרי כמה זמן אמורים לקבל תשובה מחברת ביטוח ? ניתן ללמוד על כוונת המחוקק להסדיר את התנהלות חברות הביטוח בעניין זה, ולקבוע מה הם פרקי הזמן הסבירים למתן תשובות ולבירור חבות, מסעיפים 27 ו-28א לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981. סעיף 27 לחוק קובע שתגמולי הביטוח ישולמו על ידי המבטח למבוטח תוך 30 ימים מהיום שבו היו בידי המבטח המידע והמסמכים לבירור חבותו, ותגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה לגביהם. סעיף 28א לחוק קובע סנקציה לגבי מבטח בביטוחים אישיים, שאינו משלם תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שנקבעו בסעיף 27. בית המשפט פסק כי ראוי שחברת ביטוח תפעל בצורה ראויה, בזריזות הראויה אין כל הצדקה "למשוך" את הצד השני, לא מבחינת הזמן שעובר עד למתן תשובות, לא מבחינת הזמן עד להצבת דרישות והבהרת התנאים בהם על המבוטח לעמוד כתנאי לתשלום, ולא מבחינת הזמן החולף עד לתשלום סכום שאינו במחלוקת. זאת, בין שמדובר בפניה מטעם מבוטח, בין בפניה מטעם צד שלישי שנפגע ובוחר לפנות למבטחת של המזיק, ובין שמדובר בתביעת שיבוב, מטעם המבטחת של מי שנפגע. פוליסהעיכוב תשלוםחברת ביטוח