תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל איתור עמיתים ומוטבים

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ"ד-1964 (להלן:" תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל איתור עמיתים ומוטבים") קובעות כדלקמן: 38ד. איתור עמיתים ומתן הודעה למוטבים (א) קופת גמל תפנה מזמן לזמן למרשם האוכלוסין במשרד הפנים ותקבל ממנו את המידע שהותר לה לקבל לפי כל דין, הדרוש לצורך איתור חשבונות של עמיתים ולצורך איתור המוטבים בחשבונות אלה, בדרך, בתנאים ובמועדים שעליהם יורה הממונה. (ב) נודע לקופת גמל כי נפטר עמית, תודיע הקופה למוטבים על זכאותם לקבל את הכספים המגיעים להם בשל מותו של העמית. (ג) בתקנה זו, "מוטב" - מי שזכאי בהתאם לרישומי הקופה לקבל כספים בשל מותו של העמית או מי שנודע לקופה על זכאותו לקבל כספים כאמור לפי כל דין. פיקוח על שירותים פיננסייםתקנותקופות גמל