סעיף בלעדיות

בהסכם בלעדיות של מתווך נקבע סעיף בלעדיות כדלקמן: "דמי התיווך ישולמו בכל מקרה שהנכס יימכר/יושכר בתקופת הבלעדיות. כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה ויימכר הנכס לאחר תום תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו הנכס או שהגיע כתוצאה מפעולות השיווקיות בתוך תקופת הבלעדיות גם שלא ישירות ע"י תיווך יוזמה ונציגם". האם הסכם בלעדיות בתיווך מהווה חוזה אחיד ? פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, דמי תיווך בסכום של 17,800 ש"ח. 2. על פי כתב התביעה, ביום 2.7.06 נחתם בין הצדדים הסכם להזמנת שירותי תיווך בבלעדיות לתקופה עד 10.10.06, לצורך מכירת דירתה של הנתבעת ברחוב ניקנור 3 בירושלים (להלן:"הדירה"). לטענת התובע, הדירה נמכרה לאחר תום תקופת הבלעדיות לאביו של מר יורם כהן, אשר ראה את הדירה באמצעות התובע (להלן:"הקונה"), מבלי ששולמו לתובע דמי תיווך. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, הדירה נמכרה לקונה לאחר תום תקופת הבלעדיות, כאשר הקונה הגיע אליה באופן עצמאי, ואף אמר לה שאת פרטי הדירה ופרטי הנתבעת קיבל מהשכנים. לטענתה, אין יריבות בינה לבין התובע, והיה עליו להפנות את תביעתו כלפי בנו של הקונה, אשר לו הראה כאמור התובע את הדירה. 4. בדיון שהתקיים בפני ביום 26.10.08 העידה הגב' שירן כהן, שוכרת שגרה בדירה. לטענתה, התובע שם שלט לפיו הדירה למכירה והיא הראתה את הדירה לקונים פונטציאליים. העדה אמרה: "היה קונה אחד שבא פעם אחת עם התובע, ופעם שניה האבא של הקונה בא לבד. הוא בא ולאחר כמה דקות הבן עלה איתו... והוא ביקש ממני את הטלפון של בעלת הדירה כי הוא מעוניין לקנות את הדירה... אני אמרתי לו שיש טלפון בחוץ של המתווך. האבא אמר לי שאין לו מה לשלם תיווך והוא יגש ישר לנתבעת" (פרוטוקול עמ' 2 שורות 3-15). 5. לאחר ששמעתי את הצדדים, לרבות העדה שירן כהן כן בנה של הנתבעת, מר שאול נקש, ועיינתי במסמכים, לרבות הסכם הבלעדיות ותמלילי השיחות ת/1 ות/2 שהוגש במהלך הדיון- הגעתי למסקנה שדין התביעה להתקבל. 6. גם אם אקבל את הטענה שהקונה, אביו של יורם כהן, ראה את הדירה לאחר תום תקופת הבלעדיות ולאחר שקיבל את מספר הטלפון של הנתבעת מאת העדה שירן כהן, אין מחלוקת שהבן, יורם כהן, ראה את הדירה ביחד עם התובע בתוך תקופת הבלעדיות. מתמליל השיחה (ת/1) של התובע עם יורם כהן עולה, כי יורם כהן מתחמק לאורך כל השיחה וחוזר פעמים רבות על המשפט "לא מגיע לך, נקודה" מבלי לפרט מדוע לדעתו לא מגיעים לתובע דמי תיווך. יורם כהן גם חוזר בשיחה האמור על הטענה שהדירה לא שלו (שהרי הקונה הפורמלי הוא אביו), אך קשה להאמין שהבן לא סיפר לאביו על הדירה עובר לרכישתה על ידי האב, במיוחד לאור עדותה של שירן כהן לפיה הבן אף הגיע לדירה כאשר אביו שהה בה, ולא מצאתי סיבה שלא להאמין לדבריה. 7. בסעיף 5(ב) להסכם הבלעדיות נקבע: "דמי התיווך ישולמו בכל מקרה שהנכס יימכר/יושכר בתקופת הבלעדיות. כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה ויימכר הנכס לאחר תום תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו הנכס או שהגיע כתוצאה מפעולות השיווקיות בתוך תקופת הבלעדיות גם שלא ישירות ע"י תיווך יוזמה ונציגם". הואיל וקבעתי שלקונה נודע על הדירה למעשה מבנו, יורם כהן, שהיה בדירה עם התובע - הרי שחלות במקרה דנן הוראות סעיף 5(ב) להסכם, והתובע זכאי לדמי התיווך. 8. הנתבעת טוענת, בסעיף 5(ד) לכתב ההגנה, כי סעיף 5(ב) להסכם הבלעדיות הינו תנאי מקפח. הואיל וספק אם הסכם הבלעדיות הינו בגדר "חוזה אחיד" כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 - הרי שאין בידי לקבל טענה זו. מכל מקום, כפי שנאמר לעיל, הואיל ושוכנעתי שלקונה נודע על הדירה באמצעות התובע - הרי שהתובע זכאי לדמי תיווך, בהיותו הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב כאמור בסעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, ואין נפקא מינא שההסכם עם הקונה נחתם לאחר תום תקופת הבלעדיות. 9. לעניין המועד שבו נחתם ההסכם עם הקונה יצויין, כי מתמליל השיחה שבין התובע לבין בנה של הנתבעת מר שאול נקש (ת/2) עולה, כי הדירה נמכרה מספר ימים לאחר תום תקופת הבלעדיות (עמ' 2 לתמליל), והדבר מעלה חשש לניסיון לעקוף את התובע ולשלול ממנו דמי תיווך שלא כדין. 10. לאור האמור, התביעה תקובל. הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 ימים, סכום של 17,800 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.12.07) ועד לתשלום המלא בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 600 ₪. הסכם בלעדיות