פיצויים על מו''מ לקניית דירה

להלן החלטה הסוגיית פיצויים על כישלון במו"מ לקניית דירה: החלטה התובעים חיפשו דירת מגורים באחת השכונות הצפוניות של תל אביב. המשיבים הפורמליים (להלן:"המוכרים") הינם בעלים במשותף של מקרקעין בשכונת רמות צהלה בתל-אביב עליהם נבנה בנין בן 4 קומות שטרם נרשם כבית משותף אך יחידותיו חולקו בין הבעלים. דירת הגן באותו בניין הוצגה בפני התובעים (להלן: "המשיבים") אשר ביקשו לרכוש אותה ואת המרתף שמתחתיה המשמש כיחידת דיור נוספת. (להלן: "הנכס").בין הצדדים התנהל מו"מ ממושך שבסופו לא נחתם חוזה. עו"ד קיים, יצגה את המוכרים במו"מ זה. המשיבים הגישו תביעה כספית לפיצויים בגין נזקים ממוניים ולא-ממוניים שנגרמו להם עקב הפרה נטענת של חוזה המכר, אשר השתכלל, לטענתם, בינם (להלן"המשיבים") לבין המוכרים. כתב התביעה הנושא 216 סעיפים הפרושים על פני 20 עמודים הוגש לסכום של 200,000 ₪. כן נתבקש פיצול סעדים הואיל והמשיבים טרם רכשו דירת מגורים ונזקיהם עקב כך טרם נתגבשו. 4. כתב התביעה הוגש כנגד המוכרים וכנגד עורכת דינם (להלן: "המבקשת"). 5. לפניי בקשת המבקשת לדחייה או למחיקה של התביעה שהוגשה כנגדה על הסף מחמת העדר עילה והעדר יריבות. 6. המבקשת טוענת, כי אינה נושאת באחריות לכישלון המו"מ לרכישת הנכס. לטענתה, פעלה כשלוחתו של לקוחה המוכר מר מזרחי, ועל-פי הוראותיו, מבלי שהיתה צד למו"מ ומבלי שהיתה לה סמכות לקבוע הסכמות כלשהן באשר לתנאי ההסכם. לטענתה פעלה בנאמנות, במיומנות, בזהירות ובמסירות ככל המתחייב ביחסים שבין עורך-דין לבין לקוח. נטען כי למרות שלא מוטלת עליה חובה כלשהי כלפי המשיבים אשר יוצגו בנפרד, גם ביחסים עמם נהגה בהגינות. 7. עוד נטען, כי בין הצדדים לעיסקה הנרקמת לא נוצר בסופו של דבר מפגש רצונות וכי מו"מ בדבר עסקת מכר במקרקעין שלא הגיע לכלל חתימת הסכם אינו יוצר עילה לתביעה בין הצדדים לו ובוודאי שאיננו יוצר עילת תביעה כנגד עורך-דין שהשתתף בחלק מהמו"מ מטעם אחד הצדדים בלבד. דיון 8. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות המונחים לפניי ולאחר ששקלתי את הדברים, סברתי, כי דין הבקשה להתקבל. 9. מן המפורסמות הוא, כי בית המשפט רשאי להורות על סילוקו על הסף של כתב תביעה, אשר אינו מראה עילה ויריבות. 10. כתב תביעה אינו מגלה עילה, כאשר ברור ונעלה מכל ספק הוא, שגם אם יוכיח התובע את כל העובדות הנכללות בתביעה, לא יהא זכאי לקבל את הסעד המבוקש על-ידו (ע"א 154/04 הרב אמנון יצחק שליט"א נ' שרה נוימן, דינים עליון, כרך עא, 266, ד"ר י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), בעמ' 383-384). 11. כפי שפורט באריכות בכתב התביעה, התנהל בין המוכרים לבין המשיבים משא ומתן ממושך, אשר ידע עליות ומורדות. 12. בגדרי המו"מ האמור, ביצעה המבקשת פעולות שונות מתוקף תפקידה כבאת כוחם של מי מהמוכרים. כך למשל, קיימה פגישות בין הצדדים במשרדה, ניהלה שיחות טלפון והתכתבויות, החליפה טיוטות של החוזה ותיקנה אותן, התחייבה לדאוג לרישום הבית כבניין משותף ואת זכויות הקונים בנכס ותיאמה מועד לחתימה על החוזה. 13. לטענת המשיבים, לאחר שכבר השתכלל חוזה המכר ובסמוך לפני מועד החתימה המתוכנן שלו, הודיע אחד המוכרים על ביטולו . 14. עיון בכתב התביעה מלמד על העילה החוזית - ההסכם שהופר, והסעד המתבקש בגין הפרתו, הפיצוי המוסכם בסך 224,000 ₪ . 15. המשיבים עצמם מעידים, כי נוסח חוזה שנשלח אליהם על-ידי המבקשת, הבהיר להם, כי המוכרים מבקשים להפר, בנוסח ששלחו, חלק ניכר מן ההסכמות ו/או ההתחייבויות שלהם, אשר הושגו בין הצדדים במהלך המו"מ. 16. אם יתברר במהלך הדיון המשפטי כי הצדדים למו"מ נשוא המחלוקת הגיעו להסכמות, מהם חזרו מאוחר יותר, תוך ביטול החוזה והתנהגות חסרת תום לב, הרי שהאחריות לנזקים שנגרמו עקב כך צריכה להיות מופנית כלפי המפרים, שהמבקשת אינה נמנית עליהם. 17. הסעד החילופי שנתבקש בכתב התביעה הינו פיצויי הסתמכות. אמנם נטען כי המשיבים הסתמכו על שלשת הנתבעים אולם הואיל והבסיס לעילה הינו מערכת חוזית בין הצדדים, המקנה לכאורה לצד הנפגע מהפרת ההסכם את הזכות לפיצויי הסתמכות, בהעדר טענה לקשר כזה בין המבקשת למשיבים,ממילא נשמט הבסיס לתביעה כנגד המבקשת בעילה זו. 18. נטען גם, כי המבקשת התרשלה כלפי הקונים בין היתר, בכך שלא ניהלה עמם מו"מ בהגינות ובמקצועיות הנדרשת ולא קראה את ההערות ו/או השינויים ו/או התוספות שנערכו על-ידיהם לטיוטות שהוכנו על-ידה. לטענתם, הסתמכו המשיבים על המצג שיצרה, ואולם בסופו של ההליך ומשביטלו המוכרים את החוזה, התנערה המבקשת מאחריותה, וטענה בפני המשיבים ובא-כוחם, כי לא קראה את הטיוטות ו/או את ההערות שנשלחו אליה, וכי איש איננו משלם לה עבור עבודתה. 19. לכאורה, במערכת עובדות מעין זו יכולה להיווצר, אם בכלל , עילה בנזיקין כנגד המבקשת. עיון בכתב התביעה מלמד כי אם נטענת הטענה, הריהי מועלית בשפה רפה אולם כתב התביעה איננו מגלה אותה כלל ועיקר. 20. כך למשל, סופר שם כי המשיבים, אשר היו מיוצגים מתחילת המו"מ, גילו כי ליחידת המרתף בנכס אין היתר בניה כדין, בניגוד למצגי המשיב הפורמלי. המשיבים בדקו ומצאו כי ניתן להכשירה והיו מוכנים אף ליטול משימה זו על עצמם, לרבות העלויות הכרוכות בה, אך דרשו הפחתת מחיר הנכס עקב כך. 21. בחודש שלאחר מכן הוחלפו טיוטות חוזים בין באי כוח הצדדים- המבקשת, מהצד האחד וע"ד לוי, ב"כ המשיבים מהצד האחר. 22. בחודשים 2/05, 3/05 נראה היה למשיבים כי הצדדים למו"מ הצליחו להסיר את כל המכשולים שבדרך. על פי הנטען הוסכם כי היחידה הנוספת תירכש תמורת 20,000$ וכי ותסולק המשכנתא הרובצת על הנכס, תירשם לאלתר הערת אזהרה לטובת המשיבים ועוד. ב 4.4.05 שלחה המבקשת נוסח חוזה שהמשיבים לא היו מוכנים לחתום עליו וראו בו חזרה מההסכמות הקודמות. כתב התביעה מלמד על מחלוקות בכל הנוגע לדרישת חתימתו של המוכר מר איתן על ההסכם לגבי הנכס שאין הוא בעליו על דרישת המשיבים לקצוב לוחות זמנים לרישום הבית כבית משותף, חששותיו של המוכר מזרחי לחיובו במס שבח בקשר לעיסקת המקרקעין ודרישותיו השונות לגבי מועדי התשלומים ושיעוריהם. לא מצאתי בכתב התביעה מחלוקות שהן בתחום אחריותה של המבקשת או שהיה עליה להכריע בהן. 23. גם עיון בכתב ההגנה מטעם המוכרים איננו מגלה טענה כלשהי לגבי אופן תפקודה של המבקשת בעת ניהול המו"מ. אדרבא, הנ"ל מעידים על היותה "עורכת-דין ותיקה ומקצועית" ומכחישים את הטענות המועלות בנוגע לאחריותה כביכול לנטען בתביעה. חיזוק לכך ניתן למצוא בעובדה, כי כתב התביעה שכנגד, שהגישו המוכרים, לא הוגש כנגד המבקשת, אלא כנגד המשיבים בלבד. 24. לאור האמור לעיל, סבורה אני, כי מתוך כתב התביעה עולה אחריותם של הצדדים הישירים למו"מ לניהול הליך הרכישה ולהבאתו לכדי סיום, כדין או שלא כדין. 25. אכן, אין להתעלם מכך שהסעד של סילוק על הסף הינו סעד קיצוני ומרחיק לכת. יחד עם זאת, בנסיבות דנן, ומשסברתי, כי גם אם יינתן מלוא המשקל לראיות המשיבים, לא יוכלו הם להיפרע מאת המבקשת את הסעדים המבוקשים, הרי שמן הראוי הוא להורות על סילוק התביעה כנגדה על הסף. התוצאה 26. לאור האמור לעיל, הבקשה מתקבלת באופן זה שהתביעה כנגד המבקשת נמחקת על הסף. המשיבים ישאו בהוצאות המבקשת בסך 3000 ₪ בצירוף מע"מ. פיצוייםמקרקעיןמשא ומתןקניית דירה