תקנות הרבנות הראשית

תקנות הרבנות הראשית לישראל, תשמ"א-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(2) ו-31 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התשמ"א - 1980, ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. סדר כהונת רבני עיר במועצה רבני העיר הספרדים והאשכנזים בערים ירושלים, תל-אביב- יפו, חיפה ובאר-שבע יכהנו במועצה לסירוגין מחצית תקופת כהונה של חבר מועצה נבחר, החל ביום שנבחרו חברי המועצה הנבחרים, לפי הסדר הבא: (1) תוך שבעה ימים מיום שנבחרו חברי המועצה הנבחרים, ובבחירות הראשונות למועצה - תוך שבוע ימים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות, יקבעו רבני העיר של ירושלים בהסכמה את סדר כהונתם במועצה; לא הגיעו לידי הסכמה כאמור, יכהן הקשיש שבהם במועצה מחצית תקופת כהונה ראשונה. (2) היה רב העיר מירושלים המכהן במועצה מחצית תקופת כהונה ראשונה לפי פסקה (1) רב העיר הספרדי, יכהנו במועצה, מחצית תקופת כהונה ראשונה, מתל-אביב-יפו - רב עיר אשכנזי, מחיפה - רב עיר ספרדי, ומבאר שבע - רב עיר אשכנזי. (3) היה רב העיר מירושלים המכהן במועצה מחצית תקופת כהונה ראשונה לפי פסקה (1) רב העיר האשכנזי, יכהנו במועצה מחצית תקופת כהונה ראשונה, מתל- אביב- יפו - רב עיר ספרדי, מחיפה - רב עיר אשכנזי, ומבאר שבע - רב עיר ספרדי. 2. התפנות מקום רב עיר נתפנה בעיר מקומו של רב עיר שכיהן במועצה, יבוא במקומו במועצה רב העיר השני עד תום תקופת כהונתו של קודמו או עד שייבחר באותה עיר רב עיר במקום רב העיר שמקומו נתפנה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר. תקנותרבנות